English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر انوشه

استادیار

روانپزشکی

Anoosheh.mr@ gmail.com

رزومه

2

دکتر رحیم خلیل زاده

استادیار

روانپزشکی

Khalilzadeh_rahim@yahoo.com

رزومه

3

دکتر سیامک شیخی

دانشیار

روانشناسی

s.sheikhi@umsu.ac.ir

رزومه

4

دکترصفر حامد نیا

استادیار

روانپزشکی

Dr.hamednia@yahoo.com

رزومه

5

دکتر آرزوکیانی

استادیار

روانپزشکی اطفال

arezoukiani@yahoo.com

رزومه

6

دکتر ماه منیرحقیقی

استادیار

روانپزشکی

Mh_m_haghighi@yahoo.com

رزومه

7

خانم رویا یاوریان

مربی

روانشناسی

Fs344@yahoo.com

رزومه