English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه علوم تربیتی : دکتر جاوید فریدونی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر جاوید فریدونی

استادیار

زبانشناسی همگانی

Fredoni_j@umsu.ac.ir

رزومه

2

دکتر علی رشیدی

دانشیار

کتابداری واطلاع رسانی

alirashidi@umsu.ac.ir

رزومه

3

صدیقه گل محمدی

مربی

ادبیات فارسی

golmohammadi_s@umsu.ac.ir

رزومه

4

وحید سرتیپی

مربی

تربیت بدنی

Sartipi_v@umsu.ac.ir

رزومه

5

اسمعیل زینالی

مربی

معارف اسلامی

 

رزومه