English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٢٨ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مشخصات كلي،برنامه، سرفصل دروسو نحوه ارزشيابي برنامه

آموزشي دوره كارشناسي پيوسته رشته پرستاري

 

فصل اول

مشخصات كلي دوره كارشناسي پيوسته پرستاري                           Nursing in B.Sc

1تعريف رشته و مقطع تحصيلي

پرستاري رشته اي مستقل و شاخه اي از علوم پزشكي است كه دانش آموختگان آن به عنوان عضوي از تيم سلامت در عرصه هاي مختلف مربوطه به ارائه خدمات بهداشتي، آموزشي، پژوهشي، مشاوره اي، پيشگيري، مديريتي و حمايتي، مراقبت هاي درماني و توانبخشي مي پردازند. دوره كارشناسي پيوسته پرستاري اولين مقطع تحصيلي رشته پرستاري است كه برنامه آن براساس ضوابط علمي و ارزش هاي اسلامي تهيه و تدوين شده است.»

آموزش پرستاري در سطح كارشناسي زمينه ساز تربيت پرستار حرفه اي است كه به عنوان يك پرستار عمومي بتواند بررسي و شناخت وضعيت سلامت، ارائه خدمات و هماهنگي مراقبت ها را در عرصه هاي مختلف به فرد، خانواده و جامعه عهده دار شود.

2تاريخچه رشته و پيشرفت هاي جديد

پرستاري از مددجويان در فطرت و نهاد هر انساني وجود دارد. رهبران الهي نيز همواره به عنوان الگو به امر پرستاري به عنوان كار نيك مبادرت مي ورزيدند، در همين راستا است كه پيامبر اكرم (ص) يك شبانه روز پرستاري از بيمار را محشور شدن با حضرت ابراهيم (ع) در روز قيامت مي داند.[1]

پرستاري علمي در ايران در سال 1294 با گشايش اولين آموزشگاه پرستاري در شهر اروميه[2]توسط مبلغين مذهبي آغاز گرديد. در سال 1295 آموزشگاه ديگري در تبريز[3]با پذيرش داوطلبان داراي مدرك سوم متوسطه و به صورت دورة سه ساله به تربيت پرستار مبادرت نمود. در سال هاي 1320 تا 1338 به ترتيب آموزشگاه هاي پرستاري شركت نفت آبادان (1320)، هلال احمر و همدان (1327)، تهران (1328)، نمازي شيراز (1333) و جرجاني مشهد (1338) تاسيس شدند. از شرايط پذيرش برخي از آموزشگاه ها داشتن مدرك ديپلم كامل متوسطه بود.

در سال 1337 طبق اساسنامه آموزشگاه هاي پرستاري مصوب شوراي عالي فرهنگ، مقرر گرديد پذيرش داوطلبان كليه آموزشگاه ها با مدرك كامل متوسطه، دوره تحصيل سه سال و ارزش آن معادل ليسانس پرستاري محسوب گردد. برنامة تحصيلي مدارس عالي پرستاري با رعايت معيارهاي شوراي بين المللي پرستاران و سازمان بهداشت جهاني تنظيم و به تصويب شوراي عالي فرهنگ رسيد. در اين برنامه علاوه بر دروس اختصاصي و فني، دروس علوم رفتاري و اجتماعي نيز گنجانده شد.

در سال 1344 اولين دوره آموزش چهارساله پرستاري با تاسيس انستيتو عالي پرستاري فيروزگر آغاز گرديد. به دنبال آن فارغ التحصيلان ساير آموزشگاه ها به منظور كسب مدرك ليسانس، دورة تكميلي ليسانس را طي نمودند. به طوري كه در سال 1354 با تصويب دورة ليسانس پرستاري در وزارت علوم كليه مراكز آموزش عالي پرستاري موظف به ارائه دورة چهار ساله با برنامه متمركز گرديدند.

در سال 1359 با تشكيل شاخه پرستاري ستاد انقلاب فرهنگي برنامه ريزي متمركز پرستاري توسط اين شاخه با استفاده از نظرات صاحبنظران پرستاري صورت گرفت. با تشكيل وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي، در سال 1365 و ايجاد دانشكده هاي پرستاري و مامايي، كيفيت آموزش پرستاري توسعه فراوان يافت. به گونه اي كه از سال 1365 آموزش پرستاري در جهت فلسفه جامع گرا، جامعه نگر و جامع نگر گام هاي موثري برداشته است. در سال 1373 برنامه كارشناسي رشته پرستاري در راستاي آموزشي جامعه نگر تدوين و در سال 1374 برنامه به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي رسيد. پس از تشكيل شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اين برنامه تحت نظارت كامل وزارت متبوع قرار گرفت.

