English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مشخصات كلي دوره دكتراي پزشكي

 

مقدمه:

بررسي اجمالي وضع موجود بهداشت و درمان كشور بوضوح نشان مي دهد كه فقط ساكنين شهرهاي بزرگ از مواهب طبيعي بهداشتي و تسهيلات درماني برخوردارند و طبقات مستضعف ما كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و در بيش از 60 هزار روستا ساكن هستند از امكانات اوليه بهداشتي و درماني بي بهره مانده اند و اين به علت عدم توزيع صحيح نيروي انساني پزشكي و نيز محدود بودن امكانات آموزشي پزشكي بوده است.

براساس برآوردي كه به عمل آمده، تعداد كل پزشكان موجود حتي نيمي از نيازها را نيز تامين نمي نمايد. براي رفع اين مشكل بايد از يكطرف با گسترش دانشكده هاي پزشكي در سطح مملكت و بكارگيري كليه امكانات بيمارستاني در افزايش نيروي انساني پزشكي كوشيد و از طرف ديگر با آموزش صحيح، دانشجويان پزشكي را براساس اخلاق و معارف اسلامي تربيت نمود و كيفيت را بالا برد بطوريكه پس از فراغت از تحصيل در رفع نياز جامعه در همه نقاط كشور بيكسان بخدمت بپردازند.

بدين منظور و در اجراي بند 12 اصل سوم و اصول بيست و نهم و سي ام و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دوره تربيت دكتراي پزشكي در نظام آموزش عالي كشور داير مي گردد.

 

1 – هدف:

هدف از تشكيل اين دوره تربيت طبيب عمومي است كه داراي خصوصيات زير باشد:

1 -1 – در جهت آشنائي بيشتر با مكتب و تزكيه تعالي روح كوشا باشد و كمك به تامين بهداشت و درمان مردم را وسيله اي براي رضاي خدا و تقرب به او بداند.

2 – 1- با فرهنگ اسلامي و نظام جمهوري اسلامي آشنا باشد و خود را ملزم به رعايت قوانين و مقررات حاكم بر جامعه اسلامي بداند.

3 – 1- از شناخت كافي در مورد مسائل عمده بهداشتي و درماني و نظام ارائه خدمات بهداشتي و درماني كشور برخوردار و از مسئوليتها و وظايف خود در اين نظام آگاه باشد.

4 – 1- از قابليت علمي و عملي كافي در تشخيص بيماريها و عنداللزوم ارجاع بيماران به سطوح بالاتر بهداشتي درماني كشور و شركت در برنامه هاي پيشگيري و بهداشت عمومي برخوردار باشد.

5 – 1- قادر به استفاده از آخرين منابع علمي و بهره گيري از اطلاعات جديد در كار خود باشد.

 

2طول دوره و شكل نظام :

دوره آموزش دكتراي پزشكي مجموعاً شش سال است و شامل مراحل: علوم پايه، نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي، كارآموزي باليني و كارورزي مي شود:

1 – 2- مرحله اول: (علوم پايه) – (مرحله ابتدائي آموزش پزشكي) – مدت مرحله ابتدائي پزشكي دو سال است:

در اين مرحله دانشجويان بخش اول دروس عمومي و دروس پايه و اصلي را مي گذارنند.


هدف از اين مرحله، آموزش ساختمان بدن انسان و اعمال فيزيولوژيك او در سلامت و همچنين شناخت عوامل بيولوژيك بيماريزا و مكانيزمهاي دفاعي بدن در برابر آنها و اصول آسيب هاي بدن انسان و آشنا ساختن دانشجو با اصول مسائل بهداشتي مي باشد.

تبصره 1 – دانشجويان پزشكي مي بايست 20 واحد در هر نيمسال بطور اجباري و به ترتيبي كه توسط دانشكده مربوطه تدوين مي شود بگذرانند.

حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله اول براساس فصل هفتم (مواد 37 و 38) آئين نامه آموزش مصوب شورايعالي برنامه ريزي 3 سال مي باشد.

ساير مقررات تابع آئين نامه آموزشي مصوب شورايعالي برنامه ريزي خواهد بود.


22- مرحله دوم: (نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي):

مدت مرحله دوم 6 ماه است. هدف از آموزش در اين مرحله عرضه مباحثي است كه بتواند ضمن دادن آگاهي از مباني فيزيولوژيك، دانشجوئي مكانيزم بيماريها و عوامل موثر در آنها و تظاهر بيماريها و تشخيص به طريق تحليل گرانه آشنا نمايد. دانشجو در طي اين مرحله موظف به گذراندن دروس زير است.

الف – نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي

ب – پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي

1 – 2- 2- نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي پس از اتمام دروس علوم پايه و در شش ماه اول سال سوم پزشكي تدريس مي شود.

