English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 

نام و نام خانوادگی: سید مرتضی موسوی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی

درجه تحصیلی: P.h.D

پست الکترونیک:seyed61@yahoo.com

CV                طرح درسی          برنامه هفتگی

 

نام و نام خانوادگی: آوات یوسفی آذر

مرتبه علمی:  مربي

رشته تحصیلی: پرستاری مراقبت ویژه

درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیک: yousefiazar.a@umsu.ac.ir

CV                طرح درسی          برنامه هفتگی

 

نام و نام خانوادگی: صونا پاشایی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: پرستاری مراقبت ویژه

درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیک: pashaee.sona@yahoo.com

CV                طرح درسی          برنامه هفتگی