تعهد دانشجويان سال آخر

بسمه تعالی

فرم شماره 7

فرم تعهد دانشجویان سال آخر

اینجانب                                      پذیرفته شده                   

دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی ، متعهد می گردم ذتا تاریخ 31/6/1392 فارغ التحصیل شوم و در غیر اینصورت نسبت به کان لم یکن  نمودن ثبت نام از طرف دانشگاه ، حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نمایم.

 

 

نام و نام خانوادگی :

امضاء :

تاریخ:

رشته قبولی: