English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٣ مهر ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 

نام و نام خانوادگی

سمت

جناب آقای دکترمحمد ولی زاده حسنلویی

قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه

آقای دکتر رحیم محمودلو

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر صابر قلی زاده

معاون پزوهشی دانشگاه

عضو هیات علمی

عضو هیات علمی

عضو هیات علمی

عضو هیات علمی

عضو هیات علمی

عضو هیات علمی

 

ترکيب شوراي بورس دانشگاهها:

 رئيس دانشگاه بعنوان رئيس شورا

1-      معاون آموزشي دانشگاه

2-      معاون پژوهشي دانشگاه

3-      دبير هيات اجرائي جذب دانشگاه مربوطه                              

4-      سه نفر از اعضاي هيات علمي به انتخاب رئيس دانشگاه

تبصره:يكي از اعضاي شورا به انتخاب رئيس دانشگاه به عنوان دبير شوراي بورس دانشگاه منصوب مي گردد.