English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

فصل اول

مشخصات كلي دوره دكتراي پزشكي

 

مقدمه:

بررسي اجمالي وضع موجود بهداشت و درمان كشور بوضوح نشان مي دهد كه فقط ساكنين شهرهاي بزرگ از مواهب طبيعي بهداشتي و تسهيلات درماني برخوردارند و طبقات مستضعف ما كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و در بيش از 60 هزار روستا ساكن هستند از امكانات اوليه بهداشتي و درماني بي بهره مانده اند و اين به علت عدم توزيع صحيح نيروي انساني پزشكي و نيز محدود بودن امكانات آموزشي پزشكي بوده است.

براساس برآوردي كه به عمل آمده، تعداد كل پزشكان موجود حتي نيمي از نيازها را نيز تامين نمي نمايد. براي رفع اين مشكل بايد از يكطرف با گسترش دانشكده هاي پزشكي در سطح مملكت و بكارگيري كليه امكانات بيمارستاني در افزايش نيروي انساني پزشكي كوشيد و از طرف ديگر با آموزش صحيح، دانشجويان پزشكي را براساس اخلاق و معارف اسلامي تربيت نمود و كيفيت را بالا برد بطوريكه پس از فراغت از تحصيل در رفع نياز جامعه در همه نقاط كشور بيكسان بخدمت بپردازند.

بدين منظور و در اجراي بند 12 اصل سوم و اصول بيست و نهم و سي ام و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دوره تربيت دكتراي پزشكي در نظام آموزش عالي كشور داير مي گردد.

 

1 – هدف:

هدف از تشكيل اين دوره تربيت طبيب عمومي است كه داراي خصوصيات زير باشد:

1 -1 – در جهت آشنائي بيشتر با مكتب و تزكيه تعالي روح كوشا باشد و كمك به تامين بهداشت و درمان مردم را وسيله اي براي رضاي خدا و تقرب به او بداند.

2 – 1- با فرهنگ اسلامي و نظام جمهوري اسلامي آشنا باشد و خود را ملزم به رعايت قوانين و مقررات حاكم بر جامعه اسلامي بداند.

3 – 1- از شناخت كافي در مورد مسائل عمده بهداشتي و درماني و نظام ارائه خدمات بهداشتي و درماني كشور برخوردار و از مسئوليتها و وظايف خود در اين نظام آگاه باشد.

4 – 1- از قابليت علمي و عملي كافي در تشخيص بيماريها و عنداللزوم ارجاع بيماران به سطوح بالاتر بهداشتي درماني كشور و شركت در برنامه هاي پيشگيري و بهداشت عمومي برخوردار باشد.

5 – 1- قادر به استفاده از آخرين منابع علمي و بهره گيري از اطلاعات جديد در كار خود باشد.

 

2طول دوره و شكل نظام :

دوره آموزش دكتراي پزشكي مجموعاً شش سال است و شامل مراحل: علوم پايه، نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي، كارآموزي باليني و كارورزي مي شود:

1 – 2- مرحله اول: (علوم پايه) – (مرحله ابتدائي آموزش پزشكي) – مدت مرحله ابتدائي پزشكي دو سال است:

در اين مرحله دانشجويان بخش اول دروس عمومي و دروس پايه و اصلي را مي گذارنند.


هدف از اين مرحله، آموزش ساختمان بدن انسان و اعمال فيزيولوژيك او در سلامت و همچنين شناخت عوامل بيولوژيك بيماريزا و مكانيزمهاي دفاعي بدن در برابر آنها و اصول آسيب هاي بدن انسان و آشنا ساختن دانشجو با اصول مسائل بهداشتي مي باشد.

تبصره 1 – دانشجويان پزشكي مي بايست 20 واحد در هر نيمسال بطور اجباري و به ترتيبي كه توسط دانشكده مربوطه تدوين مي شود بگذرانند.

حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله اول براساس فصل هفتم (مواد 37 و 38) آئين نامه آموزش مصوب شورايعالي برنامه ريزي 3 سال مي باشد.

ساير مقررات تابع آئين نامه آموزشي مصوب شورايعالي برنامه ريزي خواهد بود.


22- مرحله دوم: (نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي):

مدت مرحله دوم 6 ماه است. هدف از آموزش در اين مرحله عرضه مباحثي است كه بتواند ضمن دادن آگاهي از مباني فيزيولوژيك، دانشجوئي مكانيزم بيماريها و عوامل موثر در آنها و تظاهر بيماريها و تشخيص به طريق تحليل گرانه آشنا نمايد. دانشجو در طي اين مرحله موظف به گذراندن دروس زير است.

الف – نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي

ب – پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي

1 – 2- 2- نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي پس از اتمام دروس علوم پايه و در شش ماه اول سال سوم پزشكي تدريس مي شود.

2 – 2- 2 – دروس نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي مركب از مباحث بيماريهاي گوارش قلب و گردش خون (هر يك به مدت چهار هفته)، غدد داخلي و متابوليسم، كليه، خون و روماتولوژي و ريه (هر يك به مدت سه هفته) همراه با فارماكولوژي و پاتولوژي اختصاصي و نشانه شناسي طي شش ماه بشرح زير تدريس مي شود.

الف – صبحهاي دو هفته اول به تدريس مقدمه درس نشانه شناسي اختصاص مي يابد.

ب – از آن پس دانشجو هفته اي يك روز صبح در بخشهاي باليني به آموزش نشانه شناسي ميپردازد و حداكثر تا 12 ساعت در هفته دروس فيزيوپاتولوژي تدريس مي شود.

ج – در طول 6 ماه درس پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي بطور مستقل تدريس مي شود.

توصيه ميشود اين دروس همزمان و يا پس از برگزاري مباحث فيزيوپاتولوژي سيستم مربوطه تدريس شوند. ترتيب تقسيم واحدهاي پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي در طول 6 ماه بعهده دانشكده مربوطه است.

3 -2 – 2- در پايان تدريس هر يك يا دو مبحث فيزيوپاتولوژي امتحان مربوطه انجام خواهد شد. كسانيكه در امتحان حد نصاب نمره قبولي را بدست نياورند در پايان ترم مجددا اين مبحث را امتحان خواهند داد. نمره امتحان تجديدي نمره نهائي مبحث را تشكيل خواهد داد چنانچه دانشجويي در امتحان تجديدي نيز نمره قبولي را كسب نكند در پايان دوره موظف به تكرار آن مبحث خواهد بود.

4 -2 – 2- امتحان دروس پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي و نشانه شناسي در پايان 6 ماه يكجا بعمل مي آيد. تصميم درمورد امتحانات ميان ترم بعهده اساتيد مربوطه است.

5 – 2- 2- قبولي در كليه دروس مرحله نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي شرط ورود به دوره باليني است در موارد استثنايي دانشكده مي تواند دانشجوئي را كه در يكي از دروس فيزيوپاتولوژي مردود شده است به دوره باليني وارد كند. دانشجو مي بايست حداكثر ظرف مدت يك ترم امتحان درس مردود شده را با موفقيت بگذراند و در صورت عدم موفقيت موظف به تكرار كلاسهاي آن درس خواهد بود.

6 – 2- 2- حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله دوم يك سال مي باشد.

7 – 2- 2- قبل از شروع دوره كارورزي دانشجو موظف است سه هفته كارآموزي بهداشت را در واحدهاي بهداشتي درماني وزارت بهداري بگذرانند.

8 – 2- 2 – ساير مقررات تابع – آئين نامه آموزشي مصوب ستاد انقلاب فرهنگي خواهد بود.


3 -2مرحله سوم: (كارآموزي باليني)

هدف از اين مرحله تشخيص بيماريها از ديدگاه باليني و آزمايشگاهي و بدست آوردن توانائيهاي لازم در بكار بردن انديشه و استقلال و نتيجه گيري سريع به منظور برخورد منطقي و صحيح با بيمار و طراحي عمليات پيشگيري و درماني مي باشد.

1 – 3- 2- زمان گذراندن كار آموزي باليني بطور مطلوب 20 ماه است كه طي آن دوره هاي داخلي، جراحي، كودكان، زنان و زايمان، چشم، گوش و حلق و بيني، روانپزشكي، راديولوژي، پوست و واحدهاي باقيمانده دروس عمومي براساس جلداول پيوست گذرانده مي شود. محل گذراندن كارآموزي ها، بيمارستانهاي آموزشي مي باشند.

كارآموزي باليني شامل دو بخش است آموزش بر بالين بيماران بستري در بخش و آموزش در درمانگاه.

بخش قابل توجهي ازكارآموزي مي بايست به آموزش و درمانگاهها اختصاص يابد و نحوه بررسي و درمان بيماران سرپائي با حضور اعضاي هيئت علمي و دستياران بخش به دانشجويان تعليم داده شود.

2 – 3- 2 – حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله كارآموزي 27 ماه است. در صورتي كه دانشجو بدون ترك تحصيل موقت و داشتن عذر موجه در طول 27 ماه موفق به گذراندن دوره كارآموزي نباشد، مجاز به ادامه تحصيل نيست.

3 – 3- 2- در صورتي كه مجموعه غيبتهاي موجه دانشجوئي طي كارآموزي در يك بخش از يك دهم كل مدت كارآموزي در آن بخش تجاوز كند، آن دانشجو موظف به تكرار كامل كارآموزي در آن بخش ميباشد. در خصوص موارد استثنايي تصميم بر عهده شوراي، آموزشي دانشكده است.

4 – 3- 2- برنامه سال چهارم و پنجم به شرح زير است: از ساعت  7 صبح الي 2 بعد از ظهر شنبه تا چهارشنبه:

الف – كارآموزي باليني در بخشهاي طبق برنامه تنظيمي هر بخش و با شركت اساتيد مربوطه انجام مي شود.

ب – يك روز در هفته به تدريس واحدهاي باقيمانده دروس عمومي اختصاص دارد.

ح – دروس نظري باليني بعد از ظهر ها تدريس خواهد شد.

امتحان بخشهاي باليني در پايان كار آموزي هر بخش و امتحان دروس نظري در پايان هر ترم برگزار ميشود.

5 – 3- 2 – در پايان مدت هر بخش ارزيابي باليني باتوجه به موارد زير انجام مي شود:

الف – رعايت اخلاق اسلامي و حفظ شئون پزشكي و حسن رابطه با بيماران و ساير كاركنان بخش.

ب – ميزان علاقه و پشتكار حضور مرتب و تمام وقت در بخش و كلاسهاي مربوطه طبق برنامه تنظيمي بخش.

ج – دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله.

د – قدرت يادگيري و ميزان برداشت دانشجو از آموزشهاي باليني و پيشرفت او در طي كارآموزي در بخش نحوه انجام امتحان بعهده مسئولين بخش مربوطه مي باشد.

6 – 3- 2- شرط قبول شدن در كارآموزي در بخش كسب حداقل 12 نمره از 20 مي باشد. در غير اين صورت دانشجو موظف به تكرار كارآموزي در اين بخش است.

7 – 3- 2- شرط ورود به مرحله كارورزي قبول شدن در كارآموزي كليه بخشها مي‌باشد.


42مرحله چهارم: (كارورزي باليني)

هدف از اين مرحله پرورش مهارتها و تقويت قدرت تصميم گيري و افزايش اتكاء بنفس و تكميل پرورش انديشه از طريق روياروئي مستقيم كارورز با مسائل بهداشتي و درماني و واگذار كردن مسئوليت امور بهداشتي – درماني بعهده او مي باشد.

1 – 4- 2- زمان مطلوب گذراندن مرحله كارورزي – 18 ماه است كه طي آن دوره هاي داخلي، جراحي، كودكان، زنان و زايمان، بهداشت، گوش و حلق و بيني، چشم و روانپزشكي توسط كليه كارورزان و يك دوره از دوره هاي اعصاب، عفوني، قلب و پوست براساس جدول پيوست در بيمارستانهاي آموزشي و يا ساير بيمارستانهائي كه قابليت پذيرش كارورز را داشته باشند گذرانده مي شود.

2 – 4- 2 – كارورز در طول 18 ماه دوران كاروزي مي تواند از يكماه مرخصي استفاده نمايد.

3 – 4- 2 – در صورتيكه مجموع غيبتهاي كارورزي در طول يك بخش از يك دهم كل مدت آن تجاوز نمايد موظف به تكرار كارورزي در آن بخش است. در خصوص موارد استثنائي تصميم بر عهده شوراي آموزشي دانشكده است.

4 – 4- 2- ساعت كار كاروزان توسط شوراي آموزشي دانشكده و يا بخشهاي مربوطه تنظيم خواهد شد.

بخش عمده اي از كارورزي باليني هر بخش مي بايست به بررسي و درمان بيماران سرپائي در درمانگاه ها با حضور و راهنمائي اعضاي هيئت علمي و دستياران بخش اختصاص يابد.

5 – 4 – 2- پس از خاتمه زمان كارورزي در هر بخش گواهي انجام كار و ارزيابي كيفيت كارورزي بصورت نمره صفر تا 20 با توجه به موارد زير توسط بخش مربوطه بمنظور ضبط در پرونده كارورز صادر مي شود.

الف – رعايت اخلاق اسلامي و حفظ شئون پزشكي و حسن رابطه با بيماران و ساير كاركنان بخش.

ب – حضور مرتب و تمام وقت در بخش و انجام كشيك هاي محوله براساس برنامه تنظيمي بخش.

ج – دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش.

د – افزايش مهارت و ميزان برداشت كارورز از طول دوره كارورزي در آن بخش.

6 – 4- 2- شرط قبول شدن در كارورزي هر بخش كسب حداقل 12 نمره از 20 مي باشد در غير اين صورت كارورز موظف به تكرار كارورزي در آن بخش است.

7 – 4 – 2- حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله كارورزي 2 سال است. در صورتيكه كارورزي موفق به گذراندن اين مرحله طي 2 سال نباشد تصميم درخصوص وي بر عهده شوراي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

8 – 4 – 2- بمنظور اخذ دانشنامه پزشكي هر كارورز موطف به ارائه يك رساله تحقيقي در يكي از زمينه هاي پزشكي مي باشد.

9 – 4- 2- كنكوركارورزي

1 – براي دانشجوياني كه از اول بهمن ماه 61 به بعد آموزش پزشكي خود را آغاز كرده اند قبل از شروع مرحله كارورزي، امتحاني موسوم به كنكوركارورزي شامل كلياتي از دروس پايه و اصلي و عمومي، فيزيوپاتولوژي و علوم باليني بطور سراسري برگزار مي شود.

تبصره 1 – شركت در اين كنكور براي ورود به مرحله كارورزي ضروري است.

تبصره 2 – شرط شركت در اين كنكور قبول شدن در كارآموزي كليه بخشها مي باشد.

2 – هر دانشجو براساس رتبه اي كه در اين كنكور بدست آورده حق تقدم درانتخاب بخشهاي موجود براي گذراندن مرحله كارورزي در دانشكده مربوطه را دارد.


3 – واحدهاي درسي:

تعداد كل واحدهاي درسي دوره داراي پزشكي 290 واحد است كه شامل 152 واحد درسي و 138 واحد نشانه شناسي، كارآموزي و كارورزي و پايان نامه بشرح زير است:

 

1 – 3- دروس عمومي

23 واحد

2 – 3- دروس پايه و اصلي

68 واحد

3 -3 – مرحله دوم

30 واحد

4 -3 – كارآموزي

95 واحد

5 – 3- كارورزي و كشيكيهاي شبانه

68واحد

6 – 3 – پايان نامه

6 واحد

 

 

فصل دومبرنامه

الف: دروس عمومي (فرهنگ و معارف و عقايد اسلامي و آگاهي هاي عمومي)

براي كليه رشته هاي تحصيلي دوره هاي كارشناسي پيوسته

شماره دروس

نام درس

واحد

ساعت

جمع

نظري

عملي

1

معارف اسلامي (1)

2

34

34

-

2

فارسي (1)

2

34

34

-

3

زبان خارجي (1) (نظري و عملي)

2

51

17

34

4

تربيت بدني (1) (عملي)

1

34

-

34

5

معارف اسلامي (2)

2

34

34

-

6

اخلاق و تربيت اسلامي (1 و 2) (1+2)=

3

51

51

-

7

فارسي (2)

2

34

34

-

8

زبان خارجي (2) (عملي و نظري)

2

51

17

34

9

تربيت بدني (2) (عملي)

1

34

-

34

10

تاريخ اسلام

2

34

34

-

11*

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن از قرن سيزدهم

4

68

68

-

12*

متون اسلامي (آيات و احاديث)

13 *

زيست شناسي

جمع

23

459

323

136

 

*: دروس بندهاي 11 و 12 و 13 هر يك داراي ارزش 2 واحد بوده و 2 درس از اين سه درس بايد توسط دانشجو انتخاب و گذرانده شود.

 بدروس پايه و اصلي

دوره دكتراي پزشكي (مرحله اول: علوم پايه)

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز سازمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

101401

فيزيك پزشكي*

2

38

30

8

 

04

بيوشيمي

6

116

85

34

 

07

آناتومي: **

 

 

 

 

 

1 – 07

آناتومي

3

68

34

34

 

2 – 07

آناتومي

4

94

43

51

 

3 – 07

آناتومي

3

77

26

51

 

08

روانشناسي

2

34

34

 

 

14

بهداشت:

 

 

 

 

 

1 – 14

(بهداشت عمومي 1)

 

 

 

 

 

 

اصول خدمات بهداشتي

2

34

34

 

 

2 – 14

(بهداشت عمومي 2)

 

 

 

 

 

 

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

2

34

34

 

 

18

زبان تخصصي:

 

 

 

 

 

1 – 18

زبان تخصصي 1

3

51

51

 

10 عمومي

2 – 18

زبان تخصصي 2

3

51

51

 

(1 – 18)

25

اصول كلي تغذيه

2

34

34

 

04

27

بافت شناسي

4

85

51

34

 

06

فيزيولوژي: ***

 

 

 

 

 

1 – 06

فيزيولوژي 1

4

68

68

 

04 و 27

2 - 60

فيزيولوژي 2

5

102

68

34

(1 – 06)

10

ژنتيك

2

34

34

 

27 و 04

 

 

 

بقيه دروس پايه و اصلي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز سازمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

28

ميكروب شناسي * و ويروس شناسي

5

111

60

51

(1 – 06)

3 - 14

(بهداشت عمومي 3)

 

 

 

 

 

 

بهداشت خانواده و امور جمعيتي

2

34

34

 

1 – 14

34

ايمني شناسي *

3

60

43

17

(1 -06)

31

انگل شناسي و قارچ شناسي*

4

64

43

51

(1 – 06)

42

پاتولوژي عمومي ****

5

111

60

51

(2 -06)

43

جنين شناسي

2

34

34

 

27

جمع

 

68

1367

951

416

 

 

جدول 2 – 2

* - اين دروس نظري _ عملي هستند و به ازاي هر ساعت كه از زمان تدريس نظري كسر شود،  دو ساعت به عملي اختصاص مي يابد.

** - آناتومي يك شامل آناتومي سينه، شكم، دستگاه ادراري تناسلي مرد و زن و آناتومي دو شامل سر گردن و اعصاب مركزي و آناتومي سه شامل آناتومي اندام فوقاني و تحتاني است.

*** - فيزيولوژي يك شامل فيزيولوژي سلول، قلب، گردش خون، تنفس و گوارش است و فيزيولوژي دو شامل فيزيولوژي غدد درون ريز، كليه و تنظيم مايعات بدن، تنظيمPHخون شرياني، خون و اعصاب مي باشد.

**** - تفكيك ساعات پاتولوژي عمومي به عملي و نظري باتوجه به ريز برنامه بر عهده گروه آموزشي مربوط است و ساعات پيشنهاد شده در اين جدول پيشنهادي است.


«جدول مجموعه دروس علوم پايه دانشجويان رشته پزشكي»

ترم اول

 

ترم دوم

شماره

نام درس

تعداد واحد

جمع

 

شماره

نام درس

تعداد واحد

جمع

نظري

عملي

 

نظري

عملي

1

بيوشيمي

5

1

6

 

1

تغذيه

2

-

2

2

بافت شناسي

3

1

4

 

2

بهداشت عمومي (1)

2

-

2

3

فيزيك پزشكي

2

-

2

 

3

آناتومي (2)

2

1

3

4

آناتومي (1)

3

1

4

 

4

فيزيولوژي (1)

4

-

4

5

زبان انگليسي (1)

2

-

2

 

5

ژنتيك

2

-

2

6

فارسي

2

-

2

 

6

تربيت بدني (1 و 2)

2

-

2

جمع

20

 

جمع

19

 

 

ترم سوم

 

ترم چهارم

شماره

نام درس

تعداد واحد

جمع

 

شماره

نام درس

تعداد واحد

جمع

نظري

عملي

 

نظري

عملي

1

آناتومي (3)

5/1

5/1

3

 

1

روانشناسي

2

-

2

2

زبان تخصصي (1)

3

-

3

 

2

بهداشت عمومي (3)

2

-

2

3

فيزيولوژي (2)

4

1

5

 

3

پاتولوژي عمومي

4

1

5

4

بهداشت عمومي (2)

3

-

2

 

4

ايمني شناسي

5/2

5/0

3

5

معارف اسلامي

2

-

2

 

5

ميكروب شناسي

5/3

5/1

5

6

اخلاق و تربيت اسلامي

1

-

1

 

6

زبان تخصصي (2)

3

-

3

7

انگل شناسي

5/2

5/1

4

 

 

 

 

 

 

جمع

20

 

جمع

20

 

* - تعداد 8 ساعت معادل  واحد درس فيزيك پزشكي منظور گردد.


ج: دروس تخصصي

مرحله دوم (نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي) دوره دكتراي پزشكي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز سازمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

101451

فيزيوپاتولوژي

14

238

238

 

 

1 – 51

بيماريهاي گوارش

 

40

40

 

 

2 – 51

بيماريهاي قلب و عروق

 

40

40

 

 

3 – 51

بيماريهاي غدد داخلي و متابوليسم

 

32

32

 

 

4- 51

بيماريهاي خون

 

32

32

 

 

5 – 51

بيماريهاي ريه

 

32

32

 

 

6 – 51

بيماريهاي كليه

 

30

30

 

 

7 – 51

بيماريهاي رماتيسمي

 

32

32

 

 

64

پاتولوژي اختصاصي *

6

136

68

68

 

65

فارماكولوژي*

4

77

60

17

 

66

نشانه شناسي *

4 -

197

25

172

 

67

كارآموزي بهداشت **

2

136

-

136

 

جمع

30

784

391

392

 

 

* - درس نشانه شناسي با توجه به ريز برنامه يك در س نظري – كارآموزي است از هفته اول شروع مرحله دوم 25 ساعت درس نظري نشانه شناسي (مطابق شرح صفحات) تدريس خواهد شد. سپس هفته اي يك روز نشانه شناسي باليني در بخشها تدريس مي شود.

** - كارآموزي بهداشت در پايان سال دوم و يا سوم بمدت 3 هفته در واحدهاي بهداشتي و درماني وزارت بهداري انجام مي گيرد.

تذكرمهم: پيشنهاد مي شود كليات فارماكولوژي بعد از ظهر روزهاي دو هفته اول همزمان با درس نشانه شناسي و فارماكولوژي اختصاصي هر دستگاه حتي الامكان قبل و يا همزمان با فيزيوپاتولوژي دستگاه مربوطه تنظيم و تدريس شود بديهي است فارماكولوژي داروهائي كه بيماريهاي دستگاه مربوطه در شش ماه اول سال سوم تدريس نمي شوند بهتر است در روزهاي پاياني ترم تدريس شود.


مرحله سوم (كارآموزي باليني)

سالهاي چهارم و پنجم

الف: باليني

شماره

نام كارآموزي

طول دوره

معادل واحدي

بخش هائي كه در طي دوره گذرانده مي شود

1

داخلي

6ماه

18

داخلي عمومي، اعصاب، عفوني

 

توضيحات:

1 – تقسيم طول دوره بين بخشهاي مختلف براساس برنامه ريزي داخلي دانشكده مي باشد.

2 – زمان اختصاص يافته به بخش داخلي عمومي نبايد از 3 ماه كمتر و زمان اختصاص يافته به ساير بخشها از يك ماه بيشتر باشد.

3 – در صورتيكه بخشهاي عفوني، پوست و اعصاب مستقل وجود نداشته باشد زمان آن به بخش داخلي عمومي اضافه مي شود.

2

جراحي

4ماه

12

جراحي عمومي، اورولوژي، ارتوپدي

 

توضيحات:

1 – تنظيم طول دوره بين بخشهاي مختلف براساس برنامه ريزي داخلي دانشكده مي باشد.

2 – زمان بخش جراحي عمومي نبايد از 2 ماه كمتر و زمان ساير بخشها از يك ماه بيشتر باشد.

3 – در صورتيكه بخشهاي اورولوژي و اورتوپدي مستقل وجود نداشته باشد زمان آن به بخش جراحي عمومي اضافه مي شود.

3

اطفال

3 ماه

9

پس از بخشهاي داخلي و جراحي گذرانده شود.

 

*: در 8 ماه اول دوره كارآموزي دانشجويان بايد دوره جراحي و چهار ماه از دوره داخلي را بصورت گردشي بگذرانند و باقيمانده دوره داخلي و ساير بخشها پس از اين 8 ماه گذرانده شود، لازم به تذكر است كه بخش داخلي عمومي ضرورتاً بايد جزئي از اين چهارماه دوره داخلي باشد.

4

زنان و زايمان

2 ماه

6

5

چشم **

1 ماه

3

6

گوش و حلق و بيني

1 ماه

3

7

روانپزشكي

1 ماه

3

8

راديولوژي

1 ماه

3

9

پوست

1 ماه

3

جمع 20 ماه        60 واحد

 

** - دروس نظري چشم، گوش و حلق و بيني، روانپزشكي و راديولوژي برحسب امكانات مي تواند صبحها (بطور گروهي) در بخشهاي باليني مربوطه و يا بعد ازظهر ها بطور جمعي براي همه دانشجويان تدريس شود.


جدول دروس: نظري

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز سازمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

4 – 14

(بهداشت عمومي 4)

 

 

 

 

 

 

آمار پزشكي و روش تحقيق *

2

34

34

 

 

1

بيماريهاي عفوني**

3

51

51

 

 

2

بيماريهاي اعصاب **

2

34

34

 

 

3

بيماريهاي جراحي**

10

170

170

 

 

4

بيماريهاي زنان و زايمان**

4

68

68

 

 

5

بيماريهاي كودكان **

6

102

102

 

 

7

بيماريهاي رواني**

2

34

34

 

 

68

پزشكي قانوني و مسموميتها***

2

34

34

 

 

5- 14

بهداشت عمومي (5)

 

 

 

 

 

 

اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران***

2

34

34

 

 

44

تاريخ و اخلاق پزشكي

2

34

34

 

 

جمع

35

595

595

 

 

 

* - آمار پزشكي و روش تحقيق بعد از ظهر ها چهارماه اول كارآموزي باليني تدريس مي شود.

** - دروس نظر عفوني، اعصاب، جراحي، زنان و زايمان، كودكان و بيماريهاي رواني بعد از ظهرهاي 16 ماه اول كارآموزي باليني تدريس مي شود.

*** - دروس پزشكي قانوني و اپيدميولوژي بعد از ظهرهاي چهارماه آخر كارآموزي باليني تدريس مي شود.


مرحله چهارم (كارورزي باليني)

شماره

نام دوره

طول دوره

معادل واحدي

بخشهائي كه در طي دوره گذرانده مي شود

1

داخلي

4 ماه

16

داخلي عمومي

2

جراحي

3 ماه

12

جراحي عمومي، ارتوپدي، اورولوژي

 

توضيحات:

1 – تقسيم طول دوره بين بخشهاي مختلف براساس برنامه ريزي داخلي دانشكده مي باشد.

2 – زمان بخش جراحي عمومي نبايد از 2 ماه كمتر و زمان ساير بخشها از يك ماه بيشتر باشد.

3 – در صورتيكه بخشهاي اورولوژي و ارتوپدي مستقل وجود نداشته باشد و زمان آن به بخش جراحي عمومي اضافه مي شود.

3

كودكان

3 ماه

12

 

4

زنان و زايمان

2 ماه

8

 

5

بهداشت

1 ماه

4

*: دانشكده موظف است كليه بخشهاي مندرج در اين برنامه و بخشهاي فوق تخصصي داخلي و جراحي را درتمام طول سال با كارورز پوشش دهند.

6

چشم

گوش و حلق و بيني

روانپزشكي

اعصاب

پوست

عفوني و قلب

جمعا

 4 ماه انتخابي

16

*: مدت هر يك از بخشهاي انتخابي يك ماه است.

 

جمع:

17 ماه

68 واحد

 

 عناوين كلي مجموعه دروس عمومي

براي كليه رشته هاي تحصيلي دوره هاي كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد پيوسته

و دكتري پزشكي

شماره درس

نام درس

واحد

ساعت

جمع

نظري

عملي

1

معارف اسلامي (1)

2

34

34

-

2

فارسي (1)

2

34

34

-

3

زبان خارجي (1) (نظري و عملي)

2

51

17

34

4

تربيت بدني (1) (عملي)

1

34

-

34

5

معارف اسلامي (2)

2

34

34

-

6

اخلاق و تربيت اسلامي (1 و 2)

2

51

51

-

7

فارسي (2)

2

34

34

-

8

زبان خارجي (2) (عملي و نظري)

2

51

17

34

9

تربيت بدني (2) (عملي)

1

34

-

34

10

تاريخ اسلام

2

34

34

-

11 *

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

2

34

34

-

12 *

متون اسلامي (متن كتاب المنتخب من الكتاب والسنه و الخطب)

2

34

34

-

13*

زيست شناسي

2

34

34

-

14*

آشنايي با كامپيوتر

 

 

 

 

جمع

23

459

323

136

 

* - دروس بندهاي 11 تا 14 هر يك داراي ارزش 2 واحد است و دانشجو بايد 2 درس از اين 4 درس را بگذراند.


 

سرفصل دروس دوره دكتراي پزشكي

مرحله اول: علوم پايه

فيزيك پزشكي

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري – عملي

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس (38 ساعت)

الف: فيزيك بينائي (10 ساعت)

1 – ماهيت و خواص نور مرئي، اشعه زير قرمز، اشعه ماوراء بنفش و مصارف پزشكي آنها

2 – مطالعه فيزيكي چشم، تشخيص و تصحيح ناهنجاريهاي كروي

3 – آستيگماتيسم و طرق تصحيح آن

4 – مشخصات شبكيه، ميدان بينائي، تيزبيني، ديدن رنگها، افتالموسكوپي

5- ديدن با دو چشم، دوبيني، درك برجستگي اجسام

6- برنامه عملي (5/1 ساعت)

ب: امواج وراء صوتي و مصارف پزشكي آن (5 ساعت)

1 – توليد و خواص امواج وراء صوتي

2 – خواص شيميائي و بيولوژيكي امواج وراء صوتي

3- كاربرد امواج وراء صوتي در پزشكي

4 – برنامه عملي (5/1 ساعت)

ج: مصارف جريانهاي پرفركانس در پزشكي (5 ساعت)

1 – توليد و خواص جريانهاي پرفركانس

2 – خواص فيزيولوژيكي و موارد استعمال جريانهاي پرفركانس در پزشكي

الف – جراحي الكتريكي

ب – حرارت درماني

3 – اثرات سوء جريان الكتريسيته بر بدن و راه هاي حفاظت

برنامه عملي (5/1 ساعت)

د: پزشكي هسته اي (8 ساعت)

1 – ساختمان اتم و انرژي هسته

2 – راديواكتيويته و خواص آن (پرتوهاي يونساز)

3 –راديواكتيويته طبيعي

4 - نوترونها، راديواكتيويته مصنوعي

5 – تشخيص و سنجش راديواكتيويته

6- مولكولهاي نشاندار و موارد استعمال پزشكي آن

7 – موارد استعمال راديوايزوتوپها در تشخيص و درمان

8 – برنامه عملي (5/1 ساعت)

ه: مباني فيزيكي راديولوژي و راديوتراپي (10 ساعت)

1 – ماهيت و خواص اشعه ايكس

2 – مولدهاي اشعه ايكس

3 – جذب و اندازه گيري اشعه ايكس

4 – اصول فيزيكي پرتوتشخيصي و پرتودرماني

5 – راديوبيولوژي

6 – حفاظت (اشعه ايكس، پرتوها)

7 – برنامه عملي (2 ساعت)


بيوشيمي

تعداد واحد : 6

نوع واحد: نظري – عملي

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس:

الف – نظري (85 ساعت)

1 – مقدمه شناخت بيوشيمي و ساختمان بدن انسان از نظر بيوملكولي

2 – ساختمان شيميائي كربوهيدراتها

3 – ساختمان شيميائي ليپيدها

4 – ساختمان شيميائي اسيدهاي آمينه، پروتئينها، شرح مختصري از خواص آب،PHو تامپون

5 – ساختمان شيميائي نوكلئوزيدها و نوكلئوتيدهاي آزاد

6 – ويتامينها و كوآنزيمها

7 – آنزيمها

8 – هورمونها (ساختمان شيميائي، طبقه بندي و مكانيزم اثر)

9 – اكسيداسيون بيولوژي، انرژي و زنجير انتقال الكترون

10 – غشاء سلولي و انتقالات

11- مكانيسم هضم و جذب (باختصار) و متابوليسم كربوهيدراتها

12 – مكانيسم هضم و جذب (باختصار) و متابوليسم ليپيدها

13 – مكانيسم هضم و جذب (باختصار) و متابوليسم پروتئينها

سرنوشت گروه آمين، اوره سازي و متابوليسم بعضي از اسيدهاي آمينه

14 – متابوليسم اسيدهاي نوكلئيك و نوكلئوتيدها

15 – بيوسنتز اسيدهاي نوكلئيك، پروتئينها و اثر آنتي بيوتيكها

16 – تركيبات شيميائي خون

17 – آب و الكتروليتها

18 – تنظيم متابوليسم

19 – تغذيه

ب – عملي (34 ساعت)

تذكر: گروه بيوشيمي باتوجه به امكانات خود در زمينه هاي زير برنامه درس عملي را تنظيم مي نمايد.

1 – آشنائي با وسائل آزمايشگاهي

2 – آزمايشهاي ادرار

3 – آزمايشهاي بعضي از تركيبات خون

4 – اندازه گيري پروتئين تام سرم و الكتروفورز پروتئينها

5- اندازه گيري بعضي از آنزيمهاي سرم و در صورت امكان ايزوآنزيمها

6 – اندازه گيري الكتروليتهاي سرم و عناصر كمياب


آناتومي 1

تعداد واحد: 4

نوع واحد: نظري – عملي

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس:

الف – نظري (43 ساعت)

1سينه (12 ساعت)

ستون مهره اي – دنده ها – جناغ – جدار سينه – ريه – جنب – قلب – مدياستن

2شكم (21 ساعت)

جدار شكم – صفاق – معده و دوازدهه – كبد – مجاري صفراوي – پانكراس – روده ها (روده كوچك، بزرگ، ركتوم و مجراي آنال) – عروق بزرگ و عروق احشائي – سيستم سمپاتيك شكمي – لنفاتيك شكمي – عضلات پشتي

3- دستگاه ادراري تناسلي درمرد و زن (10 ساعت)

كليه ها – حالبها – مثانه – مجراي ادرار در مرد – پروستات – بيضه و مجاري دفرنس و كيسه هاي سمينال – تخمدانها – رحم – لوله هاي رحم و وسائل تثبيت رحم – واژن – وولو – پرينه

ب- عملي (51 ساعت)

برنامه دروس عملي توسط گروه آموزشي مربوطه تنظيم مي شود.


آناتومي 2

 

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري – عملي

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس:

الف – نظري (34 ساعت)

1آناتومي سر و گردن (20 ساعت)

استخوان شناسي: فرونتال – اتموئيد – اسفنوئيد – اوكسپيتال – پاريتال – تمپورال – استخوانهاي صورت – سوراخهاي قاعده جمجمه و حفرات سر و صورت، ستون مهره اي و دنده ها.

حدود و نواحي سر و گردن: نيامهاي گردن – عضلات فوقاني و تحتاني هيوئيد – كاروتيد – ژوگولر – واگ – شاخه هاي كاروتيد – غده تحت فكي – حنجره – اسكالن ها – سمپاتيك گردن – عروق زير ترقوه اي – ناحيه پاروتيد – عضلات صورت – ناحيه ماستروتمپورال – ناحيه پتريگوماگزيلار - عصبهاي ماگزيلاري و مانديبولار – حلق – حفره دهان – حفره هاي بيني – چشم – گوش – مفاصل سر و گردن

2دستگاه اعصاب مركزي (14 ساعت)

كليات: نورون – سيناپس – رويان شناسي اعصاب مركزي

نخاع شوكي

رمبانسفال: پياز نخاع – پل وارول – مخچه – بطن چهارم مغز مياني

پرزانسفال: ديانسفال – تلانسفال – ساختمان داخلي نيمكره مغز – بافت سفيد نيمكره هاي مغز – بطن طرفي – رابطه هاي بين نيمكره ها – شيار بيشا.

مننژها

گردش خون در دستگاه عصبي مركزي

دستگاه عصبي خودكار

راه هاي عصبي: راههاي حس سطحي – راههاي صعودي حس – دستگاه و راه حس بويائي – راه حس چشائي – راه حس بينائي – راه حس شنوائي – راههاي تعادل – راههاي حركتي

بعملي (34 ساعت)

برنامه درس عملي توسط گروه آموزشي مربوط تنظيم مي شود.


آناتومي 3

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري – عملي                                     3– 07

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس:

الف – نظري (26 ساعت)

1 – آناتومي اندام فوقاني (13 ساعت)

استخوان شناسي: ترقوه – اسكاپول – بازو – زنداعلي – زند سفلي – مچ و دست – جدار و محتويات حفره زيربغل – ناحيه قدامي بازو – ناحيه اسكاپول – خلف بازو – قدام ساعد – خلف ساعد – دست – مفاصل اندام فوقاني

2 – آناتومي اندام تحتاني (12 ساعت)

استخوانشناسي: خاصره – ران – كشكك – درشت ني – نازك ني – پا

عروق و عضلات قدام ران – ناحيه سريني – خلف ران – ناحيه پوپليته

قدام و خلف ساق – پا – مفاصل اندام تحتاني

ب – عملي (51 ساعت)

برنامه درس توسط گروه آموزشي مربوطه تنظيم مي شود.


