معرفی معاون آموزشینام و نام خانوادگی :  خانم دکتر خدیجه مخدومی

رشته تحصیلی :فوق تخصص نفرولوژی

مرتبه علمی :دانشیار

آدرس : ارومیه ، فلکه جهاد ، جنب اورژانس ، ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، معاون آموزشی
تلفن :32237399-044
نمابر:32240655-044