دبیر مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی
دبیر آموزش مداوم پزشکي

نام :  بهزاد

نام خانوادگی :بوشهری

رشته تحصیلی : دکترای تخصصی پزشکی قانونی و مسمومیتها

مرتبه علمی :استادیار

آدرس : ارومیه ، فلکه جهاد ، جنب اورژانس ، ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکي
تلفن :2235070-0441
نمابر:2240655-0441

پست الکترونیک : bbooshehri@umsu.ac.ir