روانشناسي

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)

پيش نياز: ندارد                                                               08

سرفصل دورس:

1 – انسان از ديدگاه اسلام

2 – روح و روان انسان و ارتباط آن با علم روانشناسي

3 – رابطه روانشناسي با ساير علوم و كاربرد آن در طب

4 – مفهوم علم روانشناسي

5 – مباني فيزيولوژيك روانشناسي

6 – رشد از نظر اسلام

7- رشد از نظر علم روانشناسي

8 – دقت و ادراك

9 – حالات شعور (خودآگاهي)

10 – يادگيري و تفكر

11 – حافظه و فراموشي

12 – زبان و تفكر

13 – مباني فيزيولوژيك انگيزش

14 – انگيزش و هيجانهاي انساني

15 – شخصيت و ارزيابي آن

16 – آزمودن قابليت هوش

17 – تعارض، تطبيق و بهداشت رواني

 


بهداشت عمومي 1اصول خدمات بهداشتي

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)                                            1– 14

پيش نياز: ندارد

- كليات، تعاريف و مفاهيم بهداشت عمومي دامنه فعاليت در بهداشت عمومي طيف سلامت

 

2 ساعت

- بهداشت و تندرستي در دين مبين اسلام

2 ساعت

- وضع موجود و مسائل بهداشتي درماني در ايران و چگونگي تعيين نيازهاي بهداشتي درماني در جوامع شهري و روستائي و اهميت مراقبت هاي بهداشتي اوليه

 

2 ساعت

- عوامل اساسي در مراقبتهاي بهداشتي اوليه

2 ساعت

- آموزش بهداشت، فلسفه و روشهاي آن

2 ساعت

- نقش آموزش بهداشت در برنامه هاي مختلف بهداشتي درماني و تاثير آن با مشاركت مردم در اين خدمات

 

2 ساعت

- بهداشت محيط (باتوجه كامل به تامين آب سالم و كافي و بهسازي اساسي بيماريهاي ناشي از آب، مشخصات اپيدمي هاي آن، تصفيه آب در سطح خانواده، بيماريهاي منتقله بوسيله موادغذائي حاملين بيماريها، بهسازي محل توليد توزيع و مصرف غذا، آلودگي هوا و بيماريهاي ناشي از آلودگي هوا

 

 

 

6 ساعت

- كليات درباره مراقبت هاي بهداشتي مادران و كودكان (با تاكيد بر بهداشت مدارس) و امور جمعيتي و فاصله گذاري بين مواليد

 

2 ساعت

- برنامه هاي ملي مبارزه با بيماريهاي شايع و بومي

2 ساعت

- ايمن سازي عليه بيماريهاي عمده عفوني

2 ساعت

- كليات بهداشت حرفه اي باتوجه كامل به بيماريهاي ناشي از كار و اصول و روشهاي پيشگيري از بيماريهاي حرفه اي

 

4 ساعت

- نظامهاي عرضه خدمات بهداشتي جهان و ايران و سازمانهاي بين المللي

2 ساعت

- سطوح مختلف ارائه خدمت در شبكه بهداشتي درماني كشور

2 ساعت

- مديريت برنامه ريزي و ارزشيابي خدمات بهداشتي درماني در ايران

2 ساعت

 

 


بهداشت عمومي 2اصول اپيدميولوژي و مبارزه

با بيماريها

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)                                                                                      2– 14

پيش نياز: اصول خدمات بهداشتي

سرفصل دورس:

- تعريف اپيدميولوژي، برخورد اكولوژيك با بيماريها

1 ساعت

- واژه هاي متداول در اپيدميولوژي

1 ساعت

- عوامل بيماريزاي فيزيكي، شيميائي و بيولوژيك

4 ساعت

- عوامل ميزبان

1 ساعت

- عوامل محيط فيزيكوشيميائي بيولوژيك و اجتماعي

1 ساعت

- پيشگيري و مراحل مختلف آن

2 ساعت

- كليات و انواع مطالعات اپيدميولوژيك (بطوراختصار)

3 ساعت

- اپيدمي ها و چگونگي بررسي آنها (نحوه جمع آوري اطلاعات، طبقه بندي و نمايش آنها برحسب زمان، مكان و شخص) استفاده از آمار در اپيدميولوژي

اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي قابل پيشگيري بوسيله واكسن

6 ساعت

 

برنامه گسترش ايمن سازي كشورE.P.I(6 ساعت):

- كلياتي درباره شش بيماري قابل پيشگيري بوسيله واكسن و مكانيسم ايمني (ذاتي و اكتسابي) و استفاده از آن

 

2 ساعت

- واكسن، ساخت، نگهداري (زنجيره سرما) و كاربرد آن

2 ساعت

- نحوه تشكيل و اداره يك مركز واكسيناسيون و انجام برنامه و چگونگي ارزشيابي عملي برنامهE.P.I

2 ساعت

 

اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي اسهالي 5 ساعت:

- تعريف، اهميت، اپيدميولوژي و پاتولوژي بيماريهاي اسهالي (اسهال هاي حاصله از اثرشياكولاي وبا و اسهالهاي حاصله از ويبريوها، اسهال هاي انگلي و عفونت هاي حاصله از سالمونلا ها، شيگلاها و....

 

 

1 ساعت

-تعريف و انواع دزئيدراتاسيون و تشخيص درجات آن (سئوال مشاهده، لمس و توزين)

1 ساعت

- درمان اسهال باتوجه به پيشگيري از دزئيدراتاسيون و درمان دزئيدرتاسيون(سرمهاي وريدي سرمهاي خوراكيO.R.Sو دلائل تاثير و نحوه كاربرد آن، رژيم هاي غذائي در اسهال و نقش آنتي بيوتيكها و داروهاي ضد اسهال

 

 

2 ساعت

- پيشگيري و كنترل بيماريهاي اسهالي و آموزش بهداشت، بهداشت مواد غذائي، بهسازي محيط و مبارزه با مگس

 

1 ساعت

 

ساير بيماريهاي مهم 4 ساعت:

- كلياتي درباره ساير بيماريهاي عفوني مهم شايع در ايران (سل– تب مالت – مالاريا)

1 ساعت

- كلياتي درباره بعضي از بيماريهاي خاص در ايران (هاري و جذام و..)

1 ساعت

- اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي غير واگير (سرطانها، روماتيسم، بيماريهاي قلبي، حوادث و مسموميتها و...)

 

2 ساعت

 

 

                 زبان اختصاصي 1

 

تعداد واحد: 3                                                                                                                     

نوع واحد: نظري (51 ساعت)              1– 18

پيش نياز: زبان عمومي 2

 

متن در نظر گرفته شده براي اين درس كتاب

Physiology of the Human Body, Guyton, 1979, Saunders

مي باشد. اين كتاب توسط انتشارات دانشگاه شيراز افست شده است و ميتواند باندازه كافي در دسترس قرار گيرد. تدريس حداقل 120 صفحه اول كتاب براي زبان اختصاصي 1 ضروري است.


زبان اختصاصي 2

 

تعداد واحد: 3                                                                                                                     

نوع واحد: نظري (51 ساعت)              2 - 18

پيش نياز: زبان اختصاصي 1

 

سرفصل دروس:

متن اين درس، كه ضرورتاً بايد سنگين تر از متن زبان اختصاصي 1 باشد، از ميان متون علمي توسط هر دانشكده مشخص مي شود.


اصول كلي تغذيه

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)                                                                                             25

پيش نياز: بيوشيمي

 

سرفصل دروس:

بخش اول: نقش و اهميت تغذيه (2 ساعت)

- مقدمه: مسائل و مشكلات تغذيه اي در ايران و جهان – اهميت تغذيه در بهداشت و درمان و سلامت جامعه

- اصول كلي تغذيه – اهداف – تاريخچه و تعاريف – تركيب شيميائي بدن

بخش دوم – مواد مغذي و منابع اصلي آنها (7 ساعت)

كربوهيدراتها – چربي ها – پروتئين

- انرژي – تعريف – روشهاي اندازه گيري و نيازهاي انرژي – تعادل انرژي

- آب و املاح و ويتامين ها

توضيح اينكه تاكيد مي شود از كل وقت پيش بيني شده 2 ساعت جهت «انرژي» و 2 ساعت جهت تدريس «آب و املاح و ويتامينها» درنظر گرفته شود.

بخش سوم – شناخت غذا (2 ساعت)

- گروههاي غذائي (2 ساعت)

- موارد استعمال و استفاده از جداول تغذيه اي            R.D.A, W.H.O-F.A.O

- جداول مواد غذائي خام و پخته

- بخش چهارم – شناخت فرهنگ، سنن و عادات غذائي منطقه اي در رابطه با وضع تغذيه فرد و جامعه و تنظيم برنامه غذائي (2 ساعت)

- ابعاد مختلف عادات غذائي جامعه

- تنظيم برنامه غذائي

- نقش برنامه ريزي تغذيه اصولي (نقش دولت – سازمانهاي ملي و بين المللي دست اندركار غذا و تغذيه) باختصار

- نشريات علمي مربوط به غذا و تغذيه

- بخش پنجم – تغذيه گروه هاي آسيب پذير (6 ساعت)

- نيازمنديهاي تغذيه اي مادران در دوران بارداري و شيردهي

- نيازمنديهاي تغذيه اي نوزادان و كودكان

- نيازمنديهاي تغذيه اي سالمندان

بخش ششم – روشهاي ارزشيابي وضع تغذيه (4 ساعت)

- بررسي باليني وضع تغذيه

- بررسي آنتروپومتريك

- بررسي مصرف مواد غذائي

- بررسي شيميائي

- بررسي اقتصادي – اجتماعي

- بخش هفتم – بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و نحوه پيشگيري از آن (7 ساعت)

- مثلث بيماري زائي سوء تغذيه

- فقر پروتئين – انرژي(P.E.M)– كمخونيهاي تغذيه اي (آهن – اسيد – فوليك ويتامين(B– گواتراندميك

- گزروفتالي – راشي تيسم – كمبودروي

- اسكوربرت – بربري – پلاگر

- نمايش اسلايدهاي مربوط به علائم سوء تغذيه جهت دانشجويان

 بخش هفتم – بهداشت مواد غذائي (2 ساعت)

- اصول نگهداري مواد غذائي از نظرحفظ سلامت مواد مغذي – فرآيند اتلاف مواد غذائي

- مسموميتهاي موادغذائي


بافت شناسي

تعداد واحد: 4

نوع واحد: نظري – عملي                                                                                                  27

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس: الف – نظري (51 ساعت)

بافت شناسي عمومي (17 ساعت)

سلول و مقدمات بافت شناسي – بافت پوششي – بافت همبند خاص (سلولها، رشته و ماده بنيادي) انواع بافت همبند (خون و لنف، خونسازي، غضروف و رشد آن، استخوان، استخوان سازي و ترميم شكستگي، مفصل) – بافت عضلاني – بافت عصبي، دستگاه اعصاب محيطي و انتهاي اعصاب

بافت شناسي اختصاصي (34 ساعت)

1 – دستگاه گردش خون

2 – دستگاه دفاعي: عقده لنفاوي – طحال – تيموس بافت هاي لنفوئيد – پيوند بافتها

3 – پوست و ضمائم آن

4 – دستگاه گوارش، غدد بزاقي – دهان – دندان – زبان – حلق – مري – معده – روده ها و آپانديس – كبد و كيسه صفرا – پانكراس صفاق

5 – دستگاه تنفس: بيني – سينوسها – حنجره – ناي – ريه – جنب

6 – دستگاه ادراري تناسلي: كليه – مجاري ادرار – مثانه – بيضه – مجاري مني بر – پروستات – تخمدان – رحم – لوله هاي رحم – واژن – وولو

7 – غدد درون ريز

8 – دستگاه عصبي

ب: عملي (34 ساعت)

نمايش لامهاي مربوط به بافتهاي مختلف طبق برنامه ريزي گروه آموزشي مربوطه


فيزيولوژي1

تعداد واحد: 4

نوع واحد: نظري (68 ساعت)                                                                                      1– 06

پيش نياز: بيوشيمي، بافت شناسي، آناتومي 1

سرفصل دروس:

1فيزيولوژي سلول و محيط آن (14 ساعت)

هموستاز – بخشهاي مايعي بدن(Fluid compartment)– ساختمان و فيزيولوژي غشاء سلول – مكانيسمهاي ترانسپورت (انتقال فعال، غيرفعال و تسهيل شده) – پتانسيل غشائي – فيزيولوژي غشاء بافتهاي تحريك پذير (عصب، عضله) – پتانسيل عمل و انتشار آن – پتانسيل عمل در تار عصبي – مقايسه پتانسيلهاي عمل در عضله قلب، عصب عضلات مخطط و صاف – انقباض عضله مخطط – انقباض عضله صاف – پتانسيل عمل مركب – هدايت در سيناپس – (عصب با عصب، عصب با عضله مخطط، عصب با عضله صاف) – فيزيولوژي ارگانلهاي سلول.

2 – فيزيولوژي عضله قلب (9 ساعت)

آناتوموفيزيولوژي قلب – ويژگيهاي عضله قلب (الكتريكي، هدايتي، تامين و مصرف اكسيژن) – مكانيك قلب (سيستول و دياستول، سيكل قلبي) – برون ده قلب – صداهاي قلب – اعصاب خارجي قلب – اثر يونها و هرمنها بر روي قلب – خودكاري قلب و بافت ويژه انتقال تحريك در قلب – الكتروكارديوگرافي – روشهاي ثبت آن و رابطه آن با مراحل مختلف تحريكات دهليز و بطن – اشتقاقهاي الكتروكارديوگرافيك – محورهاي اشتقاق – مثلث اينتهون – توجيه برداري – الكتروكارديوگرام – بردار لحظه اي – محور الكتريكي متوسط قلب – اطلاعات كلي درباره وكتوركارديوگرام – جريان صدمه – اختلالات ريتم قلب – مراكز نابجا – ضربانات زودرس.


3فيزيولوژي گردش خون (20 ساعت)

قوانين فيزيكي گردش خون عمومي (مقاومت عروقي، ويسكوزيته، جريان خون در عروق، فشار خون، فشار بحراني انسداد) – عوامل ايجاد كننده جريان خون (پمپ قلب، مقاومت عروقي، حجم خون) – گردش خون شرياني (فشار شرياني، نبض شرياني و عوامل موثر در آن، فيزيولوژي آرتريولها، فشار متوسط شرياني، روشهاي اندازه گيري فشار خون شرياني) – گردش خون مويرگي (تبادلات مويرگي، فشارهاي اسمتيك و هيدرواستاتيك درمويرگها، قانون استارلينك) – گردش خون وريدي (اعمال انتقالي و ذخيره اي، پمپ وريدي، نبض وريدي مركزي، اندازه گيري فشار وريدي) تنظيم برونده قلبي و روشهاي اندازه گيري آن (قوانين هترومتريك و هومئومتريك) – تنظيم عصبي فشار خون (رفلكسهاي گردش خون شامل رفلكسهاي گيرنده فشاري شيميائي) – تنظيم هومورال گردش خون (نقش كليه، نقش هرمنها و يونهاي موجود در خون) – تنظيم گردش خون در بافتهاي اختصاصي (قلب، مغز، احشاء، پوست، عضلات) – گردش خون ريوي – جريان لنف – تاثير فعاليتهاي عضلاني بر سيستم قلب و گردش خون بطور كلي – شوك گردش خوني.

4 – فيزيولوژي تنفس (12 ساعت)

آناتوموفيزيولوژي دستگاه تنفس – مكانيك تنفس (عضلات تنفسي، فشار داخل حبابچه اي، فشار فضاي جنبي) – قابليت ارتجاع ريه و قفسه سينه – قابليت پذيرش ريوي – نقش سرفاكتانت – كار تنفسي (كار ارتجاعي، كار غير ارتجاعي شامل كارويسكوزيته اي و كار مجاري هوائي) – حجم و ظرفيتهاي ريوي – حجم دقيقه اي – بازدم سريع در ثانيه – حداكثر شدت جريان ميان بازدمي – حداكثر ظرفيت تنفسي – منحني جريان، حجم – فضاي مرده و تهويه حبابچه اي – قوانين گازها در رابطه با انتقال آنها از غشاء واحد تنفسي – تركيب و فشار گازهاي داخل حبابچه اي – تركيب گازهاي خون وريدي مجاور حبابچه ها – تبادلات گازي بين حبابچه ها و خون – نسبت تهويه به جريان خون – انتقال گازهاي تنفسي درخون (يادآوري اهميت هموگلوبين در انتقال گازهاي تنفسي) – تبادلات گازي در بافتها – مركز تنفس و قسمتهاي مختلف تشكيل دهنده آن – كنترل عصبي تنفس – كنترل هومرال تنفس – تنفس در شرايط غير عادي (ارتفاعات، فعاليت عضلاني، تنفس جنين) – اعمال غير تنفسي ريه ها.

5فيزيولوژي دستگاه گوارش و متابوليسم (12 ساعت)

كليات اعمال حركتي دستگاه گوارش – جويدن و بلع – اعمال حركتي معده – اعمال حركتي روده باريك – كركات روده بزرگ و ناحيه ركتوآنال و رفلكس اجابت مزاج – ترشح بزاق و گوارش شيميائي در دهان – ترشح معده و تنظيم آن – گوارش معدي – ترشح اگزوكرين پانكراس و عمل گوارشي آن – ترشح صفرا و عمل گوارشي آن – ترشح و گوارش روده اي – جذب در دستگاه گوارش – اعمال متابوليك كبد – تعادل رژيم غذائي – اثرات فيزيولوژيك ويتامينها.


فيزيولوژي 2

تعداد واحد: 5                                                                                                                     

نوع واحد: نظري – عملي                2– 06

پيش نياز: آناتومي 2 – فيزيولوژي 1

سرفصل دروس:

الف – نظري (68 ساعت)

1فيزيولوژي غدد درون ريز و دستگاه تناسلي (20 ساعت)

مقدمه هرمن شناسي و مكانيسم عمل آنها – فيزيولوژي غده آدنوهيپوفيز و نورهيپوفيز – رابطه هيپوفيز با هيپوتالاموس – فيزيولوژي غده تيروئيد – فيزيولوژي غده پاراتيروئيد و متابوليسم كلسيم – لوزالمعده اندوكرين و تنظيم ميزان قند خون – فيزيولوژي غده فوق كليوي (بخش قشري و بخش مركزي) – فيزيولوژي تيموس و اپي فيز – فيزيولوژي تخمدان – فيزيولوژي سيكل ماهانه – فيزيولوژي آبستني و جفت – فيزيولوژي تفكيك جنسي – فيزيولوژي زايمان – فيزيولوژي رشد پستان و شيردان – فيزيولوژي يائسگي – فيزيولوژي بيضه – فيزيولوژي بلوغ در پسرها – فيزيولوژي پروستاگلاندينها.

2فيزيولوژي كليه و تنظيم مايعات بدن (10 ساعت)

آناموفيزيولوژي كليه – گردش خون كليوي – ساختمان نفرون – فيلتراسيون گلومرولي و اندازه گيري آن – مكانيسمهاي توبولي براي جذب و دفع مواد مختلف – گليرانس پلاسما – مكانيسمهاي كليوي براي رقيق و غليظ كردن ادرار – مكانيسم خود تنظيمي گردش خون كليوي – مقايسه تركيبات ادرار و خون – كنترل حجم مايع خارج سلولي و غلظت الكتروليتها در آن – مكانيسم ادرار كردن.


3فيزيولوژي تنظيمPHخون شرياني (4 ساعت)

تعريفPH– فرمول هندرسن هاسلباخ – انواع اسيدوز، آلكالوز و مكانيسمهاي جبراني – اثر بافرهاي خون – بافرهاي مايع خارجي سلولي – بافرهاي داخل سلولي – نقش دستگاه تنفس در تنظيمPH– نقش كليه درتنظيمPH.

4فيزيولوژي خون (6 ساعت)

فيزيولوژي بافتهاي خونساز و مراحل خونسازي – فيزيولوژي گلبولهاي قرمز – بحث كامل درباره هموگلوبين و نقش آن در حمل گازها – فيزيولوژي گلبولهاي سفيد – فيزيولوژي پلاكتها و مكانيزم انعقاد خون – فيزيولوژي پلاسما و لنف.

5فيزيولوژي دستگاه عصبي (28 ساعت)

فيزيولوژي حسهاي پيكري – فيزيولوژي نخاع شوكي – فيزيولوژي تنه مغزي – فيزيولوژي مغز مياني – فيزيولوژي عقده هاي قاعده اي – فيزيولوژي مخچه – كنترل تعادل و حركت و وضعيت بدن در فضا – فيزيولوژي تالاموس – فيزيولوژي هيپوتالاموس – فيزيولوژي قشر مغز – يادگيري و حافظه و رفلكسهاي شرطي – سيستم فعال كننده مشبك – سيستم ليمبيك – سيستم عصبي خودمختار (اوتونوم) – امواج مغزي – تنظيم درجه حرارت بدن – مايع مغزي نخاعي – فيزيولوژي چشم – فيزيولوژي گوش – فيزيولوژي چشائي و بويائي.

ب – عملي (34 ساعت)


ژنتيك

 

تعداد واحد: 2                                                                                                                     

نوع واحد: نظري (34 ساعت)                    10

پيش نياز: بيوشيمي، بافت شناسي

 

سرفصل دروس:

1 – تاريخچه، سير تحولات و اهميت كاربردي و باليني ژنتيك پزشكي

2 – تعاريف و اصطلاحات مهم و رايج

3- قوانين مندل

4 – اصول توارث صفات اتوزومي غالب

5 – اصول توارث صفات اتوزومي مغلوب

6 – اصول توارث صفات وابسته به جنسLinked

7- اپيستازي، چگونگي و نقش آن در توارث صفات

8 – ژنهاي كشنده(Lethal)و نيمه كشنده و فراواني و انواع و اهميت آنها

9 – ژنهاي موثر از جنس(Sex influenced)و محدود به جنس(Sex limited)

10 – ساختمان، وظيفه و نقش ژن

11 – ژنهاي ساختماني و نقش آنها در كنترل حيات سلول

12 – چگونگي و مكانيسمexpressionژن و عللvariationدر آن

13 – نقشpenetrationدر پيدايش بيماريهاي ژنتيك و مكانيسم و علل آن

14 – موتاسيون و مكانيسم پيدايش آن

15– تشابهات و اختلافات ژنتيكي پروكاريوتيكها و يوكاريوتيكها

16 – سيكل حياتي سلول در رابطه با ژنها و كروموزومها

17 – ساختمان و اهميت كروماتين جنسي مونث و مذكر

18 – ساختمان كروموزوم

19 – مراحل تقسيم با كاهش كروموزومي و اهميت و نقش آن در تبادلات ژنتيكي

20 – مقايسهspermatogenesisوoogenesisدر انسان از نظر مسائل مربوط به كروموزومها

21 – چگونگي و مكانيسمlinkage and crossing overو نقش آن در انتقال خصوصيات ژنتيكي قديم و جديد به فرزندان

22 – نسبتهاي جنسي(sex ratio)و رابطه آن باexpressionبيماريها و اختلالات ژنتيك

23 – فهرست بيماريهاي مهم ژنتيكي غالب – مغلوب و وابسته به جنس در انسان

24 – مكانيسم هاي كنترل ژن و فعاليتهاي مربوطه در رابطه با زمان و محل

25 –gene familiesدر انسان

26 – ژنتيك جمعيت، قانون هاردي وانبرگ – موتاسيونهاي جديد و حفظ فركانس تعادل ژنgene poolو علل ژنتيكي تشابهات در نژادها و قبايل مختلف

27 – سيستم توارث سيتوپلاسمي و نقش آن در انتقال ژنتيكي و مقاومت

28 – سيتوژنتيك و مسائل مربوط به آن از جمله: اصول مطالعه در انسان – انواع ناهنجاريهاي تعدادي و ساختماني كروموزومها – اصول تهيه كاريوتيپ، مكانيسم پيدايش ناهنجاريهاي كرموزومي و علل آن، انواع مهم ناهنجاريهاي كروموزومي در انسان، وبندينگ و اهميت كاربردي آن

29 – جنسيت فرد و نقش كروموزومهاي ايكس و ايگرگ در جنسيت فرد و نقش متقابل هرمونها، كروموزومها و ژنها در پيدايش جنسيت ژنتيكي(genetic sex)و فنوتيپي و رفتاري

30 – اصول ژنتيكي تشخيص بيماريهاي ارثي از غير ارثي

31 – دوقلوها و چندقلوهاي متشابه و غير متشابه و اهميت ژنتيكي آن در تعيين نقش متقابل عوامل ژنتيكي و عوامل محيطي براساسdiscordanceوconcordance

32 – ايمونوژنتيك شامل: رابطه ژنها با سيستم ايمني، توارث گروه هاي اصلي و فرعي وارهاش خون، سيستمH L Aو اهميت ژنتيكي آن و بيماريهاي مربوط به سيستم ايمني

33 – شجره نامه(Pedigree)

34 –هم خوني، ازدواجهاي فاميلي و مضرات و فوائد ژنتيكي آن

35 – ژنتيك ملكولي(Molecular Genetics)


ميكروبشناسي و ويروس شناسي

 

تعداد واحد: 5                                                                                                                     

نوع واحد: نظري – عملي                       28

پيش نياز: فيزيولوژي 2

سرفصل دروس:

الف – نظري (60 ساعت)

 

اصول باكتري شناسي (15 ساعت)

1 – تعريف و طبقه بندي باكتريها

2 – اختلاف اوكاريوتها و پروكاريوتها

3 – تعريف و تقسيم باكتري شناسي

4 – تاريخچه باكتري شناسي

5- شكل، اندازه و ساختمان تشريحي باكتريها

6 – تركيب شيميائي و توليد مثل باكتريها

7 – طرز مطالعه باكتريها

8 – دوره هاي حياتي باكتريها

9 – تغييرات باكتريها: فنوتيپيك، ژنوتيپيك و غيره

10 – متابوليسم باكتريها

11 – اثر عوامل فيزيكي روي باكتريها

12 – اثر عوامل شيميائي روي باكتريها

13 – اثر مواد ضد ميكروبي روي باكتريها

14 – اكولوژي باكتريها

15 – اپيدميولوژي باكتريها

16 – بيماريزائي باكتريها

17 – دفاع بدن در مقابل باكتريها

باكتريشناسي سيستماتيك(30 ساعت)

1 – ميكروكوكاسه ها: استافيلوكوك

2 – استرپتوكوكاسه ها: استرپتوكوك، پنوموكوك

3 – نايسرياسه ها

4 – ويونلاسه ها: گونوكوك مننگوكوك، ويونلا

5 – باسيلاسه ها: باسيلوسها، كلوستريديومها

6 – لاكتوباسيلها

7 – آكتي نوميستالها: كورينه فورمها، ميكوباكتريومها، آكتينوميست ها، نوكارديا

8 – آنتروباكترياسه ها: سالمونلاها، شيگلاها، اشريشياها، پروتئوسها، كليسيلا، سيتروباكتر، ادواردسيلا، ايروينا

9 – پسودومونالها

10 – بروسلاها، پرسيناها، هموفيلوسها، برده تلاها، آلكالي ژنس، آكروموباكتر

11 – باكتروئيدياسه ها: باكتروئيدها، فوزوباكتريومها، لپيوتريكيا

12 – ويبريوناسيه ها

13 – اسپيريلاسيه ها

14 – اسپيروكتاسيه ها: اسپيروكت ها، بورلياها، لپتوسپيرها

15 – ميكوپلاسماها

16 – ريكتزياها

17 – كلاميدياسه ها

كليات ويروس شناسي

1 – تعريف و تاريخچه

2 – ساختمان

3 – خواص ويروسها

4- تكثير ويروسها

5 – روابط بين ويروسها و سلول ميزبان

6 – روشهاي تشخيص بيماريهاي ويروسي

7 – باكتريوفاژها

8 – داروهاي ضد ويروسي

9 – طبقه بندي ويروسها

ويروس شناسي سيستماتيك

1 – ويروسهاي گروه تبخال

2 – پيكوناويروسها

3 – پاكس ويروسها

4 – آدنوويروسها

5 – اريوويروسها

6 – ميكسوويروسها

7 – ويروسهاي هپاتيت

8 – هاري

9 – ويروسهاي مولد سرطان

تذكر: ويروس شناسي سيستماتيك بهمراه كليات ويروس شناسي جمعا در 15 ساعت تدريس مي گردد.

ب – عملي (51 ساعت)

1 – آشنائي با ميكروسكپ و وسائل آزمايشگاه ميكروبشناسي

2 – استريليزاسيون

3- طرز تهيه محيط هاي كشت ميكروبي

4- طرز كشت و جدا كردن باكتريها

5 – طرز تهيه گسترش و رنگ آميزي باكتريها و ديدن تحرك آنها

6 – آزمايش ريزبيني و كشت انواع استافيلوكوكها و تشخيص استافيلوكوك بيماريزا از غير بيماريزا – (كوآگولاز، تخمير مانتيول، تست فسفتاز و غيره) – آنتي بيوگرام

7 – آزمايش ريزبيني و كشت استرپتوموكوك، مطالعه انواع هموليز و ساير آزمايشهاي مربوط به آنها (حل شدن صفرا، تست اپتوكين، تخمير اينولين، باسيتراسين و غيره)، آزمايش ريزبيني لاكتوباسيل

8 – مطالعه نيسرياسه ها (گونوكوك و منگوكوك، آزمايش ريزبيني و كشت نيسرياهاي بيماريزا و غير بيماريزا و تخمير قندها، تست اكسيداز و ساير آزمايشهاي مربوط به آنها)

9 – راه هاي مطالعه آنتروباكترياها و پيوسيانيك (آزمايش ريزبيني و كشت بر روي محيط هاي افتراقي، انتخابي و غني كننده و تفسير آنها، رنگ آميزي فلاژلها)

10 – آزمايش ريزبيني و كشت و تشخيص انواع يرسينا، بروسلاها، هموفيلوسها، برده تلا

11 – مطالعه انواع ويبريونها (مشاهده ميكروسكپي و كشت و انجام تستهاي بيوشيميايي و تشخيص افتراقي انواع ويبريونهاي بيماريزا)

12 – آزمايش ريز بيني و كشت باسيل ديفتري و ديفتروئيدها، رنگ آميزي گرم، آلبرت يانايس، انجام تستهاي بيوشيمي و تست وبرولانس باسيل ديفتري (لازم است براي كشت ديفتري از محيطهاي سرم منعقده، تلوريت دوپطاس، تنزدال و ژلوزخون دار استفاده نمايند) مطالعه ليستريا واريزيپلوتريكس

13- باسيلاسه ها: مطالعه و كشت باسيل شاربن و بعضي كلوستريديومها، رنگ آميزي اسپر سياه زخم (مولر يا مالاشيت و يا غيره ....)، انجام تستهاي بيوشيميائي، مطالعه ساير باكتريهاي بي هوازي

14 – ميكوباكترياسه: مطالعه باسيل كوخ و جذام، رنگ آميزي زيل نلسن، تلقيح به حيوان حساس، مطالعه و كشت ساير آكتيوميست ها.

15 – اسپيروكتاسيه ها: مطالعه و بررسي بورليا، ترپوتم، لپتوسيپرا و اسپيريل ونسان

16 – مطالعه ساير باكتريها از قبيل مايكوپلاسما، زيكتزيا، كلاميديا و غيره....

17 – روشهاي مختلف شمارش باكتريها

18 – كارهاي عملي مربوط به ويروسها

تذكرات

1 – بايد توجه داشت كه اجراي اين برنامه بايد در دو روز متوالي بوده و نبايد فقط مجموع ساعات هفته را در يك روز گنجاند، زيرا نتايج كار انجام شده در يك روز قابل بررسي در همان روز نيست.

2 – مدرسين با امكانات خود برنامه را تطبيق خواهند داد.

3 – لازم است چند جلسه در پايان كار عملي اختصاص به رفع مشكلات و بحث و تبادل نظر و احياناً تمرينات مجدد داده شود و پس از آن امتحان به عمل آيد.


 

بهداشت عمومي 3بهداشت خانواده و امور جمعيتي

تعداد واحد: 2                                                                                                                     

نوع واحد: نظري (34 ساعت)                   3– 14

پيش نياز: اصول خدمات بهداشتي

 

سرفصل دروس:

- كليات اكولوژي انساني (تعريف و قلمرو مطالعات مسائل مطروحه در اكولوژي انساني، محيط زيست انساني)   1 ساعت

- محيط اجتماعي انسان (تعريف جامعه، اجتماع و جمعيت با تاكيد بر اهميت و نقش خانواده و خانوار در بافت و ساخت اجتماعي)                                                                                                                             1 ساعت

- كليات جمعيت شناسي (جمعيت و ساختار جمعيت، روندهاي تغيير جمعيت)                 1 ساعت

- سياستهاي جمعيتي و تنظيم خانواده                                                                         1 ساعت

- تعريف و دامنه خدمات جامع بهداشت خانواده                                                          1 ساعت

- شاخص هاي مهم در بهداشت خانواده و روند آنها در ايران (ميزان مواليد، باروري، ازدواج، مرگ و مير، اميد به زندگي) و ميزان رشد جمعيت و تغييرات آن                                                                                               2 ساعت

- بهداشت و مراقبتهاي پيش از ازدواج و قبل از دوران بارداري                                      1 ساعت

- كليات حاملگي، علائم بارداري، بهداشت و مراقبتهاي دوران بارداري و تاثير آن بر سلامت نوزاد و كاهش مرگ و مير مادران    4 ساعت

- كليات بهداشت و مراقبتهاي حين زايمان، پس از زايمان و دوران شيردهي                     1 ساعت

- بارداريها و نوزادان آسيب پذير (با احتمال مخاطره)                                                   1 ساعت

- تنظيم خانواده و جنبه هاي كلينيكي آن                                                                    2 ساعت

- بهداشت و مراقبت نوزادان طبيعي، نارس و ساير نوزادان آسيب پذير                             1 ساعت

- تغذيه طبيعي نوزاد و شيرخوار، شير مادر، فوايد شيرمادر، تغذيه جانشين يا مصنوعي، زيانهاي تغذيه مصنوعي، اختلالات شايع تغذيه اي نوزاد و شير خوار                                                                                                 3 ساعت

- رشد و تكامل در دوران نوزادي، شيرخوارگي و كودكي و چگونگي تشخيص روند رشد و تكامل طبيعي        3 ساعت

- ايمن سازي                                                                                                          1 ساعت

- بهداشت دوران قبل از مدرسه                                                                                  1 ساعت

- بهداشت كودكان سنين مدرسه (با تمام شرح)                                                          4 ساعت

- كودكان معلول                                                                                                     2 ساعت

- مسائل اجتماعي نوجوانان در شهر و روستا                                                                2 ساعت

- بهداشت دوران سالمندي                                                                                        1 ساعت


ايمونولوژي

 

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري – عملي                                                                                                  34

پيش نياز: فيزيولوژي 1

سرفصل دروس:

الف – نظري (43 نظري)

1 – كليات ايمونولوژي

2 – خواص و صفات آنتي ژنها: طبيعي، مصنوعي، پروتئيني، هاپتن ها، سموم و اتوآنتي ژنها، آلرژنها

3 – سلولهاي صلاحيت دار و اعضاي لنفاوي:

- لنفوسيتهايBوTپلاسموسيتها، منوسيتها، ماكروتاژها، سلولهاي پلاستيك ورتيكولواندوتليال

4 – ايمونوگلوبولين ها:

- ساختمان

- انواعIgE, IgD, IgA, IgM, IgG

- ژنتيك ايمونوگلوبين ها

- توليد ايمونوگلوبولين ها

5 – كمپلمان و اجزاء آن:

- ساختمان و پيدايش

- روش هاي فعال شدن

- كمبود هاي ارثي و بيماريهاي بازدارنده

6- پاسخ هاي غير اختصاصي: انفلاماسيون، فاگوسيتوز

7 – مكانيزم پديده هاي مقاومت بدن: طبيعي، مادرزادي، اكتسابي (فعال و غير فعال و آداپتيويا انتقالي)

8 – واكنش هاي آنتي ژن و آنتي بادي

9 – افزايش حساسيت زودرس(IgE)

10 – سيتوتوكس سيته، ايمونوهموليز و ايمونوسيتوليز

11 – ايمونوكمپلكس ها

12 - حساسيت ديررس، واسطه هاي بيولوژيك در ايمني سلولي

13 – ايمونوژنتيك(HLA)

14 – ايمنوهماتولوژي: گروههاي خوني، انتقال خون و ناسازگاريهاي مادر و جنين

15 – تولرانس در ايمني

16 – اتوايمونيته: مكانيزم، تشخيص و درمان

17 – ايمونولوژي سرطان:

- فاكتورهاي موجود در ايجاد ايمني سرطان

- تشخيص هومورال و سلولي

- ايمونواستيمولاسيون

- درمان و ايمونولوژي

18 – ايمونوسوپرسورها: بيولوژيك، ايمونولوژيك، شيميائي

19 – ايمونولوژي بيماريهاي عفوني: باكتريائي، انگلي، ويروسي

20 – كمبودهاي ايمني

بعملي (17 ساعت)

كارهائي كه بايستي توسط خود دانشجو انجام گيرد

1- پريسيپتاسيون در لوله و درژل

2 – آگلوتيناسيون ميكربي: رايت يا ويدال

3 – آگلوتيتاسيون خوني

4 – آزمايش فلوكولاسيون

 

كارهائيكه بصورت دموانستراسيون بايد انجام گيرد

1 – الكتروفورز و ايمونوالكتروفورز

2 – تست كومبس

3 – كراس ماچ

4 – تيتراژ كمپلمان


انگل شناسي و قارچ شناسي

تعداد واحد: 4

نوع واحد: نظري – عملي                                                                                                  31

پيش نياز: ايمني شناسي

سرفصل دورس:

الف – نظري (43 ساعت)

1تك ياخته ها (11 ساعت)

انگلهاي مالارياي انسان (پلاسموديوم هاي ويواكس، فالسيپارم مارلاريه)، توكسوپلاسماگوندي ساركوسيتس، ايزوسپورا هومنيس ويلي، تاژكداران خون و بافت (ليشمانياتروپيكا، دونوواني و برازيلينيس و ترپيانوزومها باختصار)، تاژكداران دستگاه گوارش و تناسلي (ژيارديالامبليا و ساير تاژكداران دستگاه گوارش و تريكوموناس واژيناليس)، مژه داران (بالانتيديم كلي) – آميب ها (آنتامبا هيستوليتيكا، آميب هاي با زندگي آزاد و ساير آميب هاي دستگاه گوارش) – پنوموسيستيس.

2كرمها (15 ساعت)

ترماتودها (فاسيولا، ديكروسليوم، شيستوزوماها و ساير توماتودهاي بيماريزا)، ستودها (تنياها، اكينوكوكوس و كيست هيداتيك، هيمنولپيس، ديفيلوپوتريم و دي پيليديم) – نمادتودها (آسكاريس، اكسيور، تريكوسفال، كرمهاي قلابدار، تريكوسترنژيلوس، استرنژيلوئيدس، پيرك، تريشين، فيلرها و لاروهاي مهاجر)

3بندپايان (8 ساعت)

شپشها (پديكولوس هرمانوس و فتيريوس پوبيس)، سيمكس، لكتولاريوس و تري باتوماها، كك ها (گزنوپيلاكئوپيس و باكتوني، پولكس ايريتانس، نوزوپسيلوس فاسيياتوس و كتنوسفالوس كانيس) – مگس ها (موسكادومستيكا و سوربنس، تابانوس وكزيزوپس) – ميازها – آنوفلهاي ناقل بيماري مالاريا در ايران، كولكس ها، آئدس و تئوبالديا، فلبوتومهاي ناقل بيماري در ايران – كوليكوئيدس ها و سيموليوم ها، كنه ها و هايت ها (ارني تودوروس تولوزاني و لاهوزنسيس، آرگاس پرسيكوس، هيالوماريپيسفالوس، ساركوپت اسكاپيه) – سوسكهاي خانگي و بعضي از حشرات فاميل استافيلينيده.

4قارچها (9 ساعت)

قارچهاي ساپروفيت (پني سيليوم، آسپرژيلوس، موكور، كلادوسپوريم، آسكوپولاريوپسيس، هوازريوم، استرپتوماي سس، رودوتورولا)

عوامل بيماريهاي قارچي سطحي (مالاسهزيا فورقور، كرينوباكتريوم مي نوتيسما، آسپرژيلوس، پني سيليوم، موكوكانديداها)

عوامل بيماريهاي قارچي جلدي (اكتوتريكس، آندوتريكس، فاووس، ميسليوم، آرتروسپور، ميكروسپورم ها، تريكوفيتون ها و اپيدرموفيتون)

عوامل بيماريهاي قارچي زير جلدي (اكتينوماي كوتيك ماي ستوماءويوما كوتيك ماي ستوما)

عوامل بيماريهاي قارچي مخاطي (كانديدا البيكانس و ساير كانديداها)

عوامل بيماريهاي قارچي احشائي (كريپتوكوكوس نئوفرمنس، هيستوپلاسما كپسولاتوم، انواع آسپرژيلوس ها و نوكاردياآستروئيدس)

ب – عملي (51 ساعت)

اين درس با توجه به امكانات دانشكده و رعايت موارد زير اجرا مي شود.


1تك ياخته شناسي

در اين بخش روشهاي تشخيص آزمايشگاهي بيماريهاي ناشي از تك ياخته ها و ارزش عملي هر يك از آنها و تكنيك هاي آزمايش خون، نسج و مدفوع و روشهاي برداشت نمونه و ارسال به آزمايشگاه، رنگ آميزي و آزمايش ميكروسكپي آنها آموزش داده شود.

 

2كرم شناسي

در اين بخش روشهاي تشخيص آزمايشگاهي بيماريهاي كرمي، تكنيك هاي آزمايش مدفوع و ادرار، مطالعه مرفولوژيكي هر يك از كرمها و تخم و لارو و ميزبان واسط آنها آموزش داده شود.

 

3حشره شناسي

در اين بخش بيولوژي و تشخيص مرفولوژيكي بند پايان مهم از نظر انتقال بيماري و طرق مبارزه با آنها آموزش داده شود.

 

4قارچ شناسي

در اين بخش روشهاي تشخيص آزمايشگاهي بيماريهاي قارچي، نمونه برداري، آزمايش مستقيم و كشت ماكروسكپي قارچهاي ساپروفيت و بيماريزا آموزش داده شود.

 


پاتولوژي عمومي

تعداد واحد: 5

نوع واحد: نظري – عملي                                                                                                  42

پيش نياز: ميكربشناسي – ايمني شناسي

سرفصل دروس: (60 ساعت)

الف: نظري

1 – تعريف تاريخچه و اهميت پاتولوژي – طرز نامگذاري بيماريها:

2 – آميب و مرگ سلولي:

دژنرسانس هيدروپيك – دژنرسانس چربي – دژنرسانس هيالين – مهار سنتز پروتئين – مهار سنتزRNA, DNAعوامل فيزيكي – شيميائي –ايسكميك – ايمونولوژيك و بيولوژيك مولد آسيب سلولي

نكروز سلولي و انواع مختلف آن – كالسيفيكاسيون پاتولوژيك

مرگ جسماني يا مرگ تمام بدن و علائم قطعي آن

3 – التهابات و ترميم نسجي:

انواع التهابات حاد، تحت حاد و مزمن

التهابات اختصاصي و غير اختصاصي

مكانيسم بوجود آمدن التهاب و مرحله بحراني التهاب حاد

علائم ماكروسكوپي و ميكروسكوپي التهاب

مايعات و سلولهاي التهابي

نتيجه نهائي التهاب

رويش مجدد بافتهاي آسيب ديده يا رژنرسانس

التيام زخم

راكسيونهاي عمومي بدن بهنگام التهاب

عوامل موثر در استعداد پذيرش عفونتها

4- اختلال رشد و ديفرانسياسيون سلولي:

تعريف ديفرانسياسيون و رديفرانسياسيون

آتروفي و انواع آن

هيپرتروفي و چاقي

هيپوپلازي و آپلازي

هيپرپلازي و علل بوجود آورنده آن – فرق هيپرپلازي و نئوپلازي

متاپلازي و انواع آن

ديسپلازي، آناپلازي و نئوپلازي

5 – كليات درباره تومورها و سلولهاي نئوپلاستيك خوش خيم و بدخيم:

خصوصيات سلولهاي نئوپلاستيك

طبقه بندي و نامگذاري تومورها

فرق بين تومورهاي خوش خيم و بدخيم

عوامل سرطانزا و علل سرطان

بحث كلي درباره نئوپلاسم گياهان و حيوانات

مراحل قبل از سرطان

درجه بندي بدخيمي سلولها و مراحل پيشرفت سرطان

عوامل موثر در پيش آگهي سرطانها

علت مرگ در بيماران سرطاني

شيوع سرطانها و پيشگيري از سرطان

راه هاي تشخيص سرطانها

سندرمهاي پارانئوپلازيك

صفات كلي تومورهاي شايع بدن

راه هاي درمان سرطانها

6- اختلالات توزيع خون و مايعات در بدن – ترومبوزآمبولي و انفاركتوس:

پرخوني موضعي يا احتقان، پرخوني عمومي پاپلتور – كم خوني موضعي يا ايسكمي و كم خوني عمومي يا آنمي

توزيع طبيعي مايعات- توزيع غير طبيعي مايعات – ادم يا خيز و انواع آن

خونريزي ها و هموستاز

شوك و دزهيدراتاسيون

ترومبوز – آمبولي

انفاركتوس و گانگرن

7 – بيماريهاي حاد و مزمن باكتريال – ريكتزيال – ويرال – قارچي و انگلي:

ضايعات عفونتهاي حاد استافيلوكوكسيك – استرپتوكوكسيك – پنوموكوكسيك و مننگوكوكسيك – عفونت ديفتري – سياه سرفه – حصبه – اسهال باسيلي – وبا – طاعون و سياه زخم – ضايعات باكتريال اختصاصي مانند سل – سيفليس – جذام – ساركوئيدوز و لنفوگرانولومها

ضايعات حاصله از ريكتزياها

ضايعات ويروسي جلدي – احشائي – چشمي و عصبي

عفونتهاي قارچي سطحي و عمقي

بيماريهاي حاصله از پارازيت ها (پروتوزوئرها و متازوئرها)

8 – ضايعات فيزيكي و شيميائي و ضايعات مربوط به بالا رفتن سن:

ضايعات مكانيكي – حرارتي – اشعه نوراني – انرژي الكتريكي و اشعه يونيزان

انوكسي ها و هيپوكسي ها

مسموميت ها

ضايعات مربوط به پيري

9 – پيگمانتاسيون بافتها و بيماريهاي متابوليك:

هموگلوبين و پيگمانهاي حاصله از تجزيه آن – بحث كلي درباره هموكروماتوز – يرقان

پورفيرين ها و پورفيري ها

ملانوز – انتراكوز – خال كوبي – فنيل كتونوري و ارژيري

نقرس – ديابت قندي – بيماريهاي انباشتگي گليكوژن و چربي

ضايعات حاصله از فقر مواد غذائي

10 – بيماريهاي حاصله از اختلالات كروموزومي و ژنتيك:

كاريوتيپ طبيعي

بيماريهاي اتوزومي

بيماريهاي مربوط به كروموزومهاي جنسي

كليات درباره بيماريهاي ژنتيك

رابطه انومالي كروموزومي و سرطان

11 – بيماريهاي ايمونولوژيك:

بحث كلي درباره راكسيونهاي ايمونولوژيك

سيستم ايمني بدن

آنتي باديهاي هومورال و سلولي و ضايعات بافتي حاصله از راكسيونهاي ايمونولوژيك

تحمل ايمونولوژيك و بيماريهاي اتوايمون

اساس طبقه بندي بيماريهاي ايمونولوژيك

كليات در مورد جلوگيري و درمان بيماريهاي ايمونولوژيك

12 – پيوند هاي بافتي و چگونگي رد پيوند:

نامگذاري پيوندها

انتخاب بهترين پيوند

علت پيوند

طريق تخفيف راكسيون ميزبان براي پذيرش پيوند

13 – كليات درباره بيماريهاي زن آبستن:

اتصال غيرعادي جفت و آبستني هاي نابجا و ناهنجاريهاي جفت

اختلالات بند ناف و مايع آمنيوتيك

نئوپلاسم هاي مربوط به آبستني

عوارض مربوط به زايمانهاي مشكل

14 –كليات درباره بيماريهاي جنين و نوزاد:

بيماريهائي كه قبل از تولد باعث مرگ جنين مي شوند

بيماريهائي كه در موقع زايمان يا دوران نوزادي بوجود مي آيند.

نارس بودن و يا زياد رس بودن نوزاد

بيماري هموليتيك نوزاد

ب: عملي (51 ساعت)

راهنمائي درباره كارهاي عملي و اصول هيستوتكنيك:

دژنرسانس هيدروپيك و دژنرسانس چربي – دژنرسانس هيالين – و نكروز سلولي

التهاب حاد – التهاب مزمن – بافت گرانولاسيون – سيكاتريس زخم

گرانولومهاي سلي و ساركوئيدي – ضايعات قارچي سطحي و عمقي

ضايعات ويرسي پوستي و احشائي – ضايعات پروتوزوئرها – ضايعات متازوئرها

احتقان حاد و مزمن – ترومبوز و آمبولي – انفاركتوس و گانگرن

آتروفي و هيپرتروفي – هيپرپلازي و هيپوپلازي – متاپلازيها

مقايسه سيتولوژي خوش خيم و بدخيم

پاپيلوم و كارسينوم – فيبروم و فيبروساركوم – ليوميوم و ليوميوساركوم

آنژيوم و آنژيوساركوم – استئوم و استئوساركوم – كندروم و كندروساركوم

مول و كوريكوكارسينوم


جنين شناسي

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري

پيش نياز: بافت شناسي                                                                                                     43

 

سرفصل دروس: (34 ساعت)

الف: جنين شناسي عمومي

1 – تكامل سلولهاي جنسي – گامتوژنز

2 – تكامل جنين در هفته اول: لقاح – زايگوت

3 – تكامل جنين در هفته دوم: لانه گزيني – تكامل تكمه جنين ساز

4 – تكامل جنين در هفته سوم: گاسترولاسيون (تشكيل مزوبلاست و نتوكورد)

5 – تكامل جنين از هفته چهارم تا هشتم «دوره آمبريوني»: تشكيل سه لايه جنيني

6 – تكامل جنين از ماه سوم تا نهم «دوره فتال»

خصوصيات دوره فتال – تكامل ضمائم جنين (كيسه آب، بند ناف، جفت)

7 – ناهنجاريهاي مادرزادي

ب: جنين شناسي اختصاصي

1 –كليات – تكامل مزودرم پاراكسيال و نوتوكورد – تكامل سوميت ها (اسكلت عضلات، تكامل اندامهاي فوقاني و تحتاني)

2 – تكامل مزودرم واسطه اي: تكامل دستگاه ادراري (تشكيل كليه حقيقي، مثانه، پيشابراه، ناهنجاريهاي دستگاه ادراري)

3 – تكامل دستگاه تناسلي: تعيين جنس، مراحل مختلف تكامل جنسي، ناهنجاريهاي دستگاه تناسلي

4 – تكامل دستگاه گردش خون: تكامل قلب، تكامل شريانها، تكامل وريدي، ناهنجاريهاي قلب و عروق

5 – تكامل آنتوپلاست: تكامل دستگاه گوارش (تشكيل لوله گوارش، تكامل پانكراس، تكامل كلوآك) ناهنجاريهاي آنوركتال

6 – تكامل صورت و بيني، تلكامل كام، تكامل دندانها

7 – تكامل اكتوبلاست: تكامل لوله عصبي اوليه، ناهنجاريهاي دستگاه عصبي

8 – تكامل دستگاه عصبي خودكار: تكامل سيستم سمپاتيك و پاراسمپاتيك

9 – تكامل اعضاء حسي: تشكيل پلاكودهاي حسي، تكامل چشم، تكامل گوش، تكامل دستگاه بويائي

10 – تكامل غدد مترشحه

11 – كارهاي عملي: تهيه كاريوتيپ (كارت كروموزومي) – تهيه لام سيتولوژي

 

 

سرفصل دروس دوره دكتري پزشكي

مرحله دوم: نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي


دروس فيزيوپاتولوژي

 

تعداد واحد: 14

نوع واحد: نظري (238 ساعت)                                                                                           51

پيش نياز: نشانه شناسي

 

سرفصل دروس:

هدف از آموزش اين دروس آشنا نمودن دانشجو با مباني فيزيولوژيك، مكانيزم ايجاد تظاهرات – بيماريها و عوامل موثر در آنها بطريق تحليل گرانه است. در اين قسمت كليه اطلاعات مربوط به بيماريها) براساس فيزيوپاتولوژي تدريس مي شود.

دروس فيزيوپاتولوژي شامل بيماريهاي دستگاه گوارش، قلب و عروق، غدد داخلي و متابوليسم، خون، ريه، كليه و روماتيسمي است و منابع مورد استفاده جهت قسمتهاي فوق كتابهاي داخلي مانند هاريسون، سيسيل و اكسفورد و نيز كتابهاي فيزيوپاتولوژي با راهنمائي استاد مربوطه است. براي ساير قسمتها از منابع مندرج در ضميمه اين مجموعه با راهنمائي استاد مربوطه استفاده خواهد شد.

سرفصل دروس دستگاه ها در صفحات بعد آورده شده است و شرح مفصل تر رئوس برنامه برخي از دستگاه ها در جزوه اي ضميمه اين مجموعه است.


بيماريهاي گوارش

 

سرفصل دروس (40 ساعت)                                                                                        1– 51

1 – مري: آناتومي و بافت شناسي، فيزيولوژي (مكانيسم عمل بلع، اسفنكترهاي فوقاني و تحتاني مري) اساس فيزيوپاتولوژي علائم مري (ديسفاژي – دردمري – رگورژيناسيون و ادينوفاژي)، فيزيوپاتولوژي تشخيص و درمان از وفاژيت، اسپاسم منتشر مري و تغييرات در بيماريهاي كلاژن و اسكلرودرما                                                                                 3 ساعت

2 – معده و دوازدهه: آناتومي و بافت شناسي، فيزيولوژي (مكانيسم تخليه معده – مكانيسم ترشح معده)، اساس فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان زخم پپتيك در معده و اثني عشر، سرطانها، گاستريتها، بررسي اولسرهاي ناشي از دارو و استرس – سندرم زولينجرالسيون                                                                                                         5 ساعت

3 – روده باريك: آناتومي و بافت شناسي، فيزيولوژي (حركات روده، مكانيسم جذب آب، الكتروليتها، پروتئينها، چربيها، كربوهيدراتها، ويتامينها و آهن، كلسيم و فسفر)، پاتوفيزيولوژي، تشخيص و درمان، سندرم سوء جذب و سندرم سوء هضم، علل سوء جذب و سوء هضم و بررسي افتراقي آنها، انگلهاي روده

اسهال و مكانيسم آن – انواع اسهال اسموتيك، ترشحي و مخلوط و هيپرموبيليتي، تومورها، سل، ويپل و لنفاژكتازيها، كرون، سندرم رشد ميكروبي و يا لوب بسته، سندرم از دست دادن پروتئين                                           8 ساعت

4 – روده بزرگ: آناتومي، بافت شناسي، فيزيولوژي (مكانيسم عمل دفع و حركات روده بزرگ، جذب آب و نمك اسفنكتروهاي ركتنوم)، پاتوفيزيولوژي اسهال، درد و تنسم، اسهال بلغمي و انواع اسهالهاي خوني.

بيماريهاي روده بزرگ: روشهاي تشخيصي، ركتنوراژي، تومورها و پوليپ، ديورتيكوليت، كوليت اولسروز، كرون، آميب، سل، كوليتهاي عفوني، سندرم كولون تحريك پذير                                                             5 ساعت

5 –كبد، آناتومي و بافت شناسي فيزيولوژي (نقش كبد درمتابوليسم كربوهيدراتها: پروتئينها، چربيها، مكانيسم و مراحل تشرح صفرا)، فيزيوپاتولوژي تشخيص و درمان انواع سنگهاي صفراوي، متابوليسم و پاتوژنز عوارض داروها در كبد – فيزيوپاتولوژي يرقان – روشهاي تشخيصي هپاتومگالي و فيزيوپاتولوژي تشخيص و درمان آنها – آبسه ها، تومورها و سيروز كبدي         16 ساعت

6 – لوزالمعده: آناتومي و بافت شناسي، فيزيولوژي ترشح خارجي پانكراس، پاتوفيزيولوژي، تشخيص و درمان پانكرآتيت هاي حاد و مزمن، تغييرات پانكراس فيبروسيستيك.                                                                       3 ساعت


بيماريهاي قلب و عروق

 

سرفصل دروس: (40 ساعت)                                                                                       2– 51

1 – قلب و عروق طبيعي:

آناتومي – فيزيولوژي – فعاليت الكتريكي قلب – گردش خون قلب – اعصاب قلب – تنظيم متابوليسم ميوكارد (بطور مختصر)     2 ساعت

2 – تظاهرات باليني بيماريهاي قلب و عروق بر مبناي فيزيوپاتولوژي و معاينه بيماران قلبي 4 ساعت

درد سينه – تنگي نفس و انواع مختلف آن – طپش قلب – ورم – سنكوپ – سيانوز و غيره (بطور مختصر) – بررسي وضع عمومي بيمار – معاينه شرائين – نحوه اندازه گيري فشار خون – معاينه وريدها – معاينه قلب – مشاهده – لمس و بررسي ضربه هاي جلوقلبي – سمع قلب – بررسي صداها طبيعي و صداهاي غير طبيعي بر مبناي فيزيولوژي و فيزيوپاتولوژي، انواع سوفل ها و مكانيسم ايجاد آنها

3 – پاراكلينيك، درتشخيص بيماريهاي قلب و عروق (بجزالكتروكارديوگرافي)                2 ساعت

راديوگرافي – اكوكارديوگرافي – وكتوكارديوگرافي – تست ورزش – هولتر – نوكلئركارديولوژي (بطورمختصر)

4 – اصول الكتروفيزيولوژي قلب طبيعي                                                                       3 ساعت

كليات ايجاد و انتشار امواج الكتريكي، اختلالات ريتم و هدايت – بلوكها – هيپرتروفي هارپيس ميكر (بطور مختصر)

5 – تب روماتيسمي                                                                                                  2 ساعت

علت – فيزيوپاتولوژي – علائم – تشخيص – تشخيص افتراقي – درمان – پيش آگهي – پيشگيري

6 – بيماريهاي دريچه اي قلب                                                                                   4 ساعت

تنگي و نارسائي دريچه هاي ميترال، آئورت، سه لتي و شريان ريوي – علل – فيزيوپاتولوژي – تشخيص – تشخيص افتراقي درمان – پيش آگهي – پيش گيري

7 – بيماريهاي مادرزادي قلب:                                                                                   3 ساعت

جنين شناسي قلب، گردش خون در جنين – تغييرات گردش خون پس از تولد – علل بيماريهاي مادرزادي – فيزيوپاتولوژي، تشخيص افتراقي – درمان – پيش آگهي و پيشگيري انواع شايع بيماريهاي مادرزادي قلب (منجمله باز بودن ديواره بين دو دهليز، باز بودن ديواره بين دو بطن، باز بودن مجراي شرياني، تترالژي نالوت)

8 – افزايش فشار خون شرياني                                                                                   3 ساعت

علل – فيزيوپاتولوژي – تشخيص – تشخيص افتراقي – موارد اورژانس – درمان – پيش آگهي – پيشگيري.

9 – كاهش فشار خون شرياني، شوك، سنكوپ، علل فيزيوپاتولوژي – تشخيص – تشخيص افتراقي – درمان – پيش آگهي – پيشگيري                                                                                                                 1 ساعت

10 – بيماريهاي عروق كرونر                                                                                     4 ساعت

علل ايجاد آترواسكلروز – فاكتورهاي خطر – متابوليسم ميوكارد – گردش خون در عروق كرونر و عوامل تنظيم كننده آن – فيزيوپاتولژي ايسكمي – آنژين صدري و انواع آن – انفاركتوس ميوكارد – تشخيص – تشخيص افتراقي – عوارض درمان – پيش آگهي – پيش گيري

11 – بيماريهاي عضله قلب                                                                                       2 ساعت

ميوكارديتها – كارديوميوپاتي ها – علل – انواع – فيزيوپاتولژي – تشخيص – تشخيص افتراقي – درمان پيش آگهي و پيشگيري

12 – نارسائي قلب و انواع آن و اورژانس هاي آن                                                        3 ساعت

علل – فيزيوپاتولژي – تشخيص – تشخيص افتراقي – درمان – پيش آگهي و پيش گيري.

13 – بيماريهاي پريكارد                                                                                           1 ساعت

پريكارديتهاي حاد – پريكارديت هاي مزمن و انواع آن – علل – فيزيوپاتولوژي – تشخيص – تشخيص افتراقي – درمان پيش آگهي – پيش گيري

14 – اندوكارديت عفوني                                                                                         1 ساعت

علل – فيزيوپاتولوژي – علائم – تشخيص – تشخيص افتراقي – درمان پيش آگهي – پيش گيري

15 – افزايش فشار خون در عروق ريه و قلب ريوي                                                       2 ساعت

هيپرتانسيون اوليه و ثانويه – آمبولي ريه – انفاركتوس ريه – علل – فيزيوپاتولوژي – تشخيص – تشخيص افتراقي درمان – پيش آگهي – پيش گيري

16 – احياء قلب و ريه                                                                                              1 ساعت

17 – بيماريهاي شرائين                                                                                             1 ساعت

شرائيني بزرگ شاخه آن: آئورتيت ها – سندروم لريش – تاكايا – آنوريسم و پارگي آئورت. شرائين كوچك: بيماري برگر – واسكووليت ها – آمبولي

علل، فيزيوپاتولوژي – تشخيص – تشخيص افتراقي – درمان – پيش آگهي – پيشگيري

18 – بيماريهاي وريدها                                                                                            1 ساعت

وريدهاي بزرگ – وريدهاي محيطي – ترومبوفليت، فلبوترومبوز – واريس – علل – فيزيوپاتولوژي – تشخيص – تشخيص افتراقي – درمان – پيش آگهي – پيش گيري.


بيماريهاي غدد داخلي و متابوليسم

 

سرفصل دروس: (32 ساعت)                                                                                       3– 51

1 – كليات آندوكرينولوژي                                                                                      1 ساعت

2 – فيزيولوژي هيپوتالاموس و هيپوفيزقدامي                                                                1 ساعت

2 – اختلالات ترشح هورمون رشد: مكانيسم ايجاد و فيزيوپاتولوژي علائم و اصول تستهاي تشخيصي و درمان زيادي و كاهش ترشح هورمون رشد                                                                                                           1 ساعت

4 – فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان كم كاري هيپوفيز                                               1 ساعت

5 – مكانيسم ايجاد و فيزيوپاتولوژي علائم و اصول تستهاي تشخيصي ازدياد پرولاكتين – تشخيص و درمان تومورهاي هيپوفيز      1 ساعت

6 – هيپوفيز خلفي: فيزيولوژي و تنظيم ترشحADH، مكانيسم ايجاد و فيزيولوژي علائم و اصول تستهاي تشخيصي و درمان ديابت بيمزه و ترشح نابجايADH                                                                                     1 ساعت

7 –متابوليسم و تنظيم كلسيم و فسفر – متابوليسم و اثرات ويتامينD                              1 ساعت

8 – مكانيسم ايجاد و فيزيوپاتولوژي علائم و اصول تستهاي تشخيصي هيپرگلسمي، تشخيص و درمان پركاري پاراتيروئيد 1 ساعت

9 – مكانيسم ايجاد و فيزيوپاتولوژي علائم، تشخيص و درمان هيپوگلسمي، تشخيص و درمان كم كاري پاراتيروئيد و استئومالاسي                                                                                                                             1 ساعت

10 – سنتز، ترشح، مكانيسم و تنظيم ترشح و نحوه اثر هورمونهاي تيروئيد                       1 ساعت

11 – آزمون هاي فونكسيون تيروئيد                                                                           1 ساعت

12 – تقسيم بندي بيماريهاي تيروئيد – فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان گواترهاي ساده و آندميك      1 ساعت

13 – پركاري تيروئيد: علل، فيزيوپاتولوژي، علائم، بيماري گريوز – فيزيوپاتولوژي، علائم غير تيروئيدي بيماري گريوز، تفاوتهاي گواتر توكسيك، گره بي بيماري باز دو، تشخيص و درمان پركاري تيروئيد                      2 ساعت

14 – علل، فيزيوپاتولوژي، علائم و تستهاي تشخيصي و درمان كم كاري – تيروئيد – كره تينيسم1 ساعت

15 – متابوليسم هيدرات دوكربن – مكانيسم تنظيم انرژي سوخت ساز، فعل و انفعالات بدن پس از صرف غذا، متابوليسم بي غذائي                                                                                                                             1 ساعت

16 – ساختمان شيميائي، مكانيسم تنظيم ترشح و اثرات محيطي انسولين، تنظيم قند خون، هورمونهاي ضد انسولين           1 ساعت

17 – علل مختلف اختلال در متابوليسم مواد قندي، بيماري قند (تعريف، شيوع پاتوژنز، اتيولوژي، طبقه بندي فيزيوپاتولوژي علائم و اصول تستهاي تشخيصي)                                                                                          1 ساعت

18 – سندرمهاي حاد ديابتيك: اتيولوژي، پاتوژنزوفيزيوپاتولوژي علائم و اصول تستهاي تشخيصي و درمان اغماي كتواسيدوز و هيپراسمولار                                                                                                            1 ساعت

19 – فيزيوپاتولوژي عوارض بيماري قند: ميكروآنژيوپاتي، ماكروآنژيوپاتي – نوروپاتي و عوارض پوستي          1 ساعت

20 – كنترل بيماري قند با رژيم، داروهاي خوراكي و انسولين                                        1 ساعت

21 – هيپوگليسمي: علل، طبقه بندي، فيزيوپاتولوژي علائم، تشخيص افتراقي و اصول تستهاي تشخيصي و درمان 1 ساعت

22 – سنتز، ترشح، مكانيسم و تنظيم ترشح و نحوه اثر هورمونهاي قشر فوق كليوي و اصول تستهاي تشخيصي     1 ساعت

23 – مكانيسم ايجاد و فيزيوپاتولوژي علائم، تشخيص و درمان پركاري قشر فوق كليه      1 ساعت

24 – مكانيسم ايجاد و فيزيوپاتولوژي علائم، تشخيص و درمان كم كاري قشر فوق كليه   1 ساعت

25 – متابوليسم و اثرات فيزيولوژيك كاتكول آمينها، انتقال دهنده ها كاذب، ارتباط با بيماريهاي رواني و عصبي، ارتباط با فشار خون و داروهاي فشار خون، فشار خون آندوكرين، فيزيوپاتولوژي علائم، تشخيص و درمان فئوكروموسيتوم    1 ساعت

26 – فيزيوپاتولوژي غدد تناسلي مرد: جنين شناسي، تكامل جنيني و اختلالات داخل جنين در تكامل، فيزيولوژي هورمونهاي گونادوتروپ و آندروژنها و اختلالات آن                                                                   1 ساعت

27 – مكانيسم ايجاد، فيزيوپاتولوژي علائم و اصول تستهاي تشخيصي و درمان كمبود آندروژنها در مرد1 ساعت

28 – بررسي آمنوره از نظر آندوكرين                                                                        1 ساعت

29 – هيرسوتيسم و ويريليسم                                                                                     1 ساعت

30 – هيپرليپيدميها                                                                                                    1 ساعت

31 – چاقي                                                                                                             1 ساعت


بيماريهاي خون

سرفصل دروس: (32 ساعت)                                                                                       4– 51

 

1 – فيزيولوژي سيستم خونساز – لنفاوي: سلولهاي منشاء و پيشتاز سلولهاي خوني لنفاوي – ساختمان مغز استخوان و چگونگي تكثير و تمايز سلولهاي خوني در مغز استخوان كنترل و عوامل موثر در خونسازي – كلياتي در مورد اختلالات تكثير و تمايز سلولهاي منشاء و پيشتاز                                                                                                                     1 ساعت

2 – اندكس هاي گلبولهاي قرمز(MCV-MCH-MCHC-MCD)تقسيم بندي مورفولوژيك كم خوني ها، كاربرد لام خون محيطي و مغز استخوان                                                                                              1 ساعت

3 – فيزيوپاتولوژي آنمي ها: مكانيسم ايجاد علائم در آنمي ها – چگونگي مكانيسمهاي جبراني بدن در آنمي ها و تقسيم بندي آنمي ها از نظر پاتوفيزيولوژيك، نشانه هاي باليني كم خوني ها بطور اعم                                1 ساعت

4 – متابوليسم آهن و آنمي فقر آهن و آنمي بيماريهاي مزمن: متابوليسم آهن چگونگي ايجاد آنمي فقر آهن – نشانه هاي باليني و خون شناسي و درمان فقر آهن – رفراكتوري آنمياديس اريتروپوئزيس – آنمي هاي سيدروپلاستيك – هموسبدروز و هموكروماتوز                                                                                                                             2 ساعت

5 – آنمي هاي مگالوپلاستيك: متابوليسم نوكلئوپروتئينها و ويتامينB-12و اسيد فوليك اتيولوژي، طبقه بندي و چگونگي ايجاد علائم در جريان آنمي هاي مگالوپلاستيك – علائم باليني و خون شناسي و درمان آنها    1 ساعت

6 – نارسائي مغز استخوان و پان سيتوپني: آپلازي كامل، آپلازي خالص هركدام از رده هاي سلولهاي خوني – علل، علائم باليني و خون شناسي و درمان                                                                                                1 ساعت

7 – كم خوني هاي ثانوي: فيزيوپاتولوژي كم خوني هاي عفونت مزمن، بيماريهاي مزمن كليه، بيماريهاي مزمن كبد، بيماريهاي آندوكرين، بيماريهاي كلاژن، سرطان هاي كم خوني ميلوفيتزيك، كم خوني حاملگي    1 ساعت

8 – فيزيوپاتولوژي هموليز و آنمي هاي هموليتيك و هيپراسپلنيسم: كلياتي در مورد هموليز، علل داخل و خارج گلبولي، نشانه هاي باليني و خون شناسي و درمان آنمي هاي هموليتيك، ارثي، آنزيموپاتي، و اتوايميون، هموگلوبينوري ها (هموگلوبينوري حمله اي شبانه و غيره)، هموگلوبينوپاتيها (تالاسمي – سيكل سل و غيره....)                                          5 ساعت

9 – فيزيوپاتولوژي گلبولهاي سفيد: فيزيولوژي گلبولهاي سفيد، تغييرات كمي و كيفي در بيماريهاي مختلف       1 ساعت

10 - لوسمي ها (حاد و مزمن): علل، طبقه بندي: فيزيوپاتولوژي، نشانه هاي باليني و خونشناسي و درمان لوسمي هاي حاد و مزمن اريترولوكميا و انواع ديگر                                                                                          3 ساعت

11 – پيوند مغز استخوان: در كم خوني آپلاستيك، بيماريهاي بدخيم خون و انواع ديگر   1 ساعت

12 – بيماريهاي ميلوپروليفراتيو: فيزيوپاتولوژي، نشانه هاي باليني و خون شناسي و تشخيص و درمان پلي سيتمي (اوليه و ثانوي)، فيبروز، و ترومبوسيتمي اوليه و ثانوي                                                                           1 ساعت

13 – لنفوم ها: طبقه بندي، فيزيوپاتولوژي، نشانه هاي باليني و خونشناسي و درمان هوجكين، لنفومهاي غير هوجكيني، بوركيت و مايكوزيس فونگوئيد                                                                                                 2 ساعت

14 – ديسكرازي پلاسما سل ها و ايمونوگلوبولينها: طبقه بندي، فيزيوپاتولوژي، نشانه هاي باليني و خونشناسي و درمان ميلوم مولتيپل، ماكروگلبولين امي و بيماريهاي زنجيره سنگين                                                              1 ساعت

15 – هموستاز: فيزيولوژي هموستاز                                                                           1 ساعت

16 – بيماريهاي خونريزي دهنده (عروقي و پلاكتي): فيزيوپاتولوژي، نشانه هاي باليني و آزمايشگاهي و درمان انواع ارثي و اكتسابي، پورپوراي عروقي، پورپوراي ترومبوسيتوپاتيك، پورپوراي ترمبوسيتوپنيك                       2 ساعت

17 – بيماريهاي خونريزي دهنده (اختلالات انعقادي): فيزيوپاتولوژي، نشانه هاي باليني و آزمايشگاهي و درمان انواع ارثي و از قبيل هموفيلي، اكتسابي – فيبرينوليز،DIC، آنتي كواگولانت                                               2 ساعت

18 – ايمونوهماتولوژي: گروه هاي خوني – فرآورده هاي خوني و كاربرد آن – عوارض انتقال خون و درمان – كلياتي درباره بيماريهاي هموليتيك نوزادان                                                                                     2 ساعت

19 – كينتيك تومورها و سندرمهاي پارانئوپلازيك: كلياتي در مورد كينتيك تومورها و مكانيسم ايجاد سندرم هاي پارانئوپلازيك – كليات شيمي درماني تومورها – اورژانسهاي مربوط به بيماران انكولوژي                         3 ساعت


بيماريهاي ريه

 

سرفصل دروس: (32 ساعت)                                                                                        5 -51

 

1 – مروري بر آناتومي دستگاه تنفس                                                                         1 ساعت

2 – مروري بر نشانه شناسي اختصاصي دستگاه تنفس و مكانيسم ايجاد صداهاي تنفس طبيعي و غيرطبيعي و روشهاي تشخيص آزمايشگاهي                                                                                                           3 ساعت

3 – تهويه و پرفوزيون، تبادل گازها و كنترل تنفس                                                       3 ساعت

4 – تعادل اسيدوباز                                                                                                  2 ساعت

5 – فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان آستم و رينيت آلرژيك                             2 ساعت

6 – فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان بيماريهاي انسدادي ريه (تراكنيت، برنشيت ساده و مزمن، آمفيرم)    2 ساعت

7 – فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان بيماريهاي منتشر ريه (حساسيتي، شغلي، گرانولومي، واسكوليتها و غيره)       2 ساعت

8 – فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان آمبولي و انفاركتوس ريه                           1 ساعت

9 – مكانيسمهاي دفاعي ريه و فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان عفونتهاي غير سلي ريه (ويروسي، باكتريائي، قارچي ....) 3 ساعت

10 – فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان آبسه ريه و برنشكتازي                             1 ساعت

11 – فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان بيماريهاي سل                                        4 ساعت

12 – اختلالات جنب فيزيوپاتولوژي تجمع مايع، جنبي آمپيم پنوموتوراكس و نئوپلاسم ها)2 ساعت

13 – تومورهاي ريه                                                                                                 2 ساعت

14 – فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمانARDSو نارسائي حاد و مزمن ريوي     2 ساعت

15 – تظاهرات ريوي بيماريهاي سيستميك                                                                 1 ساعت

16- بيماريهاي متفرقه (در اختيار استاد)                                                                       1 ساعت


بيماريهاي كليه

سرفصل دروس: (32 ساعت)                                                                                        6- 51

1 – آناتومي و هيستولوژي و فيزيولوژي كليه، جريان خون كليوي، فيلتراسيون گلومرولي و عوامل تنظيم كننده آن تنظيم خودبخودي فيلتراسيون گلومرولي و جريان خون كليوي، تاثير مواد تنگ كننده عروق در جريان خون كليوي، نقل و انتقال سديم، پتاسيم، آب، هيدروژن و ساير مواد، سيستم رنين آنژيوتانسين، اثر كليه در تنظيم كلسيم و فسفر و ويتامينD2 ساعت

 2- فيزيوپاتولوژي نشانه هاي بيماريهاي كليه:

هماتوري، پرتئينوري، ديزوري، پلي اوري، اوليگوري و خيز                                           2 ساعت

3 – روشهاي تشخيص آزمايشگاهي در بيماريهاي كليه                                                 2 ساعت

4 – علل، فيزيوپاتولوژي علائم، تشخيص و درمان گلومرولرنفريت حاد و نارسائي حاد كليه2 ساعت

5 – علل، فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان نارسائي مزمن كليه و اورمي                          2 ساعت

6 – فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان عفونتهاي كليه و مجاري ادراري و نفريت انترستيسيل2 ساعت

7 – علل، فيزيوپاتولوژي تشخيص و درمان سندرم نفروتيك                                           2 ساعت

8 – پرفشاري خون اوليه و كليوي                                                                               2 ساعت

9 – كليه و بيماريهاي كلاژن                                                                                     2 ساعت

10 – كليه و بيماريهاي سيستميك                                                                              2 ساعت

11 – كليه و آبستني، كليه و داروها                                                                            2 ساعت

12 – آب و الكتروليتها و كليه                                                                                   2 ساعت

13 – اختلالات اسيدوباز                                                                                          2 ساعت

14 – بيماريهاي مادرزادي كليه و تومورهاي كليه                                                         2 ساعت

15 – علل، فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان سنگهاي كليه و نفروپاتي انسدادي               2 ساعت

16 – دياليز و پيوند كليه                                                                                           2 ساعت


بيماريهاي روماتيسمي

سرفصل دروس: (32 ساعت)                                                                                       7– 51

 

كليات و مقدمه بافت همبندي – طبقه بندي بيماريهاي روماتيسمي                                   1 ساعت

فيزيولوژي، ساختمان و بيومكانيك مفاصل – مايع مفصلي                                             1 ساعت

ايمونولوژي و التهاب در بيماريهاي مفصلي                                                                  4 ساعت

فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان بيماريهاي دژنراتيو مفصلي                                2 ساعت

فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان بيماريهاي التهابي مفصلي و كلاژنوزها شامل:

تب روماتيسمي، آرتريت روماتوئيد، لوپوس ارتيماتومنتشر، اسكلرودرمي، پولي ميوزيت، واسكوليت ها، اسپونديلوآرتروپاتي هاي سرونگاتيو(اسپونديليت آنكيلوزان – سندرم رايتر، آرتريت پسورياتيك، آرتريت بيماريهاي التهابي روده) روماتيسم هاي پريوديك                                                                                                                           12 ساعت

