English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

معرفی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه وكمك به امور اجرائي و فراهم آوردن امكانات در زمينه گسترش دوره هاي تخصصي، شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكد هها به شرح زير تشكيل ميشود :

 وظائف شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه عبارتند از :

 1-همكاري با معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت ايجاد زمينه هاي اجرائي مصوبات شوراي دانشگاه، تصميمات هيأت رئيسه و آئين نامه ها و برنامه هاي مصوب.

 2- تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي به شوراي دانشگاه از جمله:

 3-برنامه هاي آموزشي دور ههاي كارشناسي ارشد و دكتري.

 4- پيشنهاد تغييرات لازم در نحوة اجراي برنامه هاي درسي در چهارچوب ضوابط مصوب.

 5- بررسي آئين نامههاي تحصيلات تكميلي و اظهارنظر دربارة آنها.

 6- پيشنهاد طرحهاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و ميان مدت به شوراي دانشگاه.

 7- برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دور ه هاي تحصيلات تكميلي و ارائه آن به شوراي دانشگاه.

 8-بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه توسط شوراي دانشگاه يا معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه به شورا ارجاع مي شود.

 9- بررسي كيفيت آموزشي دور ه هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه و بررسي كيفيت آموزشي اعضاي هيأت علمي فعال در اين دور هها و ارائه گزارش آن به شوراي دانشگاه.

 10- بررسي پيشنهاد تأسيس رشت هها و دور ههاي تكميلي جديد دانشگاه.

 11- تصويب عناوين رساله ( پايا ن نامه هاي تحقيقاتي دوره هاي كارشناسي ارشد و بالاتر).

 

تركيب اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه

 

 1 معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه ( رئيس شورا).

2 معاونان آموزشي پژوهشي دانشگاه.

 3 مسئولان (مديران) تحصيلات تكميلي دانشكده ها يا نمايندگان شوراهاي تحصيلات تكميلي دانشكده ها.

 4 مسئول خدمات آموزشي تحصيلات تكميلي دانشگاه

 

اسامی اعضا

خانم دکتر مخدومی

خانم  دکتر نوروزی نیا

آقای دکتر عباسی وش

آقای دکتر چاوشین

آقای دکتر زینالی

خانم محدثی

خانم دکتر همتی مسلک پاک

خانم دکتر افشار یاوری

آقای بنی آدم

خانم گوزلی