English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 

برنامه های آموزشی ضروری دستیار تخصصی بالینی

گروه داخلی : دستیاری

گروه ارتوپدی : دستیاری

گروه جراحی مغز و اعصاب : دستیاری

گروه زنان و مامایی : دستیاری

گروه کودکان : دستیاری

گروه بیهوشی : دستیاری

گروه قلب و عروق : دستیاری

گروه آسیب شناسی : ضوابط دستیاری           اهداف دستیاری

گروه جراحی عمومی : دستیاری

گروه MPH : دستیاری

گروه جراحی کلیه و مجاری ادرار : ضوابط دستیاری           اهداف دستیاری

گروه بیماریهای مغز و اعصاب : دستیاری

فایل اصول حرفه ای دستیاران : دانلود