فيزيوپاتولوژي، علائم - تشخيص و درمان بيماريهاي متابوليك مفصلي

(نقرس كاذب، آلكاپتونوري و هموكروماتوز)                                                              2 ساعت

فيزيوپاتولوژي، علائم – تشخيص و درمان عفونتهاي مفصلي و اسپونديليتهاي چركي و سلي2 ساعت

فيزيوپاتولوژي، علائم – تشخيص و درمان روماتيسم هاي غير مفصلي

(شامل فيبروزيت، تاندونيت، بورسيت، سندرم تونل كارپ)                                            2 ساعت

روشهاي تشخيص آزمايشگاهي و تجزيه مايع مفصلي                                                    1 ساعت

تكنيك و انديكاسيون تزريقات مفصلي وخارج مفصلي                                                 1 ساعت

اصول دارو درماني در بيماريهاي روماتيسمي                                                                2 ساعت

اصول توانبخشي در بيماريهاي روماتيسمي                                                                   2 ساعت

 

پاتولوژي اختصاصي

تعداد واحد: 6                                                                                                                  64

نوع واحد: نظري – عملي

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس:

 

الف: نظري (68 ساعت)

سيستم خونساز و بيماريهاي خوني

خونسازي در جنين و بعد از تولد

تكامل گلبولهاي سرخ، سفيد و پلاكت ها

اندكس هاي گلبولهاي سرخ

طبقه بندي كم خونيها

كم خونيهاي حاصله از فقر آهن و ويتامينB12

كم خونيهاي هموليتيك و سيدروبلاستيك

كم خونيهاي ميلوفتيزيك

پلي سپتمي هاي نسبي اوليه و ثانويه

كليات بيماريهاي گلبولهاي سفيد

لكوسيتوزها و لكوپني ها

لوسمي ها و بيماريهاي ميلوپروليفراتيو

كليات درباره پلاكت ها و اعمال فيزيولوژيك آنها

انواع ترومبوسيتوپني ها

ترومبوسيتوزها و ترومبوسيتمي ها

سيستم لنفورتيكولر

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

هيپرپلازي، هيپوپلازي و آتروفي بافت لنفاوي

التهابات حاد و مزمن بافت لنفاوي

هيستيوسيتوزها و رتيكولواند و تليوزهاي خوش خيم و بدخيم

تحريكات آنتي ژنيك در سيستم لنفورتيكولر

بيماريهاي لنفوپروليفراتيو و ايمونوپروليفراتيو

انواع لنفومها و طبقه بندي هيستولوژي وStagingآنها

بيماري هوجكينgradingوstaging

طحال و تغييرات طحال در بيماري هاي التهابي

اختلالات عروقي طحال

پركاريهاي اوليه و ثانويه طحال

تيموس: اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

انواع تيموم ها و ارتباط آنها با بيماريهاي خوني، ايمونولوژيك و مياستني گراء

سيستم قلب و عروق

اطلاعات تشريحي و بيماريهاي مادرزادي قلب

دژنرسانس هاي عضله قلب

تغييرات پاتولوژيك قلب در اختلالات هورموني

ضايعات ايسكميك قلب و انفاركتوس ميوكارد

ضايعات قلب در ازدياد فشار خون

روماتيسم قلبي و تغييرات قلب در آرتريت روماتوئيد

اندوكارديت هاي ميكروبي و ايديوپاتيك

ميوكارديت هاي ميكروبي و ايديوپاتيك

پريكارديت هاي ميكروبي و ايديوپاتيك

تومورهاي قلب

بيماريهاي مادرزادي عروق

بيماريهاي دژنراتيو شرائين و انواع آرتريواسكلروزها

بيماريهاي التهابي شرائين

انوريسم ها: تعريف، طبقه بندي و پاتوژنز

فلبيت ها، واريس و فلبواسكلروزها

لنفانژيت ها و لنف ادم ها

تومورهاي رگهاي خوني و لنفي

پاتولوژي پستان

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

التهابات حاد و مزمن پستان

ضايعات پستان در اثر اختلالات هورموني

تومورهاي خوش خيم پستان

تومورهاي بدخيم پستان

غدد مترشحه داخلي

غده هيپوفيز

اطلاعات آناتوميك و فيزيولوژيك

سندرومهاي هيپوفيزي

تومورهاي هيپوفيز وزين تركي

تغييرات هيپوفيز در اختلالات ساير غدد مترشحه داخلي

غدد فوق كليوي

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

پركاري قسمت قشري غدد فوق كليوي

كم كاري قسمت قشري غدد فوق كليوي

تومورهاي قسمت قشري غدد فوق كليوي

تومورهاي قسمت مركزي غدد فوق كليوي

غده تيروئيد

خلاصه اي از تشريح و فيزيولوژي غده تيروئيد

گواتر ساده يا كولوئيد

گواتر توكسيك يا هيپربلاستيك

هيپوپلازي اتروفي و دژنرسانس غده تيروئيد

تيروئيديت هاي حاد و مزمن و ايمونولوژيك

نئوپلاسم هاي خوش خيم غده تيروئيد

نئوپلاسم هاي بدخيم تيروئيد

 

 

غده پاراتيروئيد

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

متابوليسم كلسيم و فسفر

هيپرپارتيروئيديسم و ضايعات حاصله از آن

نئوپلاسم هاي پاراتيروئيد

لوزالمعده با ترشح داخلي

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

خلاصه اي از متابوليسم كربوهيدراتها

كم كاري جزاير لانگرهانس و ديابت قندي

تغييرات پاتولوژيك ديابت در خارج لوزالمعده

پركاري جزاير لانگرهانس و تومورهاي اين جزاير

لوزالمعده با ترشح خارجي

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

دژنرسانس ها و اتروفي لوزالمعده

التهابات لوزالمعده

پانكراتيت حاد هموراژيك نكروزان

پانكراتيت حاد چركي

پانكراتيت مزمن راجعه

بن ماري فيبروكيستيك لوزالمعده

تومورهاي خوش خيم و بدخيم و كيست هاي لوزالمعده

 

پاتولوژي گوش

التهابات حاد و مزمن گوش خارجي

التهابات گوش مياني

اتواسكلروز

كلستئاتوم

نئوپلاسم هاي گوش

ضايعات بينيحلق و حنجره

التهابات بيني و سينوسهاي اطراف آن

نئوپلاسم هاي حفره بيني و سينوسهاي اطراف آن

تومورهاي ناز و فارنكس – اوروفارنكس و لارنكس

 

پاتولوژي ريه هاپرده هاي جنب و مدياستن

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

بيماريهائيكه تنگي نفس هاي حاد را سبب مي شوند

اتلكتازي و كلاپس ريه

بيمار مامبران هيالن و سندروم ديسترس تنفسي

ديسپلازي مادرزادي خانه هاي شش

پنوموتوراكس – خيز ريه – آمبولي و انفاركتوس ريه

بيماريهائيكه تنگي نفس مزمن ايجاد ميكنند مثل پنوموكرنيوزوآمفيزم

بيماريهائيكه سبب سرفه هاي حاد ميگردند مثل پنومونيهاي حاد

بيماريهائيكه سرفه هاي مزمن بوجود ميآورند مثل برونشيت مزمن و برنشيكتازي

بيماريهائيكه شيوع كمتري دارند مانند پنوموني انترسيتسيل و سندروم هامان ريچ

تومورهاي خوش خيم و بدخيم ريه

رابطه سرطانهاي ريه با سيگار و ساير عوامل خارجي

التهابات پلور و هيدروتوراكس

تومورهاي پلور

تومورها و كيست هاي مدياستن

 

پاتولوژي دستگاه كمورسپتور

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

تومورهاي دستگاه كمورسپتور

 

پاتولوژي حفره دهاندندانها و غدد بزاقي

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

ناهنجاري هاي مادرزادي

بيماريهاي التهابي حفره دهان

تومورهاي مخاط دهان و غدد بزاقي

كيست هاي فك

بيماريهاي مفصلي تامپور و مانديبولر

 

پاتولوژي لوله گوارش

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

ناهنجاريهاي مادرزادي و اكتسابي لوله گوارش

التهابات و اولسرهاي لوله گوارش

اختلالات عروقي

اختلالات مكانيكي

تومورهاي خوش خيم و بدخيم لوله گوارش

سندروم سوء جذب

 

صفاق و خلف صفاق

اطلاعات تشريحي

التهابات و چسبندگيهاي صفاق

كيست هاي مزانتر

تومورهاي اوليه و ثانويه صفاق

تومورهاي اوليه و ثانويه خلف صفاق

 

كبد و كيسه صفرا

خلاصه اي از تشريح و فيزيولوژي كبد و راههاي صفراوي

بيماريهاي مادرزادي

نكروز و دژنرسانس كبدي

عفونتهاي ويرال و باكتريال كبد

ضايعات داروئي و شيميائي كبد

يرقانها

سيروزها

تومورهاي خوش خيم و بدخيم كبد

بيماريهاي التهابي كيسه صفرا

سنگ كيسه صفرا و مجاري صفراوي

تومورهاي كيسه صفرا و مجاري صفراوي

 

پاتولوژي پوست

بافت شناسي پوست

نامگذاري ضايعات پوستي

اختلالات پيگمانتاسيون پوست

تومورهاي اوليه و ثانويه پوست

 

پاتولوژي دستگاه تناسلي زن

جنين شناسي و نواقص مادرزادي

خلاصه اي از بافت شناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي زن

بيماريهاي التهابي فرج – مهبل – زهدان – لوله ها و تخمدانها

تومورهاي خوش خيم و بدخيم فرج – مهبل – زهدان – تخمدانها

دوجنسي ها و اختلالات گونادي

بيماريهاي جفت

 

پاتولوژي كليه ها

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

ناهنجاريهاي مادرزادي

بيماريهاي گلومرولي (گلومرولونفريت ها)

بيماريهاي توبولهاي كليه

بيماريهاي عروق كليه

پيلونفريت ها

نفريت انترستيسيل

سل كليه

سنگ كليه

هيدرونفروز

نئوپلاسم ها و كيست هاي كليه

بيماريهاي حالب ها – مثانه و مجراي ادرار:

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

ناهنجاريهاي مادرزادي

التهابات مثانه و مجاري ادرار

تومورهاي حالب ها مثانه و مجراي ادرار

پاتولوژي دستگاه تناسلي مرد

يادآوريهاي تشريحي

التهابات و تومورهاي پروستات، التهابات و تومورهاي آلت تناسلي مرد

التهابات و تومورهاي بيضه ها

بيماريهاي كيسه بيضه

پاتولوژي استخوان

كلياتي درباره بافت استخواني

ناهنجاريهاي مادرزادي و بيماريهاي ارثي استخوانها

ضايعات ضربه اي و ترميمي استخوانها

ضايعات متابوليك استخواني

عفونت هاي استخواني

كيست هاي استخواني و بيماري پاژت استخوان

تومورهاي خوش خيم و بدخيم استخوان

پاتولوژي مفاصل

خلاصه اي از تشريح و فيزيولوژي مفاصل

آرتريت هاي عفوني

آرتريت هاي روماتيسمي

آرتروز ها و آرتروپاتيهاي متابوليك

ضايعات مفصلي ناشي از ضربه

تومورهاي مفاصل

پاتولوژي عضلات مخطط

ساختمان و فيزيولوژي عضلات

آتروفيهاي عضلات

ديستروفيهاي عضلاني

ميوزيت ها

بيماريهاي ايسكميك و متابوليك عضله

عضلات مخطط تومورهاي خوش خيم و بدخيم عضلات مخطط

پاتولوژي سيستم عصبي

يادآوريهاي تشريحي و فيزيولوژيك

بيماريهاي مادرزادي سيستم عصبي

بيماريهاي دژنراتيوسيستم عصبي

اختلالات عروقي مغز و نخاع

بيماريهاي ضربه اي سيستم عصبي

بيماريهاي عفوني سيستم عصبي

تومورهاي سيستم عصبي

ضايعات اعصاب محيطي

پاتولوژي چشم

خلاصه اي از جنين شناسي – تشريح – بافت شناسي و فيزيولوژي چشم

ناهنجاريهاي مادرزادي چشم

التهابات كره چشم، پلك ها، و ملتحمه و دستگاه اشكي

افتالمي سمپاتيك

گلوكوم

كاتاراكت (آب مرواريد)

فيبروپلازي پشت عدسي

ادم پاپي

رتينوپاتي ها

تومورهاي پلك ها و ملتحمه چشم

تومور و شبه تومورهاي كره چشم

ب: عملي (68 ساعت)


فارماكولوژي

تعداد واحد: 4                                                                                                                     

نوع واحد: نظري – عملي                         65

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس:

الف – نظري (60 ساعت)

كليات فارماكولوژي – داروها و گيرنده ها – فارماكوكينتيك – متابليسم داروها و القاء آنزيمي – ارزش باليني و كارآئي داروها – فارماكوژنتيك – كليات نوروفارماكولوژي – داروهاي كلينرژيك – داروهاي آنتي كلينرژيك – داروهاي فالج عقده اي، مدد عصبي عضلاني و شل كننده عضلاني – داروهاي آدرنرژيك و متضاد آنها – داروهاي ضد فشار خون شرياني – هيستامين و ضد هيستامين سروتونين و ضد سروتونين ها – كينين ها – پروستاگلاندين – پسيكوفارماكولوژي داروهاي ضد جنون و ضد اضطراب – داروهاي ضد افسردگي و جنون زا – خواب آورها و الكل – داروهاي تشنج آور – داروهاي ضد صرع – داروهاي ضد درد مخدر – اعتياد و درمان آن – داروهاي ضد درد غير مخدر – داروهاي ضد التهاب – فارماكولوژي هوشبرهاي عمومي – داروهاي بي حس كننده موضعي – گليكوزيدهاي قلبي – داروهاي ضد آريتمي – داروهاي ضد آنژين صدري – داروهاي ضد آترواسكلروز – داروهاي ضد انعقادي – داروهاي مدر – داروهاي تنفسي – داروهاي گوارشي انسولين – گلوكاكن – داروهاي ضد ديابت خوراكي – استروئيدهاي فوق كليه – هورمونهاي تيروئيد – داروهاي ضد تيروئيد – كلسي تونين – عصاره پاراتيروئيد – ويتامينD– هورمونهاي هيپوفيز خلفي – داروهاي محرك و مضعف عضله رحم – گونادوتروپينهاي هيپوفيز قدامي – هورمونهاي جنسي – داروهاي ضد حاملگي – تراتوژنرها – داروهاي ضد بيماري نقرس – داروهاي ضد كم خوني - ويتامينها – كليات شيمي درماني – سولفاميدها – آنتي بيوتيكها – داروهاي ضد سل و جذام – داروهاي ضد عفوني كننده موضعي – داروهاي ضد انگلي (ضد آميب، ضد مالاريا، ضد انگلهاي جلدي و انگلهاي گوارشي) – داروهاي ضد قارچ – داروهاي ضد سرطان – ايمونوفارماكولوژي – سموم و ضد سموم – تداخل داروها – نسخه نويسي.

ب – عملي (17 ساعت)

برنامه درس عملي توسط گروه آموزشي مربوطه تنظيم مي شود.

تذكر مهم:

پيشنهاد مي شود كليات فارماكولوژي بعد از ظهر روزهاي دو هفته اول همزمان با درس نشانه شناسي و فارماكولوژي اختصاصي هر دستگاه حتي الامكان قبل و يا همزمان با فيزيوپاتولوژي دستگاه مربوطه تنظيم و تدريس شود. بديهي است فارماكولوژي داروهائي كه بيماريهاي دستگاه مربوطه در شش ماه اول سال سوم تدريس نمي شود بهتر است در روزهاي پاياني ترم تدريس گردد.


نشانه شناسي

تعداد واحد: 4

نوع واحد: نظري – كارآموزي                                                                                           66

پيش نياز: ندارد

الف – نظري (25 ساعت)

مقدمه و آشنائي با درس – تاريخچه طب و تكامل روشهاي تشخيص بيماريها – اخلاق پزشكي طرز برخورد با بيمار و شروع مصاحبه شامل:                                                                                                                     1 ساعت

مشخصات بيمار – نام – جنس – سن – محل تولد – محل سكونت – تاهل – تاريخ مراجعه رئوس شكايتهاي بيمار

شرح بيماري كنوني: بترتب شكايتها از زمان شروع تا موقع گرفتن شرح حال

شامل سير علامت مربوطه، كيفيت و كميت، كارهاي تشخيصي و درماني كه تاكنون صورت گرفته است.

سوابق بيمار:

1 – بيماريهاي طبي عمومي و سوابق بستري شدن در بيمارستانها

2 – مصرف دارو در گذشته – آلرژي داروئي (و ديگر آلرژيها) – سابقه تزريق خون

3 – اعمال جراحي – تصادفات

4 – سوابق شخصي و اجتماعي: ازدواج، تعداد اولاد، سنين و وضع سلامت آنها، اعتياد (الكل، سيگار – مواد مخدر و غيره)

5 – سوابق فاميلي: سنين و وضع سلامت پدر، مادر، خواهران، برادران در صورت مرگ و علت و سن در موقع مرگ – وجود يا عدم وجود امراض ارثي و امراض مهم

بررسي دستگاه ها شامل: پوست – سر – چشم – گوش و حلق و بيني – جهاز تنفسي – قلب و عروق – جهاز هاضمه – غدد – ادراري – تناسلي – عضلات و استخوان ها و مفاصل –اعصاب – روان                          3 ساعت

آماده كردن بيمار براي معاينه و لوازم مورد استفاده و نحوه انجام امتحان فيزيكي.

شرح وضعيت عمومي بيمار (سطح هوشياري – وضعيت بيمار در موقع معاينه – همكاري – وزن – قد –تغذيه...)

علائم حياتي: فشار خون – نبض – تنفس – درجه حرارت                                            1 ساعت

امتحان پوست و ضمائم                                                                                             1 ساعت

امتحان عقده هاي لنفاوي و سيستم خونساز                                                                  1 ساعت

امتحان سر و گردن و گوش و حلق بيني                                                                      2 ساعت

امتحان چشم                                                                                                            1 ساعت

امتحان قفسه سينه و پستانها                                                                                        1 ساعت

امتحان ريتين                                                                                                           2 ساعت

امتحان قلب و عروق                                                                                                 4 ساعت

امتحان شكم                                                                                                            2 ساعت

امتحان دستگاه ادراري تناسلي                                                                                   1 ساعت

امتحان اندام ها و ستون فقرات                                                                                    1 ساعت

امتحان غدد داخلي                                                                                                   1 ساعت

امتحان اعصاب و روان                                                                                              4 ساعت

طريقه نوشتن پرونده بيمار، خلاصه شرح حال و يافته هاي كلينيكي و پاراكلينيكي فهرست مسائل بيمار (Problem List) و راه حلها ((Plan

تشخيصهاي افتراقي – نوشتن گزارش روزانه                                                                1 ساعت

ب) كارآموزي نشانه شناسي:

هفته اي دو روز صبح در بخشهاي باليني طبق برنامه تنظيمي هر دانشكده انجام مي گيرد.

در طي اين دوره دانشجويان كه آشنائي كامل به اصول معاينه باليني ندارند نمي بايست در فعاليتهاي معمولي بخش كه براي كارورزان و دستياران ترتيب داده شده است شركت كنند. مرجح است كه به هر يك از دانشجويان، بيماري اختصاص داده شده تا شرح حال و معاينه فيزيكي را انجام دهد و آنها را بصورت گزارشي تنظيم نموده، فهرست مسائل بيمار و راه حلها را در انتهاي گزارش ذكر كند، سپس يكي از اعضاء هيئت علمي و يا دستياران سال آخر با چند نفر دانشجو به مطالعه شرح حال و معاينه فيزيكي آنها پرداخته عملا در كنار مريض اشكالات آنها را مرتفع نمايند. در اين مرحله از آموزش تركيب و نحوه بكار بردن ادوات اوليه پزشكي مانند گوشي، دستگاه فشار خون، افتالموسكپ، اتوسكوپ، چكش، رفلكس دياپازون به دانشجو آموزش داده مي شود.


كارآموزي بهداشت

تعداد واحد: 2

نوع واحد: كارآموزي                                                                                                       67

پيش نياز: علوم پايه

 

در يكي از تعطيلات پايان سال دوم و يا سوم دانشجو بمدت سه هفته در اختيار واحدهاي بهداشتي درماني وزارت بهداري جهت گذراندن كارآموزي بهداشت قرار مي گيرد. برنامه كارآموزي بهداشت توسط واحدهاي بهداشتي درماني وزارت بهداري تنظيم مي گردد.


 

 

 

مرحله سوم:

الف: كارآموزي باليني

ب: برنامه دروس نظري


كارآموزي داخلي

 

طول دوره: 6 ماه

تعداد واحد: 18                                                                                                                 1

 

كارآموزي داخلي شامل بخشهاي داخلي عمومي، پوست، اعصاب و عفوني است.

توضيحات در صفحه 16 آورده شده است.

نمونه فعاليتهاي آموزشي يك بخش داخلي بشرح زير است:

5/7 تا 8 صبح بررسي بيماران توسط دانشجويان

8 تا 9 صبح گزارش صبحگاهي: معرفي بيماران بستري شده و بررسي مشكلات بيماران بستري در بخش در شب قبل و بحث درباره آنها.

9 تا 12 ويزيت آموزشي بيماران با شركت اساتيد، دستياران، كارورزان و دانشجويان پزشكي

12 تا 1 وقت نماز و غذا

1 تا 2 بعد ازظهر كنفرانسهاي آموزشي بيمارستانيcpc)، كنفرانس مرگ و مير(…,Grand round)


 

كارآموزي جراحي

 

طول دوره: 4 ماه                                                                                                                2

تعداد واحد: 12

 

كارآموزي جراحي شامل بخشهاي جراحي عمومي، اورولوژي و ارتوپدي است. توضيحات در صفحه 16 آورده شده است.

برنامه كارآموزي بخش جراحي توسط گروه آموزشي مربوطه تنظيم مي شود.


 

كارآموزي اطفال

 

طول دوره: 3 ماه

تعداد واحد: 9                                                                                                                   3

نمونه فعاليتهاي آموزشي يك بخش داخلي اطفال بشرح زير است:

5/7 تا 8 صبح بررسي بيماران توسط دانشجويان

8 تا 9 صبح گزارش صبحگاهي: معرفي بيماران بستري شده و بررسي مشكلات بيماران بستري در بخش در شب قبل و بحث درباره آنها

9 تا 12 ويزيت آموزشي بيماران با شركت اساتيد، دستياران، كارورزان و دانشجويان پزشكي

12 تا 1 وقت نماز و غذا

1 تا 2 بعد از ظهر كنفرانس هاي آموزشي بيمارستانcpc)، كنفرانس مرگ و مير،(…, Grand round)


 

كارآموزي بيماريهاي زنان و زايمان

 

طول دوره: 2 ماه

تعداد واحد: 6

 

برنامه كارآموزي بخش زنان و زايمان توسط گروه آموزشي مربوطه تنظيم مي شود.

 


كارآموزي چشم پزشكي

 

طول دوره: 1 ماه                                                                                                                5

تعداد واحد: 3 واحد

حداقل مطالبي كه در طي دوره بايد فراگرفته شود

1 – آناتومي و فيزيولوژي چشم: كره چشم، پلكها، مجاري اشكي، اعصاب و ماهيچه هاي چشم، كاسه چشم

2 – معاينه عمومي چشم: قسمت جلوي چشم، ته چشم، حركات چشم و همكاري هر دو چشم

3 – داروهاي چشم پزشكي و اثرات داروهاي ديگر در چشم

4 – امراض چشمي: ملتحمه و كيسه اشكي، امراض مربوط به قرنيه و پوششهاي كره چشم، عصب چشم، عدسي چشم و عيوب انكساري

5 – استرابيسم: تشخيص و معالجه آن

6 – گلوكوم در بزرگسالان و بچه ها

7 – اورژانسهاي چشمي: مواد قليائي و اسيدي، تروما، پارگيهاي چشمي و ترومبوزهاي عروقي در چشم، عوارض مسموميت چشمي، تشخيص راديولوژي چشمي شامل شكستگي، جسم خارجي

8 – عوارض بيماريهاي عمومي در چشم مانند ديابت، فشار خون، بيماريهاي عفوني

9 – سردرد و چشم


 

كارآموزي گوش و حلق و بيني

طول دوره: 1 ماه                                                                                                                6

تعداد واحد: 3

حداقل مطالبي كه در طول دوره كارآموزي بايد فراگرفته شود

1 – اندام شناسي و فيزيولوژي گوش، اديومتري

2 – بيماريهاي گوش، گوش خارجي، پرده صماخ، اوتيت مياني و عوارض آن، بيماريهاي گوش دروني، ناشنوائي ها و تشخيص افتراقي آن، وزوز گوش، توان بخشي ناشنوايان، تشخيص افتراقي سرگيجه، آسيب هاي گويائي در كودكان، بيماريهاي عصب هفتم و هشتم و معبر شنوائي در مغز

3 – سروگردن: جراحي: جراحي هاي ماكزيلوفاسيال، شكستگي هاي استخوان هاي صورت و عفونتهاي عميق گردن، تشخيص افتراقي تومورهاي گردن، جراحي هاي پلاستيك و ترميمي سر و صورت و گردن، بيماريهاي غدد بزاقي

4 – بيني: فيزيولوژي و آناتومي بيني و سينوسها، بيماريهاي بيني

5 – آناتومي، فيزيولوژي و بيماريهاي دهان و دندان، لوزه و آدنوئيد، حلق

6 –حنجره: آناتومي و فيزيولوژي، بيماريهاي حنجره

7 – برونكوازوفاگولوژي: آناتومي و فيزيولوژي، بيماريهاي مري و ناي، تراكتوتومي و مراقبت از بيمار، طرق مختلف باز كردن معبر تنفسي


كارآموزي روانپزشكي

طول دوره: 1 ماه                                                                                                                7

تعداد واحد: 3

نمونه سازمان و فعاليتهاي عمومي يك بخش روانپزشكي آموزشي: هر بخش روانپزشكي در يك بيمارستان عمومي و يا در يك مركز جامع روانپزشكي بايد بتعداد مناسب روانپزشك، روانشناس باليني، مددكار اجتماعي و كادر پرستاري و كاردرماني داشته باشد. از نظر تقسيم كار معمولا براي هر 10 تخت بيمارستاني يك تيم درماني آموزشي بايد درنظر گرفت كه شامل يك روانپزشك، يك روانشناس باليني، يك مددكار اجتماعي و يكنفر از پرسنل پرستاري مي باشد. در جلسات تيمي كه جهت ارزيابي و برنامه ريزي درماني و پيگيري تشكيل مي شود، مسئول كار درماني، كادر پرستاري مربوطه و دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي و كارورزان و دستياران نيز شركت مي كنند. فعاليتهاي كلي در اين بخش شامل ارزيابي انفرادي بيماران بستري توسط دانشجويان، كارورزان ودستياران تحت نظر روانپزشك مسئول و سپس ارزيابي همه جانبه فرد فرد بيماران در جلسات تيمي مي باشد. بعلاوه ترتيب جلسات گروه درماني فاميلي، شوك درماني(ECT)، كاردرماني، جلسات همگاني بخش، كلاسهاي درس نظري، پيگيري سرپائي درماني (روان درماني)، روانپزشكي درمانگاهي تستهاي روانشناسي، بررسي اورژانسها و مشاوره ها و برقراري ارتباط با بخشهاي ديگر تخصصي جهت رفع نيازهاي روانپزشكي آن بخشها و جلسات ويژه براي دانشجويان در رده هاي مختلف جهت آشنائي ايشان با واكنش بيماران نسبت به بيماري و همچنين توجه دادن ايشان به واكنشهاي طبيعي و غير طبيعي خود در برخورد با بيماري و بيماران و ساير برخورد ها (بالا بردن خودشناسي در دانشجويان) از فعاليتهاي معمول يك بخش روانپزشكي آموزشي خواهد بود.

دروس نظري: دانشجويان در طول مدتي كه در بخش روانپزشكي به كارآموزي اشتغال دارند حدود 20 ساعت كلاس درس نظري در مبحث زير خواهند داشت.

1 – نحوه مصاحبه و تهيه شرح حال بيمار رواني

2 – نحوه مصاحبه با فاميل و اطرافيان بيمار و جمع آوري اطلاعات و برنامه ريزي كلي درماني

3 – اورژانسهاي روانپزشكي

4 – درمانهاي داروئي در روانپزشكي

5 – كليات روان درماني: حمايتي، كوتاه مدت و دراز مدت

6 – فاميل درماني و گروه درماني

7 – موارد استفاده باليني از تستهاي روانشناسي

8 – مساله مشاوره در روانپزشكي


كارآموزي راديولوژي

طول دوره: 1 ماه

تعداد واحد: 3                                                                                                                    8

حداقل مطالبي كه طي دوره بايد فراگرفته شود

1 – اصول فيزيكي اشعه ايكس و موارد استعمال آن در پزشكي (راديولوژي، راديوتراپي)

2 – آناتومي راديولوژي: شامل مطابقت كلي كليشه هاي راديوگرافي در وضعيتهاي مختلف (رخ، نيمرخ، مايل و....) با آناتومي قسمتهاي مختلف بدن (سر و گردن، ستون مهره ها، لگن، قفسه سينه، شكم، اندامها، استخوانها، مفاصل، دستگاه هاي گوارش، ادراري، قلب و عروق و....) و اشاره اي به تكنيك راديوگرافي در هر قسمت

3 – روشهاي مختلف راديولوژي تشخيصي:

راديوگرافي ساده، راديوگرافي با ماده حاجب خوراكي و تزريقي، نظير بررسي دستگاه گوارش، آنژيوگرافي، اوروگرافي، ميلوگرافي و غيره.

4 – اصول كلي طب هسته اي و موارد استعمال و كاربرد آن در پزشكي تشخيصي

5 – آشنائي با روشهاي تشخيصي نوين:

الف) اولتراسونوگرافي

ب) سي تي اسكن

ج)(NMR) Nucluear magnetic resonance

د)(PET) Position emiuation tomography

ه)(DSR) Digital Subtraction Radiography


كارآموزي پوست

طول دوره: 1 ماه

تعداد واحد: 3 واحد                                                                                                           9

حداقل مطالبي كه طي دوره بايد فراگرفته شود:

1 – عناصر اوليه پوستي

2 – بيماريهاي انگلي پوستي

3 – بيماريهاي ميكروبي پوست

4 – بيماريهاي ويروسي پوست

5 –بيماريهاي جذام – سل – سلهاي پوستي – ساركوئيدوز

6 – بيماريهاي قارچي سطحي

7 – بيماريهاي قارچي سطحي

8 – بيماريهاي ناشي از نور آفتاب

9 – بيماريهاي تاولي

10 – بيماريهاي آلرژي و آلرژيهاي شغلي – درماتيتهاي شغلي – سرطانهاي پوستي – لمفومها و هماتودرميها

11 – بيماريهاي پوست ناشي از اختلالات متابوليك

12 – بيماريهاي پسيكوسوماتيك (ليكن پلان – پسوريازيس – نورودرميت – پلاد – ويتليگرو غيره)

13 – كلازمورها

14 – بيماريهاي آميزشي: - سيفليس – لمفوگرانولوماتوز خوش خيم – اورتريت ها

15 – مختصري از ايمونولوژي، اريترودرمي ها، ضايعات پيش سرطاني، ضايعات پارانئوپلازيك و انواع توكسي درمي ها

بهداشت عمومي 4

آمار پزشكي و روش تحقيق

تعداد واحد: 2                                                                                                             4- 14

نوع واحد: نظري (34 ساعت)

سرفصل دروس:

هدف

1 – آشنائي دانشجو با روشهاي متداول تحقيق در علوم پزشكي

2 – توانائي دانشجو در جمع آوري و بيان آماري اطلاعات

3 – آشنائي دانشجو با استنباط آماري بمنظور درك كامل مقالات پزشكي

4 – توانائي دانشجو در انجام تحقيقات ساده پزشكي و بهداشتي

محتوي:

1 – مفهوم تحقيق و انواع آن                                                                                     2 ساعت

2 – مراحل مختلف يك تحقيق                                                                                 2 ساعت

3 – انواع اطلاعات – روشهاي جمع آوري اطلاعات                                                    1 ساعت

4 – طبقه بندي اطلاعات و بيان آن بوسيله جدول و نمودار                                             3 ساعت

5- توصيف عددي اطلاعات (شاخصهاي مركزي و پراكندگي)                                      3 ساعت

6 – مفهوم احتمال و بيان قوانين ساده آن                                                                     2 ساعت

7 – توزيع دو جمله اي و كاربرد آن در علوم پزشكي                                                   2 ساعت

8 – توزيع زمان و كاربرد آن در علوم پزشكي                                                             2 ساعت

9 – نمونه گيري و تكنيكهاي ساده آن                                                                        2 ساعت

10 – قضيه حد مركزي – برآورد حدود اعتماد و ميانگين و نسبت – برآورد تعداد نمونه    4 ساعت

11 –مفهوم فرضيه، تست آماري، اشتباه نوع اول و دوم                                                  1 ساعت

12 – دستور انجام چند آزمون مهم آماري كه بيشتر در مقالات پزشكي مشاهده مي گردد (آزمون اختلاف ميانگين و نسبت از يك عدد ثابت، آزمون اختلاف دو ميانگين و دو نسبت)                                                      4 ساعت

13 – مفهوم بستگي بين دو صفت و روش بررسي آن در صفات كمي و كيفي (ضريب همبستگي آزمون، ضريب همبستگي با عدد صفر، جدول توافق)                                                                                                  4 ساعت

14- بررسي آماري چند مقاله پزشكي انتخاب شده                                                       2 ساعت


بيماريهاي عفوني

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري (51 ساعت)                                                                                               1

سرفصل دروس:

1 – ويرولانس ميكروبي، پاتوژنز عفونتها                                                                     1 ساعت

2 – تب: كنترل دماي بدن، پاتوژنز تب، بيماريهائي كه با ازدياد درجه حرارت بدن همراهند، بيماريهائي كه با كاهش درجه حرارت بدن همراهند، علل تب، اهميت كلينيكي تب، انواع تب، مواجهه با تب، اپيدميولوژي تب، بيماريهاي تبدار زودگذر، بيماريهاي تبدار طولاني(FUO)                                                                                                     2 ساعت

3 – مكانيسم هاي دفاعي بدن: پوست و مخاط ترشحات بدن، پولي و مونونوكلئرها، لنفوسيتها، ماكروفاژها، ايمونوگلوبولين ها، سيستم كامپلمان، عكس العملهاي بدن در مقابل واكنشهاي ايمني، انترفرون                                 2 ساعت

4 – امتحانات سرولوژي و پوستي: تعريف، آنتي ژن و آنتي بادي در مقابل ويروسها، باكتريها، قارچها، مايكوپلاسما، ريكتزياها و پارازيتها                                                                                                                  1 ساعت

5- اصول درمان با آنتي بيوتيكها: شناخت ارگانيسم، تعيين آنتي بيوتيك حساس، عوامل دفاعي بدن، انتخاب توام آنتي بيوتيكها، سينرژيسم و آنتاگونيسم، مضار، نحوه بكار بردن آنتي بيوتيكها                                       3 ساعت

6 – سپتيك شوك: صدمات ناشي از شوك به سلولها، تغييرات هموديناميك، علل و فيزيوپاتولوژي علائم         1 ساعت

7 – اپيدميولوژي بيماريهاي عفوني                                                                             2 ساعت

8 – عفونتهاي كوكسي هاي گرم مثبت (استروپنوكوك، استافيلوكوك)                          2 ساعت

9 – عفونتهاي كوكسي هاي گرم منفي (مننژيت مننگوكوكسي،اورتريت گنوكوكي)        2 ساعت

10 – عفونتهاي باسيلهاي گرم مثبت (ليستريا، سياه زخم)                                               2 ساعت

11 – عفونتهاي باسيلهاي گرم منفي (وبا، آستروباكتريا، پسودومونا، سالمونلا، هموفيلوس، شيگلا، سروسلا، لژيونلا)        5 ساعت

12 – عفونتهاي اسپيروكتا (سيفليس، لپتوسپيروز)                                                          2 ساعت

13 – عفونتهاي بي هوازي (كزاز، بوتوليسم، باكتروئيدها)                                              2 ساعت

14- ميكوباكتريها: سل (باكتريولوژي، طرز تشخيص و كشت پريموانفكسيون، آدنيت سلي، واكسيناسيون، توبركولين تست، پيشگيري و درمان)                                                                                                                    4 ساعت

15 – جذام                                                                                                             1 ساعت

16 – عفونتهاي قارچي                                                                                             3 ساعت

17 – عفونتهاي پروتوزئري و تك ياختگان شايع (آميب، مالاريا، توكسوپلاسما، ليشمانيا، پنوموسيستيس كارينا، ژيارديا، تريكومونا، ايزوسپورا)                                                                                                               5 ساعت

18 – عفونتهاي ويروسي (انفلوانزا، هرپس، هاري پيگورنو ويروسها شامل: پوليوميليت، كوكساكي و آنترويروسهاي ديگر، آبله، آدنوويروس، هپاتيتها)                                                                                               5 ساعت

19 – عفونتهاي مايكوپلاسمائي (پنوموني، اورتريت)                                                     1 ساعت

20 – عفونتهاي كلامديائي (تراخم، پسيتاكوز، اورتريت)                                               1 ساعت

21 – عفونتهاي ريكتزيائي (تيفوس، راكي مانتين)                                                         1 ساعت

22 – عفونتهاي كرمي (آسكاريس، كرمك، انگيلوستم، استرونژيلوئيديس، كيست هيداتيك، كرم كدو، تريشينوز، همولپيس نانا و ديگر كرمهاي شايع)                                                                                                3 ساعت

* : بيماريهاي ديفتري و عفوني بثوري در قسمت كودكان تدريس مي شود.


