English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٩

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

تركيب اعضاي کمیسیون موارد خاص دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی

سمت

جناب آقای دکتر آقازاده

قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه

آقای دکتر کامران دهقان

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکترعلی احمدآقاپور

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

آقای دکتر کریمی پور

مدیر امور آموزشی دانشگاه

خانم  دکتر نوروزی نیا

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

پرفسور دکتر افشار

رئیس دانشکده پزشکی و

خانم دکتر یکتا

معاون آموزش بالینی دانشکده

آقای دکتر صابری

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

آقای دکتر چاوشین

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

خانم دکتر افشار یاوری

معاون آموزش دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر همتی مسلک پاک

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر حسینی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

خانم محدثی

 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر شبانلویی

دبیر ستاد شاهد و ایثارگر

خانم فیضی پور

رئیس اداره مشاوره و پیشرفت تحصیلی دانشگاه

پروفسوردکترعبدی راد

عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر حامدنیا

عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر دلیری راد

عضو هیات علمی دانشگاه

آقای بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه