English|صفحه اصلی معاونت آموزشی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٤ تير ١٤٠٠

عملکرد بسته چهارم: توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

1- مشارکت فعال در زمینه ماموریت های اختصاصی واسپاری شده به کلان منطقه دو

2- تصمیم گیری در  خصوص استخراج شاخص ها یا استانداردهای ملی و بین المللی برای تعیین نیاز به تربیت دانش آموختگان رشته مقاطع مختلف با همکاری معاونت درمان، انجمن های تخصصی، نظام پزشکی و نظام پرستاری.