بيماريهاي اعصاب

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)                                                                                               2

سرفصل دروس:

1 – معاينه نورولوژيك (تاريخچه يك بيمار عصبي، فعاليت عاليه قشري، حافظه، تكلم، شناخت انواع افازيها، ديسارتري، آپراكسي، شرح راه هاي هرمي و خارج هرمي، فيزيوپاتولوژي، اختلالات مخچه اي، رفلكسها، معاينات حسي و حركتي      3 ساعت

2 – فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان سردردها                                                            1 ساعت

3 – پاتوفيزيولوژي گردش خون مغزي، ضايعات عروقي مغزي                                       3 ساعت

4 – اتيولوژي، مكانيسم ايجاد، فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان صرع                            3 ساعت

5 – دمانس                                                                                                             1 ساعت

6 – فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان انواع ميوپاتي و بيماريهاي صفحه محركه                2 ساعت

7 – فيزيوپاتولوژي اعصاب محيطي، تشخيص و درمان انواع نوروپاتي                             2 ساعت

8 – فيزيوپاتولوژي نخاع، تشخيص افتراقي و درمان انواع ضايعات نخاعي                        2 ساعت

9 – فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان مالتيپل اسكلروزيس                                             1 ساعت

10 – فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان بيماريهاي اكستراپيراميدال و اختلالات حركتي مربوطه3 ساعت

11 – ضايعات فضاگيرمغز (تومور، آبسه، هماتوم سوب دورال،

هماتوم اپي دورال)                                                                                                   2 ساعت

12 – افزايش فشار داخل جمجمه                                                                               1 ساعت

13 – اتيولوژي، فيزيوپاتولوژي، مكانيسم ايجاد اغما، لوكاليزه كردن محل ضايعه، تشخيص و درمان اغماء          2 ساعت

14 – سرگيچه                                                                                                         1 ساعت

15- بررسي راههاي بينائي، فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان

بيماريهاي مربوط به آن                                                                                            1 ساعت

16 – عوارض عصبي بيماريهاي عفوني                                                                       2 ساعت

17 – عوارض عصبي بيماريهاي داخلي                                                                       2 ساعت

18 – بيماريهاي توام پوست و سيستم عصبي                                                                1 ساعت

19 – بررسي پاراكلينيكي بيماريهاي اعصاب                                                               1 ساعت


بيماريهاي جراحي

تعداد واحد: 10                                                                                                                  3

نوع واحد: نظري

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس: نظري (170 ساعت)

1 – آب و الكتروليتها در بيمار عمل شده، تركيب طبيعي مايعات بدن – آب و الكتروليت مورد نياز بيماران عمل شده – فاكتورهائي كه موجب نقصان تغيير ميزان احتياج مي شوند.                                                            2 ساعت

2 – از دست دادن غير طبيعي مايعات بدن – شيفت مايعات – نقصان و ازدياد حجم مايعات و الكتروليت هاي بدن          1 ساعت

3 – تعادل اسيدوباز – اسيدوز و آلكالوزمتابوليك و تنفسي                                            1 ساعت

4 –اهميت تغذيه در بيمار جراحي و تغذيه وريدي                                                        2 ساعت

5 – هموستاز و خونريزيهاي جراحي – بررسي بيمار جراحي از نظر خونريزي – مواد ضد انعقادي1 ساعت

6 – مسائل مربوط به ترانسفوزيون                                                                               1 ساعت

7 – شوك هموراژيك                                                                                             2 ساعت

8 – شوك گرام منفي                                                                                              1 ساعت

9 – كليات عفونتهاي جراحي                                                                                    2 ساعت

بيماريهاي قفسه سينه: (9 ساعت)

1 –كليات جراحي قفسه سينه                                                                                    1 ساعت

2 – تروماي قفسه سينه (شامل ضايعات جنگي)                                                            2 ساعت

3 –كيست هيداتيدريه                                                                                               1 ساعت

4 – بيماريهاي ديافراگم                                                                                            1 ساعت

5 – تومورهاي مدياستن                                                                                            1 ساعت

6 – سرطانهاي ريه                                                                                                   1 ساعت

7 – جراحي قلب                                                                                                     1 ساعت

8 – جراحي عروق بزرگ                                                                                         1 ساعت

بيماريهاي دستگاه گوارش: (39 ساعت)

1 – مري                                                                                                                 4 ساعت

2 – معده و اثني عشر                                                                                                4 ساعت

3 – پانكراس                                                                                                           2 ساعت

4 – كيسه صفرا و مجاري صفراوي                                                                             3 ساعت

5- بيماريهاي كبد                                                                                                    3 ساعت

6 – انسداد روده                                                                                                      2 ساعت

7 – بيماريهاي جراحي روده كوچك                                                                         1 ساعت

8 – بيماريهاي جراحي روده بزرگ                                                                            2 ساعت

9 – بيماريهاي جراحي مقعد و ركتوم                                                                         2 ساعت

10 – تومورهاي روده بزرگ                                                                                     2 ساعت

11 – آپانديسيت                                                                                                      2 ساعت

12 –حفره صفاق وپريتوان (شامل پريتونيت سلي) – پريتونيت حاد – پرفوراسيونهاي احشائي – تومورها – فتق ها            3 ساعت

13 – بيماريهاي طحال                                                                                              1 ساعت

14 – هيپرتانسيون پورتال                                                                                          2 ساعت

15- خونريزيهاي دستگاه گوارش                                                                              2 ساعت

16 – ضربه هاي شكمي – خونريزي هاي داخل شكم – ضربه هاي غير نافذ – ضربه هاي نافذ و ضايعات جنگي داخل شكم       4 ساعت

غدد داخلي: (5 ساعت)

1 – بيماريهاي جراحي تيروئيد و پاراتيروئيد                                                                 4 ساعت

2 – بيماريهاي جراحي غدد فوق كليوي                                                                      1 ساعت

ساير جراحيها: (15 ساعت)

1 – ناهنجاريهاي فك و صورت                                                                                2 ساعت

2 – تومورهاي سر و گردن (غدد بزاقي – حفره دهان و فك)                                        2 ساعت

3 – تومورهاي خوش خيم و بدخيم پستان                                                                   4 ساعت

4 – ضايعات جراحي لارنكس و فارنكس                                                                   3 ساعت

5 – تومورهاي پوستي و انسباج نرم                                                                             3 ساعت

6 – تروماي سر و گردن                                                                                            1 ساعت

7 – سوختگي ها                                                                                                     2 ساعت

بيماريهاي دستگاه عصبي (12 ساعت)

1 – ضربه هاي جمجمه و خونريزي آن                                                                       3 ساعت

2 – ضربه هاي نخاع و خونريزي آن                                                                           1 ساعت

3 – ضايعات عروق داخل مغز                                                                                    1 ساعت

4 – بيماريهاي مادرزادي مغز و نخاع                                                                          2 ساعت

 5 – تومورهاي مغزي                                                                                               2 ساعت

6 – هرني ديسكال                                                                                                   1 ساعت

7 – تومورهاي نخاعي                                                                                              1 ساعت

8 – نوروراديولوژي                                                                                                  1 ساعت

بيماريهاي دستگاه ادراري (14 ساعت)

1 – معاينه بيمار و بررسي دستگاه ادراري                                                                    1 ساعت

2 – تومورهاي دستگاه ادراري                                                                                   4 ساعت

3 – سنگهاي دستگاه ادراري                                                                                     1 ساعت

4- تنگيها و عوارض دستگاه ادراري                                                                           1 ساعت

5 – عفونتهاي دستگاه ادراري                                                                                    2 ساعت

6 – ناهنجاريهاي دستگاه ادراري                                                                               1 ساعت

7 – اورتريتها                                                                                                           1 ساعت

8 – بيماريهاي اسكروتوم                                                                                          1 ساعت

9 – فوريتهاي ارولوژي                                                                                             1 ساعت

10 – تروماي دستگاه ادراري                                                                                     1 ساعت

جراحي اطفال (9 ساعت)

1 – استفراغ در ماههاي اول زندگي                                                                            1 ساعت

2 – دردهاي شكمي در اطفال                                                                                   1 ساعت

3 – انسداد روده – ناهنجاريهاي اثني عشر                                                                   1 ساعت

4 – هيرشپرونگ                                                                                                      1 ساعت

5- تومورويلمز                                                                                                         1 ساعت

6- نوروپلاستوم                                                                                                       1 ساعت

7 – فوريتهاي جراحي اطفال                                                                                      1 ساعت

8 – جراحي هاي شايع در اطفال                                                                                1 ساعت

9 – زمان جراحي در جراحي اطفال                                                                            1 ساعت

جراحي عروق (14 ساعت)

1 – انسداد عروق ائورتوايلياك                                                                                  1 ساعت

2 – انسداد عروق فموروپاپليتئال                                                                                 1 ساعت

3 – انسداد عروق احشائي                                                                                          1 ساعت

4 – بيماريهاي عروق مغزي خارج جمجمه                                                                  1 ساعت

5 – آنوريسم ها – آئورت – محيطي – احشائي                                                          2 ساعت

6- بيماري بورگر                                                                                                     1 ساعت

7 – بيماريهاي آنژيواسپاستيك                                                                                  1 ساعت

8 – آمبولي شرياني                                                                                                  1 ساعت

9 – تروماي عروق شامل تروماي جنگي                                                                      2 ساعت

10 – بيماريهاي وريدي ولنفاتيك – واريس ها – نارسائي مزمن وريدي – تروبوفيت حاد – آمبولي ريوي – انسداد ورد اجوف فوقاني                                                                                                                             2 ساعت

11 – سندرم توراسيك اوت لت                                                                                1 ساعت

بيهوشي (11 ساعت)

1 – ارزيابي بيماران قبل ازعمل (معاينات عمومي، تعيين ريسك در بيماران قلبي – دياپتيك و حاملگي و غيره – پيش داروهاي بيهوشي – حساسيت به داروها – خالي بودن معده).                                                      2 ساعت

2 – تعيين ريسك جراحي با تستهاي ريوي قبل ازعمل – بروز عوارض تنفسي – نارسائي مزمن ريه – مصرف سيگار – تاريخچه خلط – تستهاي باليني                                                                                                       2 ساعت

3 – طيف بيهوشي:

الف – بيهوشي جراحي – مكانيسم اثر داروها – مراحل مختلف بيهوشي

ب – كار در واحد مراقبتهاي تنفسي – بيماران جراحي اعصاب                                      2 ساعت

4 –مسموميتها – سندرم اختلال تنفس بالغين – آسپيراسون – عوارض پس از عمل تنفسي.

ج – كلينيك دردشناسي – فيزيوپاتولوژي و تحقيق در مورد دردشناسي مراكز دردشناس كاربرد عملي و روزمره دردشناسي        1 ساعت

ه – احياي قلبي ريوي: اساسي – پيشرفته                                                                     2 ساعت

ارتوپدي: (29 ساعت)

1 – معاينه مفاصل و استخوانها و بررسي بيمار از نظر ارتوپدي                                        2 ساعت

2 – تعريف شكستگي – تقسيم بندي – علائم كلينيكي – تعريف در رفتگي بررسي شكستگي در اورژانس        1 ساعت

3 – مكانيسم بهبود استخوان و تاندون وليگمان – جوش نخوردن و ديرجوش خوردن استخوان – پيوند استخواني            1 ساعت

4 – شكستگي باز – علت – درمانهاي اوليه – درمان صحيح زخم روي شكستگي باز و برخورد با عضو مبتلا      1 ساعت

5 – عوارض شكستگي ها – آمبولي چربي – گانگرن گازي – كزاز – استئوميليت – سندرم ايسكمي و لكمن    1 ساعت

6 – شكستگي و در رفتگي مچ دست – شكستگي استخوانهاي ساعد                              1 ساعت

7 – شكستگي بازو و شانه و دررفتگي شانه                                                                 1 ساعت

8 – شكستگي و دررفتگي مهره ها                                                                             1 ساعت

9 – شكستگي هاي لگن                                                                                           1 ساعت

10 – شكستگي ها و دررفتگي هاي مفصل و استخوان ران                                             1 ساعت

11 – شكستگي – دررفتگي و ضايعات ليگمانها و زانو                                                 1 ساعت

12 – شكستگي ودر رفتگي مچ پا – پا و ساق پا                                                         1 ساعت

13 – انواع آمپوتاسيون وسائل مربوطه                                                                         1 ساعت

14 – علت و مكانيسم ايجاد عفونت هاي استخواني – مفصل – استئوميليت حاد – مزمن – آرتريت چركي.       1 ساعت

15- سل استخوان و مفاصل – سيفيليس استخوان و مفاصل

 (عفونتهاي قارچي استخوان)                                                                                     1 ساعت

16 – دررفتگي مادرزادي مفصل زان                                                                          1 ساعت

17 – كلاب فوت – متاتارسوس واروس – هالوس واروس مادرزادي                             1 ساعت

18 – ساير ناهنجاريهاي مادرزادي استخوان و مفاصل – اشپرينگل – سينداكتيلي – پولي داكتيلي – ماكروداكتيلي و غيره1 ساعت

19 – تومورهاي با منشاء استخواني و غير استخواني                                                     1 ساعت

20 – ميوزيت اسيفيكان پيشرونده – تومورهاي عضلاني                                                1 ساعت

21 – سندرك كمپارتمنت قدامي و خلفي ساق – كارپال تونل                                      1 ساعت

22 – پوليوميليت – سربرال پالسي                                                                               1 ساعت

23 – ارتوپدي در ساير امراض استخوان و مفاصل                                                         2 ساعت

24 – نكروزآسپتيك سر استخوان ران دريچه ها – استوآرتريت مفصل ران در بالغين (نكروز آسپتيك سر و لغزش اپي فيز استخوان ران دريچه ها                                                                                                                2 ساعت

25 – ضايعات اطراف شانه – شانه منجمد – آرنج تنيس بازان                                       1 ساعت

26 – استئوكندريت ديسكان – دررفتگي مادرزادي كشكك – اسكووشلاتراستئوآرتريت زانو1 ساعت


بيماريهاي زنان و زايمان

تعداد واحد: 4

نوع واحد: نظري (68 ساعت)                                                                                               4

سرفصل دروس:

الف – مامائي:

1 – تعريف علم مامائي و آمار حياتي                                                                          1 ساعت

2 – تشريح دستگاه تناسلي                                                                                        1 ساعت

3 – فيزيولوژي قاعدگي و تخمك گذاري                                                                  1 ساعت

4 – تخم گشنيده شده، لانه گزيني، ساختمان جفت و پرده ها                                        1 ساعت

5 – فيزيولوژي جفت                                                                                                1 ساعت

6 – علائم و روشهاي مختلف تشخيص حاملگي                                                          1 ساعت

7 – جنين شناسي (مراحل مختلف تكامل جنيني و مقدار مايع آمنيوتيك)                         1 ساعت

8 – معاينه كلينيكي زائو و گرفتن شرح حال                                                                 1 ساعت

9 – تغييرات فيزيولوژيكي دوران حاملگي                                                                   2 ساعت

10 – ساختمان لگن و انواع غير طبيعي آن                                                                   1 ساعت

11 – پرزانتاسيون – پوزيسيون – استاسيون – آنگاژمان                                                 1 ساعت

12 – مراقبتهاي دوران بارداري و شكايات مختلف دوران حاملگي (منجمله استفراغها) 2 ساعت

13 – فيزيولوژي زايمان و نشانه هاي آن                                                                      1 ساعت

14 – سير زايمان طبيعي و طرز انجام زايمان طبيعي                                                       1 ساعت

15- مراقبتهاي دوران بعد از زايمان                                                                             1 ساعت

16 – زايمان نمايش ته                                                                                             1 ساعت

17 – زايمان در نمايشهاي پس سري خلفي، پيشاني، صورت و شانه                               1 ساعت

18 – تحريك زايماني                                                                                              1 ساعت

19 – ديستوشي زايماني (انقباضات پاتولوژيك، تنگي لگن، ماكروزومي، مالفرماسيونها، نمايشهاي غير طبيعي ...)           2 ساعت

20 – زجرجنين و روشهاي بررسي سلامت جنين                                                          1 ساعت

21 – زايمان زودرس، حاملگي بعد از ترم                                                                   1 ساعت

22 – تاخير رشد داخل رحمي                                                                                   1 ساعت

23 – چند قلوئي                                                                                                      1 ساعت

24 – خونريزيهاي سه ماهه سوم حاملگي (جدا شدن جفت، جفت سرراهي)                     2 ساعت

25- انواع جفت و ناهنجاريهاي جفت و بند ناف                                                          1 ساعت

26 – عوارض بعد از زايمان (عفونت، خونريزي ترومبوفلبيت...)                                      2 ساعت

27 – عدم تجانس گروه هاي خوني                                                                           1 ساعت

28 – عدم تجانس گروه هاي خوني                                                                           1 ساعت

29 – واكيوم وفورسپس                                                                                            1 ساعت

30 – سزارين و انواع آن، ضايعات كانال زايماني، علل هيستركتومي بعد از زايمان 2 ساعت

31 – هيدرآمنيوس، اوليگوآمنيوس، ناهنجاريهاي جنيني (هيدروسفال، آنانسفال، مننگوسل...)1 ساعت

32 – بيماريهاي هيپرتانسيو دوران حاملگي                                                                  2 ساعت

33 – پارگي زودرس كيسه آب                                                                                 1 ساعت

34 – بيماريهاي قلبي و سيستم ادراري درحاملگي                                                        1 ساعت

35 – ديابت و حاملگي                                                                                             1 ساعت

36 – سقط ها                                                                                                          1 ساعت

37 – حاملگي خارج از رحمي                                                                                  1 ساعت

38 – احياء نوزاد                                                                                                     1 ساعت

ب – زنان:

39 – معاينات كلينيكي و بررسيهاي پاراكلينيكي در بيماريهاي زنان                               1 ساعت

40 – بلوغ و يائسگي                                                                                                1 ساعت

41 – ديسمنوره                                                                                                       1 ساعت

42- بيماريهاي وولوو واژن                                                                                        1 ساعت

43 – واژنيت ها و سرويسيتها                                                                                     1 ساعت

44 – بيماريهاي خوش خيم دهانه رحم و جسم رحم

 (شامل پوليپها و هيپرپلازيها)                                                                                    2 ساعت

45 – بيماريهاي بدخيم دهانه رحم (شامل تهيه و بررسي اسمير، بيوپسي)                         1 ساعت

46 – بيماريهاي بدخيم جسم رحم و لوله ها                                                                1 ساعت

47 – تومورهاي خوش خيم تخمدان                                                                          1 ساعت

48 – تومورهاي بدخيم تخمدان                                                                                 1 ساعت

49 – خونريزيهاي غير طبيعي زنانه                                                                              1 ساعت

50 – عفونتهاي لگن                                                                                                 1 ساعت

51 – آمنوره                                                                                                           2 ساعت

52 – نازائي                                                                                                            2 ساعت

53 – آندومتريوز                                                                                                     1 ساعت

54 – سل دستگاه تناسلي                                                                                          1 ساعت

55 – ناهنجاريهاي مادرزادي دستگاه تناسلي                                                               1 ساعت

56- روشهاي جلوگيري از حاملگي                                                                            2 ساعت


بيماريهاي كودكان

تعداد واحد: 6                                                                                                                    5

نوع واحد: نظري (102 ساعت)

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس:

1 – نوزاد طبيعي                                                                                                      2 ساعت

2 – نوزاد نارس و نوزادانLGA SSGAو غيره                                                       1 ساعت

3 –مراقبت از نوزاد طبيعي                                                                                        1 ساعت

4 – مراقبت از نوزاد نارس                                                                                         1 ساعت

5- آسفيكسي نوزادان و مسائل تنفسي ويژه نوزادان و عوارض

ناشي از اكسيژن درماني                                                                                           2 ساعت

6- احياء نوزاد و كودك                                                                                          1 ساعت

7 – فيزيوپاتولوژي – اتيولوژي و درمان زردي                                                             3 ساعت

8 – رشد و نمو و اختلالات آن (از زندگي جنيني تا سن بلوغ)                                       3 ساعت

9 – احتياجات روزمره به موادغذائي و ويتامينها                                                            2 ساعت

10 – شيرمادر                                                                                                          1 ساعت

11 – تغذيه شيرخواران و كودكان                                                                              2 ساعت

12 – سوء تغذيه                                                                                                      2 ساعت

13 – اسهالهاي مزمن و سندرمهاي سوء جذب                                                             2 ساعت

14 – كمبود ويتامينها (آويتامينوز)                                                                              1 ساعت

15 – بهداشت و طب پيشگيري در اطفال                                                                     4 ساعت

16 – عفونت هاي نوزادان                                                                                         2 ساعت

17 – عفونت هاي داخل رحمي                                                                                 1 ساعت

18 – اسهال و استفراغ و دز هيدراتاسيون باتوجه خاص به پيشگيري                                3 ساعت

19 – آب و الكتروليتها باتوجه خاص به درمان باORS                                               2 ساعت

20 – بيماريهاي شايع ژنتيك و متابوليك                                                                    3 ساعت

21 – مسائل خاص سيستم اعصاب و عضلات در نوزادان و كودكان و مسالهFlappy infant2 ساعت

22 – مننژيت و آنسفاليت                                                                                          2 ساعت

23 – تشنج در نوزادان و كودكان                                                                              1 ساعت

24 – سل                                                                                                                2 ساعت

25 – سياه سرفه                                                                                                       1 ساعت

26 – ديفتري                                                                                                           1 ساعت

27 – كزاز                                                                                                              1 ساعت

28 – فلج اطفال                                                                                                       1 ساعت

29 – سرخك                                                                                                         1 ساعت

30 – ساير بيماريهاي بثوري حاد در كودكان (غير از سرخك)                                      1 ساعت

31 – اوريون                                                                                                           1 ساعت

32 – هپاتيت: علل و عوارض آن در نوزادان و كودكان                                                 1 ساعت

32 – تيفوئيد                                                                                                           1 ساعت

34 – بروسلوز                                                                                                         1 ساعت

35 – عفونت هاي ادراري                                                                                         1 ساعت

36 – بيماريهاي انگلي شايع در اطفال                                                                         2 ساعت

37 – عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني                                                                         2 ساعت

38 – عفونتهاي دستگاه تنفسي تحتاني                                                                        3 ساعت

39 – آسم                                                                                                              1 ساعت

40 – گلومرولونفريت حاد و سندروم نفروتيك حاد                                                      1 ساعت

41 – ناهنجاريهاي شايع در دستگاه قلب و عروق و نارسائي قلب                                    3 ساعت

42 – روماتيسم حاد مفصلي                                                                                      1 ساعت

43 – آرتريت روماتوئيد و لوپوس اريتماتو                                                                  1 ساعت

44 – استئوميليت حاد، سلوليت                                                                                  1 ساعت

45 – آرتريت هاي حاد                                                                                            1 ساعت

46 – مسائل خاص آلرژي و ايمني در كودكان و نوزادان                                              1 ساعت

47 – بيماريهاي شايع پوست در شيرخواران و كودكان                                                 1 ساعت

48 – ديابت كودكان و نوزادان                                                                                  2 ساعت

49 – هيپوتيروئيدي                                                                                                  1 ساعت

50 – اختلالات متابوليسم كلسيم و ويتامين (د) در نوزادان و شيرخواران راشيتيسم، هيپوكلسمي2 ساعت

51- مسائل خاص دستگاه ادراري و تناسلي نوزادان و كودكان با تاكيد بر دستگاه تناسلي مبهم1 ساعت

52 – بيماريهاي خونريزي دهنده                                                                                1 ساعت

53 – نارسائي قلب در نوزادان و كودكان                                                                    1 ساعت

54- كم خونيها                                                                                                       2 ساعت

55 – شوك و اغماء                                                                                                1 ساعت

56 – حوادث و مسموميتها و اصول پيشگيري آنها                                                         1 ساعت

57 – بيماريهاي بدخيم شايع در كودكان                                                                    2 ساعت

58 - بيماريهاي شايع رواني و رفتاري در كودكان، مشكلات آموزشي كودكان، بهداشت رواني اطفال و عقب ماندگي ذهني        2 ساعت

59 - اثر داروها بر روي جنين و نوزاد                                                                         1 ساعت

60 – توده هاي شكمي در اطفال                                                                               1 ساعت

61 – جنين و ارتباط متقابل آن با مادر                                                                        1 ساعت

62 – بيماريهاي تنفسي در نوزادان                                                                              1 ساعت

63 – اختلالات شايع متابوليكي در نوزادان (غير از كلسيم)                                            2 ساعت

64 – كوتاهي قد                                                                                                     1 ساعت

65 – بيماريهاي عضلاني در كودكان                                                                         2 ساعت

66 – هيپرتانسيون در كودكان                                                                                   1 ساعت

67 – استفراغ در نوزادان و كودكان                                                                           1 ساعت


بيماريهاي رواني

تعداد واحد: 2                                                                                                                    7

نوع واحد: نظري (34 ساعت)

سرفصل دروس:

1 – تعريف و كاربرد و حوزه عمل روانپزشكي                                                            1 ساعت

2 – نوروشيمي و نوروفيزيولوژي رفتار                                                                        1 ساعت

3 – هيجانها و استرس                                                                                               1 ساعت

4 – نظريات مختلف در مورد ساختار روان و رشد رواني انسان (اشاره اي به نظريات پياژه، اريكسون، يادگيري و تحليلي)2 ساعت

5 – مكانيسمهاي دفاعي                                                                                            1 ساعت

6 – اصول مصاحبه و ارزيابي در روانپزشكي                                                                1 ساعت

7 – نشانه شناسي بيماريهاي رواني                                                                             1 ساعت

8 – گرفتن شرح حال و امتحان وضعيت رواني بيمار                                                     1 ساعت

9 – طبقه بندي بيماريهاي رواني                                                                                 1 ساعت

10 –مباني سايكوفارماكولوژي و درمانهاي عضوي در روانپزشكي                                  1 ساعت

11 – اختلالهاي گروه اسكيزوفرني                                                                             2 ساعت

12 – اختلالهاي عاطفي                                                                                            2 ساعت

13 – اختلالهاي عاطفي                                                                                            2 ساعت

14 – اختلالهاي مربوط به استرس و سوانح                                                                  1 ساعت

15 – اختلالهاي تبديلي                                                                                            1 ساعت

16 – اختلالهاي تجربه اي                                                                                         1 ساعت

17 – اختلالهاي كاذب و هيپوكندريا                                                                          1 ساعت

18 – اختلالهاي شخصيتي                                                                                        2 ساعت

19 – سندرمهاي رواني عضو مغز                                                                                1 ساعت

20 – اختلالهاي روان – تني                                                                                      1 ساعت

21 – مغز و رفتار جنسي، پاسخهاي فيزيولوژيك جنسي، مراحل مختلف

رفتار جنسي                                                                                                             1 ساعت

22- اختلالها و انحرافات جنسي                                                                                 2 ساعت

23 – وابستگي داروئي                                                                                              1 ساعت

24 – اصول امتحان روانپزشكي كودك                                                                      1 ساعت

25 – كلياتي از روانپزشكي كودك                                                                           2 ساعت

26 – آشنائي با روشهاي مختلف درمانهاي روانشناختي در روانپزشكي                            2 ساعت


پزشكي قانوني و مسموميتها

تعداد واحد: 2                                                                                                                  68

نوع واحد: نظري (34 ساعت)

پيش نياز: ندارد

هدف:

سرفصل دروس: (34 ساعت)

1- كليات پزشكي قانوني و طب كار                                                                          1 ساعت

2 – اصول اخلاقي، قوانين و مقررات مربوط به اشتغال پزشكي                                        3 ساعت

3 – مرگ شناسي                                                                                                    3 ساعت

4 – تعيين هويت و شناسائي بقايا و آثار انساني                                                            3 ساعت

 5- خفگي ها                                                                                                          2 ساعت

6 – مسائل جنسي                                                                                                     3 ساعت

7 – ترموماتولوژي:

كليات و ضرب و جرح                                                                                             2 ساعت

حوادث و تصادفات                                                                                                 2 ساعت

گرما و سرما                                                                                                            2 ساعت

تشعشعات و الكتريسيته                                                                                              1 ساعت

سر و صدا                                                                                                               1 ساعت

8 – مسموميت ها:

مسموميت با سيانور آرسنيك، مشتقات جيوه                                                                1 ساعت

مسموميت با مواد مخدر                                                                                             2 ساعت

مسموميت با سموم حيواني                                                                                         2 ساعت

مسموميت با مشتقات نفتي                                                                                         1 ساعت

مسموميت با اكسيد دو كربن                                                                                      1 ساعت

مسموميت با حشره كشها                                                                                           1 ساعت

مسموميت با سرب                                                                                                    1 ساعت

مسموميت با بنزل (حلالها)                                                                                         1 ساعت

خطرات عمده گرد و غبار (پنوموكونيوزها)                                                                  1 ساعت


 

بهداشت عمومي (5)

(اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران)

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري                                                                                                        5 – 14

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس: (14 ساعت)

بعدا ارسال خواهد شد.


 

تاريخ و اخلاق پزشكي

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري

پيش نياز: ندارد                                                                                                                44

هدف: هدايت و تعليم دانشجويان براي رسيدن به اصول اخلاقي و معنوي حرفه پزشكي

سرفصل دروس: (34 ساعت)

بعدا داده خواهد شد.


تاريخ و اخلاق پزشكي

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس:

تاريخ عمومي پزشكي                                                                                               2 ساعت

تاريخ پزشكي ايران (قبل ازاسلام و دوران تمدن اسلامي)                                               6 ساعت

معرفي برگزيده هائي از متون پزشكي                                                                         2 ساعت

در تمدن اسلامي مثل:

هدايت المتعلمين في طب

قانون

الحاوي

ذخيره خوارزمشاهي

چهار مقاله عروضي

تعريف و شرح علم اخلاق                                                                                         1 ساعت

اخلاق و مباني اخلاقي در حرفه پزشكي رشته هاي مختلف پزشكي                               4 ساعت

روابط پزشك و بيمار و خانواده او (راز داري حرفه اي)                                                 6 ساعت

مباني فقهي در رشته هاي مختلف پزشكي (پزشكي عمومي، زنان و مامائي

روان پزشكي، جراحي و داخلي و اطفال....)                                                                 2 ساعت

بررسي مسائل خاص پزشكي و ديدگاه اسلام در ارتباط با آنها (پيوند عضو، مسائل ژنتيكي، بانك اسپرم، فاصله گذاري بين حاملگي، سقط جنين، عقيم سازي، تلقيح مصنوعي).                                                                 8 ساعت

كلياتي درباره مرگ (جنبه هاي پزشكي و فلسفي مرگ)                                                2 ساعت

سوگندنامه ها                                                                                                          1 ساعت


جناب آقاي دكتر فريدون عزيزي

سرپرست گروه پزشكي شورايعالي برنامه ريزي

با سلام

احتراما حسب الامر به پيوست عنوان سرفصلهاي درس اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران ارسال مي گردد. (بهداشت عمومي 5)

1 – اپيدميولوژي و كنترل مالاريا.

2 – اپيدميولوژي و كنترل ليشمانيوزها

3 – اپيدميولوژي و كنترل سل

4 – اپيدميولوژي و كنترل جذام

5 – اپيدميولوژي و كنترل حصبه و ساير تبهاي روده اي

6- اپيدميولوژي و كنترل هپاتيت هاي ويروسي

7 – اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي مقاربتي

8 – اپيدميولوژي و كنترل كرمهاي منتقله بوسيله خاك (آسكاريس – كرم قلابدار – تريكوسفال)

9 – اپيدميولوژي و كنترل آميبياز و ژياردياز

10 – اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي اسهالي

11 – اپيدميولوژي و كنترل بروسلوز

12 – اپيدميولوژي و كنترل وبا

13 – اپيدميولوژي و كنترل هاري

14 – اپيدميولوژي و كنترل ديابت

15 – اپيدميولوژي و كنترل سرطانها

16 – اپيدميولوژي و كنترل ازدياد فشار خون شرياني

17 – اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي كم خوني عضله قلب

18 – اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي روماتيسمي و روماتيسم قلبي

 

رئيس محترم دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ... (سراسر كشور)

سلام عليكم

بدينوسيله مصوبه هفتاد و هشتمين جلسه گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 17/3/78 جهت استحضار و اقدام مقتضي ابلاغ مي گردد.

براساس مصوبه هفتاد و هشتمين جلسه گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 17/3/78، از نيمسال اول سال تحصيلي 79/78 به بعد لازم است دروس باكتري شناسي و ويروس شناسي بطور مستقل جهت دانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي ارائه شوند و نمرات آنها بصورت مجزا با كد مستقل در كارنامه دانشجو درج گردد.

كد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع واحد

پزشكي

دندانپزشكي

داروسازي

1 – 28

1 – 09

1 – 19

باكتري شناسي

3

نظري

2 – 28

2 – 09

2 – 19

ويروس شناسي

1

نظري

3 – 28

3 – 09

3 – 19

ميكروب شناسي

1

عملي

 

راي صادره در هفتاد و هشتمين جلسه گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي از نيمسال اول سال تحصيلي 79 – 78 لازم الاجرا است. 9/4/78

                                                                                  دكتر محمد و جگاني

                                                                    دبير گروه پزشكي شورايعالي برنامه ريزي

رونوشت:

-       سرپرست محترم گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي جناب آقاي دكتر نوحي جهت استحضار

-       معاون محترم آموزشي جناب آقاي دكتر بهرامي جهت استحضار

-       معاون محترم دانشجويي و فرهنگي جناب آقاي دكتر غفوري جهت استحضار

-       مديركل محترم امور دانشجويان داخل جهت استحضار

-       مديركل محترم اداره فارغ التحصيلان جهت استحضار

-       دبير محترم شوراي آموزش پزشكي و تخصصي جهت استحضار

-       دبيرمحترم شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي جهت استحضار

-       دبير محترم شوراي آموزش داروسازي و تخصصي جهت استحضار

-       دبيرمحترم شوراي عالي برنامه ريزي جناب آقاي دكتر نائيني جهت استحضار

-       دبير محترم شوراي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي جهت استحضار

-       معاون محترم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي جناب آقاي دكتر يحيوي جهت استحضار

-   رئيس محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي جناب آقاي دكتر گوشه گير جهت استحضار و لحاظ نمودن در بازنگري برنامه

 اصلاحات و تغييرات در برنامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي

مصوب جلسه 292 مورخ 9/11/1373 شوراي عالي برنامه ريزي

الف: واحد درسي اصول كلي تغذيه (2 واحدنظري)

بند 12 مربوط به نشريات علمي از بخش چهارم به بخش اول (نقش و اهميت تغذيه) منتقل گرديد و بجاي آن بندي تحت عنوان

نقش شير مادر در تامين نيازمنديهاي غذائي نوزادان و شيرخواران (1 ساعت) افزوده گرديد.

ب: واحد درسي بهداشت عمومي 1 (اصول خدمات بهداشتي: (2 واحدنظري)

بند 8 بشرح زير اصلاح گرديد.

كليات درباره مراقبتهاي بهداشتي مادران و كودكان (قبل از سن مدرسه و بعد از سن مدرسه) با تاكيد بر امور جمعيتي و فاصله گذاري بين مواليد و نقش شير مادر در آن (2 ساعت).

پ: واحد درسي بهداشت عمومي 2 بخش اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي اسهالي بندهاي 14 و 15 چنين اصلاح شد:

بند 14: درمان اسهال باتوجه به پيشگيري ازدز هيدراتاسيون و درمان دزهيدراتاسيون (سرمهاي وريدي – سرمهاي خوراكي –ORSو دلايل تاثير و نحوه كاربرد آن) و نقش شير مادر، رژيمهاي غذائي آنتي بيوتيكها و داروهاي ضد اسهال (2 ساعت).

بند 15: «نقش شير مادر، آموزش بهداشت، بهداشت مواد غذائي، بهسازي محيط و مبارزه با مگس در پيشگيري و كنترل بيماريهاي اسهالي (1 ساعت).

ت: واحد درسي بهداشت عمومي 3 (بهداشت خانواده و امور جمعيتي: (2 واحد نظري) بندهاي 7 و 8 و 12 و 13 و 14 بشرح زير اصلاح گرديد:

بند 7: بهداشت و مراقبتهاي پيش از ازدواج و قبل از دوران بارداري و آماده سازي جهت شيردهي (1 ساعت).

بند 8: «كليات حاملگي، علائم بارداري، بهداشت و مراقبتهاي دوران بارداري و آماده سازي مادر براي شيردهي موفق و تاثير آن بر سلامت مادر و نوزاد و كاهش مرگ و مير آنان (4 ساعت)».

بند 12: اين بند به دو قسمت مجزا تفكيك گرديد.

1 – بهداشت و مراقبت نوزادان طبيعت با تاكيد بر هم اتاقي مادر و كودك (1 ساعت).

2 – بهداشت و مراقبت نوزادان نارس و آسيب پذير (1 ساعت).

بند 13: زمان آن از 3 ساعت به 4 ساعت افزايش داده شد و براي تامين زمان مورد نياز (1 ساعت) از بند 14 رشد و تكامل كاسته شد. سرفصل پيش بيني شده بند 13 – بدين شرح است:

تغذيه نوزاد و شيرخوار (4 ساعت)، شامل:

-       فوايد شير مادر (1 ساعت)

-       تغذيه طبيعي نوزاد و شيرخوار (شيرمادر و غذاي تكميلي) 2 ساعت

-       تغذيه مصنوعي و زيانهاي آن (1 ساعت).

بند 14: زمان آن از 3 ساعت به 2 ساعت تقليل يافته و اين 1 ساعت براي تامين زمان مورد نياز بند 13 درنظر گرفته شده است.

ت: واحد درسي بيماريهاي زنان و زايمان (4 واحد نظري)

در اين واحد درسي بندهاي 9 و 15 26 و 56 به شرح زير اصلاح گرديد.

بند 9: تغييرات فيزيولوژيكي دوران حاملگي با تاكيد بر تغييرات پستان (2 ساعت)

بند 15: مراقبتهاي دوران بعد از زايمان با تاكيد بر هم اتاقي مادر و نوزاد و آموزش روشهاي صحيح شيردهي، دوشيدن و ذخيره كردن (2 ساعت).

بند 26: عوارض بعد از زايمان (عفونت، خونريزي، ترمبوفلبيت و رفع مشكلات پستان (2 ساعت).

بند 56: روشهاي جلوگيري از حاملگي با تاكيد بر نقش شيرمادر در جلوگيري از بارداري (2 ساعت).

ج: واحد درسي بيماريهاي كودكان: (6 واحد نظري)

بندهاي 8 و 9 و 10 و 11 و 59 بشرح زير اصلاح گرديد:

بند 8: زمان پيش بيني شده براي بند 8 از 3 ساعت به 2 ساعت تقليل يافته است.

بند 9: زمان پيش بيني شده براي اين بند نيز از 2 ساعت به 1 ساعت كاهش يافته است.

بند 10: نقش شير مادر در رشد و بقاء كودك با تاكيد بر جنبه هاي ايمونولوژيكي (1 ساعت).

بند 11: تغذيه شيرخواران و كودكان (شير مادر، غذاي تكميلي و تغذيه مصنوعي) زمان (2 ساعت).

بند 59: به دو بند تفكيك گرديد:

-       شيردهي در بيماريهاي مادر و شيرخوار (1 ساعت) مورد نياز از بند 8 تامين گرديد.

-       اثر داروها برروي جنين و نوزاد و شير مادر (1 ساعت)

ضمنا دو سرفصل زير نيز به برنامه افزوده گرديد كه يك ساعت مورد نياز دو سر فصل از بند 9 تامين گرديده است.

-       باورهاي غلط در مورد ناكافي بودن شير مادر (1 ساعت)

-       حمايت هاي اجتماعي و خانوادگي از زنان شيرده.


