English|صفحه اصلی معاونت آموزشی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٨

کارگروه دوازدهم: پایش بسته های تحولی

اهداف:

1- طراحي و پياده سازي مدل جام و ادغام يافته و سامانه ارزيابي و نظارت بر فعاليت دانشگاهها در راستاي تحقق سياست هاي دوازده گانه برنامه

2- طراحي و پياده سازي طرح رتبه بندي آموزشي دانشگاهها (راد2)

 

نام کارگروه

رئیس کارگروه

دبیر کارگروه

کارشناس کارگروه

کارگروه دوازدهم: پایش بسته های تحولی

دکتر جواد آقازاده

دکتر فلاح

خانم صفوری صادق زاده