آمار

کارشناس واحد : خانم الهه گوزلي

 

کارشناس آمار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

کارشناس امورات مربوط به هیئت امنای حوزه معاونت آموزشی

عضو کمیته ساماندهی فناوری اطلاعات سلامت در حوزه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک حوزه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

عضو کمیته آماری حوزه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

اهم وظايف

تهيه وتنظيم آمار حوزه معاونت آموزشي جهت فصلنامه آماري دانشگاه
هدايت فرآيند جمع آوري آمارهاي آموزشي موضوعي از مراکز آموزشي ، درماني تابعه

تهيه گزارشات اماري وتحليلي متنوع از مجموع بانکهاي اطلاعاتي موجود در جهت تامين نيازهاي اطلاعاتي مديريتي واجرايي

نظارت و بررسي در معيارها ، شاخصها، طبقه بندي ها و جداول و دستورالعملهاي تهيه شده

مشارکت وارائه راهکارهاي مناسب در تهيه و تدوين نشريات وسالنامه اماري دانشگاه

همکاري با مسئولين واحدهاي مختلف وزارتخانه در زمينه حل مسائل ومشکلات آماري

پاسخگويي به کليه مکاتبات مربوط به درخواست هاي اماري واطلاعاتي حوزه معاونت آموزشي دانشگاه

تهيه ، گردآوري وپاسخگويي به امار واطلاعات درخواستي از طرف وزارت متبوع،دستگاههاي اجرايي استان آذربايجان غربي از جمله استانداري ،فرمانداري ،بسيج و...

تهيه ، گردآوري وپاسخگويي به امار واطلاعات درخواستي از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيات امناي دانشگاه ، دفتر رياست دانشگاه ،اداره بازرسي ، معاونتها وساير ارگانهاي متقاضي

مشارکت در تهيه وتدوين برنامه استراتژيک حوزه معاونت آموزشي دانشگاه

به روز رساني ونگهداري کليه امار واطلاعات حوزه معاونت آموزشي دانشگاه