اصول كلي تغذيه

تعداد واحد: 2 واحد

نوع واحد: نظري (24 ساعت)

پيش نياز: بيوشيمي

سرفصل دروس:

بخش اول: نقش و اهميت تغذيه:

- مقدمه: مسائل و مشكلات تغذيه اي در ايران و جهان – اهميت تغذيه در بهداشت و درمان و سلامت جامعه – نشريات علمي مربوط به غذا و تغذيه

- اصول كلي تغذيه – اهداف – تاريخچه و تعاريف – تركيب شيميائي بدن

بخش دوم – مواد مغذي و منابع اصلي آنها (7 ساعت)

كربو هيدراتها – چربيها – پروتئين

- انرژي – تعريف – روشهاي اندازه گيري و نيازهاي انرژي – تعادل انرژي

- آب و املاح و ويتامين ها

توضيح اينكه تاكيد ميشود از كل دقت پيش بيني شده 2 ساعت جهت «انرژي» و 2 ساعت جهت تدريس «آب و املاح و ويتامينها» درنظر گرفته شود.

بخش سوم – شناخت غذا (2 ساعت)

- گروه هاي غذائي (2 ساعت)

- موارد استعمال و استفاده از جداول تغذيه ايR.D.A, W.H.O-F.A.O

- جداول مواد غذائي خام و پخته

- بخش چهارم – شناخت فرهنگ، سنن و عادات غذائي منطقه اي در رابطه با وضع تغذيه فرم و جامعه و تنظيم برنامه غذائي (2 ساعت)

- ابعاد مختلف عادات غذايي جامعه

-تنظيم برنامه غذائي

- نقش برنامه ريزي تغذيه اصولي (نقش دولت – سازمانهاي ملي و بين المللي دست اندركار غذا و تغذيه) باختصار

- نقش شيرمادر در تامين نيازمنديهاي غذائي نوزادان و شيرخواران (1 ساعت)

بخش پنجم – تغذيه گروه هاي آسيب پذير (6 ساعت)

- نيازمنديهاي تغذيه اي مادران در دوران بارداري و شيردهي

- نيازمنديهاي تغذيه اي نوزادان و كودكان

- نيازمنديهاي تغذيه اي سالمندان

بخش ششم – روشهاي ارزشيابي وضع تغذيه (4 ساعت).

- بررسي باليني وضع تغذيه

- بررسي آنتروپومتريك

- بررسي مصرف مواد غذائي

- بررسي شيميائي

- بررسي اقتصادي – اجتماعي

بخش هفتم – بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و نحوه پيشگيري از آن (7 ساعت)

- مثلث بيماري زائي سوء تغذيه

- فقر پروتئين – انرژي ((P.E.N– كمخونيهاي تغذيه اي (آهن – اسيدفوليك ويتامين(B– گواتراندميك

- گزروفتالي – راشي تيسم – كمبود روي

- اسكوربوت – بربري – پلاگر

- نمايش اسلايدهاي مربوط بعلائم سوء تغذيه جهت دانشجويان

بخش هشتم – بهداشت مواد غذائي (2 ساعت)

- اصول نگهداري مواد غذائي از نظر حفظ سلامت مواد مغذي – فرآيند – اتلاف مواد غذائي

- مسموميتهاي موادغذائي

52 – بيماريهاي خونريزي دهنده                                                                                1 ساعت

53 – نارسائي قلب در نوزادان و كودكان                                                                    1 ساعت

54 – كم خونيها                                                                                                      2 ساعت

55 – شوك و اغماء                                                                                                1 ساعت

56 – حوادث و مسموميت ها و اصول پيشگيري آنها                                                     1 ساعت

57 – بيماريهاي بدخيم شايع در كودكان                                                                   2 ساعت

58 – بيماريهاي شايع رواني ورفتاري در كودكان، مشكلات آموزشي كودكان،

بهداشت رواني اطفال و عقب ماندگي ذهني                                                                 2 ساعت

59 – اثر داروها بر روي جنين درنوزاد

- الف – شيردهي در بيماريهاي مادر و شيرخوار                                                          1 ساعت

- ب- اثر داروها بر روي جنين و نوزاد و شير مادر                                                        1 ساعت

60 – توده هاي شكمي در اطفال                                                                               1 ساعت

61 – جنين و ارتباط متقابل آن با مادر                                                                        1 ساعت

62 – بيماريهاي تنفسي در نوزادان                                                                              1 ساعت

63 – اختلالات شايع متابوليكي در نوزادان (غير از كلسيم)                                            2 ساعت

64 – كوتاهي قد                                                                                                     1 ساعت

65 – بيماريهاي عضلاني در كودكان                                                                         2 ساعت

66 – هيپرتانسيون در كودكان                                                                                   1 ساعت

67 – استفراغ در نوزادان و كودكان                                                                           1 ساعت

68 – باورهاي غلط در مورد ناكافي بودن شير مادر                                                       1 ساعت

69 – حمايت اجتماعي و خانوادگي از زنان شيرده                                                       1 ساعت


 بهداشت عمومي 3 – بهداشت خانواده و امور جمعيتي

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)

پيش نياز: اصول خدمات بهداشتي

سرفصل دروس:

1 – كليات اكولوژي انساني (تعريف و قلمرو و مطالعات و مسائل مطروحه در اكولوژي انساني، محيط زيست انساني)       1 ساعت

2 – محط اجتماعي انسان (تعريف جامعه، اجتماع و جمعيت با تاكيد بر اهميت و نقش خانوار و خانوار در بافت و ساخت اجتماعي)                                                                                                                             1 ساعت

3 – كليات جمعيت شناسي (جمعيت و ساختار جمعيت، روندهاي تغيير جمعيت)             1 ساعت

4 – سياستهاي جمعيتي و تنظيم خانواده                                                                      1 ساعت

5 – تعريف و دامنه خدمات جامع بهداشت خانواده                                                       1 ساعت

6 – شاخص هاي مهم در بهداشت خانواده و روند آنها در ايران (ميزان مواليد باروري ازدواج، مرگ و مير، اميد به زندگي) و ميزان رشد جمعيت و تغييرات آن                                                                                        2 ساعت

7 – بهداشت و مراقبتهاي پيش از ازدواج و قبل از دوران بارداري و آماده سازي جهت شيردهي1 ساعت

8 – كليات حاملگي، علائم بارداري، بهداشت و مراقبتهاي دوران بارداري و آماده سازي مادر براي شيردهي موفق و تاثير آن بر سلامت مادر و نوزاد و كاهش مرگ و مير آنان                                                                      4 ساعت

9 – كليات بهداشت و مراقبتهاي حين زايمان پس از زايمان و دوران شيردهي                   1 ساعت

10 – بارداريها و نوزادان آسيب پذير (با احتمال مخاطره)                                              1 ساعت

11 – تنظيم خانواده و جنبه هاي كلينيكي آن                                                              2 ساعت

بهداشت و مراقبت نوزادان طبيعي و نارس و ساير نوزادان آسيب پذير به دو بند جداگانه

12 – الف – بهداشت و مراقبت نوزادان طبيعي با تاكيد بر هم اتاقي مادر و كودك           1 ساعت

ب – بهداشت و مراقبت نوزادان نارس و آسيب پذير                                                     1 ساعت

اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي اسهالي                                                                       5 ساعت

- تعريف، اهميت، اپيدميولوژي و پاتولوژي بيماريهاي اسهالي (اسهال هاي حاصله از اشرشياكولاي وبا و اسهالهاي حاصله از ويبريوها، اسهال هاي انگلي و عفونتهاي حاصله از سالمونلاها، شيگلا ها و....                                1 ساعت

- تعريف و انواع دزئيدراتاسيون و تشخيص درجات آن

 (سوال مشاهده، لمس و توزين)                                                                                 1 ساعت

- درمان اسهال باتوجه به پيشگيري از دزهيدراتاسيون و درمان دزهيدراتاسيون (سرمهاي وريدي، سرمهاي خوراكيO.R.Sو دلايل تاثير و نحوه كاربرد آن) و نقش شيرمادر، رژيم هاي غذائي آنتي بيوتيك ها و داروهاي ضد اسهال       2 ساعت

- نقش شير مادر، آموزش بهداشت، بهداشت مواد غذائي، بهسازي محيط و مبارزه با مگس در پيشگيري و كنترل بيماريهاي اسهالي                                                                                                                             1 ساعت

ساير بيماريهاي مهم                                                                                                  4 ساعت

- كلياتي درباره ساير بيماريهاي عفوني مهم شايع در ايران (سل – تب مالت – مالاريا)

- كلياتي درباره بعضي از بيماريهاي خاص در ايران (هاري، جذام و....)

- اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي غير واگير (سرطانها روماتيسم و بيماريهاي قلبي حوادث و مسموميتها و ....)


بهداشت عمومي 2 – اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)

پيش نياز: اصول خدمات بهداشتي

سرفصل دروس

- تعريف اپيدميولوژي، برخورد اكولوژيك با بيماريها                                                   1 ساعت

- واژه هاي متداول در اپيدميولوژي                                                                             1 ساعت

- عوامل بيماريزاي فيزيكي – شيميائي و بيولوژيك                                                      4 ساعت

- عوامل ميزبان                                                                                                        1 ساعت

- عوامل محيط فيزيكوشيميائي بيولوژيك و اجتماعي                                                    1 ساعت

- پيشگيري و مراحل مختلف آن                                                                                 2 ساعت

- كليات و انواع مطالعات اپيدميولوژيك (بطور اختصار)                                               3 ساعت

- اپيدمي ها و چگونگي بررسي آنها (نحوه جمع آوري اطلاعات، طبقه بندي و نمايش آنها برحسب زمان، مكان و شخص) استفاده از آمار در اپيدميولوژي                                                                                                 6 ساعت

- اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي قابل پيشگيري بوسيله واكسن (برنامه گسترش ايمن سازي كشور(EPI           6 ساعت

- كلياتي در باره شش بيماري قابل پيشگيري بوسيله واكسن و مكانيسم ايمني (ذاتي و اكتسابي) و استفاده از آن 2 ساعت

- واكسن ساخت، نگهداري (زنجيره سرما) و كاربرد آن                                                2 ساعت

- نحوه تشكيل و اداره يك مركز واكسيناسيون و انجام برنامه و چگونگي ارزشيابي عملي برنامهE.P.I 2 ساعت

 

بهداشت عمومي 1 – اصول خدمات بهداشتي

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)

پيش نياز: ندارد

- كليات تعاريف و مفاهيم بهداشت عمومي دامنه فعاليت در بهداشت عمومي طيف سلامت2 ساعت

- بهداشت و تندرستي در دين مبين اسلام                                                                    2 ساعت

- وضع موجود در مسائل بهداشتي درماني در ايران و چگونگي تعيين نيازهاي بهداشتي درماني در جوامع شهري و روستائي و اهميت مراقبتهاي بهداشتي اوليه                                                                                             2 ساعت

- عوامل اساسي در مراقبتهاي بهداشتي اوليه                                                                 2 ساعت

- آموزش بهداشت در برنامه هاي مختلف بهداشتي و درماني و تاثير آن بر مشاركت مردم در اين خدمات           2 ساعت

- بهداشت محيط (باتوجه كامل به تامين آب سالم و كافي و بهسازي اساسي بيماريهاي ناشي از آب: مشخصات اپيدمي هاي آن تصفيه آب در سطح خانواده بيماريهاي منتقله بوسيله مواد غذائي حاملين بيماريها، بهسازي محل توليد توزيع و مصرف غذا آلودگي هوا و بيماريهاي ناشي از آلودگي هوا

* كليات درباره مراقبتهاي بهداشتي مادران و كودكان (قبل از سن مدرسه و بعد از سن مدرسه) با تاكيد بر امور جمعيتي و فاصله گذاري بين مواليد و نقش شير مادر

در آن                                                                                                                    2 ساعت

- برنامه هاي ملي مبارزه با بيماريهاي شايع و بومي                                                        2 ساعت

- ايمن سازي عليه بيماريهاي عمده عفوني                                                                   2 ساعت

- كليات بهداشت حرفه اي باتوجه كامل به بيماريهاي ناشي از كار و اصول و روشهاي پيشگيري از بيماريهاي حرفه اي    4 ساعت

- نظامهاي عرضه خدمات بهداشتي جهان و ايران و سازمانهاي بين المللي                        2 ساعت

- سطوح مختلف ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور                                                  2 ساعت

- مديريت برنامه ريزي و ارزشيابي خدمات بهداشتي درماني در ايران                              2 ساعت

آيين نامه ي شرح وظايف كارورزان دوره ي دكتراي عمومي پزشكي

كارورز پزشكي به دانشجوي مرحله ي پاياني دكتراي عمومي پزشكي اطلاق مي شود كه آموزش هاي نظري و دوره عملي كارآموزي را به پايان رسانده باشد و مجاز به كاربرد آموخته هاي قبلي، تحت نظارت اعضا هيات علمي، براي كسب مهارت هاي حرفه اي براي اخذ مدرك دكتراي پزشكي است. مسؤوليت كارورزان در هر گروه يا بخش با مدير گروه يا رييس آن بخش و در ساعات كشيك با پزشك معالج كشيك يا عضو هيات علمي آنكال يا دستيار ارشد كشيك بخش يا بيمارستان است. تشخيص موارد اورژانس در اين آيين نامه بر عهده ي پزشك معالج و در ساعات كشيك بر عهده ي پزشك معالج كشيك يا عضو هيات علمي آنكال يا دستيار ارشد كشيك بخش يا بيمارستان است. پزشك معالج به عضو هيات علمي كه بيمار تحت نظارت وي در بيمارستان بستري مي شود اطلاق مي‌گردد.

شرح وظايف كارورز مطابق بندهاي زير است:

الفكليات:

1. حفظ و رعايت شؤون شرعي و اخلاق پزشكي در كليه ي ساعات حضور در بيمارستان.

2. رعايت مقررات داخل گروه يا بخش، بيمارستان، دانشكده و دانشگاه.

3. رعايت مفاد آيين نامه ها و مقررات ابلاغ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

پ – مراقبت از بيمار و مدارك پزشكي:

4. اخذ شرح حال و انجام معاينه باليني، ارزيابي و طرح برنامه تشخيصي درماني از كليه ي بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و كشيك و مطرح نمودن تشخيص هاي افتراقي مناسب.

5. ويزيت بيماران بستري مربوط در بخش، قبل از پزشك معالج يا دستيار.

6. پي گيري دريافت جواب آزمايشات (به شكل غير حضوري مگر در موارد اورژانس) و بررسي آخرين گزارش هاي پاراكلينيكي بيمار.

7. نوشتن برگه ي سير بيماري.

8. نوشتن دستورات پزشكي تحت نظارت پزشك معالج يا دستيار.

9. نوشتن يادداشت هاي مخصوص آغاز و پايان هر دوره(on-and off-service notes)

10. نوشتن خلاصه ي پرونده زيرنظر پزشك معالج يا دستيار مسؤول در بخش.

11. نوشتن برگه ي مشاوره با نظر پزشك معالج يا دستيار مسؤول در بخش.

12. نوشتن برگه هاي درخواست تصويربرداري از جملهMRI,CT Scan[1]، راديوگرافي، سونوگرافي، آندروسكوپي، آنژيوگرافي و كليه ي برگه هاي درخواست پاراكلينيك ديگر، در صورتي كه برابر مقررات آن گروه يا بيمارستان يا دانشكده نياز به نگارش شرح حال بيمار در فرم مربوط باشد.

13. حضور با بالين بيماراني كه احيا مي شوند و انجامCPR.[2]

14. حضور بر بالين بيماران بدحال و آنهايي كه نياز به مراقبت ويژه دارند و هر بيماري كه در بخش نياز به ويزيت مجدد داشته باشند.

15. كنترل علائم حياتي و مراقبت از بيماران پس از انجام اقدامات تشخيصي تهاجمي نظير بيوپسي كبد، بيوپسي كليه، يا كساني كه براي آنها تست هاي خطير نظير محروميت از آب يا تست تحمل گلوكز و انسولين انجام مي شود، تحت نظارت پزشك معالج يا دستيار مسؤول در بخش.

16. همراهي با بيماران بدحال كه علائم حياتي بي ثبات داشته باشند و بيماراني كه نياز به مراقبت هاي خاص پزشكي دارند و امكان بروز عارضه اي آنها را تهديد مي كند، در انتقال به بخش هاي ديگرو يا ساير بيمارستان هاي با نظر پزشك معالج يا دستيار ارشد كشيك.

 

پاقدامات تشخيصيدرماني:

17. انجام اقدامات زير بر عهده ي كارورز مي باشد:

گذاشتن لوله ي معده؛ گذاشتن سوند ادراري در بيماران ترجيحا هم جنس به جز در شيرخواران؛ گرفتن گازهاي خون شرياني(ABG)[3]؛ تهيه ي لام خون محيطي؛ نمونه برداري از زخم ها؛ نمونه گيري براي كشت گلو؛ بخيه زدن و كشيدن بخيه؛ انجام تستPPD[4]و خواندن آن؛ تفسير مقدماتيECG[5]و نوشتن آن در پرونده؛ انجام پانسمان هايي كه نياز به دبريدمان، شست و شوي تخصصي (غير روتين) و يا بخيه مجدد طبق نظر پزشك معالج دارند و يا عفوني شده باشند؛ انجام شست و شوي گوش؛ تامپون قدامي بيني، چك كردن مشخصات كيسه خون يا فرآورده خوني براي تزريق خون يا فرآورده به بيمار.

18. انجام امور زير تنها با موافقت و تحت نظارت مستقيم پزشك معالج يا دستيار بر عهدة كارورز مي باشد:

نوشتن نسخه هاي دارويي بيماران بستري خود؛ گذاشتن لوله ي تراشه وairway؛ گرفتن زايمان واژينال؛ انجام اينداكشن در زايمان؛ كنترل ضربان قلب جنين(FHR)[6]و انقباضات رحم و حركات جنين؛ گذاشتنIUD[7]، كورتاژ، خارج كردن جسم خارجي از گوش، حلق، بيني و چشم؛ كوتر خون ريزي بيني؛ كارگذاري كشش پوستي؛ آتل گيري؛ گچ گيري ساده؛ انجام پونكسيون لومبار(LP)[8]؛ آسپيراسيون و بيوپسي مغز استخوان؛ پونكسيون مفصل زانو؛ تزريق داخل نخاعي(intrathecal)و داخل مفصل؛ انجام جراحي هاي سرپايي ساده (ختنه، برداشتن توده هاي سطحي، خارج كردن(ingrowing nail، تخليه ي آبسه؛ نمونه گيري سوپراپوبيك؛ گذاشتنchest tube؛ كشيدن(tap)مايع آسيت و پلور؛colon washout؛ تزريق داروهاي خطرناك؛ تعويض لوله ي نفروستومي يا سيستوستومي؛ درناژ سوپراپوبيك مثانه؛ گذاشتن كاتتر وريدي نافي و همكاري در تعويض خون نوزادان؛ سونداژ ادراري شيرخواران؛ كات دان و هر اقدام تشخيصي درماني تهاجمي ديگر كه ممكن است در برنامه آموزشي كارورزان پيشنهاد شده باشد.

19. انجام امور زير به منظور كسب مهارت تنها در دو دوره كارورزي حداكثر به مدت 6 ماه و به تعيين معاونت آموزشي دانشكده بر عهده ي كارورز مي باشد، مگر در موارد اورژانس به تشخيص پزشك معالج يا دستيار ارشد كشيك (چنانچه در دانشكده اي اين مهارت ها در دوره كارآموزي كسب شده باشد به تشخيص دانشكده كارورزان از انجام اين وظيفه معاف مي باشند):

تزريق؛ رگ گيري(IV cannulation)؛ نمونه گيري وريدي(venous blood sampling)؛ نمونه گيري براي كشت خون؛ گرفتنECG؛ پانسمان ساده؛ رنگ آميزي گرم؛ تفسير ميكروسكوپي نمونه ي ادرار و لام خون محيطي؛ ساكشن ترشحات حلق و لوله تراشه؛ فيزيوتراپي تنفسي.

20. انجام امور زير تنها در موارد ضروري و اورژانس به تشخيص پزشك معالج يا دستيار ارشد كشيك بر عهدة كارورز مي باشد:

كنترل و چارت علائم حياتي وIntake/output؛ گرفتن نمونه از ترشحات معده؛ باز كردن گچ؛ فلبوتومي؛ نوشتن برگه هاي درخواست پاراكلينيك كه نياز به نگارش شرح حال ندارند؛ انتقال نمونه به آزمايشگاه؛ پي گيري. حضوري جواب اقدامات پاراكلينيك؛ همراهي بيماران به قسمت هاي ديگر بيمارستان؛ آمبو زدن؛ حضور پيوسته(standby)بر بالين بيمار؛ شيمي درماني؛ انتقال بسته هاي خون

تشركت در همايش هاي آموزشي

21. حضور فعال و منظم در ويزيت بيماران توسط پزشك معالج يا دستيار بخش.

22. شركت در درمانگاه طبق برنامه ي تعيين شده و گرفتن شرح حال، انجام معاينه و معرفي به پزشك معالج يا دستيار و نوشتن نسخه با نظارت پزشك معالج يا دستيار.

23. شركت در راندهاي تحويلي و سپردن بيماران خطير به كارورز كشيك بعد.

24. شركت منظم و فعال در كليه ي جلسات آموزشي بخش شامل گزارش صبحگاهي، كنفرانس هاي علمي، كلاس هايmanagement، اتاق هاي عمل، راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي مگر در مواردي كه به علت حضور در اورژانس يا بر بالين بيماران بدحال در بخش به تاييد پزشك معالج يا دستيار مربوط، امكان پذير نباشد.

25. معرفي بيمار در گزارش صبحگاهي يا ساير كنفرانس ها طبق نظر پزشك معالج يا دستيار مربوط، شامل: معرفي كوتاه بيمار، دليل بستري شدن، بيان تشخيص هاي افتراقي، بيان علت درخواست اقدامات پاراكلينيك و تفسير نتايج آن ها و اقدامات درماني.

26. ارائه ي كنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه ي تنظيم شده توسط مسؤول آموزش بخش يا دستيار ارشد.

ثحضور در بيمارستان:

27.زمان حضور در بيمارستان در اوقات طبق برنامه ي تعيين شده از سوي رياست هر گروه يا بخش يا دانشكده (مسؤول آموزش كارورزان هر بخش موظف است براي كليه ي ساعات حضور آنان در بخش برنامه ي آموزشي مدون تهيه و در آغاز دوره اعلام كند.)

28. حداكثر تعداد كشيك، ده شب در هر ماه است. حداقل تعداد كشيك در گروه هاي داخلي، جراحي، كودكان و زنان هشت شب در ماه و در گروه هاي ديگر مدير گروه يا رييس بخش براساس تعداد بيمار، تعداد كارورز، امكانات رفاهي، تعداد تخت بيمارستاني و برنامة آموزشي حداقل تعداد كشيك را تعيين مي كند.

29. تنظيم برنامه ي چرخش كارورزان در بخش ها و كشيك ها به عهده ي پزشك يا دستيار مسوول آموزش كارورزان و يا در صورت تفويض اختيار و با نظارت پزشك يا دستيار مسؤول آموزش كارورزان به عهده كارورز ارشد است.

30. جابه جايي در برنامه ي كشيك ممكن نيست، مگر با اطلاع قبلي (حداقل 24 ساعت قبل) و يا در موارد اضطراري، به شرط تعيين جانشين و موافقت پزشك يا دستيار مسؤول آموزش كارورزان پس از كسب موافقت پزشك معالج يا دستيار بخش.

31. ترك كشيك جز در موارد اضطراري و با كسب اجازه از پزشك يا دستيار ارشد كشيك مطلقا ممنوع است.

32. خروج از بيمارستان در اوقات عادي با استفاده از مرخصي ساعتي و با موافقت پزشك يا دستيار مستقيم و پزشك يا دستيار مسؤول آموزش كارورزان مقدور است.

33. به طور كلي، اولويت با جلسات و همايش هاي آموزشي است مگر در مواردي كه با نظر پزشك يا دستيار مستقيم، وجود خطر جاني براي بيمار، انجام امور تشخيصي – درماني را در اولويت قرار دهد.

34. در مورد دوره ي كارورزي پزشكي اجتماعي و بهداشت، بايد مطابق آخرين «برنامه دوره يك ماهه كارورزي بهداشت و پزشكي اجتماعي» مصوب پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/11/78 عمل شود و بر اهميت اين دوره تاكيد گردد.

35. موارد تخلف كارورزان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجام وظاف و يا شكايات كارورزان در اين رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي بخش، گروه يا بيمارستان يا دانشكده مطرح و تصميمات لازم گرفته خواهد شد. چنانچه مسائل مطروحه در هر كدام از مراجع رسيدگي كننده اوليه به نتيجه قطعي نرسيد، مورد به مرجع بالاتر جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارجاع خواهد شد. مرجع نهايي تصميم گيري شوراي آموزشي دانشكده خواهد بود.

36. مديران گروه ها و رؤساي بخش هاي بيمارستان هاي آموزشي مسؤول حسن اجراي اين آيين نامه هستند. رؤساي دانشكده هاي پزشكي بر حسن اجراي آيين نامه نظارت خواهند داشت.

37. اين آيين نامه در 37 ماده در تاريخ 11/3/1381 در هيجدهمين جلسة شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي تصويب شد و كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي قبلي مغاير با اين آيين نامه از تاريخ تصويب اين آيين نامه از درجه اعتبار ساقط است.


 

عنوان درس:

دوره يك ماهه كارورزي بهداشت و پزشكي اجتماعي

 

گروه هدف:

دانشجويان پزشكي

 

پيشنياز: دروس نظري بهداشت و پزشكي اجتماعي

شامل (اصول خدمات بهداشتيبهداشت مادر و كودكاصول اپيدميولوژي

اپيدميولوژي بيماريهاي واگير و غير واگيردارآمار و روش تحقيق) و طي دوره كارآموزي بهداشت و پزشكي اجتماعي

 مصوب پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/11/1378


مقدمه

بدنبال نداي تحولات جهاني در آموزش پزشكي كه اولين نشست جهاني آن در سال 1978 در آلماتا شروع و استراتژيPHCرا بعنوان گامي اساسي در دست يابي به هدف بهداشت براي همه تا سال 2000 پيشنهاد نمود و پس از آن براساس مصوبات گردهمايي جهاني ادينبورگ در اسكاتلند در سال 1988، ضرورت تغيير در برنامه هاي آموزش پزشكي بر مبناي نيازهاي جامعه و نقش نوين پزشك قرن آينده سبب شد كه در برنامه هاي آموزش پزشكي تغييراتي رخ دهد به نحوي كه توانمندي هاي فارغ التحصيلان در شناسائي مشكلات بهداشتي – درماني جامعه و نحوه انجام مراقبت و حفظ سلامت مردم افزايش يابد كه منجر به تغييراتي در برنامه هاي آموزش دوره پزشكي عمومي شد.

در كشورما نيز از سال 1364 با تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وظيفه تربيت نيروي انساني بخش بهداشت و درمان نيز به عهده اين وزارت خانه نهاده شد كه اين گام اساسي تجلي عيني ادغام آموزش و خدمت كه يكي از عمده ترين راه حل هاي بهبود برنامه هاي آموزش پزشكي بود، محقق شد. چرا كه توانمندي يك پزشك در پاسخگوئي بهتر به نيازهاي بهداشتي – درماني جامعه در گرو فراهم نمودن عرصه هاي مناسب يادگيري در طول دوره آموزش پزشكي مي باشد و لذا كسب آموزش در مواجهه با نيازهاي واقعي جامعه به عنوان يكي از سياستهاي برنامه ريزي تعيين گرديد. براين اساس از سال 1364 دوره يك ماهه كارآموزي و كارورزي پزشكي اجتماعي جهت دانشجويان پزشكي و با هدف آشنا نمودن آنان با نظام شبكه بهداشتي درماني كشور و شناخت واقعي مشكلات بهداشتي – درماني مردم و نحوه اداره مديريت مراكز بهداشتي – درماني در برنامه آموزش پزشكي عمومي تعيين شد.

متعاقب آن بخش هاي پزشكي اجتماعي به عنوان گروه آموزشي، مسئول ارائه اين برنامه گرديدند. از آن زمان تاكنون تلاش هاي اساسي در جهت تدوين برنامه هاي مدون و تقويت بخش هاي پزشكي اجتماعي انجام پذيرفته و نتايج چشمگيري داشته است. بدنبال آن در گردهمايي هايي در زيباكنار و پاكدشت ورامين با مشاركت فعال اساتيد بخش هاي پزشكي اجتماعي به صورت طرح درس مدون تهيه و در اختيار دانشگاه ها قرار گرفت. در جريان اجراي اين برنامه و با ايجاد بخش هاي پزشكي اجتماعي در اكثر دانشگاه ها و تنوع تعداد كارآموزان و كارورزان و ويژگي هاي عرصه هاي آموزشي هر دانشگاه و همچنين امكانات و شرايط موجود، هر دانشگاهي برحسب موقعيت خود اقدام به اجراي اين دوره ها نمودند و براساس شرايط خاص خود تغييراتي در آن به وجود آوردند.

در سال 1377 با بررسي هايي كه از طرف مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت متبوع در زمينه نحوه فعاليت گروه هاي پزشكي اجتماعي صورت گرفت نتايجي حاصل شد كه منجر به تشكيل اولين كارگاه كشوري مديران گروه هاي پزشكي اجتماعي در شهريور ماه 1377 گرديد. در اين كارگاه با عنايت به گسترش بخش هاي پزشكي اجتماعي و فعال شدن آنان در اكثر دانشگاه ها و به دليل شرايط متفاوتي كه ازنظر تعداد كارورز، امكانات بيتوته، شيوه آموزش، امكانات پشتيباني و نقليه و غيره كه باعث اجراي متفاوت برنامه مدون در دانشگاه ها مي شد، ضرورت بازنگري برنامه هاي كارآموزي و كارورزي مطرح و تصويب گرديد.

آنچه در پيش روي داريد حاصل تلاش گروه هاي پزشكي اجتماعي دانشگاه ها مخصوصاً دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران و اصفهان، اعضاء كميته كشوري پزشكي اجتماعي، صاحب نظران و كارشناسان در اين زمينه، اعضاء محترم هيات علمي گروه هاي پزشكي اجتماعي و مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد كه پس از برگزاري كارگاه ها، جلسات متعدد كميته كشوري و نظر خواهي از گروه هاي پزشكي اجتماعي به عنوان برنامه كارآموزي و كارورزي بهداشت و پزشكي اجتماعي به صورت مجموعه هاي مدون تهيه شده است.


عنوان: برنامه درسي دوره كارورزي بهداشت و پزشكي اجتماعي

رده دانشجوئي:دانشجويان پزشكي عمومي در مقطع كارورزي

طول دوره:يكماه با بيتوته

محل اجرا:كارگاه توجيهي در محل بخش پزشكي اجتماعي

          مراكز بهداشتي– درماني منطقه تحت پوشش دانشگاه

         منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي– درماني

مجري:گروه پزشكي اجتماعي

حيطه يادگيري:شناختي – نگرشي – مهارتي

استراتژي آموزشي:

دانشجو محوري[9]، يادگيري در جامعه[10]، مشاركت فعال[11]، يادگيري با عمل[12]، حل مساله[13]

محتواي آموزشي:(براساس حداقلهاي نيازهاي آموزش و مبتني بر رفتارهاي ويژه عيني

شيوه ارزشيابي:مرحله اي و نهايي با استفاده از:

-       چك ليست

-       فرمهاي گزارش روزانه

-       فرمهاي نظارتي

-       تهيه و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده توسط كارورزان

-       فرم حضور و غياب

منابع آموزشي:منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي – درماني – (با كليه واحدها و مراكز موجود در آن، اهالي منطقه) مركز بهداشتي – درماني مربوطه (با كليه واحدها و خدمات موجود و پرسنل آن)

-       اعضاء هيات علمي بخش پزشكي اجتماعي

-       برنامه آموزشي دوره

-       كاورزان شركت كننده در دوره

مراجع آموزشي:در قسمت طرح درسهاي هر بخش بطور اختصاصي قيد شده است.

پشتيباني:حمايت هيات رئيسه و معاونت آموزشي دانشگاه از برنامه كارورزي، بودجه مستقل، نقليه، محل اقامت كارورزان، همكاري و هماهنگي معاونت بهداشتي، مركز بهداشت شهرستان با بخش پزشكي اجتماعي، نظارت و هدايت مستمر اعضاء هيات علمي بخش پزشكي اجتماعي

 


برنامه درسي دوره كارورزي پزشكي اجتماعي و بهداشت

 

اهداف دوره:

هدف كلي:كسب مهارت كارورز در مديريت سلامت جامعه بمنظور ايفاي نقش آينده خود

اهداف بينابيني:

كسب مهارت كارورز در:

* الف) مديريت نظام عرضه خدمات بهداشتي - درماني

** ب) مديريت بيماري در جامعه تحت پوشش

ج) مديريت حل مشكلات بهداشتيدرماني

 

* انتظار مي رود آشنائي با ساختار و شرح وظايف و گردش كار مراكز بهداشتي – درماني و در سطوح مختلف در دوره كارآموزي انجام شده باشد.

** انتظار مي رود مهارت اداره بيمار(Patient Management)در سطح فرد در بخش هاي باليني مربوطه كسب شده باشد.

 الفمديريت نظام عرضه خدمات بهداشتيدرماني

اهداف اختصاصي: پس از اتمام دوره كارورزان قادر خواهند بود:

 الف1)منطقه تحت پوشش خود را براساس دستورالعمل آموزشي مربوطه با صحت قابل قبولارزيابينمايند.

الف2)خدمات بهداشتي – درماني جاري در مركز بهداشتي – درماني محل استقرار خود را طبق دستورالعمل آموزشي مربوطه يا صحت قابل قبولشناسائي و گزارش نمايند.

الف3)باتوجه به اطلاعات بدست آمده در بند 1 و 2 حداقل 5 مشكل بهداشتي عمده در منطقه راليست و اولويت بندي نمايند.

الف4)دراجرايحداقل يك برنامه كشوري جاري در مركز بهداشتي – درماني محل استقرار خود با موافقت گروه پزشكي اجتماعي و تحت نظر مربي مشاركت نموده و نتيجه را گزارش نمايند.

الف5)خدمات مورد نظر را با تاكيد برPHCمطابق دستورالعمل و با كمك چك ليست با صحت مورد قبولپايشنمايد.

الف6)براساس نتايج بدست آمده از پايش فوق جهت بهبود خدمات واحد مربوطه حداقل يكپيشنهاد علميارائه نمايند.

 


هدف ب: مديريت بيماري در جامعه تحت پوشش

ب 1:بيماريهاي بومي موجود در منطقه را طبق اصول اپيدميولوژي شناسائي و گزارش نمايند.

ب 2:كليه مراحل شناسائي وكنترل يك اپيدميرا با صحت مورد قبول بيان كنند.

ب 3:در برنامه شناسائي و كنترل همه گيري (در صورت وقوع) مطابق شرح وظايف يك پزشكمشاركتنمايند.

ب 4:حداقل پنج بيمار مراجعه كننده را باتوجه به سطوح پيشگيري و ارجاع و اصول اپيدميولوژي در فرد، خانواده و جامعهبررسي و طبق فرم مربوطه گزارشنمايند.

ب 5:با استفاده از دستورالعمل هاي موجود، بيماريهاي قابل گزارش را با صحت مورد قبول در فرم مربوطهثبت و گزارشنمايند.

هدف ج: مديريت حل مشكلات بهداشتيدرماني

ج 1برنامه تفصيلي موجود در مركز بهداشتي درماني راطبق اصول برنامه ريزي تفصيلي نقدنمايند.

ج 2-يكي از مشكلاتي را كه در نقد برنامه تفصيلي شناسائي نموده است انتخاب نمايد و براي آن طرح مداخله اي آموزشي مناسب را كه قابل انجام در مدت حضور در عرصه است تهيه كند.

ج 3طرح تهيه شده را اجرا نمايد.

ج 4نتيجه ارزشيابي طرح اجرا شده را تهيه و گزارش نمايد.

* هدف ب 2 اگر چه در حيطه شناختي تنظيم گرديده ولي به عنوان يك ضرورت براي دوره كارورزي محسوب مي شود.

 

عنوان درس:

دوره يك ماهه كارآموزي بهداشت و پزشكي اجتماعي

 

گروه هدف:

دانشجويان پزشكي

پيشنياز: دروس نظري بهداشت و پزشكي اجتماعي

شامل (اصول خدمات بهداشتيبهداشت مادر و كودكاصول اپيدميولوژي

اپيدميولوژي بيماريهاي واگير و غير واگيرآمار و روش تحقيق

 

 

مقدمه

بدنبال نداي تحولات جهاني در آموزش پزشكي كه اولين نشست جهاني آن در سال 1978 در آلماتا شروع و استراتژيPHCرا بعنوان گامي اساسي در دست يابي به هدف بهداشت براي همه تا سال 2000 پيشنهاد نمود و پس از آن براساس مصوبات گردهمايي جهاني ادينبورگ در اسكاتلند در سال 1988، ضرورت تغيير در برنامه هاي آموزش پزشكي بر مبناي نيازهاي جامعه و نقش نوين پزشك قرن آينده سبب شد كه در برنامه هاي آموزش پزشكي تغييراتي رخ دهد به نحوي كه توانمندي هاي فارغ التحصيلان در شناسائي مشكلات بهداشتي – درماني جامعه و نحوه انجام مراقبت و حفظ سلامت مردم افزايش يابد كه منجر به تغييراتي در برنامه هاي آموزش دوره پزشكي عمومي شد.

در كشور ما نيز از سال 1364 با تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وظيفه تربيت نيروي انساني بخش بهداشت و درمان نيز به عهده اين وزارت خانه نهاده شد كه اين گام اساسي تجلي عيني ادغام آموزش و خدمت كه يكي از عمده ترين راه حل هاي بهبود برنامه هاي آموزش پزشكي بود، محقق شد. چرا كه توانمندي يك پزشك در پاسخگوئي بهتر به نيازهاي بهداشتي – درماني جامعه در گرو فراهم نمودن عرصه هاي مناسب يادگيري در طول دوره آموزش پزشكي مي باشد و لذا كسب آموزش در مواجهه با نيازهاي واقعي جامعه به عنوان يكي از سياستهاي برنامه ريزي تعيين گرديد. براين اساس از سال 1364 دوره يك ماهه كارآموزي و كارورزي پزشكي اجتماعي جهت دانشجويان پزشكي و با هدف آشنا نمودن آنان با نظام شبكه بهداشتي درماني كشور و شناخت واقعي مشكلات بهداشتي – درماني مردم و نحوه اداره مديريت مراكز بهداشتي – درماني در برنامه آموزش پزشكي عمومي تعيين شد.

