English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي

نام :  آرام

نام خانوادگی :فیضی

رشته تحصیلی : PhD پرستاری

مرتبه علمی :استادیار

آدرس : ارومیه ، فلکه جهاد ، جنب اورژانس ، ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکي
تلفن :32235070-044
نمابر:32240655-044

پست الکترونیک : edc@umsu.ac.ir