English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

رشته

تاریخ تصویب

رشته

تاریخ تصویب

رشته

تاریخ تصویب

تکنولوژی اتاق عمل (اتاق عمل)

 93/10/14  مهندسی بهداشت حرفه‌ای و
ایمنی کار (بهداشت حرفه‌ای)

 96/03/16

 بهداشت عمومی  89/03/09
 مامایی

 91/04/19

 پرستاری  93/02/27 مهندسی بهداشت محیط (بهداشت محیط)  97/04/24
 علوم آزمایشگاهی

 98/09/10

 

 فناوری اطلاعات سلامت  98/04/23 تکنولوژی پرتوشناسی

86/12/11

فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی

96/11/1

بهداشت مدارس

1400/05/10  هوشبری  96/03/16
برنامه‌های آموزشی مصوب مقطع کارشناسی پیوسته