English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی : دکتر رسول قره آغاجی اصل

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر رسول قره آغاجی اصل

دانشیار

آمار زیستی

rasool1350@yahoo.com

رزومه

2

دکتر بهلول رحیمی

دانشیار

انفورماتیک پزشکی

bahlol.rahimi@umsu.ac.ir

رزومه

3

دکتر رسول انتظار مهدی

استادیار

اپیدمیولوژی

-

رزومه

4

دکتر علیرضا دیدارلو

استادیار

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

didarloo_a@yahoo.com

رزومه

5

دکتر زهرایکتا

دانشیار

پزشکی اجتماعی

yekta42@yahoo.com

رزومه

6

مهندس رضا پورعلی

مربی

آموزش بهداشت

rezap2@yahoo.com

رزومه