به همراه داشتن کلیه فرم های زیر در زمان ثبت نام اجباری است.

1-فرم اطلاعات دانشجویی (اجباری)


2-فرم تعهد نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(اجباری)


3-فرم اخذ تعهد از فارغ التحصيلان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي داخل و خارج ازكشور(اجباری)


4-فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان، منطقه 1، رزمندگان و ایثارگران (ویژه سهمیه منطقه1 و شاهدوایثارگر)


5-فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان مناطق 2و 3 در آزمون سراسری(ویژه سهمیه مناطق 2 و 3)


6-فرم تعهد پذيرفته شدگان سهميه مناطق محروم(رشته پزشکی سهمیه بومی) (ویژه داوطلبان بومی، تنظیم در دفترخانه اسناد رسمی)


7-فرم مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر(ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر)


8-تعهدنامه بازپرداخت تسهیلات دریافتی (مخصوص متقاضیان خوابگاه و امور رفاهی دفترخانه اسناد رسمی- اجباری)


9-تعهدنامه خوابگاهی(ویژه توسط متقاضیان خوابگاه)


10-فرم خویشاوندی(باید در دفترخانه اسناد رسمی مهر شود)


11-فرم نمونه ارائه تعهد محضری دانشجویان پردیس شهریه پرداز(دفترخانه اسناد رسمی-مخصوص دانشجویان پردیس)


12- فرم مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی


13- فرم مراقبت دانشجویان1 (فرم ها درمحل ثبت نام ضمن معاینه پزشکان تکمیل خواهد شد)


14-فرم مراقبت دانشجویان2 (فرم ها درمحل ثبت نام ضمن معاینه پزشکان تکمیل خواهد شد)