متعاقب آن بخش هاي پزشكي اجتماعي به عنوان گروه آموزشي، مسئول ارائه اين برنامه گرديدند. از آن زمان تاكنون تلاش هاي اساسي در جهت تدوين برنامه هاي مدون و تقويت بخش هاي پزشكي اجتماعي انجام پذيرفته و نتايج چشمگيري داشته است. بدنبال آن در گردهمايي هايي در زيباكنار و پاكدشت ورامين با مشاركت فعال اساتيد بخش هاي پزشكي اجتماعي و مسئولين و دست اندركاران سرانجام برنامه دوره كارآموزي و كارورزي بخش هاي پزشكي اجتماعي به صورت طرح درس مدون تهيه و در اختيار دانشگاه ها قرار گرفت. در جريان اجراي اين برنامه و با ايجاد بخش هاي پزشكي اجتماعي در اكثردانشگاه ها و تنوع تعداد كارآموزان و كارورزان و ويژگي هاي عرصه هاي آموزشي هر دانشگاه و همچنين امكانات و شرايط موجود، هر دانشگاهي برحسب موقعيت خود اقدام به اجراي اين دوره ها نمودند و براساس شرايط خاص خود تغييراتي در آن به وجود آوردند.

در سال 1377 با بررسي هايي كه از طرف مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت متبوع در زمينه نحوه فعاليت گروه هاي پزشكي اجتماعي صورت گرفت نتايجي حاصل شد كه منجر به تشكيل اولين كارگاه كشوري مديران گروه هاي پزشكي اجتماعي در شهريور ماه 1377 گرديد. در اين كارگاه با عنايت به گسترش بخش هاي پزشكي اجتماعي و فعال شدن آنان در اكثر دانشگاه ها و به دليل شرايط متفاوتي كه از نظر تعداد كارورز، امكانات بيتوته، شيوه آموزش، امكانات پشتيباني و نقليه و غيره كه باعث اجراي متفاوت برنامه مدون در دانشگاه ها مي شد، ضرورت بازنگري برنامه هاي كارآموزي و كارورزي مطرح و تصويب گرديد.

آنچه در پيش روي داريد حاصل تلاش گروه هاي پزشكي اجتماعي دانشگاه ها مخصوصاً دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران و اصفهان، اعضاء كميته كشوري پزشكي اجتماعي، صاحب نظران و كارشناسان در اين زمينه، اعضاء محترم هيات علمي گروه هاي پزشكي اجتماعي و مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد كه پس از برگزاري كارگاه ها، جلسات متعدد كميته كشوري و نظرخواهي از گروه هاي پزشكي اجتماعي به عنوان برنامه كارآموزي و كارورزي بهداشت و پزشكي اجتماعي به صورت مجموعه هاي مدون تهيه شده است.


برنامه درسي دوره كارآموزي بهداشت و پزشكي اجتماعي

هدف كلي:

شناخت نظام شبكه بهداشت و درمان و نحوه ارائه خدمات آن به منظور انجام موثر تر وظايف شغلي آينده خود در راستاي حفظ، تامين و ارتقاء سلامتي فرد و جامعه.

اهداف بينابيني:

1 – شناخت ساختار[14]شبكه بهداشت و درمان كشور

2 – شناخت وظايف شبكه بهداشت و درمان كشور

3 – شناخت ارتباط در سطوح مختلف شبكه با جامعه و ديگر بخشها

4 – شناخت وظايف شغلي پزشك در قالب سطوح شبكه

5 – شناخت راه كارهاي برآورد نياز جامعه از طريق مصاحبه با فرد[15]، مشاهده[16]، مصاحبه در جامعه[17]، مباحثه با گروه موردنظر[18]

6 – ايجاد علاقه در دانشجويان براي همكاري با فعاليتها و برنامه هاي نظام ارائه خدمات و كار در اين نظام در راستاي نيازهاي جامعه

7 – بهبود نگرش دانشجويان براي ارائه پيشنهاداتي در زمينه بهبود كيفيت خدمات

اهداف اختصاصي

1 -1- دانشجو پس از حضور در خانه بهداشت با حضور مربي وضعيت موجود ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه ها مقاسه و نقايص را بيان نمايد.

1 – 2- دانشجو پس از حضور در مركز بهداشتي درماني، روستايي ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه مقايسه و نقايص را بيان نمود.

1 -3- دانشجو پس از حضور در مركز بهداشتي درماني، شهري ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه ها مقايسه و نقايص را بيان نمود.

1 – 4- دانشجو پس از حضور در پايگاه بهداشتي ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه ها مقايسه و نقايص را بيان نمايد.

1 – 5- دانشجو پس از حضور در شبكه بهداشت و درمان، روستايي ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه ها مقايسه و نقايص را بيان نمايد.

1 – 6- دانشجو پس از حضور در مركز بهداشت شهرستان ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه ها مقايسه و نقايص را بيان نمايد.

1 – 7 – دانشجو پس از حضور در بيمارستان شهرستان (پلي كلينيك تصخصي) ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه ها مقايسه و نقايص را بيان نمايد.

1 – 8 – دانشجو پس از حضور در آموزشگاه بهورزي ساختار اين واحد را در بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه ها مقايسه و نقايص را بيان نمايد.

1 – 2- دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به مراقبت از كودكان اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

2 -2- دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به مادران بارداراين خدمات را درحد دستوالعمل هاي مربوطه انجام دهد. (با رعايت ضوابط شرعي)

2 – 3- دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به تنظيم خانواده اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد. (با رعايت ضوابط شرعي)

2 -4- دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به بهبود تغذيه اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

2 – 5- دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به آموزش بهداشت اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

2 – 6- دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به بهداشت محيط اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

2 – 7 – دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به بهداشت حرفه اي اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

2 – 8 – دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به درمان علامتي بيماريها و تامين داروهاي اساسي اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

2 – 9 – دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به بهداشت دهان و دندان اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

2 – 10 – دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به  بهداشت مدارس اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

2 – 11 – دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به كنترل بيماريهاي شايع و بومي اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

2 – 12 – دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به ايمن سازي اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

2 – 13 – دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به بيماريهاي ادغام شده در شبكه مانند (بهداشت روان، ديابت، سل و...) اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

3 -1 – دانشجو يك مسئله از نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني را تحت نظر مربي از طريق ارتباط با سطوح مختلف آن و طبق دستورالعملهاي مربوطه پيگيري نمايد.

3 – 2- دانشجو يك مورد ارجاع را در سطوح مختلف طبق دستورالعملهاي مربوطه پيگيري نمايد.

3 – 3- دانشجو در كنار تيم ارائه خدمات و با حضور در يكي از جلسات رابطين، شوراي بهداشتي روستا (هركدام وجود دارد) با جامعه مربوطه ارتباط برقرار نمايد.

3 – 4- دانشجو تحت نظر مربي با پيگيري يك مسئله بهداشتي كه در نظام ارائه خدمات جاري است در كنار تيم از طريق شوراي محل با ساير ارگانها در محدوده فعاليت خودارتباطبرقرار نمايد.

4 – 1- دانشجو با حضور تيم خدمات بهدشاتي اوليه در مركز بهداشتي درماني (در جلسات سياري يا در خود مركز) در انجام وظايف حرفه اي(مديريت بيماران يا مراجعين، شامل شرح حال و معاينه فيزيكي با تاكيد بر جنبه هاي خانوادگي و اجتماعي طبق دستورالعمل و بلوك بهورزي) مشاركت نمايد.

4 – 2- دانشجو با حضور در تيم خدمات بهداشتي اوليه مركز بهداشتي درماني (درجلسات سياري يا در خود مركز) در انجام وظايف سازماني(شامل پايش، نظارت و ارزشيابي و....) طبق دستورالعمل هاي مربوطه مشاركت نمايند.

5 -1- دانشجو با استفاده از منابع اطلاع رساني واحد ارائه كننده خدمت و ابزارهاي ارزيابي نيازهاي جامعه (مصاحبه فردي، مشاهده، مباحثه با گروه موردنظر، مصحبه در جامعه و ...)نيازهاي جامعه تحت پوشش را ليست كند.

5 – 2- دانشجو يكي از نيازهاي ليست شده را كه به نظر قابل حل مي رسدتجزيه و تحليل نموده علل آنرا مشخص نمايد.

5 – 3- دانشجو با استفاده ازنتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات و شاخصها و درك مغايرت ها (كه در بند 5 – 2- اشاره شده است)راه حل عمليرا ارائه نمايد.

5 – 4- دانشجو در انجام يكي از راهكارهاي عملي انتخاب شده توسط كارورز و يا كاركنان بهداشتي مشاركت نمايد.


استراتژي آموزش

با تكيه بر مشاركت فعال دانشجو از طريق فعاليتهاي يادگيري درون جامعه[19]، فعاليت يادگيري از طريق حل مساله[20]و مبتني بر وظيفه[21]مي باشد.

روش آموزش:

از روشهاي زير در آموزش اين دوره استفاده مي شود.

1 – مشاركت در ارائه خدمات[22]

2 – شبيه سازي[23]

3 – نشان دادن[24]

4 – ايفاي نقش[25]

محتواي آموزش:

براساس اجزا و اصولPHCمنطبق بر بلوك هاي بهورزي و دستورالعملهاي مربوطه.

زمانبندي كل دوره بصورت زير مي باشد:

الف: سه روز اول در آموزشگاه بهورزي شامل:

·       يك روز جهت يادآوري[26]مطالب نظري قبلي

·       دو روز جهت نشان دادن[27]فعاليتهاي خانه بهداشت

ب: * چهارده روز در خانه بهداشت جهت شناخت عملكرد و محتواي خدمات در خانه بهداشت (با بيتوته)

ج: * دو روز در مركز بهداشتي – درماني، روستايي جهت شناخت عملكرد و محتوا (با بيتوته)

د: * دو روز در مركز بهداشتي – درماني شهري و پايگاه بهداشتي جهت شناخت عملكرد و محتوا

ه: * يك روز مركز بهداشت شهرستان جهت شناخت عملكرد و محتوا

و: * يك روز بيمارستان يا پلي كيلينيك تخصصي جهت شناخت علمكرد و محتوا

ز: * يك روز امتحان عملي هدف دار در عرصه(OSFE)[28]

ح: * يك روز نشست با اعضاي گروه پزشكي اجتماعي و شبكه مربوطه


 

 

 

آيين نامه شرح وظايف كارآموزان دوره دكتري

عمومي پزشكي

 

كارآموز پزشكي به دانشجوي دكتري عمومي پزشكي اطلاق مي شود كه مقاطع علوم پايه و فيزيوپاتولوژي را به پايان رسانده است و مجاز به ورود به بخشهاي باليني براي كسب دانش نظري و تجربيات عملي و مهارت هاي حرفه اي، تحت نظارت اعضاء هيات علمي و براي اخذ مدرك دكتري پزشكي است. مسئوليت كارآموزان در هر گروه يا بخش با مدير گروه يا رئيس آن بخش و در ساعات كشيك با پزشك معالج كشيك يا عضو هيات علمي آنكال يا دستيار ارشد كشيك بخش يا بيمارستان است. پزشك معالج به عضو هيات علمي كه بيمار تحت نظارت وي در بيمارستان بستري مي شود اطلاق مي گردد.

دوره كارآموزي مي تواند به دو دوره كارآموزي پايه يا استيودنتي و كارآموزي پيشرفته يا اكسترني تقسيم شود. در دوره استيودنتي دانشجو عمدتا نقش نظاره كننده و مشاهده گر داشته و در دوره اكسترني مي تواند تحت نظر پزشك معالج يا دستيار، فعاليت هاي تشخيصي و درماني مندرج در اين آيين نامه را انجام داده تا بتواند براي انجام وظايف آينده خود بعنوان كارورز آمادگي لازم را كسب نمايد.

شرح وظايف كارآموز مطابق بندهاي زير است:

الفكليات:

1 – حفظ و رعايت شئون شرعي و اخلاق پزشكي در كليه ساعات حضور در بيمارستان

2 – رعايت مقررات داخلي گروه يا بخش، بيمارستان، دانشكده و دانشگاه

تبصره: مقررات گروه و بخش نبايد با آيين نامه هاي ابلاغي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي منافات داشته باشد.

3 – رعايت مفاد آيين نامه ها و مقررات ابلاغ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

بمراقبت از بيمار و مدارك پزشكي:

4 – اخذ شرح حال و انجام معاينه باليني، تفسير و پيگيري نتايج آزمايشات و بررسي هاي پاراكلينيك، ارزيابي و بيان برنامه تشخيصي و مطرح نمودن تشخيص هاي افتراقي مناسب از كليه بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و كشيك.

5 – ويزيت روزانه بيماران بستري مربوط در بخش و به همراه كارورز و دستيار و پزشك معالج و اطلاع از كليات برنامه درماني و ليست داروهاي دريافتي و نوشتن سير بيماري در صورت لزوم و يا ويزيت بيماران سرپايي.

6 – در صورت لزوم و به تشخيص دانشكده پزشكي و گروه مربوطه پي گيري دريافت جواب آزمايشات (به شكل غيرحضوري مگر در موارد اورژانس) و بررسي آخرين گزارش هاي پارا كلينيكي بيمار.

7 – در صورت لزوم و به تشخيص دانشكده پزشكي و گروه مربوطه نوشتن يادداشت هاي مخصوص آغاز و پايان هر دوره(on-and off service notes)

8 – در صورت لزوم و به تشخيص دانشكده پزشكي و گروه مربوطه نوشتن برگه هاي درخواست تصويربرداري از جملهMRI, CT Scan، راديوگرافي، سونوگرافي، آندوسكوپي، آنژيوگرافي و كليه برگه هاي درخواست پاراكلينيگ ديگر، در صورتي كه برابر مقررات آن گروه يا بيمارستان يا دانشكده نياز به نگارش شرح حال بيمار در فرم مربوط باشد.

پاقدامات تشخيصيدرماني:

9 – فراگيري امور زير به منظور كسب مهارت حداكثر به مدت 6 ماه و با تعيين معاونت آموزشي دانشكده بر عهده كارآموز مي باشد. بديهي است باتوجه به راه اندازي مراكز آموزش مهارتهاي باليني لازم است اين مهارتها قبل از مواجه با بيمار واقعي در اين مراكز و به نحو مقتضي به كارآموزان آموزش داده شود.

* تزريق

* رگ گيري(IV Cannulation)

* نمونه گيري وريدي(venous blood sampling)

* نمونه گيري براي كشت خون

* گرفتنECGو تفسير آن

* پانسمان ساده

* رنگ آميزي گرم و مشاهده لام

* تهيه و تفسير ميكروسكوپي نمونه ادرار و لام خون محيطي

* ساكشن ترشحات حلق و لوله تراشه

* فيزيوتراپي تنفسي

* تهيه لام خون محيطي

* نمونه گيري از گلو و زخمها

10 – انجام امور زير تنها با موافقت و تحت نظارت مستقيم پزشك معالج يا دستيار مي تواند توسط كارآموز انجام شود:

* گذاشتن لوله معده و گرفتن نمونه از ترشحات معده

* گذاشتن سوند ادراري بجز در نوزادان و شيرخواران (ترجيحاً در بيماران هم جنس)

* گرفتن گازهاي خون شرياني(ABG)

* فلبوتومي

* بخيه زدن و كشيدن بخيه

* انجام تستPPDو خواندن آن

* انجام پانسمان هايي كه نياز به دبريدمان، شستشوي تخصصي (غير روتين) و يا بخيه مجدد طبق نظر پزشك معالج دارند و يا عفوني شده باشند.

* انجام واكسيناسيون روتين اطفال در خانه هاي بهداشت و يا درمانگاه ها

* انجام شستشوي گوش

* كنترل ضربان قلب جنين(Fetal Heart Rate)و انقباضات رحم و حركات جنين

* گچ گيري ساده و باز كردن گچ

11 – كارآموزان در موارد زير تنها مي تواند انجام هر كدام از اين اعمال را توسط فراگيران مقاطع بالاتر (كارورز يا دستيار) مشاهده نمايند:

* مشاهده تامپون قدامي بيني

* مشاهده خارج كردن جسم خارجي از گوش، حلق، بيني و چشم

* مشاهده كوتر خون ريزي بيني

* مشاهده گذاشتن لوله تراشه وairway

* مشاهده كارگذاري كشش پوستي

* مشاهده آتل گيري

* مشاهده انجام پونكسيون لومبار(Lumbar puncture)

* مشاهده تخليه آبسه

* مشاهده نمونه گيري سوپراپوپيك

* مشاهده كشيدن(tap)مايع آسيت و پلور

* مشاهده و يادگيريCPR

* مشاهده و يادگيري زايمان طبيعي

* مشاهده آسپيراسيون و بيوپسي مغز استخوان

* مشاهده پونكسيون مفصل زانو

* مشاهده تزريق داخل نخاعي(Intrathecal)و داخل مفصلي

* مشاهده انجام جراحي هاي سرپايي ساده (ختنه، برداشتن توده هاي سطحي، خارج كردن(ingrowing nail

* مشاهده گذاشتنchest tube

* مشاهده تزرق داروهاي خطرناك

* مشاهده تعويض لوله نفروستومي يا سيستوستومي

* مشاهده درناژ سوپراپوبيك مثانه

* مشاهده گذاشتن كاتتر وريدي نافي و همكاري در تعويض خون نوزادان

* مشاهده سونداژ ادراري شيرخواران

* مشاهده كات دان

* مشاهدة هر اقدام تشخيصي، درماني و تهاجمي ديگر كه در برنامه آموزشي مصوب كارورزان پيشنهاد شده است.

* بقيه موارد مشابه كه در اين آيين نامه نيامده است.

تشركت در همايش هاي آموزشي:

12 – شركت منظم و فعال در كليه كلاس هاي درس تئور و يا كارگاهي و جلسات آموزشي بخش شامل گزارش صبحگاهي، كنفرانس هاي علمي، كلاس هايmanagement، اتاقهاي عمل، راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي.

13 – حضور فعال و منظم در ويزيت بيماران توسط پزشك معالج.

14 – شركت در درمانگاه يا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعيين شده و گرفتن شرح حال، انجام معاينه از بيمار و معرفي بيمار به پزشك معالج يا دستيار.

15 – معرفي بيمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پزشك معالج يا دستيار مربوط، شامل: معرفي كوتاه بيمار، دليل بستري شدن، بيان تشخيص هاي افتراقي و طرح درماني.

16 – ارائه كنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه تنظيمي توسط مسئول آموزش بخش يا دستيار ارشد.

ثحضور در بيمارستان:

17 – حضور در بيمارستان، درمانگاه و يا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعيين شده از سوي رياست هر گروه يا بخش يا دانشكده (مسئول آموزش كارآموزان هر بخش موظف است براي كليه ساعات حضور آنان در بخش برنامه آموزشي مدون تهيه و در آغاز دوره اعلام كند).

18 – حداكثر تعداد كشيك، براساس شرايط گروه و دانشكده تعيين و در هر صورت از 10 شب درماه تجاوز نخواهد كرد. حداقل تعداد كشيك در گروه هاي داخلي، جراحي، كودكان و زنان 5 شب در ماه و درگروه هاي ديگر مدير گروه يا رييس بخش براساس تعداد بيمار، تعداد كارآموز، امكانات رفاهي، تعداد تخت بيمارستاني و برنامه آموزشي حداقل تعداد كشيك را تعيين مي كند. ساعت كشيك كارآموزان براساس امكانات و شرايط هر دانشكده پزشكي تعيين مي گردد.

19 – تنظيم برنامه چرخش كارآموزان در بخشها و كشيك ها به عهده پزشك يا دستيار مسئول آمزوش كارآموزان است.

20 – جابجايي در برنامه كشيك ممكن نيست، مگر با اطلاع قبلي (حداقل 24 ساعت قبل) و يا در موارد اضطراري، به شرط تعيين جانشين و موافقت پزشك يا دستيار مسئول آموزش كارآموزان.

21 – ترك كشيك جز در موارد اضطراري و با كسب اجازه از پزشك يا دستيار ارشد كشيك مطلقا ممنوع است.

22 – خروج از بيمارستان در اوقات عادي با استفاده از مرخصي ساعتي و با موافقت پزشك يا دستيار مستقيم و پزشك يا دستيار مسئول آموزش كارآموزان مقدور است.

23 – اولويت كاري كارآموزان شركت در جلسات و همايش هاي آموزشي، راندهاي آموزشي و در درمانگاه ها است.

24 –موارد تخلف كارآموزان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجام وظايف و يا شكايات كارآموزان در اين رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي بخش، گروه يا بيمارستان يا دانشكده مطرح و تصميمات لازم گرفته خواهد شد. چنانچه مسائل مطروحه در هر كدام از مراجع رسيدگي كننده اوليه به نتيجه قطعي نرسيد، مورد به مرجع بالاتر جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارجاع خواهد شد. مرجع نهايي تصميم گيري شوراي آموزشي دانشكده خواهد بود.

25 – مديران گروهها و روساي بخشهاي بيمارستانهاي آموزشي مسئول مسئول حسن اجراي اين آيين نامه هستند. روساي دانشكده هاي پزشكي از طريق معاونين آموزشي بيمارستانها بر حسن اجراي اين آيين نامه نظارت خواهند داشت.

تبصره1: برنامه مدون آموزشي كارآموزان در هر گروه بايد با تاييد دانشكده پزشكي تهيه و از طريق دانشكده و گروه به كارآموزان ابلاغ گردد.

تبصره 2: گروه هاي آموزشي موظفند در يك جلسه توجيهي كارآموزان هر دوره را در ابتداي دوره كارآموزي در آن گروه توجيه نموده و آنان را با شرح وظايف و مقررات گروه آشنا نمايند.

26 – اين آيين نامه در 26 ماده و 3 تبصره در بيست وهفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 7/9/83 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با آن لغو مي گردد.

 


 

اهداف كلي درس نظري: بيوشيمي 1 (2 واحدي)

از دانشجو انتظار مي رود پس از پايان دوره با موارد زير آشنا شوند:

ساختمان قندها، چربيها، اسيدهاي آمينه و پروتئينها، غشاء سلولي، نوكلئوتيدها، ويتامينها، اسيدهاي نوكلئيك، آنزيمها و كوآنزيمها.

خواص فيزيكوشيميائي و روشهاي جداسازي بيومولكولهاي فوق

 

اهداف جزيي درس:

اين اهداف در هفده جلسه پيگيري مي شود كه به ترتيب زير ميباشد:

 

جلسه اول: مقدمة شناخت بيوشيمي و ساختمان سلول

هدف و طرح درس

عناصر و سازندة سلولي

تعريف بيوشيمي

مولكولهاي اولية حيات

تعريف سلامتي

سلول

علل ايجاد بيماري

مختصري از اجزاء سلول

ارتباط بيوشيمي با ساير علوم پزشكي

 

 

 

جلسه دوم: آب و تامپونها

هدف و طرح درس

ساختمان آب

انواع پيوندهاي هيدروژني

معادلة هندرسن هاسلباخ

تعريف اسيد و باز

تعريف تامپون

تعريفpkوph

تامپونهاي مهم بدن

جلسه سوم: ساختمان و خواص و نقش انواع اسيدهاي آمينه و پروتئينها

هدف و طرح درس

آمينواسيدهاي بدون رمز ژنتيكي

اسيدهاي آمينه

جداسازي

پروتئينها

فعاليت نوري

 

 

جلسه چهارم: ساختمان و خواص و نقش انواع اسيدهاي آمينه و پروتئينها

پروتئينها

الكتروفورز و اولتراسانتريفوژ و توضيح اساس كار

حلاليت پروتئينها

ساختمان سه بعدي پروتئين وProteinfolding

روش كروماتوگرافي

ساختمان اول، دوم، سوم و چهارم

 

 

جلسة پنجم: ادامه ساختمان و خواص و نقش انواع اسيدهاي آمينه و پروتئينها

تقسيم بندي پروتئينها

پروتئينهاي كروي: آلبومينها، گلوبولينها، هموگلوبين ها، ساختمان و مكانيزم عمل و تنظيم آلوستريك

پروتئينهاي رشته اي: (كراتين – كلاژن – الاستين) و پروتئينهاي مركب (انواع پروتئينهاي مركب)

 

 

جلسة ششم: كربوهيدراتهاگليكوپروتئينهاگليكوزآمينوگليكانها

هدف و طرح درس

شيمي كربوهيدراتها

تعريف كربوهيدراتها

انواع ايزومري

 

 

جلسه هفتم: كربوهيدراتهاگليكوپروتئينهاگليكوزآمينوگليكانها

تقسيم بندي: منوساكاريدها – مشتقات منوساكاريدها

اليگوساكاريدها

هموپلي ساكاريدها

= هتروپلي ساكاريدها – گليكوپروتئينها

 

 

جلسة هشتم: ليپيدها و ليپوپروتئينها

هدف و طرح درس

سيستم گاما و اپسيلون

ساختمان شيميايي ليپيدها و ليپوپروتئينها

مشتقات اسيدهاي چرب مثل ايكوزانوئيدها

تقسيم بندي

پروستاگلاندين ها

اسيدهاي چرب خواص انديس يد و...

اسيدهاي چرب ضروري و غير ضروري

ايزومري در اسيدهاي چرب غير اشباع

تري گليسريدها

خواص مثل: هيدروليز شدن – صابوني شدن – رانسيده شدن – پراكسيداسيون و هيدروژناسيون

 

 

جلسة نهم: ليپيدها و ليپوپروتئينها

فسفوگليسريدها

اسفنگوليپيدها

نقش فسفوليپيدها

سراميدها، اسفنگوميلين، سريروزيد، گانگليوزيد سولفاتيد

چربيهاي آمفي پاتيك و اهميت آنها

مومها، چربيهاي غير صابوني شدن، استرولها و ترپن ها

ليپوزوم

ليپوپروتئينها، اهميت و تقسيم بندي، شيلوميكرون،HDL, VLDL, LDL

 

 

جلسة دهم: غشاء سلولي و تبادلات

هدف و طرح درس

اهميت واحدهاي كربوئيدراته در سطح غشاء

ساختمان غشاء سلولي

پروتئينهاي غشاء

تركيبات بكار رفته در غشاء

انتقال مواد از غشاء

پروتئينهاي موجود در ساختمان غشاء

انواع انتقال

غشاء گلبول قرمز بعنوان الگوي غشاء

يونوفرها

 

 

جلسة يازدهم: ساختمان انواع نوكلئوتيدها

هدف و طرح درس

ساختمان بازهاي آلي نيتروژن دار اصلي و فرعي

واكنشهاي بازهاي آلي نيتروژن دار

توتومريسم

ديمريزاسيون

ساختمان و نامگذاري نوكلئوزيدها و نوكلئوتيدها

 

جلسة دوازدهم: ويتامينها و كوآنزيم

هدف و طرح درس

تعريف

طبقه بندي

توضيح خواص عمومي ويتامينهاي محلول در آب

 

 

جلسة سيزدهم: ادامه ويتامينها و كوآنزيم

ساختمان شيميايي ويتامينهاي محلول در آب

نقش كوآنزيمي

اختلالات حاصل از كمبود ويتامينها

 

 

جلسة چهاردهم: ادامه ويتامينها و كوآنزيمها

ويتامينهاي محلول در آب،B5, B3pp, B6, B2, B1اسيدپانتوتنيك،B12، اسيدفوليك،H,C, B9، بيوتين

اسيدليپونيك

ويتامينهاي محلول در چربيA,D,E,K

 

 

جلسة پانزدهم: آنزيمها

هدف و طرح درس

تعريف طبقه بندي

ساختمان آنزيم

نامگذاري

 

 

 

 

جلسة شانزدهم: ادامه آنزيمها

مكانيسم عمل آنزيم ها

تعيين فعاليت آنزيمها

ميكائيليس و منتون

لينوربروك و عوامل مؤثر بر فعاليت آنزيمها

 

 

جلسة هفدهم: ادامه آنزيمها

انواع مهار كننده

ايزوآنزيمها و ايزوفرمها

كنترل تنظيم عمل آنزيمها و آنزيمهاي آلوستريك و تغييرات كووالانسي وزيموژن

انواع واكنشهاي آنزيمي منظم و غير منظم و چند سوبسترايي

 

 


اهداف كلي درس نظري: بيوشيمي 2 (3 واحدي)

از دانشجو انتظار مي رود پس از پايان دوره با موارد زير آشنا شوند:

-       با متابوليسم قندها، چربيها، اسيدهاي آمينه و پروتئينها، نوكلئوتيدها و اسيدهاي نوكلئيك

-       با اهميت و وظايف مواد بيولوژيك، آب و مواد معدني

-       با زنجيرة تنفسي سلول، انرژي و اكسيداسيون بيولوژيك

-       با بيماريهاي حاصل از اختلال در متابوليسم بيومولكولهاي فوق الذكر

-       با روشهاي پيشگيري و درمان اختلالات مربوط به غدد آندوكرين

-       با ساختمان، وظايف و اختلالات مربوط به غدد آندوكرين

-       با روشهاي جداسازي و استخراج بيومولكولها

اهداف جزيي درس:

اين اهداف در 24 جلسه پيگيري مي شود كه به ترتيب زير مي باشد:

جلسة اول: بيوانرژتيك و اكسيداسيون بيولوژيك

هدف و طرح درس

سموم تنفسي

هدف از زنجيرة بيوانرژتيك

محل انجام واكنشهاي تنفسي

قوانين ترموديناميك و انرژي آزاد

پتانسيل ردوكس و آزاد شدن انرژي

مولكولهاي موجود در زنجيره انتقال الكترون

ساير زنجيره هاي انتقال الكترون

چگونگي توليدATPو نسبتPبهO

موادUncoupler

چگونگي عملATPسنتتاز

 

 

 


جلسه دوم: متابوليسم كربوهيدراتها

هدف و طرح درس

شمايي از راه هاي مختلف متابوليسم قندها

تعريف

تنظيم راه گليكوليز – متابوليسم فروكتوز – توضيح اختلالات حاصله

هضم و جذب كربوهيدراتها

متابوليسم گالاكتوز و توضيح اختلالات حاصله

 

 

جلسه سوم: متابوليسم كربوهيدراتها

راههاي مختلف متابوليسم اسيدپيرويك

سيكل كربس: چگونگي تنظيم آن

مسير اسيديورونيك

 

 

جلسه چهارم: متابوليسم كربوهيدراتها

گليكوژنز

گليكوژنوليز

گليكونئوژنز

سيكل كوري و سيكل پنتوز فسفات

توضيح اهميت و اختلالات حاصل در هر يك از راه هاي متابوليسمي و تنظيم هورموني

 

 

جلسه پنجم: متابوليسم ليپيدها و ليپوپروتئينها

هدف و طرح درس

بيوسنتز اسيدهاي چرب

تعريف

متابوليسم اجسام كتني

هضم و جذب ليپيدها

ليپوليز و تنظيم هورموني آن

اكسيداسيون اسيدهاي چرب

 

 

 

جلسة ششم: متابوليسم ليييدها و ليپوپروتئينها

سنتزتري گليسريدها

بيوسنتز اسفنگوليپيدها

بيوسنتز گليسروفسفوليپيدها

كاتابوليسم گليسروفسفوليپيدها

سراميدها

سربروزيدها

اسيل گليسرولها

بيوسنتزايكوزانوئيدها يا پروستاگلاندين ها

پلاسموژن ها و الكيل اترها

 

 

 

جلسة هفتم: متابوليسم ليپيدها و ليپوپروتئينها

گلوبوزيدها

متابوليسم استرولها و كلسترولها

گانگليوزيدها

متابوليسم شيلوميكرونها – سنتز شيلوميكرونها در سلولهاي مخاط روده

سولفاتيدها

متابوليسمLDL, HDL,VLDL

كاتابوليسم اسفنگوليپيدها

تغييرات فيزيوپاتولوژيك ليپوپروتئينها و ليپيدها

 

جلسة هشتم: متابوليسم اسيدهاي آمينه و پروتئينها

هدف و طرح درس

هضم و جذب و اختلالات موجود در جذب اسيدهاي آمينه

آمونياك و سيكل اوره

اختلالات متابوليكي سيكل اوره

تعادل ازت

 

 

جلسة نهم: ادامه متابوليسم اسيدهاي آمينه و پروتئينها

دزآميناسيون اسيدهاي آمينه:

ترانس آميناسيون

دزآميناسيون اكسيداتيو

سرنوشت اسكلت كربني اسيدهاي آمينه

متابوليسم برخي از اسيدهاي آمينة ضروري و غير ضروري

 

 

جلسة دهم: متابوليسم تركيبات ازتدار غير پروتئيني: پورفيرين ها، هم و نوكلئوتيدها

هدف و طرح درس

تنظيم سنتزهموگلوبين

ساختمان پورفيرين ها

پورفيريا

انواع پورفيرين ها

تجزية هموگلوبين

سنتز هموگلوبين

 

 

 

جلسة يازدهم: ادامه متابوليسم تركيبات ازتدار غير پروتئيني: پورفيرين ها، هم و نوكلئوتيدها

مختصري از انواع يرقانها

متابوليسم ساير مواد ازتدار غير پروتئيني مانند: گلوتامين و اسيدهيپوريك

سنتز ريبونوكلئوتيدهاي پوريني و پيريميديني

بيوسنتز كوآنزيمهاي نوكلئوتيدي و تجزية بازهاي پوريني

تشكيل دزاكسي ريبونوكلئوتيدها

دگرادياسيون نوكلئوتيدها

 

 

جلسة دوازدهم: بيولوژي مولكولي (همانندسازي، نسخه برداري، ترجمةDNA، بيوسنتز پروتئين ها)

هدف و طرح درس

ساختمان انواعDNAوRNAو همانندسازي

الف – پروكاريوتها: عوامل همانندسازي، همانندسازي، رتروويروسها، ضايعه و ترميمDNAپروكاريوتي

ب – يوكاريوتها: همانندسازي، ضايعه و ترميمDNA، تغييرات پس از سنتز و جهش، سنتزRNA

 

جلسة سيزدهم: ادامه بيولوژي مولكولي (همانندسازي، نسخه برداري و ترجمةDNAبيوسنتز پروتئين ها)

الف – پروكاريوتها:RNAپليمراز، آغاز رونويسي، تطويل، خاتمة رونويسي، پيش سازهايRNAريبوزومي و ناقل، مهار كنندة رونويسي

ب – يوكاريوتها:RNAپليمراز، فاكتورهاي رونويسي در يوكاريوتها،Splicing Process، پيش سازmRNA

 

 

جلسة چهاردهم: ادامه بيولوژي مولكولي (همانندسازي، نسخه برداري و ترجمةDNA، بيوسنتز پروتئين ها)

 

بيوسنتز پروتئيني، فرهنگ توارث و ارتباط آن باRNAناقل – مرحلة فعال شدن اسيد آمينه – آغاز بيوسنتز و تطويل زنجيره و خاتمة بيوسنتز

تغييرات پلي پپتيدنوساز – پروتئينهاي ميتوكندريايي – جهش – سموم و آنتي بيوتيكهاي مهار كنندة بيوسنتز

 

 

جلسة پانزدهم: ادامه بيولوژي مولكولي (همانندسازي، نسخه برداري و ترجمةDNA، بيوسنتز پروتئين ها)

تنظيم بيان ژن

الف – پروكاريوتها: اپرون – القاي بتاكالاكتوزيداز – اپرون لاكتوز – اپرون تريپتوفان

ب – يوكاريوتها:Amplificationژنها – جدا شدن زماني و مكاني سنتزRNAاز بيوسنتز – فعال شدنDNAتوسط هورمونها

 

 

جلسة شانزدهم: هورمونها

هدف و طرح درس

تعريف

كليات هورمونها

مكانيزم عمل هورمونها: استروئيدي – پپتيدي و پروتئيني – مشتق از اسيدهاي آمينه

 

 

 

 

جلسة هفدهم: هورمونها

غدد آندوكرين:

الف – هيپوتالاموس و هورمونهاي آن: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي هورمونهاي مربوطه

ب – هيپوفيز و هورمونهاي آن: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن

ج – تيروئيد و هورمونهاي آن: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن

 

 

جلسة هجدهم: هورمونها

د – لوزالمعده و هورمونهاي آن: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن

ه – هورمونهاي غدة فوق كليه:

قسمت قشري غدة فوق كليه و هورمونهاي آن، ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن

قسمت مركزي غدة فوقكليه و هورمونهاي آن: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن

 

 

جلسة نوزدهم: هورمونها

و – غدد تناسلي:

بيضه ها و هورمونهاي آن: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن

تخمدانها و هورمونهاي آن: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن

 

 

جلسه بيستم: هورمونها

ط – هورمونهاي تنظيم كننده: كلسيم:

پاراتورمون: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح پاتوفيزيولوژي آن

كلسي توبول: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن

كلسي تونين: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن

ح – هورمونهاي دستگاه گوارش: ساختمان، طرزعمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن

 

 

جلسة بيست و يكم:pHخون و چگونگي تنظيم آن (تعادل اسيد و باز)

هدف و طرح درس

نقش تامپونهاي خون

تعريفpHو عوامل مؤثر در تنظيم آن

توضيح اسيدوز و آلكالوز حقيقي و جبران شده و علل آن

نقش كليه و كبد و ريه ها

 

 

 

جلسة بيست و دوم: آنزيمهاي باليني

هدف و طرح درس

اهميت آنزيمها در پزشكي و كاربرد آنها درتشخيص بيماريها

فسفاتاز آلكالن

ترانس آمينازها

اسيدفسفاتاز

لاكتات دهيدروژناز

ايزوسيترات دهيدروژناز

كراتين فسفوكيناز

گاماكلوتاميل ترانسفراز – كولين استراز

آلدولاز – آميلاز – ليپاز

 

جلسة بيست و سوم: متابوليسم آب

هدف و طرح

چگونگي توزيع آب در بدن

تركيبات موجود در آب داخل و خارج سلولي و خون

عوامل موثر در تبادل آب در فضاهاي داخل و خارج سلولي

پديده اسمز و قوانين مربوطه

تعادل دونان

توضيح چگونگي تبادل آب در داخل و خارج سلول

توضيح اختلالات حاصله

 

 

جلسة بيست و چهارم: متابوليسم مواد معدني

هدف و طرح درس

تعريف

تقسيم بندي مواد معدني

توضيح متابوليسم هر يك از مواد معدني اصلي: سديم، پتاسيم، كلر، كلسيم، فسفر، آهن و منيزيم

توضيح متابوليسم مواد معدني كمياب: يد، مس، فلوئور، سلنيوم، منگنز، كبالت، گوگرد، موليبدن و روي

توضيح اختلالات حاصل از كمبود هر يك از مواد معدني اصلي و كمياب

 

 


درس عملي 1 واحد

اهداف كلي درس:

از دانشجو انتظار مي رود پس از پايان دوره:

-       چگونگي اندازه گيريPHو تيتراسيون اسيد و باز را فراگيرد.

-       تشخيص قندها را بطور كيفي بياموزد.

-       تشخيص اسيدهاي آمينه را بصورت كيفي بياموزد.

-       سينيتيك آنزيم را فراگيرد.

-       روشهاي مختلف كروماتوگرافي را فراگيرد.

-       تركيبات موجود در ادرار را شناسائي كند.

-       دستگاه و روش كاراسپكتروفتومتر و فليم فتومتر را بياموزد.

-       بتواند پروتئين– قند و اوره سرم را اندازه گيرد.