3فلسفه(Phylosophy): ارزش ها و باورها

ما اعتقاد داريم:

·   پرستاري جزء لاينفك تيم سلامتي است. فرهنگ اسلامي، معنويت و رعايت اصول اخلاقي در همه ابعاد مورد تاكيد ما است و بايد ضمن تامين نيازهاي فراگيرندگان، زمينه رشد معنويت در آنها فراهم گردد.

·   انسان خليفه و جانشين خداوند در زمين است. او داراي جسم، روح، هوش و اختيار است و مي تواند در تصميم گيري هاي مربوط به تامين نيازهاي سلامتي خود مشاركت نمايد. لذا حق حيات، سلامت و تصميم گيري براي او محفوظ است.

·   انساني به دليل نيروي تفكر و تعقل، موجودي توانمند است. عدالتخواهي و يادگيري مستمر براي زندگي اجتماعي مطلوب از ويژگي هاي اوست.

·       هر فرد كليتي واحد است كه به عنوان عضوي از جامعه داراي حقوق و مسئوليت هاي خاصي مي باشد.

·   هر فرد با محيط خود تعامل دارد كه اين محيط آميزه اي از عوامل اجتماعي، فرهنگي است كه زندگي فرد را تحت تاثير قرارمي دهد. اين محيط زمينه رشد و تعالي فرد، ظهور نيازهاي سلامتي و نياز به مراقبت هاي پرستاري را فراهم مي سازد.

·   سلامت حالتي پويا و متاثر از عوامل دروني و بيروني است. سلامت گوياي ويژگي ها و رفتارهاي فرد است و محصول تعاملات فردي، گروهي و محيطي مي باشد.

·   پرستاران وظيفه تامين، حفظ و ارتقائ سلامت افراد جامعه را برعهده دارند و اين مهم با تكيه بر دانش روز و توجه به نيازهاي جامعه و شرايط جغرافيايي، اقليمي قابل دستيابي است. كاربرد علم و هنر پرستاري در گروه كسب مهارت هاي شناختي، عاطفي و رواني حركتي است كه از طريق آموزش كاربرد علوم مختلف (روانشناسي، جامعه شناسي، فيزيك) ميسرمي گردد.

·       آموزش فرآيندي دو جانبه است كه بر تعامل ياددهنده و يادگيرنده در جهت دستيابي به اهداف آموزش استوار است.

·       آموزش پرستار بايد در جهت رشد فردي و آماده سازي دانشجويان براي يادگيري مادام العمر و تكامل حرفه اي ارائه شود.

·       آموزش پرستاري با تاكيد بر ارتقاي توانايي كاربرد تفكر انتقادي در مشكل گشايي و تصميم گيري استوار است.

·       تاكيد بر شرايط اقليمي و زلزله خيز بودن كشور از موارد ضروري آموزش پرستاري است.

·       تاكيد بر ارزش هاي اخلاقي، معنوي، حرفه اي و قانوني از اجزاء ضروري آموزش پرستاري به شمار مي آيد.

·   روش آموزش بايد متنوع بوده و براساس نيازها، توانائي ها و تجربيات قبلي فراگيرندگان باشد و با درنظر گرفتن استانداردهاي ملي، منطقه اي و بين المللي براساس تجربيات گذشته، نيازهاي حال و آينده ارائه شود.

·       كاربرد فرآيند پرستاري از اصول ارائه خدمات پرستاري است. و تأكيد بر آن در برنامه آموزشي از ضروريات است.

·       ارائه خدمات پرستاري جامعه نگر، مقرون به صرف و اثر بخش است.

·       خدمات پرستاري در مشاركت با تيم سلامت در بهبود كيفيت زندگي مددجويان موثر است.

·   بهبود خدمات پرستاري در عرصه مبتني بر به كارگيري نتايج تحقيقات است. لذا توجه به تحقيقات در آموزش دانشجويان ضروري است.

·       مشاركت در ارزشيابي و ارتقاء استاندارد هاي حرفه اي از وظايف پرستاران است.

4رسالت(Mission)

رسالت آموزش پرستاري در مقطع كارشناسي تربيت نيروي انساني آگاه، متعهد، خبره و كارآمدي است، كه با كسب توانائي هاي حرفه اي و بهره مندي از دانش روز خدمات مورد نياز بهداشتي، مراقبتي و توانبخشي مقرون به صرفه را در بالاترين سطح استاندارد جهت تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه بتواند ارائه دهد. اين مهم از طريق آموزش، پژوهش و توسعه دانش پرستاري ميسرمي باشد.

