راهنمای دریافت دانشنامه و مجوز تحصیلی

 دانش اموختگان گرامی

 با سلام

الف ) در صورتيکه تعهدات خدمت آموزش رايگان جنابعالي برابر جدول شماره 1 ، به اتمام رسيده باشد مي توانيد با ارائه مدارک مشروحه در جدول شماره 2جهت اخذ دانشنامه و ساير مدارک تحصيلي خود اقدام فرمائيد.

ب) در صورتيکه تعهدات خدمت آموزش رايگان جنابعالي برابر جدول شماره 1 ، به اتمام نرسيده باشد مي توانيد برابر آئين نامه جهت اخذ گواهينامه موقت تحصيلي خود اقدام فرمائيد.

ج) در صورتيکه تعهدات خدمت آموزش رايگان جنابعالي برابر جدول شماره 1 ، به اتمام نرسيده باشد براي دريافت دانشنامه مي بايست جهت خريد باقي مانده تعهدات خدمتي ،پس از طي مراحل مطابق با آئين نامه مربوطه اقدام فرمائيد.

  جدول شماره 1  :

 

محاسبه تعهدات خدمتي آموزش رايگان

پزشک عمومي

منطقه 1 ورزمندگان وشاهد و...

يک برابر (مدت زمان تحصيل منهاي 5/1 سال)

منطقه 2 وساير مناطق

دو برابر( مدت تحصيل منهاي 5/1 سال)

ساير رشته هاي روزانه
کارداني - کارشناسي

منطقه 1 ورزمندگان و...

برابر مدت زمان تحصيل 

منطقه 2 و ساير مناطق 

دو برابر مدت زمان تحصيل 

رشته هاي شبانه
کارداني-کارشناسي ناپيوسته 

مناطق 

برابر مدت زمان تحصيل 

آزاد 

تعهد خدمتي ندارد 

کارشناسي ارشد وساير موارد 

  

تعهدات برابر مدت ذکر شده در تعهدات محضري 

توضيح: در خصوص مقطع کارشناسي ارشد وساير موارد که دانش آموخته داراي تعهد محضري مي باشد ، مي بايست تعهدات برابر تعهد محضري به پايان رسيده باشد.

جدول شماره 2:
مدارک لازم جهت صدور مجوز تحويل مدارک فارغ التحصيلان

1 

اصل و کپي شناسنامه وکارت ملي 

  2 

اصل وکپي مدرک طرح نيروي انساني (پايان طرح نيروي انساني يامعافيت از انجام طرح) 

  3 

اصل تسويه حساب صندوقهاي رفاه(پيگيري از معاونت دانشجويي –اداره رفاه)0441- 2937268و2937265 

  4 

اصل وکپي کارت پايان خدمت براي آقايان 

  5 

اصل وکپي پروانه دائم(براي رشته هاي پروانه دار) (پزشکي-دندانپزشکي-دارو سازي-دکتراي علوم آزمايشگاهي-کارشناسي مامايي) 

  6 

اصل گواهي انجام کار در داخل کشور(بعد از فراغت از تحصيل با ذکر دقيق تاريخ شروع وپايان کار و ذکر شماره بيمه) 

  7 

اصل وکپي دانشنامه مقطع تحصيلي قبلي دانشگاهي(براي فارغ التحصيلان دو مقطعي) 

  8 

عکس يک قطعه 4*3 

  9 

اعاده اصل  گواهينامه موقت پايان تحصيلات(در صورتيکه صادر شده باشد) 

  10 

فيش به مبلغ 1000 تومان در شعب بانک ملي  به شماره حساب 108/14 بانک مرکزي جمهوري اسلامي بانک ملي-خزانه داري کل 

  11 

نامه پايان ضريب K  از معاونت سلامت(براي مقاطع تخصص) 

 

 

* گواهي کار بايد دقيق و به تاريخ روز.... ماه... سال....باشد.
*در گواهي کار شماره بيمه حتما ذکر شود.
*افراديکه فعاليت آزاد وغير دولتي (مطب خصوصي) دارند ، گواهي کار را از معاونت درمان يا شبکه بهداشتي درماني که تحت نظر آن فعاليت مي نمايند ، اخذ نموده وبه اداره دانش آموختگان ارائه نمايند.