اهداف جزيي درس:

جلسه اول: تيتراسيون:

-       تعيينPH

-       روشهاي اندازه گيريPH

-       انواع روشهاي تيتراسيون

جلسه دوم: آزمايش كيفي قندها:

-       روشهاي مختلف شناسائي قندها

-       روش بنديكت

-       روش سليوانف

-       روش بارفورد

-       روش بيال

-       تشخيص پلي ساكاريد

جلسه نهم:اندازه گيري پروتئين سرم

-       روش بيوره

-       عوامل كاهش و افزايش پروتئين سرم

-       انواع پروتئين هاي سرم

-       مقادير نرمال

 

جلسه دهم: اندازه گيري قندس رم

-       تعريف گليسمي

-       انواع گليسمي

-       بيماري ديابت

-       عوامل افزايش و كاهش دهنده قند خون

-       اندازه گيري قند بروش آنزيمي

-       مقادير نرمال

 

جلسه يازدهم: اندازه گيري اوره سرم

-       سنتز اوره

-       تعريف اوره مي

-       انواع اوره مي

-       عوامل افزايش و كاهش دهنده اوره خون

-       اندازه گيري اوره بروش دي استيل منوكسيم

-       مقادير نرمال

 

جلسه دوازدهم: امتحان تئوري عملي


بيوشيمي 1 (ساختماني)

 

                                                                                                                كد درس: 1– 04

 

تعداد واحد: 2 واحد

نوع واحد: نظري

 

پيش نياز:

سرفصل دروس: (34 ساعت)                                                         تعداد جلسات 2 ساعته

مقدمه، شناخت بيوشيمي و ساختمان سلول                                                                            1

غشاء سلول و تبادلات                                                                                                         1

ساختمان و خواص كربوهيدراتها                                                                                          2

ساختمان نوكلئوتيدها و اسيدهاي نوكلئيك                                                                           1

ساختمان و خواص ليپيدها و ليپوپروتئين ها                                                                            2

ساختمان و خواص اسيدهاي آمينه و پروتئين ها                                                                      2

آب و تامپون ها                                                                                                                 1

آنزيم                                                                                                                               3

ويتامين ها و كوآنزيم ها                                                                                                     3


بيوشيمي 2 (متابوليسم)

 

                                                                                                            كد درس: 204

تعداد واحد: 3 واحد

نوع واحد: نظري

پيش نياز: بيوشيمي 1 (ساختماني)

 

سرفصل دروس: (51 ساعت)                                                                  تعداد جلسات 2 ساعته

اكسيداسيون بيولوژيك                                                                                                       1

متابوليسم كربوهيدراتها                                                                                                       3

متابوليسم ليپيدها و ليپوپروتئين ها                                                                                          3

متابوليسم آب و مواد معدني                                                                                                 2

PHخون و چگونگي تنظيم آن                                                                                           1

بيولوژي مولكولي                                                                                                               3

بيوسنتز پروتئين                                                                                                                  2

متابوليسم تركيبات ازت دار غير پروتئيني                                                                               2

متابوليسم اسيدهاي آمينه و تركيبات ازت دار پروتئيني                                                             2

آنزيمهاي سرم                                                                                                                   1

كليات هورمونها                                                                                                                1

هورمونهاي هيپوفيز – هيپوتالاموس و تيروئيدي                                                                       1

ساير هورمونها                                                                                                                   3


بيوشيمي عملي

                                                                                                           كد درس: 304

 

تعداد واحد: 1 واحد

نوع واحد: عملي

پيش نياز: بيوشيمي 1 (ساختماني) و بيوشيمي 2 (متابوليسم)

 

سرفصل دروس: (34 ساعت)

آشنايي با لوازم آزمايشگاهي و تهيه محلولها

آزمايشات كيفي قندها

آزمايشات كيفي چربيها

آزمايشات كيفي اسيدهاي آمينه و پروتئين ها

كروماتوگرافي كاغذي اسيدهاي آمينه و پروتئين ها

آزمايشات كامل شيميايي ادرار

اسپكتروفتومتري و رسم منحني استاندارد

اندازه گيري قند خون و اوره

اندازه گيري كراتينين يا اسيد اوريك

اندازه گيري كلسترول يا تري گليسيريد يا بيلي روبين خون

اندازه گيري ترانس آمينازها و يا آنزيم هاي ديگر خون

توضيح فليم فتومتري و اندازه گيري سديم و پتاسيم و يا ليتيوم

توضيح الكتروفورز و نشان دادن باند و رنگ آميزي آن


 

استانداردهاي پايه[29]دوره آموزش پزشكي عمومي

كليات

مقدمه

حمد و سپاس ايزديكتا و پروردگار جهانيان را كه منت نهاده، با نور اسلامو به رهبري بنيانگذار جمهوري اسلامي، حضرت امام خميني (ره)، ملت ايران را از بندهاي اسارت فرهنگي رهانيد و شكوفايي توان علمي براي بالندگي دانش و تربيت نيروي انساني عالم و متعهد را هموار كرد.

دغدغه جستجوي حقيقت و حس همدردي و تلاش براي رفع درد ديگران سبب ظهور دانش پزشكي و آموزش مداوم آن شده است. در دهه هاي اخير افزايش انتظار از علم پزشكي – چه در وسعت و چه در عمق – همراه با دگرگوني هاي جمعيتي، افزايش شيوع بيماري هاي مزمن و بروز بيماريهاي نوپديد، تاكيد بر ارتقاي سلامت و پيشگيري، هزينه هاي رو به افزايش مراقبت هاي سلامت و عدالت در سلامت سبب دگرگوني در تقاضا براي ارائه خدمات پزشكي شده است.

در عصر حاضر پزشكان بايد با توكل به ذات لايزال الهي و جهت كسب رضاي خالق، ضمن تلاش براي ارتقاي سلامت جامعه و افراد، پيشگيري از بيماري ها، ارائه مراقبت هاي اوليه و درمان بيماري ها؛ مديراني موثر در گروه هاي بهداشتي درماني، حامي بيماران و جامعه؛ متفكراني منتقد و معلمان و مربياني ورزيده باشند كه آلام بيماران را دلسوزانه و مبتني بر تعهد و اخلاق تسكين دهند، در استفاده از اطلاعات مهارت داشته و از انگيزه هاي دروني براي يادگيري مستمر برخوردار باشند.

دانشكده هاي پزشكي براي ايفاي نقش خود جهت تربيت پزشكاني با تمامي خصوصيات فوق، نياز به بازنگري مداوم در ابعاد مختلف آموزشي دارند. براي ايجاد چنين حركتي، با رعايت ارزشها و باتوجه به چشم اندازمورد نظر، استانداردهاي پايه برنامه آموزشي پزشكي عمومي بعنوان معيار هاي اعتبار بخشي تدوين مي گردد.

ارزشها[30]

آموزش پزشكي عمومي در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، بر اصول و مباني زير استوار است.

1 – ارزش هاي متعالي دين مبين اسلام در زمينه كسب رضايت الهي، حفظ كرامت انسان، شرافت خدمت به انسان ها، ضرورت حفظ حيات و احياء نفوس، ارتقاء سلامت و كيفيت زندگي، عدالت در سلامت، اهميت تسكين آلام دردمندان، مراعات احكام الهي و شئون انساني، التزام به اخلاق پزشكي، احترام و مراعات حقوق انساني.

2 – طلب علم، كفائي بودن وجوب حرفه طب، توجه و التزام به وصاياي حضرت امام حل ره از جمله تاكيد بر نقش سرنوشت ساز دانشگاه ها و دانشگاهيان بطور عام و حرفه پزشك بطور خاص، تحقق و تضمين منشور علمي نظام مقدس جمهوري اسلامي در بيانات مقام معظم رهبري و مصاديق آن در آموزش پزشكي.

3 – تامين و تضمين اولويت ها و ضروريات تشخيص داده شده و اعلام شده از طرف نظام خدمات سلامت و داشتن انعطاف لازم براي رعايت التزامات فقهي و طراحي و تدريس مسائل مستحدثه در دنياي پزشكي.

چشم انداز[31]

انتظار مي رود برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي در جمهوري اسلامي ايران به نحوي طراحي و اجرا شود كه موجبات ارتقاء اين حيطه از علوم پزشكي را به سطح اول منطقه و جايگاه شايسته بين المللي فراهم آورده، تداوم آنرا تضمين نمايد و انسانهائي كه در اين نظام پرورش مي يابند معتقد به ارزشها، اصول و آموزه هاي دين مبين اسلام در خصوص كرامت انسان و شرافت خدمت به انسانها؛ آگاه به كليه ضروريات تامين، حفظ و ارتقاء سلامت، عدالت در سلامت و كيفيت زندگي انسانها و عامل به اين آموزه ها باشد.

 

حوزه هاي استاندارد

حوزه 1: رسالت واهداف[32]

1 – 1- دانشكده پزشكي بايد رسالت و اهداف خود را در مورد دوره آموزش پزشكي عمومي، ضمن رعايت برنامه هاي مصوب، مقررات ناظر بر آموزش پزشكي و كسب نظر دست اندركاران، صاحبنظران و ذينفعان، تدوين و حداقل يكبار در طول هر برنامه توسعه ملي كشور بازنگري نمايد.

تبصره. دانشكده پزشكي و دانشگاه متبوع آن بايد مجوز تأسيس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را داشته باشد.

2 – 1- بيانية رسالت و اهداف[33]دوره پزشكي عمومي هر دانشكده پزشكي، بايد دربرگيرنده موارد زير باشد.

1 – 2- 1- ارزش هاي حاكم بر دوره

2 – 2- 1 – اهداف كلان برنامه آموزشي

3 – 2 – 1- نقش ها[34]و توانمنديهاي[35]دانش آموختگان

4 – 2- 1- فعاليت هاي اصلي براي دستيابي به اين اهداف

 

حوزه 2: برنامه آموزشي دوره[36]پزشكي عمومي

1 – 2- دانشكده پزشكي بايد ضمن مراعات برنامه درسي[37]دوره آموزش پزشكي عمومي ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، برنامه آموزشي موردنظر خود را تدوين، مصوب و بصورت مكتوب ارائه كند.

2 – 2- برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي بايد به گونه اي تنظيم و اجرا شود كه دانش آموختگان، ضمن شناخت جايگاه حرفه اي خود، واجد ويژگي ها، توانمندي ها و رفتارهاي زير باشند.

* اعتقاد و تعهد به رعايت اصول الهي – اسلامي، مقررات كشوري و موازين اخلاق حرفه اي در همه موارد

* مراعات مجموعه ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي سلامت افراد در انجام وظيفه حرفه اي باتوجه به مباني و شواهد علمي

* مسئوليت پذيري در قبال سلامت جامعه و افراد به عنوان هدف اصلي و مهمترين وظيفه حرفه اي

* آشنائي كامل با اولويت هاي سلامت در كشور و نيازهاي منطقه خدمتي تحت پوشش در زمينه سلامت

* آشنائي با اولويت ها و مسائل بهداشتي – درماني منطقه و جهان

* همكاري گروهي و مديريت شايسته در شبكه هاي بهداشتي، درماني كشور و ساير عرصه هاي نظام سلامت

* ارائه طيف گسترده و كامل خدمات سلامت (ارتقاي سلامت[38]، پيشگيري[39]، تشخيص[40]و درمان[41]بيماريها و بازتواني[42]در معلوليت ها) به جامعه، خانواده و فرد در راستاي عدالت در سلامت[43]

* ارائه سطح اول خدمات سلامت به عموم مراجعين، بيماران و گروه هاي آسيب پذير جامعه و ارجاع آنان به ساير سطوح ارائه خدمات سلامت در موارد لزوم

* رعايت الزامات، اولويت ها و محدوديت هاي منابع جامعه و نظام سلامت، و درنظر گرفتن شرايط فردي، خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي افراد تحت مراقبت

* آموزش به آحاد افراد جامعه و تبادل تجارب مربوط به روشهاي ارائه خدمات سلامت با دانش پژوهان سطوح ديگر

* تلاش براي ارائه راه هاي گسترش سلامت و گرايش به عدالت در سلامت

2 – 6 – 2- استفاده از راهبردهاي نوين در آموزش پزشكي (مانند ادغام علوم پايه و باليني، ادغام آموزش و ارائه خدمات سلامت، انتخابي بودن دروس، آموزش در جهت نيازهاي آموزشي دانشجو، يادگيري مبتني بر مساله، آموزش رفتار حرفه اي، و جامعه محوري) طبق مصوبات مراجع ذيصلاح قانوني.

3 – 6 – 2- استفاده از روش هاي آموزشي متنوع و مناسب براي تحقق انواع اهداف آموزشي تعيين شده در برنامه درسي.

4 – 6- 2- نظارت مستقيم و مستمر اعضاي هيات علمي و مشاركت دستياران دوره هاي تخصصي در آموزش دانشجويان، كارآموزان و كارورزان.

5 – 6 – 2- تدوين برنامه مشخص در زمينه هدايت و حمايت پايان نامه ها، پژوهشهاي آموزشي، و پژوهش در پزشكي عمومي.

حوزه 3: هيات علمي

1 – 3- دانشكده پزشكي بايد باتوجه به رسالت دانشگاه و برنامه هاي دانشكده، شرح وظايف هيات علمي خود را در رابطه با نقش هاي آموزشي – پژوهشي، معنوي، نظريه پردازي علمي و اجتماعي، ارائه خدمات حرفه اي، تصدي مسئوليتهاي مديريتي و اجرايي، مشاوره و راهنمايي فرهنگي و تحصيلي دانشجويان دوره پزشكي عمومي مشخص و اعلام كند.

2 – 3- برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي بايد براي تامين، حفظ و ارتقاء سلامت افراد و جامعه، و عدالت در سلامت به نحوي اجرا گردد كه الگوهاي شايستگي هيات علمي را بشرح زير تامين نمايد.

1 – 2- 3- الگوهاي آموزشي – پژوهشي. اعم از آموزشهاي استاندارد پزشكي، پژوهشهاي موظف، و فراتر از آن آموزش مداوم جامعه پزشكي و پژوهشهاي مرتبط با نظام ارائه خدمات سلامت[44]

2 – 2- 3- الگوهاي تربيتي. ايفاي نقش شاخص در زمينه هاي اخلاق حرفه اي، پايبندي به اصول و ارزشهاي ديني، رفتار شايسته اجتماعي، تلاش در جهت معرفي سلامت بعنوان محور توسعه پايدار، و ترويج شيوه ايثار و فداكاري

3 – 2- 3- الگوهاي كمال گرائي. گرايش به تعالي در روابط اجتماعي، پايبندي به روزآمدي علمي، تلاش در جهت ارتقاء سطح بينش دانشجويان، ارتقاء سطح دانش، رشد و توسعه دانشگاه؛ ايفاي نقش در شناسائي، هدايت، حمايت و ترويج شيوه نخبگي استعدادهاي درخشان و برتر، و تقويت روحيه آرمانگرائي و عدالتخواهي در سلامت

4 – 2- 3- الگوهاي رفتار حرفه اي. انجام وظايف حرفه اي با رفتار انساندوستانه بر اساس وجدان كاري، رعايت امانتداري، رازداري، پرهيز از تبعيض، رفتار علمي توام با خلاقيت، سخاوت در انتقال تجربيات به دانشجويان، احترام به ديگران، و پايبندي به كيفيت ارائه خدمات

3 -3- صلاحيت هاي فردي لازم براي ايفاي نقشهاي ضروري در برنامه آموزش پزشكي عمومي و تامين الگوهاي مورد انتظار از اعضاي هيات علمي به شرح زير مي باشند.

1 – 3- 3- صلاحيت هاي معنوي و اخلاقي، به استناد موارد فوق در چارچوب ارزشها

2 – 3- 3- صلاحيت هاي علمي، طبق ضوابط مصوب مراجع ذيصلاح قانوني

3 – 3- 3- صلاحيتهاي آموزشي و تدريس در عرصه هاي نظري، علمي، آزمايشگاهي، جامعه و باليني سرپائي و بستري حسب مورد

4 – 3- 3- صلاحيتهاي پژوهشي در زمينه هاي طراحي، ارائه، هدايت، اجرا، نگارش، و گزارش نتايج حاصله

5 – 3-3 – صلاحيتهاي حرفه اي در زمينه هاي تخصصي، طبق بهترين الگوها و استانداردها

6 – 3- 3- صلاحيت هاي مديريتي در سلسله مراتب مديريت آموزشي و اجرائي دانشگاه

7 – 3- 3- صلاحيت هاي ارتباطي در زمينه مشاوره علمي و فرهنگي دانشجويان و تعامل با ديگر اعضاي هيات علمي همكار، گروههاي آموزشي، عموم مردم، سازمانهاي اجرائي، و نهادهاي مردمي و اجتماعي

4 – 3- دانشكده پزشكي بايد به تعداد كافي اعضاي هيات علمي واجد صلاحيت، متناسب با نيازهاي برنامه مصوب دوره آموزش پزشكي عمومي، و رعايت سرانه هاي هيات علمي مصوب در اختيار داشته باشد.

5 – 3- دانشكده پزشكي بايد برنامه اي جامع براي آموزش و رشد اعضاي هيئت علمي ترتيب دهد كه آنها را در كسب توانايي هاي لازم براي اجراي مطلوب برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي ياري كند.

حوزه 4: منابع[45]آموزشي و پژوهشي

به منظور ارائه آموزشهاي معتبر پزشكي عمومي، دانشكده پزشكي بايد ضمن داشتن اختيارات و حاكميت كافي از تسهيلات فيزيكي، فناوري اطلاعات، منابع آموزش در جامعه، علوم پايه و باليني و منابع پژوهشي متنوع، روزآمد و با كيفيت بشرح زير برخوردار باشد و علاوه بر آن، با ايجاد دفتر يا هسته توسعه آموزش، اجراي برنامه هاي توسعه آموزش پزشكي، همكاري و مبادلات با ساير مراكز آموزش عالي، تحقق اهداف برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي را تضمين نمايد.

·       آشنائي ويژه با فوريت هاي پزشكي، حوادث غير مترقبه و مديريت بحران

·       نگرش و مهارت پژوهش، خودآموزي و ارتقاء مستمر حرفه اي

3 -2- دانشكده پزشكي بايد شرح وظايف مجريان و فراگيران و اهداف آموزشي را به تفكيك مراحل و چرخش هاي[46]كارآموزي[47]و كارورزي[48]مشخص و در ابتداي هر مرحله و چرخش در اختيار ايشان قرار دهد.

42- محتواي برنامه[49]

1 – 4- 2- محتواي برنامه آموزش علوم پايه پزشكي بايد ضمن ايجاد دانش و درك كافي از مفاهيم و روشها در علوم پايه، زيربناي مناسبي براي كسب و به كارگيري علوم باليني مرتبط با دانش پايه پزشكي عمومي را فراهم نمايد.

2 – 4- 2- محتواي برنامه آموزش علوم باليني بايد زيربناي مناسبي براي طبابت مستقل پس از دانش آموختگي به عنوان پزشك عمومي فراهم نمايد و جنبه هاي مهم تامين، حفظ و ارتقاي سلامت، عدالت در سلامت، طب پيشگيري، مراقبت حاد و مزمن، تجويز منطقي داروها، نوتواني و بازتواني را دربرگيرد.

3 – 4- 2- محتواي برنامه بايد آموزش لازم در ساير علوم مرتبط شامل زبان انگليسي، رايانه و فناوري اطلاعات، مباني پژوهش با روش علمي، پزشكي مبتني بر شواهد و مديريت نظام سلامت را فراهم آورد.

5 – 2- برنامه آموزشي عرصه هاي عملي دوره پزشكي عمومي شامل كارآموزي و كارورزي باليني، بايد دربرگيرنده كسب تجربه و مهارت عملي لازم در بخش هاي اصلي طب داخلي، كودكان، جراحي عمومي (شامل بيهوشي عمومي)، زنان و زايمان و ساير حيطه هاي علوم باليني، از جمله روانپزشكي و پزشكي اجتماعي (براساس برنامه مصوب) بوده؛ توام با آموزش همزمان آسيب شناسي، پاراكلينيك، راديولوژي و عرصه هاي نوين (طبق مصوبات)، و با تاكيد بر ارتقاء سلامت، مسائل سلامت جامعه، بهداشت، پيشگيري، موارد شايع سرپايي و اورژانس باشد.

6 – 2- دانشكده پزشكي بايد برنامه مصوب دوره پزشكي عمومي خود را، با رعايت موارد زير بطور كامل اجرا كند.

1 – 6 – 2- آموزش سازمان يافته در خصوص اخلاق پزشكي، مهارت هاي برقراري ارتباط و عدالت در سلامت

14- تسهيلات فيزيكي[50]

دانشكده پزشكي بايد فضاها، تسهيلات فيزيكي، تجهيزات و ابزارهاي آموزشي معتبر و متناسب با نيازهاي برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي در دانشكده و مركز اطلاع رساني جامع و مجهز بشرح زير در اختيار داشته باشد، و يا بتواند استفاده كند.

1 – 1- 4 – عرصه هاي آموزش علوم پايه و باليني، شامل كلاسهاي درس، تالار سخنراني، فضاي تدريس در گروه هاي كوچك؛ كتابخانه هاي عمومي و اختصاصي؛ آزمايشگاه هاي دروس علوم پايه، آزمايشگاه تشخيص اوليه تجربه باليني[51]، آزمايشگاه هاي مهارت باليني؛ جايگاه هاي آموزش باليني جامعه، سرپائي و بستري و جايگاه هاي پژوهشي

2 – 1- 4- گستره وسيع عرصه هاي آموزشي در نظام سلامت جامعه، شامل تعداد و تركيب متناسبي از مراكز بهداشتي درماني، خانه هاي بهداشت؛ واحدهاي ديگر بهداشتي درماني مراقبت هاي اوليه سلامت در زمينه بهداشت خانواده، بهداشت مدارس، بهداشت حرفه اي و بهداشت رواني؛ مراكز مراقبت هاي بيماريهاي مزمن، خانه هاي سالمندان، مراكز نگهداري معلولان جسمي و ذهني، خانه بيماران؛ مراكز ورزشي و ساير مراكز مجاز و معتبر برحسب نياز

3 – 1- 4 – ابزار آموزش نظري – آزمايشگاهي و باليني، شامل كليه ابزار و تسهيلات مورد نياز آموزش در عرصه هاي مختلف فوق، متناسب با نيازهاي برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي در دانشكده، اعم از تجهيزات آزمايشگاهي، فناوري اطلاعات، سمعي و بصري و ابزار كمك آموزشي

4 – 1- 4 – كتابخانه و مركز جامع اطلاع رساني مجهز به نظام علمي و معتبر كتابداري و مدارك پزشكي، كتب مرجع، مجلات علمي، داراي فضاي فيزيكي مورد نياز اعضاي هيات علمي و دانشجويان پزشكي عمومي، با امكانات كافي و روزآمد و دسترسي مناسب دائمي به آن در محل كتابخانه و يا از طريق الكترونيك

تبصره 1. سرانه فضاي فيزيكي براي سالن مطالعه به ازاي استاد و دانشجو، و سرانه كتب مرجع و ضروري به ازاي دانشجويان در هر سال تحصيلي از دوره بايد توسط دانشكده محاسبه و تامين شود.

تبصره 2. رعايت اصول منطبق با ارزشهاي اسلامي، ضوابط ايمني، مقررات حفاظتي بهداشتي و رفاهي و امكانات متناسب با شرايط افراد معلول، در كليه فضاها و اماكن فيزيكي دانشكده پزشكي همواره الزامي است.

24- منابع آموزش باليني[52]

دانشكده پزشكي بايد منابع لازم براي ارائه آموزشهاي درون جامعه، پايه و باليني سرپائي و بستري در عرصه هاي متناسب با برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي، به دانشجويان پزشكي عمومي را فراهم كند. اين منابع بايد داراي تنوع و كيفيت لازم براي تحقق اهداف آموزش در نظام سلامت باشند به نحوي كه فراگيران به نمونه مناسبي از افراد جامعه، گروه هاي آسيب پذير و بيماران از نظر تعداد، تنوع، تركيب، الگوهاي بيماري، سن، جنس و امكانات فيزيكي بشرح زير دسترسي داشته باشند.

1 -2 – 4- جمعيت و منطقه معين، شامل بخشي از جمعيت مناطق شهري و روستائي با خانواده هاي تحت پوشش شبكه بهداشتي

2 – 2- 4- مراكز و بخش هاي عمومي، شامل خانه هاي بهداشت، مراكز بهداشتي درماني، كلينيك ها، مطب هاي پزشكان (مطابق با شرايط تعيين شده توسط كميته برنامه ريزي درسي دوره پزشكي عمومي در دانشكده)، مراكز اورژانس، درمانگاه هاي عمومي بيمارستانها، بخش هاي عمومي و تخصصي بستري و ساير مراكز مجاز و معتبر مراقبتهاي سلامت

34- فناوري اطلاعات[53]

دانشكده پزشكي بايد برنامه هاي مناسب كارآمد و روزآمد براي استفاده از تسهيلات فناوري اطلاعات توسط دانشجويان و اعضاي هيأت علمي در برنامه آموزش دوره پزشكي عمومي را فراهم و اجرا نمايد.

44- توسعه آموزش[54]

دانشكده پزشكي بايد نشان دهد كه به طور مستمر و مطلوب از منابع و سازوكارهاي توسعه آموزش در طراحي، اجرا، ارزشيابي و ارتقاي برنامه آموزشي استفاده مي نمايد. فعاليت هاي توسعه آموزش بايد به تناسب گستردگي فعاليتهاي دانشكده پزشكي؛ از طريق ايجاد دفاتر يا هسته هاي توسعه آموزش توسط دانشكده پزشكي در دانشكده، مراكز آموزش باليني و ساير عرصه هاي آموزش؛ با بكارگيري كارشناسان و صاحبنظران رشته هاي مختلف، روشهاي متنوع توسعه آموزش، راهكارهاي ارتقاء كيفيت آموزش و مراعات جنبه هاي مختلف جامعه نگري و سلامت محوري انجام گيرد.

54- همكاري و مبادلات آموزشي[55]

بمنظور گسترش توانمنديها، افزايش اعتبار علمي و ارائه خدمات آموزشي، فناوري، پژوهشي و سلامت، برقراري همكاريها و تعاملات دانشكده پزشكي با ساير دانشكده ها و مراكز آموزش عالي

25- اركان مديريت آموزشي دوره پزشكي عمومي. اركان مديريت آموزشي دوره پزشكي عمومي عبارتند از:

1 – 2- 5- رئيس دانشكده پزشكي

2 – 2- 5 – مسئول آموزش دوره پزشكي عمومي

3 – 2- 5- مسئول آموزش علوم پايه پزشكي براي دوره پزشكي عمومي

4 – 2- 5- مسئول آموزش علوم باليني (سرپائي، بستري و عرصه هاي جامعه) براي دوره پزشكي عمومي

5 – 2- 5- كميته برنامه ريزي درسي دوره پزشكي عمومي در دانشكده

6 – 2- 5 – مديران گروه هاي آموزشي

7 – 2- 5- شوراهاي آموزشي گروهها (اعم از علوم پايه و باليني)

8 – 2- 5- روساي بخشهاي آموزشي (اعم ازعلوم پايه و باليني)

9 – 2- 5- روساي بيمارستان هاي آموزشي

10 – 2 – 5 – معاونين آموزش باليني بيمارستان هاي آموزشي

35- اركان مديريت اجرائي دوره پزشكي عمومي. دانشكده پزشكي بايد ساختار مناسب و بودجه كافي و مستقل براي تحقق اهداف دوره پزشكي عمومي داشته باشد. تفويض اختيارات مالي و اداري مورد نياز براي تحقق و تسري وظايف مديريتي كليه سطوح مندرج در بند 2- 5- استانداردهيا پايه دوره آموزش پزشكي عمومي الزامي است.

حوزه 6: دانشجو

1 – 6- دانشجوي پزشكي عمومي بايد علاوه بر كسب حد نصاب قبولي براي ورود به دوره آموزش پزشكي عمومي طبق آزمون هاي مصوب، داراي شرايط و ويژگيهاي زير باشد.

1 – 1- 6 – متعهد به رعايت اصول الهي – اسلامي و مقررات كشوري، آئين نامه هاي دانشگاه، موازين اخلاقي و جوانب مختلف شئون دانشجوئي

2 – 1- 6 – سلامت كامل جسمي و رواني متناسب با حرفه پزشكي

2 -1 – 6 – گرايش به كسب شايستگي و پيشرفت مداوم در آموزش پزشكي

2 – 6- دانشكده پزشكي بايد در هر سال ظرفيت پذيرش (حداقل و حداكثر تعداد) كل دانشجوي ورودي را متناسب با شرايط دانشكده تعيين و به شوراي آموزش دانشگاه پيشنهاد نمايد.

و پژوهشي داخل و خارج كشور مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعم از مبادله استاد، اجراي برنامه هاي آموزشي مشترك[56]، انجام تحقيقات مشترك، و استفاده مشترك از منابع و امكانات و فناوري با رعايت جميع مقررات توصيه مي شود.

64- پژوهش[57]

1 – 6 – 4- دانشكده پزشكي بايد برنامه راهبردي پژوهش در علوم پزشكي شامل رسالت، چشم انداز، اهداف، محورها، اركان، روش ها، جايگاه هاي پژوهش، ارزشيابي، انتشار نتايج و دستاوردها؛ برنامه حمايت از پژوهشهاي اساتيد ودانشجويان و برنامه ويژه حمايت و هدايت پژوهشهاي دانشجويي و استعدادهاي درخشان را تدوين و اجرا كند.

2 – 6 – 4- برنامه اجرايي پژوهش در علوم پزشكي بايد تامين كننده موارد زير باشد.

* رعايت موازين اخلاق پزشكي در پژوهش

* تضمين و رعايت ترتيب اولويت هاي پژوهشي كاربردي مبتني بر نيازها (ترتيب اولويتهاي پژوهشي كاربردي عبارتست از: پژوهشهاي نظام سلامت، اپيدميولوژي، كارآزمايي هاي باليني و تحقيقات پايه)

* تعيين نقش و جايگاه مناسب دانشجويان در طرحهاي پژوهشي گروهها و دانشكده

* ارتقاء ديدگاه دانشجويان و آشنائي آنان با مسائل و روشهاي پژوهش درحيطه پزشكي عمومي

* ارتقاء كيفيت پايان نامه هاي دانشجوئي و سوق دادن آنها به سمت اولويتهاي پژوهشي

حوزه 5: مديريت عالي و اجرايي[58]

1 – 5- به منظور تحقق و پيشبرد اهداف دوره پزشكي عمومي، دانشكده پزشكي بايد از اختيارات، مسئوليت ها، ساختار، ارتباطات و بودجه مناسب برخوردار باشد. اركان و فرآيندهاي مديريت دوره پزشكي عمومي با مراعات بندهاي مشروحه زير براساس آئين نامه اي خواهد بود كه بايد توسط دانشكده پزشكي تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط در دانشگاه متبوع رسيده باشد.

تبصره.طراحي ساختار مديريت آموزشي و اجرائي دوره آموزش پزشكي عمومي برحسب الگوي دانشگاه و شرايط و مقررات معتبر و مصوب در هر زمان انجام مي گيرد.

3 – 6- دانشكده پزشكي بايد برنامه هاي مناسبي براي تشويق و شكوفائي استعدادهاي دانشجويان در زمينه هاي زير تهيه و اجرا نمايد.

1 – 3 – 6 – تعالي اعتقادي و اخلاقي

2 – 3 – 6- رشد احساس مسئوليت ملي

3 -3 – 6 – رشد علمي

4 -3 – 6- -رشد فرهنگي

5 -3 – 6- رشد شخصيت و مسئوليت حرفه اي

4 – 6- دانشكده پزشكي بايد حداقل شرايط مطلوب حمايت هاي رفاهي براي دانشجويان پزشكي عمومي خود را درموارد زير تعيين كند و به كمك مسئولين دانشگاه و درتامين آنها برنامه ريزي نمايد.

1 – 4- 6- خوابگاه هاي دانشجوئي

2 – 4- 6 – وام دانشجوئي

3 -4- 6- تغذيه

4 – 4- 6 – بيمه سلامت

5 -4 – 6- امكانات و فضاهاي تفريحي و ورزشي

6 – 4 – 6- تمهيدات فوق برنامه و كار دانشجوئي

7 – 4- 6 – تمهيدات لازم جهت تردد و اقامت دانشجويان و اساتيد در عرصه ها

5 – 6- دانشكده پزشكي بايد برنامه مناسبي براي تامين امنيت اجتماعي اخلاقي و رواني، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، و حمايت مشاوره اي در زمينه هاي تحصيلي و رواني دانشجويان پزشكي عمومي داشته باشد و نيازهاي مشاوره اي ايشان شناسائي شده به آنها پاسخ داده شود.

6 – 6- دانشكده پزشكي بايد ضمن اطلاع رساني كامل و مستمر درخصوص مقررات آموزشي و برنامه هاي حمايتي و رفاهي، زمينه مشاركت دانشجويان را در برنامه ريزي، اجرا، و ارزشيابي برنامه هاي رفاهي فراهم نمايد.

7 – 6- دانشكده پزشكي بايد مقررات آموزشي و انضباطي و نيز وظايف حرفه اي دانشجويان پزشكي را در مراحل مختلف تحصيلي با رعايت ضوابط و مقررات دوره آموزش پزشكي عمومي مشخص كرده، به افراد ذيربط اعلام نموده و به نحو مناسب از اجراي آنها اطمينان حاصل نمايد.

حوزه 7: ارزشيابي[59]

به منظور تضمين كيفيت و زمينه سازي براي بهبود مستمر فرآيند برنامه دوره آموزش پزشكي عمومي، دانشكده پزشكي موظف است با مشاركت دفتر يا هسته توسعه آموزش پزشكي دانشكده برنامه هاي جامع و معتبر ارزشيابي در سطوح برنامه، هيات علمي و دانشجو را تدوين، اجرا و گزارش نمايد. گزارش ارزشيابي دوره و عملكرد اعضاي هيات علمي فعال در دوره آموزش پزشكي عمومي بايد در گزارش سالانه رئيس دانشكده پزشكي به رئيس دانشگاه و گزارش سالانه رئيس دانشگاه به هيات امنا دانشگاه منعكس گردد.

17 - ارزيابي[60]دانشجويان

1 – 1- 7 – دانشكده پزشكي بايد برنامه مشخصي براي فرآيند ارزيابي دانشجويان را مشخص و اعلام نموده و به اجرا بگذارد.

2 – 1- 7 – دانشكده پزشكي بايد برنامه مشخصي براي نظارت و ارزشيابي دوره اي سنجش هاي خود داشته باشد، نتايج آنها را مستند نموده و به دست اندركاران برنامه بازخورد دهد. اين برنامه شامل بررسي روايي محتوا[61]، روايي پيشگويي كننده[62]، روايي سازه[63]و بررسي پايايي[64]سنجش ها مي باشد.

3 - 1- 7 – دانشكده پزشكي بايد آزمون هاي تكويني با بازخورد مناسب براي اصلاح و رفع نواقص برنامه آموزشي برگزار كند.

4 – 1- 7 – دانشكده پزشكي بايد نشان دهد كه روش هاي ارزيابي به كار رفته در آزمون هاي دانشكده با اهداف آموزشي در حيطه هاي دانشي، مهارتي، و نگرشي تعريف شده متناسب است و سطوح بالاتر يادگيري را نيز دربر مي گيرد.

5 -1 – 7 – دانشكده پزشكي بايد ضوابط و شاخص هاي اخلاقي و شئون دانشجويي را تعريف و اعلام نمايد، و در اين رابطه نشان دهد كه عملكرد اخلاقي دانشجويان را به نحو موثر در ارزيابي، ارتقاء و ادامه تحصيل آنان لحاظ مي نمايد.

27ارزشيابي هيأت علمي

دانشكده پزشكي بايد برنامه جامع ارزشيابي مستمر فعاليتهاي اعضاي هيأت علمي را، با درنظر گرفتن كليه مفاد استانداردهاي حوزه 3 (هيات علمي) و با مشاركت دفتر يا هسته توسعه آموزش پزشكي دانشكده، تدوين و اجرا نمايد، بنحوي كه صلاحيت هاي اخلاقي، رفتار حرفه اي، و فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيات علمي از ارزش مناسب در كنار پژوهش و خدمات برخوردار بوده، در ارتقاء و ادامه فعاليت آنان موثر باشد.

37ارزشيابي دوره

دانشكده پزشكي بايد دوره آموزش پزشكي عمومي و اجراي برنامه درسي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان را مطابق يك برنامه (ارزيابي دروني[65]) مدون، مكتوب، و مستند، با درنظر گرفتن كليه مفاد استانداردهاي حوزه 2 (برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي) و مشاركت دفتر يا هسته توسعه آموزش پزشكي دانشكده و همچنين استفاده از روشهاي پايا و معتبر، به طور مستمر پايش كرده، نتايج آن را گزارش نمايد و با لحاظ نمودن بازخوردها، برنامه آموزش پزشكي عمومي دانشكده را اصلاح نمايد.

 [1]Magnetic Resonance Imaging

 [2]Cardio Plumonary Resuscitation

 [3]Arterial Blood Gas

[4]Pure Protein Drivatives

 [5]Electro Cardio Graphy

[6]Fetal Heart Rate

 [7]Intra Uterine Device

 [8]Lumbar Puncture

 [9]Student-Centered

 [10]Community – based Learning

 [11]Active involvement

 [12] Learning by doing

 [13]Problem Solving

 [14] (پرسنل، فضاي فيزيكي، تجهيزات، جمعيت تحت پوشش)

 [15]Individual interview

 [16]Observation

 [17]Community interview

 [18]Focus group discussion

 [19]Community based learning activity

 [20]Problem based Learning cavity

 [21]Task based

 [22]Active Particaption

 [23] Simulation

 [24]Demonstation

 [25]Role Playing

 [26]Refreshment

[27]Demonstation

 [28]Objective Satractured Field Examination

 [29]Basic Standards

 [30]Values

 [31]Perspective

 [32] Mission and Goals

 [33]Statement of mission and objectives

 [34]Roles

 [35] Capabilities

 [36]Educational course plan (strategy)

 [37]Curriculum

 [38] Health promotion

 [39]Prevention

 [40] Diagnosis

 [41]Treatment

 [42]Rehabilitation

 [43]Health equity

 [44]Health System Research = HSR

 45] Resources

 [46] Rotations(بخش ها)

 [47]Externship

 [48]Internship

 [49] Program Content

 [50]Physical Facilities

 [51] Clinical Experience Initial Diagnosis Laboratory

  [52]Clinical Training Resources

 [53]Information Technology= IT

 [54]Educational Development

 [55]Academic Exchange

 [56]Joint Program

 [57]Research

 [58]Governance and Administration

  [59]Evaluation

 [60]Assessment

 [61]Content Validity

 [62]Predictive Validity

  [63]Construct Validity

 [64] Reliability

  [65]Internal evaluation