5دورنما(Vision)

براساس اين برنامه آموزشي در ده سال آينده همگام با دنياي در حال تغيير فراگيرندگان اين رشته طبق استانداردهاي منطقه اي جهاني آموزشي خواهند ديد؛ دانش آموختگان اين رشته جايگاه خود را در عرصه هاي مختلف ارائه خدمات در كليه سطوح پيشگيري مشخص و تثبيت خواهند نمود؛ در سطح ملي پست ها را اشغال نموده؛ خدمات اثربخش و مقرون به صرفه در جهت اعتلاي سطح سلامت جامعه و بهبود كيفيت زندگي مددجويان ارائه خواهند داد؛ و در سطح منطقه اي و بين المللي مطرح خواهند بود.

6هدف كلي(Aims)

هدف كلي آموزش پرستاري در مقطع كارشناسي، تربيت افرادي كه قادر باشند به عنوان عضوي از تيم سلامت به ارائه خدمات مراقبتي و بهداشتي، آموزشي، پژوهشي، مشاوره اي، مديريتي و حمايتي و توانبخشي جهت تامين، حفظ و ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه بپردازند.

7نقش هاي(Role definitions)دانش آموختگان رشته پرستاري در نظام سلامت

نقش هاي دانش آموختگان شامل: نقش مراقبتي و بهداشتي، آموزشي، پژوهشي، مشاوره‌اي، مديريتي و حمايتي، و توانبخشي مي باشد.

8وظايف حرفه اي دانش آموختگان(Task analysis)

وظايف حرفه اي دانش آموختگان باتوجه به نقش هاي مراقبتي و بهداشتي، آموزشي، پژوهشي، مشاوره اي، مديريتي و حمايتي و توانبخشي عبارتند از:

وظايف مراقبتي و بهداشتي:

·       طرح و برنامه ريزي مراقبت از بيماران براساس فرآيند پرستاري، و توجه به نتايج حاصل از كاربرد آن ها

·       ارائه مراقبت هاي پرستاري در بخش هاي ويژهCCU,ICU)، دياليز) و عمومي.

·       همكاري با ساير اعضاء تيم سلامت در سطوح مختلف پيشگيري.

وظايف آموزشي:

·       آموزش نكات بهداشتي و مراقبتي به فرد، خانواده، جامعه

·   طرحي برنامه آموزش به مددجو، افراد تحت سرپرستي و خانواده ها در سطوح مختلف پيشگيري متناسب با نقش ها و وظايف حرفه اي.

·       اجراي برنامه آموزش به مددجو، افراد تحت سرپرستي و خانواده ها در سطوح مختلف پيشگير.

وظايف پژوهشي:

·       مشاركت و همكاري با نظام سلامت در انجام پژوهش در زمينه هاي مختلف مربوط به حرفه

·       بررسي و شناخت نيازهاي مراقبتي، آموزشي و مشاوره اي و بهداشتي فرد، خانواده و جامعه از طريق همكاري اقدامات پژوهشي

·       همكاري با ساير اعضاء تيم سلامت در جهت انتشار به كارگيري نتايج پژوهش

وظايف مشاوره اي:

·       آموزش نكات بهداشتي و مراقبتي به فرد، خانواده، جامعه

·   طراحي برنامه آموزش به مددجو، افراد تحت سرپرستي و خانواده ها در سطوح مختلف پيشگيري متناسب با نقش ها و وظايف حرفه اي.

·       اجراي برنامه آموزش به مددجو، افراد تحت سرپرستي و خانواده ها در سطوح مختلف پيشگيري.

وظايف پژوهشي:

·       مشاركت و همكاري با نظام سلامت در انجام پژوهش در زمينه هاي مختلف مربوط به حرفه

·       بررسي و شناخت نيازهاي مراقبتي، آموزشي و مشاوره اي و بهداشتي فرد، خانواده و جامعه از طريق همكاري اقدامات پژوهشي

·       همكاري با ساير اعضاء تيم سلامت در جهت انتشار به كارگيري نتايج پژوهش

وظايف مشاوره اي:

·       برقراري ارتباط حرفه اي با مددجويان، مددجويان و خانواده ها به منظور كمك به رفع مشكلات بهداشتي درماني آن ها

