English|صفحه اصلی معاونت آموزشی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٤ تير ١٤٠٠

اقدامات بسته نهم: ارتقا نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

1- پیشنهاد تشکیل کمیته ارتقا کیفیت آزمون ها در دانشکده های تابعه

2- پیشنهاد تشکیل مرکز جامع تحلیل آزمون های چهار گزینه های در پردیس نازلو ( محل تجمیع دانشکده های دانشگاه )

3- ترویج استفاده از blueprint در تهیه سوالات پایان ترم به منظور افزایش اعتبار محتوایی آزمونها

عنوان مقاله

تاریخ ارائه

ارائه دهنده

Standard Setting in Medical Education

تیر 95

اسحاق مرادی