English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه میکروب شناسی : پروفسور نیما حسینی جزنی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

همایون  بابازاده

مربی

PhD میکرب شناسی

 

رزومه

2

پروفسور نیما حسینی جزنی

استاد

      PhD میکرب شناسی

N_jazani@yahoo.com

رزومه

3

دکتر لیدا لطف الهی حقی

استادیار

MD-PhD باکتری شناسی پزشکی

 

رزومه

4

دکتر یعقوب شریفی

استادیار

PhD باکتری شناسی پزشکی

 

رزومه

5

دکتر مرتضی متذکر

دانشیار

 MD-PhD ویروس شناسی

 

رزومه

6 دکتر صابر یوسفی استادیار

PhD باکتری شناسی پزشکی

yousefi_s@umsu.ac.ir رزومه