English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

اعضای هیات گروه مامایی:

 1.  مرضیه ابراهیمی
 2. حوریه اشرافی
 3. حبیبه بابایی
 4. سهیلا ربیعی پور
 5. لیلی رحمت نژاد
 6. حمیده محدثی
 7. مریم مسگرزاده
 8. فاطمه مقدم تبریزی
 9. ماهرخ نبی زاده
 10. نیره اشرف رضایی
 11. مریم نجارزاده
 12. رقیه بایرامی

 

نام : مرضیه           نام خانوادگی : ابراهیمی           مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی : مربی (هیئت علمی)     گرایش : آموزش مامایی     ایمیل :  mebrahimi11@umsu.ac.ir

 

Pdf

Word

برنامه کاری

برنامه کاری

طرح درس

طرح درس

CV

CV


نام : حوریه       نام خانوادگی : اشرافی        مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی : مربی     گرایش : آموزش پزشکی     ایمیل :  horyashrafi@yahoo.com

 

Pdf

Word

برنامه کاری

برنامه کاری

-

-

CV

CV


نام : حبیبه         نام خانوادگی : بابایی          مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی : مربی     گرایش : آموزش پزشکی     ایمیل :  rita1373@gmail.com

 

Pdf

Word

برنامه کاری

برنامه کاری

-

-

CV

CV


نام : سهیلا           نام خانوادگی : ربیعی پور           مدرک تحصیلی : PhD    
رتبه علمی : دانشیار     گرایش : مامایی     ایمیل :  s.rabie@umsu.ac.ir

 


نام : لیلی         نام خانوادگی : رحمت نژاد          مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی : مربی    گرایش : بهداشت مادر و کودک  ایمیل :  leilirahmat@yahoo.com

 

Pdf

Word

برنامه کاری

برنامه کاری

-

-

CV

CV


نام : حمیده          نام خانوادگی : محدثی          مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی : استادیار   گرایش : آموزش مامایی   ایمیل :  hmohaddesi.han@gmail.com

 

Pdf

Word

برنامه کاری

برنامه کاری

طرح درس

طرح درس

CV

CV


نام : مریم           نام خانوادگی : مسگرزاده          مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی:مربی (هیئت علمی)  گرایش:بهداشت مادر و کودک  ایمیل:mesgarzadeh2005@yahoo.com

 


نام : فاطمه           نام خانوادگی : مقدم تبریزی           مدرک تحصیلی : PhD    
رتبه علمی : استادیار     گرایش : مامایی     ایمیل :  fmtabrizi@gmail.com

 

Pdf

Word

برنامه کاری

برنامه کاری

طرح درس

طرح درس

CV

CV


نام : ماهرخ       نام خانوادگی : نبی زاده        مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی : مربی  گرایش : آموزش پزشکی   ایمیل:  madok_moon233@yahoo.com

 

Pdf

Word

برنامه کاری

برنامه کاری

-

-

CV

CV


نام : نیره           نام خانوادگی : اشرف رضایی           مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی : مربی     گرایش : مامایی     ایمیل :  nayer_rezaee@yahoo.com

 


 

نام : مریم          نام خانوادگی : نجارزاده          مدرک تحصیلی : فوق لیسانس   
رتبه علمی : مربی      گرایش : آموزش مامایی    ایمیل :  

 

Pdf

Word

برنامه کاری

برنامه کاری

طرح درس

طرح درس

CV

CV

 

نام : رقیه         نام خانوادگی : بایرامی          مدرک تحصیلی : PhD       
رتبه علمی : مربی      گرایش : بهداشت باروری    ایمیل :  rozabayrami@yahoo.com    

 

Pdf

Word

برنامه کاری

برنامه کاری

طرح درس

طرح درس

CV

CV