English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٣١ خرداد ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی : دکتر حبیب محمدزاده

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکترخسروحضرتی تپه

استاد

Ph.D انگل شناسی پزشکی

Xhazrati@yahoo.com

رزومه

2

دکترحبیب محمدزاده

دانشیار

Ph.D انگل شناسی پزشکی

habibmhaji@yahoo.com

رزومه

3

دکترکامبیزدیبا

دانشیار

Ph.D قارچ شناسی پزشکی

Kambiz37diba@gmail.com

رزومه

4

دکترشهرام خادم وطن

دانشیار

Ph.D انگل شناسی پزشکی

khademvatan@yahoo.com

رزومه

5
دکتر آرش امین پور
استادیار

Ph.D انگل شناسی دامپزشکی

  رزومه