·       مشاوره و راهنمايي و هدايت مددجويان و خانواده ها در جهت بررسي مشكلات و رفع آن ها

·       هماهنگي و برقراري ارتباط با تيم هاي مراقبت هاي اوليه بهداشتي و ساير اعضاء گروه بهداشتي

وظايف مديريتي و حمايتي:

·       برنامه ريزي براي كاركنان پرستاري در عرصه هاي خدمات

·       بررسي و شناسائي مشكلات مربوط به پرستاري

·       تحليل اطلاعات حاصل از بررسي و شناخت انجام شده و تعيين نيازها

·       همكاري در تدوين و طراحي برنامه براساس فلسفه، رسالت، اهداف عرصه كار و استانداردهاي مراقبتي

·       همكاري در اجراي برنامه تنظيمي به منظور دستيابي به اهداف تعيين شده

·   سازمان دهي در عرصه ارائه خدمات و ايجاد هماهنگي در نقش ها و فعاليت هاي گروه پرستاري، باتوجه به تجربيات و معلومات هر يك از اعضاء گروه

·       همكاري در زمينه برآورد هزينه در واحدهاي مربوطه

·       نظارت و ارزيابي فعاليت هاي انجام شده توسط گروه پرستاري و نتايج حاصل از آن

·       نظارت و ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف مديريتي و حمايتي

وظايف توانبخشي:نقش توانبخشي پرستار، به كارگيري علم و هنر به منظور ارتقاء عمل كرد سازگارانه مددجو در ابعاد جسمي – حركتي، رواني – اجتماعي و اخلاقي با وظايف زير مي باشد:

·       آموزش فعاليت هاي روزمره زندگي برحسب توانايي مددجو

·       فراهم كردن محيطي مناسب جهت بيان احساسات و نگراني هاي مددجو و خانواده

·       حمايت و تشويق مددجو و خانواده در برنامه هاي مراقبتي

·       كمك به مددجو و خانواده در تطابق با تغييرات ايجاد شده ناشي از موقعيت خاص مددجو

·       هماهنگي و همكاري با ساير اعضاء تيم سلامت و توانبخشي

·       كمك به مددجويان در جهت استفاده از حداقل توانمنديهاي خود به منظور خودكفايي و كسب استقلال

9استراتژي هاي اجرايي برنامه

 جهت نيل به اهداف آموزش پرستاري راهبردهاي ذيل لازم است به كار گرفته شوند:

·       به كارگيري تفكر خلاق، انتقادي و روش تحقيق در آموزش پرستاري

·       تنظيم اهداف براساس اهداف آموزش پرستاري جامعه نگر

·       تنظيم و ارائه برنامه هاي آموزش منطبق با نيازهاي ملي و محلي و امكانات موجود

·       تاكيد بر پيشگيري و ارتقاء سطح سلامت فرد، خانواده و جامعه در تدوين اهداف آموزش

·       طراحي برنامه آموزش مبتني بر نقش ها و وظايف حرفه اي

·       ارائه برنامه هاي آموزشي به صورت تلفيقي از معلم محوري و دانشجو محوري

·       توجه به روش ها و فنون جديد آموزشي با تاكيد بر تفكر خلاق و حل مشكل

·       آموزش و تقويت مهارت هاي باليني دانشجو از طريق ارائه الگوهاي عملي مراقبتي

·       آموزش دانشجو در جهت تقويت خودآموزي و يادگيري مستمر

10شرايط و نحوه پذيرش دانشجو

* به صورت متمركز و از طريق آزمون سراسري مي باشد.

11رشته هاي مشابه در داخل كشور

رشته مشابه پرستاري در ايران وجود ندارد.

12رشته هاي مشابه در خارج از كشور

سابقه پرستاري علمي در خارج از كشور را مي توان به قرن 19 نسبت داد. از آن پس كارشناسي پرستاري در بسياري از كشورها از جمله استراليا، كانادا، آمريكا، فيليپين، تايلندايجاد شد.

13شرايط مورد نياز براي راه اندازي دوره كارشناسي پيوسته(BSc)پرستاري

شرايط مورد نياز براي راه اندازي مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري، براساس ضوابط شوراي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور است.

14ساير موارد (مانند بورسيه)

علاقمندان به تحصيل در اين مقطع از ساير كشورها مي توانند مطابق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به صورت بورسيه در دانشگاه هاي ايران پذيرش شوند.


