English|صفحه اصلی معاونت آموزشی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

کارگروه پنجم: آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها

اهداف:

1- ماموريت محور نمودن مناطق آمايش سرزميني

2- گسترش محيطي آموزش عالي سلامت در کشور

3- طراحي و اجرايي سازي الگوهاي واسپاري خدمات آموزش عالي علوم پزشكي به بخش غيردولتي

4- اجراي نظام اعتباربخشي آموزشي مراکز و برنامه هاي آموزش مداوم و آموزشهاي مهارتي و حرفه اي در نظام سلامت


نام کارگروه

رئیس کارگروه

کارشناس کارگروه

کارگروه پنجم: آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی،تمرکززدایی وارتقای توانمندی دانشگاهها

اعضای کارگروه: دکتر آرام فیضی- دکتر لیلا برقی- دکتر حسن یوسف زاده- دکتر بهروز کارگری- دکتر محمد دلیر راد-دکتر رحیم بقایی-دکتر بهلول رحیمی

دکتر احمد فرامرزی

خانم رویا گودرزی