English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

معاون آموزشی بیمارستان: دکتر کمال خادم وطن

بیمارستان تخصصی قلب

پزشکان بیمارستان :

دکتر کمال خادم وطن

دکتر میرحسین سیدمحمدزاده

دکترمحمدرضا دهقانی

دکتر مژگان حاج احمدی

دکتر علیرضا رستم زاده

دکتر محمد رادور

دکتر ناصر خلیلی

دکتر رضا فرامرز زاده

دکتر علی عباس نزاد

دکتر علی سلیمانی

دکتر حمید مهدی زاده

دکتر بهنام عسگری

دکتر شهیاد صالحی

دکتر علی زلفی گل