English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی

عکس

 
1 دکتر فرخ دبیری استادیار حشره شناسی پزشکی دکترای تخصصی F_dabiri32@yahoo.com  

 
2 دکتر علیرضا چاوشین دانشیار حشره شناسی پزشکی دکترای تخصصی alichavshin@gmail.com  

 
3 دکتر صابر قلی زاده دانشیار حشره شناسی پزشکی دکترای تخصصی saber@umsu.ac.ir