English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر رحیم محمودلو

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر کریمی پور

 مدیر امور آموزشی دانشگاه

آقای دکتر افشار

رئیس  دانشکده پزشکی

خانم دکتر مهرانفر

معاون آموزش بالینی دانشکده

خانم دکتر قلی زاده

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه

آقای دکتر قوام زاده

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

خانم دکتر غزنوی

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

خانم دکتر الهیاری

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

آقای دکتر حاج آقازاده

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

خانم دکتر افشار یاوری

معاون آموزش دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر آلیلو

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر دیبا

عضو هیات علمی شورا

آقای دکتر نوروزی

عضو هیات علمی شورا

آقای دکتر شبانلوئی

دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

آقای بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه