English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٢٨ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی

عکس

1 دکتر حسن خرسندی دانشیار مهندسی بهداشت محیط دکترای تخصصی hassankhorsandi@yahoo.com

2 دکتر علی احمد آقاپور استادیار مهندسی بهداشت محیط دکترای تخصصی aaaghapour@gmail.com

3 دکتر سید جواد جعفری استادیار
مهندسی بهداشت محیط
دکترای تخصصی Sjavadj@gmail.com

4 مهندس ناهید نویدجوی مربی مهندسی بهداشت محیط دانشجوی دکترا n.navidjouy@gmail.com

5 مهندس سعید حسین پور مربی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد saeed.hosseinpooreng61@yahoo.com