2 – 2- 2 – دروس نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي مركب از مباحث بيماريهاي گوارش قلب و گردش خون (هر يك به مدت چهار هفته)، غدد داخلي و متابوليسم، كليه، خون و روماتولوژي و ريه (هر يك به مدت سه هفته) همراه با فارماكولوژي و پاتولوژي اختصاصي و نشانه شناسي طي شش ماه بشرح زير تدريس مي شود.

الف – صبحهاي دو هفته اول به تدريس مقدمه درس نشانه شناسي اختصاص مي يابد.

ب – از آن پس دانشجو هفته اي يك روز صبح در بخشهاي باليني به آموزش نشانه شناسي ميپردازد و حداكثر تا 12 ساعت در هفته دروس فيزيوپاتولوژي تدريس مي شود.

ج – در طول 6 ماه درس پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي بطور مستقل تدريس مي شود.

توصيه ميشود اين دروس همزمان و يا پس از برگزاري مباحث فيزيوپاتولوژي سيستم مربوطه تدريس شوند. ترتيب تقسيم واحدهاي پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي در طول 6 ماه بعهده دانشكده مربوطه است.

3 -2 – 2- در پايان تدريس هر يك يا دو مبحث فيزيوپاتولوژي امتحان مربوطه انجام خواهد شد. كسانيكه در امتحان حد نصاب نمره قبولي را بدست نياورند در پايان ترم مجددا اين مبحث را امتحان خواهند داد. نمره امتحان تجديدي نمره نهائي مبحث را تشكيل خواهد داد چنانچه دانشجويي در امتحان تجديدي نيز نمره قبولي را كسب نكند در پايان دوره موظف به تكرار آن مبحث خواهد بود.

4 -2 – 2- امتحان دروس پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي و نشانه شناسي در پايان 6 ماه يكجا بعمل مي آيد. تصميم درمورد امتحانات ميان ترم بعهده اساتيد مربوطه است.

5 – 2- 2- قبولي در كليه دروس مرحله نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي شرط ورود به دوره باليني است در موارد استثنايي دانشكده مي تواند دانشجوئي را كه در يكي از دروس فيزيوپاتولوژي مردود شده است به دوره باليني وارد كند. دانشجو مي بايست حداكثر ظرف مدت يك ترم امتحان درس مردود شده را با موفقيت بگذراند و در صورت عدم موفقيت موظف به تكرار كلاسهاي آن درس خواهد بود.

6 – 2- 2- حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله دوم يك سال مي باشد.

7 – 2- 2- قبل از شروع دوره كارورزي دانشجو موظف است سه هفته كارآموزي بهداشت را در واحدهاي بهداشتي درماني وزارت بهداري بگذرانند.

8 – 2- 2 – ساير مقررات تابع – آئين نامه آموزشي مصوب ستاد انقلاب فرهنگي خواهد بود.


3 -2مرحله سوم: (كارآموزي باليني)

هدف از اين مرحله تشخيص بيماريها از ديدگاه باليني و آزمايشگاهي و بدست آوردن توانائيهاي لازم در بكار بردن انديشه و استقلال و نتيجه گيري سريع به منظور برخورد منطقي و صحيح با بيمار و طراحي عمليات پيشگيري و درماني مي باشد.

1 – 3- 2- زمان گذراندن كار آموزي باليني بطور مطلوب 20 ماه است كه طي آن دوره هاي داخلي، جراحي، كودكان، زنان و زايمان، چشم، گوش و حلق و بيني، روانپزشكي، راديولوژي، پوست و واحدهاي باقيمانده دروس عمومي براساس جلداول پيوست گذرانده مي شود. محل گذراندن كارآموزي ها، بيمارستانهاي آموزشي مي باشند.

كارآموزي باليني شامل دو بخش است آموزش بر بالين بيماران بستري در بخش و آموزش در درمانگاه.

بخش قابل توجهي ازكارآموزي مي بايست به آموزش و درمانگاهها اختصاص يابد و نحوه بررسي و درمان بيماران سرپائي با حضور اعضاي هيئت علمي و دستياران بخش به دانشجويان تعليم داده شود.

2 – 3- 2 – حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله كارآموزي 27 ماه است. در صورتي كه دانشجو بدون ترك تحصيل موقت و داشتن عذر موجه در طول 27 ماه موفق به گذراندن دوره كارآموزي نباشد، مجاز به ادامه تحصيل نيست.

3 – 3- 2- در صورتي كه مجموعه غيبتهاي موجه دانشجوئي طي كارآموزي در يك بخش از يك دهم كل مدت كارآموزي در آن بخش تجاوز كند، آن دانشجو موظف به تكرار كامل كارآموزي در آن بخش ميباشد. در خصوص موارد استثنايي تصميم بر عهده شوراي، آموزشي دانشكده است.

