English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٣ شهريور ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی : دکتر حمیدرضا خلخالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر حمید رضا خلخالی

دانشیار

PhD آمار زیستی

khalkhali@umsu.ac.ir

رزومه

2

دکتر شاکر سالاری
دانشیار

PhD اپیدمیولوژی

salarilak@yahoo.com

رزومه

3

دکتر رسول قره آغاجی

دانشیار

PhD آمار زیستی

r-gharaaghaji@umsu.ac.ir

رزومه

4

دکتر رسول انتظار مهدی

استادیار PhD اپیدمیولوژی

r_entezar_mahdi@yahoo.com

رزومه

5

سیما مسعودی


PhD اپیدمیولوژی

simamasudi@gmail.com

رزومه

6

جواد رسولی


دانشجوی PhD اپیدمیولوژی

rsljvd@yahoo.com

رزومه
7 محمد حیدری
  دانشجوی PhD اپیدمیولوژی   رزومه