English|صفحه اصلی معاونت آموزشی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠

عملکرد  بسته سوم: آموزش پاسخگو و عدالت محور

1- طرح موضوع در شورای آموزشی دانشگاه در قالب ژورنال کلاب آموزشی و همچنین نشست روسا و دبیران کلیه کارگروه های تخصصی

2- اخذ نيازهاي معاونین محترم بهداشت و درمان بعنوان مشتریان حوزه های معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه در تعیین نیازهای جامعه و بازنگری در برنامه های موجود یا تدوین کوریکولوم های جدید

3- ارائه موارد ثبت شده فوت به جهت استفاده از این موارد به عنوان بیماریهای شایع منجر به فوت منطقه و استفاده از آن در بازنگری کوریکولوم های آموزشی

ژورنال کلاب برگزار شده مرتبط با بسته

عنوان مقاله

تاریخ ارائه

ارائه دهنده

Measuring Social Accountability in Health Professional Education

فروردین 95

دکتر آرام فیضی

4- ارائه کنفرانس توسط معاونت محترم بهداشتی دانشگاه در خصوص بار بیماری ها، بار عوامل خطرساز و SDH در جلسه مربوطه

5- بحث و تبادل نظر در مورد نحوه حساس سازی ذینفعان در مورد عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت (SDH)

6- بحث و تبادل نظر در مورد بررسی وضعیت موجود برنامه درسی رشته پزشکی در خصوص پوشش محتوایی عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت و اعمال تغییرات لازم با کمک متخصصین پزشکی اجتماعی و اپیدمیولوژیست ها

§        ارائه موارد ثبت شده فوت به جهت استفاده از این موارد به عنوان بیماریهای شایع منجر به فوت منطقه و استفاده از آن در بازنگری کوریکولوم های آموزشی.

§        برگزاری چهار جلسه کارگروه با حضور اعضای کارگروه شامل معاونین و مدیران گروههای و روسای دانشکده های تابعه.

§        برگزاری یک جلسه از کارگروه آموزش پاسخگو  با حضور انترنها و اکسترنهای مقطع پزشکی در جهت اخذ نیازها و مشکلات آموزشی آنها در طی دوران تحصیل رشته پزشکی و به تبع آن اصلاح و یا تغییر احتمالی کوریکولوم آموزشی این رشته.