 

فصل دوم

مشخصات دوره

 


نام دوره: كارشناسي پيوسته(BSc)رشته پرستاري

طول دوره و ساختار آن

طول دورة كارشناسي پيوسته رشته پرستاري مطابق آئين نامه هاي آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مي باشد و ساختار آن به گونه اي است كه دروس به صورت نظري – عملي، نظري و عملي، كارآموزي و كارآموزي در عرصه ارائه مي شوند.

تعداد واحدهاي درسي

تعداد كل واحدهاي درسي لازم براي گذراندن دوره كارشناسي پرستاري 130 واحد و براساس سرفصل دروس به شرح زير است:

* دروس عمومي                         20 واحد

* دروس پايه                                          16 واحد

* دروس اصلي                           12 واحد

* دروس اختصاصي                                46 واحد

* كارآموزي                                          12 واحد

* كارآموزي در عرصه                24 واحد

جمع كل                                             130 واحد


جداول دروس دوره كارشناسي پيوسته(BSc)پرستاري

جدول شماره 1: دروس عمومي

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعات دروس

پيشنياز

نظري

عملي

جمع

1

دو درس از دروس مباني نظري اسلام*

4

68

-

68

-

2

يك درس از دروس اخلاق اسلامي*

2

34

-

34

-

3

يك درس از دروس انقلاب اسلامي*

2

34

-

34

-

4

يك درس از دروس تاريخ و تمدن اسلامي*

2

34

-

34

-

5

يك درس از دروس آشنايي با منابع اسلامي*

2

34

-

34

-

6

ادبيات فارسي

3

51

-

51

-

7

زبان انگليسي عمومي

3

51

-

51

-

8

تربيت بدني (1)

1

-

34

34

-

9

تربيت بدني (2)

1

-

34

34

8

جمع

20

 

 

 

 

 

 

* تذكر: گذراندن اين دروس مطابق عناوين دروس عمومي معارف اسلامي مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (جدول بعد) است.


 

دروس عمومي معارف اسلامي

گرايش

كد درس

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

جمع

1 – مباني نظري اسلام

011

012

013

014

انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد)

انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

 

34

34

34

34

 

2 – اخلاق اسلامي

021

022

023

024

فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)

اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)

آيين زندگي (اخلاق كاربردي)

عرفان عملي اسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

 

34

34

34

34

 

3 – انقلاب اسلامي

031

032

033

انقلاب اسلامي ايران

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

انديشه سياسي امام خميني (ره)

2

2

2

34

34

34

 

34

34

34

 

4 – تاريخ و تمدن اسلامي

041

042

043

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

تاريخ تحليلي صدر اسلام

تاريخ امامت

2

2

2

34

34

34

 

34

34

34

 

5- آشنايي با منابع اسلامي

051

052

تفسير موضوعي قرآن

تفسير موضوعي نهج البلاغه

2

2

34

34

 

34

34

 

جمع

12

408

 

408

 

 

 


جدول شماره 2: دروس پايه دوره كارشناسي پيوسته(BSc)پرستاري

 

دروس پايه

كد درس

عنوان درس

واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

جمع

01

تشريح

2

26

17

43

 

02

فيزيولوژي

3

42

17

59

 

3.

ايمونولوژي

2

26

17

43

02

04

بيوشيمي

2

26

17

43

 

05

ميكروب شناسي

2

26

17

43

 

06

انگل شناسي

2

26

17

43

 

07

آمار حياتي مقدماتي و روش تحقيق در پرستاري

2

26

17

43

 

08

فناوري اطلاعات در پرستاري*

1

9

17

26

 

جمع

16

207

136

343

 

 

* به صورت كارگاه ارائه مي شود.

 

 


جدول شماره 3: دروس اصلي دوره كارشناسي پيوسته(BSc)پرستاري

 

دروس اصلي

كد درس

عنوان درس

واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

جمع

09

تغذيه و تغذيه درماني

2

34

-

34

04

10

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

2

34

-

34

 

11

روانشناسي فردي اجتماعي

2

34

-

34

 

12

داروشناسي

3

51

-

51

01، 02، 04

13

زبان تخصصي

2

34

-

34

زبان انگليسي عمومي

14

فرآيند يادگيري و اصول آموزش به مددجو

1

9

17

26

 

جمع

12

196

17

213

 

 

 


جدول شماره 5: كارآموزي دوره كارشناسي پيوسته(BSc)پرستاري

 

تذكر: كليه كارآموزي ها همزمان با دروس تخصصي مربوطه ارائه شوند.

