مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي

نام :  آرام

نام خانوادگی :فیضی

رشته تحصیلی : PhD پرستاری

مرتبه علمی :استادیار

آدرس : ارومیه ، فلکه جهاد ، جنب اورژانس ، ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکي
تلفن :2235070-0441
نمابر:2240655-0441

پست الکترونیک : edc@umsu.ac.ir