English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٢ فروردين ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

معرفی مرکز آزمون :
این مر کز در طبقه دوم ساختمان اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) قرار دارد که واجد یک سالن 500 متری و ادغام در مرکز آزمون مهارتهای بالینی دانشگاه است.


مسئول مرکز : دکتر یوسف محمدپور - دکترای تخصصی آموزش پزشکی - عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیکارشناس مسئول مرکز: محمدیوسف رحیم پور - کارشناس ارشد آموزش پزشکی