English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٩

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

اعضاء هیئت ممیزه دانشگاه

 

مرتبه علمی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

دانشیار

رئیس هیئت ممیزه

دکتر جواد آقازاده

1

استاد

دبیر هیئت ممیزه

پروفسور دکترعیسی عبدی راد

2

استاد

عضو هیئت ممیزه

پروفسور دکتر ایرج محبی

3

دانشیار

عضو هیئت ممیزه

دکتر خدیجه مخدومی

4

استاد

عضو هیئت ممیزه

پروفسوردکترافشین محمدی

5

استاد

عضو هیئت ممیزه

پروفسوردکتر محمدحسین رحیمی راد

6

استاد

عضو هیئت ممیزه

پروفسوردکتر محمد رضا محمدی فلاح

7

استاد

عضو هیئت ممیزه

دکتر رامین بهروزیان

8

استاد

عضو هیئت ممیزه

پروفسوردکتر شهرام شهابی

9

استاد

عضو هیئت ممیزه

پروفسوردکترعلیرضا ماهوری

10

استاد

عضو هیئت ممیزه

پروفسوردکتر علی تقی زاده افشاری

11

استاد

عضو هیئت ممیزه

پروفسوردکتر احمد رضا افشار

12

استاد

عضو هیئت ممیزه

دکتر احمد علی نیکی بخش ترابی

13

استاد

عضو هیئت ممیزه

پروفسوردکتر خسرو حضرتی تپه

14

دانشیار

عضو هیئت ممیزه

دکتر کمال خادم وطن

15

دانشیار

عضو هیئت ممیزه

دکتر مرتضی متذکر

16

دانشیار

عضو هیئت ممیزه

دکتر رحیم محمودلو

17

استاد عضو هیئت ممیزه پروفسور دکتر افشار 18

  

اعضاء کمیته تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه

مرتبه علمی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

استاد

عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه

پروفسور دکترعیسی عبدی راد

1

دانشیار

عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه

دکتر ایرج محبی

2

دانشیار

عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه

دکتر خدیجه مخدومی

3

استاد

عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه

پروفسوردکتر یوسف رسمی

4

استاد

عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه

پروفسوردکتر علیرضا ماهوری

5

دانشیار

عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه

دکتر فیروز قادری پاکدل

6

دانشیار

عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه

دکتر ابراهیم حسنی

7

دانشیار

عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه

دکتر کامبیز دیبا

8

استاد

عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه

پروفسوردکتر شهرام شهابی

9

دانشیار

عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه

دکتر رحمان عباسی وش

10

  

اعضاء کمیته منتخب دانشکده

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

رئیس کمیته منتخب دانشکده

پروفسوردکتر احمدرضا افشار

1

عضو کمیته منتخب دانشکده

معاون آموزشی علوم بالینی دانشکده پزشکی

2

عضو کمیته منتخب دانشکده

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

3

عضو کمیته منتخب دانشکده

مدیر گروه رشته مربوطه

4

عضو کمیته منتخب دانشکده

یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه مربوطه

5

عضو کمیته منتخب دانشکده

پروفسوردکتر خسرو حضرتی تپه

6

کارشناس کمیته منتخب دانشکده

رضا قلی زاده

7

 

 

 

معرفی دبیرخانه هیئت ممیزه دانشگاه

 

کارشناس دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه:
محمد آیرملو قربان کندی
شماره تلفن :

31937318

فاکس:

32240655

آدرس :

ارومیه – خیابان رسالت –جنب اورژانس – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی –معاونت آموزشی – دبیرخانه هیات ممیزه