جدول شماره 4: دروس اختصاصي دوره كارشناسي پيوسته(BSc)پرستاري

 

دروس اختصاصي

كد درس

عنوان درس

واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

جمع

15

اصول و مهارت هاي پرستاري

4

51

34

85

 

16

پرستاري بهداشت جامعه (1)

2

34

-

34

 

17

پرستاري بهداشت جامعه (2)

2

34

-

34

 

18

پرستاري بهداشت جامعه (3)

1

17

-

17

 

19

بررسي وضعيت سلامت

1

9

17*

26

02

20

پرستاري بهداشت مادران و نوزادان (1)

3

51

-

51

12، 14

21

پرستاري بهداشت مادران و نوزادان (2)

2

34

 

34

20

22

پرستاري بيماري هاي داخلي و جراحي (1)

3

51

 

51

01، 02، 04، 05، 06، 09

23

پرستاري بيماري هاي داخلي و جراحي (2)

4

68

 

68

12، 22

24

پرستاري بيماري هاي داخلي و جراحي (3)

4

68

 

68

23

25

پرستاري بيماري هاي داخلي و جراحي (4)

4

68

 

68

24

26

پرستاري ويژه

3

51

 

51

25

27

پرستاري در بحران، فوريت ها و حوادث غير مترقبه

2

26

17

43

25

28

پرستاري كودكان (1)

2

34

 

34

20

29

پرستاري كودكان (2)

3

51

 

51

28

30

پرستاري بهداشت روان (1)

2

34

 

34

11

31

پرستاري بهداشت روان (2)

2

34

 

34

30

32

اصول مديريت خدمات پرستاري

2

34

 

34

كليه دروس اختصاصي

جمع

46

749

68

817

 

 

* 17 ساعت عملي بررسي وضعيت سلامت در محل كارآموزي تمرين شود.


جدول شماره 6: كارآموزي در عرصه دوره كارنشاسي پيوسته(BSc)پرستاري

 

كد درس

عنوان كارآموزي

واحد

ساعت

42

پرستاري بهداشت مادران و نوزادان

5/2

128

43

پرستاري بهداشت جامعه

3

153

44

پرستاري بيماري هاي داخلي و جراحي (1)

1

51

45

پرستاري بيماري هاي داخلي و جراحي (2)

1

51

46

پرستاري بيماري هاي داخلي و جراحي (3)

3

153

47

پرستاري بيماري هاي داخلي و جراحي (4)

3

153

48

پرستاري كودكان (1)

1

51

49

پرستاري كودكان (2)

5/1

77

50

پرستاري بهداشت روان

1

51

51

پرستاري ويژه

3

153

52

اصول مديريت خدمات پرستاري

2

102

53

پرستاري در بحران، فوريت ها و حوادث غير مترقبه

2

102

جمع

24

1225

 

 تذكر: به منظور حسن اجراي برنامه آموزش پرستاري مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي و نيل به اهداف پرستاري جامعه نگر، در كليه حيطه هاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه توجه خاص به مددجو، خانواده و جامعه بوده، بررسي وضعيت مددجو و خانواده به هنگام پذيرش، پيگيري وضع مددجو و خانواده در طول دوران بستري و به هنگام ترخيص و پيگيري وضع مددجو در خانواده به صورت بازديد منزل، بازديد از كارخانه، مدرسه و هر جامعة ديگري كه مددجو به آن تعلق دارد، الزامي است.

[1]نوغاني، فاطمه و خونشويس، محمدعلي (1378). تاريخ تحولات و اخلاق پرستاري. انتشارات انجمن قلم ايران، چاپ اول.

  2]حسيني، ميرمحمد (1378). تاريخ تحولات و اخلاق پرستاري، انتشارات بشري، چاپ اول

 [3]شفيع و رياحي، آذر (1350)، تاريخ پرستاري. انتشارات هلال احمر (شير و خورشيد سابق).

 

كد درس

عنوان درس

واحد

ساعت

پيشنياز

33

اصول و مهارت هاي پرستاري

1

51

 

34

پرستاري بهداشت مادران و نوزادان

1

51

 

35

پرستاري بهداشت جامعه

1

51

 

36

پرستاري بيماري هاي داخلي و جراحي (1)

1

51

 

37

پرستاري بيماري هاي داخلي و جراحي (2)

2

102

 

 

38

پرستاري بيماري هاي داخلي و جراحي (3)

2

102

 

39

پرستاري بيماري هاي داخلي و جراحي (4)

2

102

 

40

پرستاري كودكان

1

51

 

41

پرستاري بهداشت روان

1

51

 

جمع

12

612