English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

1- سرکار خانم دکتر شیوا حتم خانی

2- جناب آقای دکتر افشین شیوا