English|صفحه اصلی معاونت آموزشی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٣ فروردين ١٣٩٩

کارگروه یازدهم: توسعه و ارتقاء زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی

اهداف:

1- بستر سازي براي کمال و تعالي (Excellence) رشته هاي علوم پزشكي به ويژه علوم نوين و بين رشته اي در شرايط پسا تحريم

2- نقشه راه بقا براي تقويت زير ساخت هاي تجهيزاتي گروههاي آموزشي دست اندرکار تربيت دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي(Ph.D)

3- طراحي و اجراي سيستم اطلاعات يكپارچه آموزش علوم پزشكي کشور

4- تقويت زير ساخت هاي تجهيزاتي بيمارستانهاي آموزشي و مراکز ارائه خدمات درگير در آموزش

 

نام کارگروه

رئیس کارگروه

دبیر کارگروه

کارشناس کارگروه

کارگروه یازدهم:توسعه وارتقاء زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی

دکتر رحمان عباسی وش

دکتر شیوا روشن میلانی

آقای مصلح حاجی زاده