*در صورتيکه تغييرات شناسنامه اي داشته ايد يا شناسنامه داراي هرگونه توضيحي باشد ، ارائه کپي از تمام صفحات شناسنامه ضروري مي باشد.

قابل توجه دانش اموختگان :
1-افراديکه ساکن اروميه نمي باشند، در صورتيکه هيچگونه محدوديت زماني براي گرفتن دانشنامه نداشته باشند ،ميتوانند کپي کليه مدارک مذکور جدول شماره دو2 را به همراه شماره تماس ثابت وهمراه خود به آدرس ذيل پست نمايند.
اروميه-انتهاي خيابان جهاد-جنب اورژانس-ستاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه – معاونت آموزشي-اداره دانش آموختگان اتاق 123-کد پستي 83734-57147 صندوق پستي 1138کارشناس صدور دانشنامه تحصيلي- سرکار خانم اکبري

نکته در خصوص زمان مراجعه حضوری : مراجعین شهرستان لطفا در فقط در روز سه شنبه مراجعه فرمایند.

 2-پس از بررسي مدارک واصله وپرونده دانش آموخته، دانشنامه وساير مدارک تحصيلي آماده گشته وبا شماره تماس ارائه شده از سوي دانش آموخته ، اطلاع رساني در خصوص تحويل مدارک انجام مي گيرد.
3-شخص ذينفع با مراجعه حضوري وارائه اصل مدارک مي توانند دانشنامه وساير مدراک تحصيلي خود را دريافت نمايند.
4-در صورت عدم مراجعه شخص ذينفع، فقط با ارائه وکالت محضري واصل وکپي شناسنامه وکارت ملي وکيل و رويت اصل مدارک جدول شماره 2 دانشنامه وساير مدارک تحصيلي قابل ارائه مي باشد.

شماره تماس کارشناس صدور دانشنامه هاي تحصيلي

09147995828

 

شماره تماس رئيس اداره دانش آموختگان

   2937176-0441

شماره تماس دفتر معاونت آموزشي

   2237399-2937219-0441

شماره دورنگار حوزه معاونت آموزشي

   2240655-0441

1. فارغ التحصيل رشته هاي کارشناسي ناپيوسته ابتدا بايد اصل دانشنامه کارداني خود را از دانشگاه محل تحصيل، تحويل بگيرد ، سپس براي دريافت مدرک کارشناسي اقدام نمايد.

2. فارغ التحصيل رشته هاي کارشناسي ارشد ابتدا مي بايست اصل دانشنامه مقاطع تحصيلي قبلي خود(کارداني-کارشناسي) را دريافت نموده، سپس براي دريافت مدرک کارشناسي ارشد اقدام نمايد.

3. فارغ التحصيل رشته هاي تخصص پزشکي ابتدا بايد اصل دانشنامه پزشک عمومي خود را از دانشگاه محل تحصيل،تحويل بگيرد، سپس براي دريافت مدرک تخصص پزشکي اقدام نمايد.

4. کسانيکه مدت زمان کارکرد ايشان طبق جدول شماره 1 به حد نصاب لازم نرسيده باشد ، مي توانند جهت دريافت گواهينامه موقت پايان تحصيلات با ارائه مدارک لازم به اداره دانش آموختگان مراجعه نمايد.

*گواهي کار (بند 6 مندرج در جدول شماره 2) شامل دوره سربازي (در صورتيکه بعد از تحصيلات باشد)-دوره طرح نيروي انساني-دوره رزيدنتي براي گرفتن پزشکي عمومي با ارائه گواهي از دانشگاه محل تحصيل دوره تخصص) و هرگونه کار مفيد داخل کشور که با پرداخت بيمه همراه باشد ، مي گردد.

جهت اطمینان از دریافت مدارک با شماره تلفن  09147995828 یا 2937130 تماس حاصل فرمایید.