English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٣١ خرداد ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه پزشکی قانونی : دکتر محمد دلیرراد

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر محمد دلیرراد

استادیار

پزشکی قانونی

delirrad@yahoo.com

رزومه

2

دکتر بهزاد بوشهری

استادیار

پزشکی قانونی

behzadboshehri@yahoo.com

رزومه

3

دکتر محمد مجیدی

استادیار

پزشکی قانونی

 

رزومه