English|صفحه اصلی معاونت آموزشی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

کارگروه دهم: اعتبار بخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی

اهداف:

1- طراحي و اجراي برنامه اعتباربخشي موسسه اي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي

2- طراحي و اجراي برنامه اعتباربخشي موسسه اي مراکز آموزشي درماني (مراکز ارائه خدمات آموزشي)

3- اعتباربخشي برنامه هاي آموزشي در دانشگاههاي علوم پزشكي کشور

4- استانداردسازي فرآيندهاي آموزش علوم پزشكي

 

نام کارگروه

رئیس کارگروه

کارشناس کارگروه

کارگروه دهم: اعتبار بخشی موسسات وبیمارستان های آموزشی

اعضای کارگروه: دکتر کمال خادم وطن- دکتر علیرضا ماهوری- دکتر رحمان عباسی وش- دکتر فرحناز نوروزی نیا- دکتر بهروز کارگری- دکتر صفر حامدنیا- دکتر جعفر کیاستفر- دکتر کامران دهقان- دکتر رحیم نژاد رحیم- دکتر رضا عبدالهی- آقای حسن حق وردی پور

دکتر آرام فیضی

 

 

دکتر بوشهری

آقای علی شکیبی

(موسسه ای)

خانم اعظم اکبرپور

(بیمارستانها)

آقای دکتر کارگری

خانم مریم قلی زاده