English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف


تركيب اعضاي کمیته ترفیع پایه دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر کامران دهقان

معاون آموزشی دانشگاه

پرفسور دکتر محبی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

آقای دکتر کریمی پور

مدیر امور آموزشی دانشگاه

خانم  دکتر نوروزی نیا

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر فیضی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

پرفسور دکتر افشار

رئیس دانشکده پزشکی

آقای دکتر جعفری

رئیس دانشکده  دندانپزشکی

آقای دکتر حیدری

رئیس دانشکده داروسازی

آقای دکتر حبیب زاده

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

اقای دکتر خرسندی

رئیس دانشکده بهداشت

آقای دکتر متذکر

رئیس دانشکده پیراپزشکی

خانم گودرزی

کارشناس ترفیع پایه اساتید