English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 

معاون آموزشی بیمارستان :دکتر محمد کرمی یار

واحدهای بیمارستان:

  • اطفال و کودکان
  • زنان و زایمان
  • ژنتیک

پزشکان بیمارستان:

زنان و زایمان :

دکتر افسانه امیرابی

دکتر هاله آیت اللهی

دکتر طاهره بهروزی لک

دکتر فرزانه برومند

دکتر فاطمه بهادری

دکتر معصومه حاج شفیعها

دکتر سریه گل محمدلو

دکتر فریبا نان بخش

دکتر شبنم وظیفه خواه

اطفال و کودکان :

دکتر حجازی

دکتر دهقان

دکتر رادور

دکتر صادقی

دکتر عباسی

دکتر غفاری

دکتر غیبی

دکتر فکور

دکتر قاضی زاده

دکتر قضاوی احد

دکتر کرمی یار محمد

دکتر آقایارماکویی

دکتر محمودزاده هاشم

دکتر نوروزی مهران

دکتر نیکی بخش

دکتر علی زلفی

ژنتیک :

دکتر عیسی عبدی راد

دکتر علی وهابی

پزشکان بیهوشی :

دکتر شهرام شکوهی