English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتررحیم محمودلو

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر صابر قلی زاده

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

آقای دکترمجتبی کریمی پور

مدیر امور آموزشی دانشگاه

خانم دکتر شاهصنم غیبی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

خانم دکتر شیوا قلی زاده

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

آقای دکتر احمدرضا افشار

رئیس دانشکده پزشکی

آقای دکتر سالار پیاهو

رئیس دانشکده  دندانپزشکی

آقای دکتر ملکی نژاد

رئیس دانشکده داروسازی

آقای دکتر آرام فیضی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

اقای دکتر حمیدرضا خلخالی

رئیس دانشکده بهداشت

آقای دکتر مرتضی متذکر

رئیس دانشکده پیراپزشکی

خانم رویا گودرزی

کارشناس ترفیع پایه اساتید