English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٣ شهريور ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

1

دکتر ایرچ محبی
استاد بهداشت حرفه ای
متخصص طب کار
mohebbi_iraj@yahoo.co.uk  

 
2 تیمور اللهیاری
دانشیار بهداشت حرفه ای
دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای
Allahyari@umsu.ac.ir  

 
3 عباس جعفری
استادیار بهداشت حرفه ای
دکترای تخصصی سم شناسی
abbasj63@gmail.com  

 
4 محمد حاج آقا زاده
استادیار بهداشت حرفه ای
دکترای تخصصی hajaghazadeh.m@umsu.ac.ir  

 
5 ابوالفضل قهرمانی
استادیار بهداشت حرفه ای
دکترای تخصصی
ghahramani@umsu.ac.ir