English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه پاتولوژی : دکتر بهروز ایلخانی زاده

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر بهروزایلخانی زاده

دانشیار

 

ilkhanib@gmail.com

رزومه

2

دکتر فرزانه حسینی قرالری

استادیار

 

 

رزومه

3

دکترفرحناز نوروزی نیا

استادیار

 

F_noroozi@hotmail.com

رزومه

4

دکتر فریباعباسی کوکیا

دانشیار

 

Faribaak2002@yahoo.com

رزومه

5

دکتر عارفه  اسماعیلی

استادیار

 

Esmaeli arefeh@gmai. com

رزومه

6

دکتر معصومه پور جبلی

استادیار

 

 

رزومه

7

دکترسیامک  ناجی حدادی

استادیار

 

Snh1ir @yahoo. Com

رزومه