مدارک لازم برای دریافت معافیت تحصیلی پذیرفته شدگان نیمسال اول

 *کپی کارت ملی

*کپی مدرک یا گواهینامه موقت دیپلم

*کپی مدرک یا گواهینامه موقت سه ساله واحدی

*کپی مدرک یا گواهینامه موقت پیش دانشگاهی

*دوقطعه عکس 4*3پشت نویسی شده

*کسانی که دارای برگ سبز اعزام هستند اصل آن را به همراه داشته باشند.

* اصل و کپی نامه انصراف از تحصیل از مقاطع دانشگاهی

* تکمیل و دریافت نامه دانشگاه

 * پرینت فرم اطلاعات قبولی لیست سازمان سنجش آموزش کشور

پذیرفته شده محترم نیمسال اول می بایستی پس از تکمیل برگ اعلام آخرین وضعیت تحصیلی دانشجویان(فرم درخواست معافیت تحصیلی دانشگاه) پرینت آن را به همراه مدارک فوق به پلیس + 10 محل سکونت خود ارائه نموده و معافیت تحصیلی( مجوز ثبت نام موقت ) صادره را به همراه سایر مدارک مورد نیاز ثبت نام با پست پیشتاز به دانشگاه ارسال نماید.