4 – 3- 2- برنامه سال چهارم و پنجم به شرح زير است: از ساعت  7 صبح الي 2 بعد از ظهر شنبه تا چهارشنبه:

الف – كارآموزي باليني در بخشهاي طبق برنامه تنظيمي هر بخش و با شركت اساتيد مربوطه انجام مي شود.

ب – يك روز در هفته به تدريس واحدهاي باقيمانده دروس عمومي اختصاص دارد.

ح – دروس نظري باليني بعد از ظهر ها تدريس خواهد شد.

امتحان بخشهاي باليني در پايان كار آموزي هر بخش و امتحان دروس نظري در پايان هر ترم برگزار ميشود.

5 – 3- 2 – در پايان مدت هر بخش ارزيابي باليني باتوجه به موارد زير انجام مي شود:

الف – رعايت اخلاق اسلامي و حفظ شئون پزشكي و حسن رابطه با بيماران و ساير كاركنان بخش.

ب – ميزان علاقه و پشتكار حضور مرتب و تمام وقت در بخش و كلاسهاي مربوطه طبق برنامه تنظيمي بخش.

ج – دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله.

د – قدرت يادگيري و ميزان برداشت دانشجو از آموزشهاي باليني و پيشرفت او در طي كارآموزي در بخش نحوه انجام امتحان بعهده مسئولين بخش مربوطه مي باشد.

6 – 3- 2- شرط قبول شدن در كارآموزي در بخش كسب حداقل 12 نمره از 20 مي باشد. در غير اين صورت دانشجو موظف به تكرار كارآموزي در اين بخش است.

7 – 3- 2- شرط ورود به مرحله كارورزي قبول شدن در كارآموزي كليه بخشها مي‌باشد.


42مرحله چهارم: (كارورزي باليني)

هدف از اين مرحله پرورش مهارتها و تقويت قدرت تصميم گيري و افزايش اتكاء بنفس و تكميل پرورش انديشه از طريق روياروئي مستقيم كارورز با مسائل بهداشتي و درماني و واگذار كردن مسئوليت امور بهداشتي – درماني بعهده او مي باشد.

1 – 4- 2- زمان مطلوب گذراندن مرحله كارورزي – 18 ماه است كه طي آن دوره هاي داخلي، جراحي، كودكان، زنان و زايمان، بهداشت، گوش و حلق و بيني، چشم و روانپزشكي توسط كليه كارورزان و يك دوره از دوره هاي اعصاب، عفوني، قلب و پوست براساس جدول پيوست در بيمارستانهاي آموزشي و يا ساير بيمارستانهائي كه قابليت پذيرش كارورز را داشته باشند گذرانده مي شود.

2 – 4- 2 – كارورز در طول 18 ماه دوران كاروزي مي تواند از يكماه مرخصي استفاده نمايد.

3 – 4- 2 – در صورتيكه مجموع غيبتهاي كارورزي در طول يك بخش از يك دهم كل مدت آن تجاوز نمايد موظف به تكرار كارورزي در آن بخش است. در خصوص موارد استثنائي تصميم بر عهده شوراي آموزشي دانشكده است.

4 – 4- 2- ساعت كار كاروزان توسط شوراي آموزشي دانشكده و يا بخشهاي مربوطه تنظيم خواهد شد.

بخش عمده اي از كارورزي باليني هر بخش مي بايست به بررسي و درمان بيماران سرپائي در درمانگاه ها با حضور و راهنمائي اعضاي هيئت علمي و دستياران بخش اختصاص يابد.

5 – 4 – 2- پس از خاتمه زمان كارورزي در هر بخش گواهي انجام كار و ارزيابي كيفيت كارورزي بصورت نمره صفر تا 20 با توجه به موارد زير توسط بخش مربوطه بمنظور ضبط در پرونده كارورز صادر مي شود.

الف – رعايت اخلاق اسلامي و حفظ شئون پزشكي و حسن رابطه با بيماران و ساير كاركنان بخش.

ب – حضور مرتب و تمام وقت در بخش و انجام كشيك هاي محوله براساس برنامه تنظيمي بخش.

ج – دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش.

د – افزايش مهارت و ميزان برداشت كارورز از طول دوره كارورزي در آن بخش.

6 – 4- 2- شرط قبول شدن در كارورزي هر بخش كسب حداقل 12 نمره از 20 مي باشد در غير اين صورت كارورز موظف به تكرار كارورزي در آن بخش است.

7 – 4 – 2- حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله كارورزي 2 سال است. در صورتيكه كارورزي موفق به گذراندن اين مرحله طي 2 سال نباشد تصميم درخصوص وي بر عهده شوراي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

8 – 4 – 2- بمنظور اخذ دانشنامه پزشكي هر كارورز موطف به ارائه يك رساله تحقيقي در يكي از زمينه هاي پزشكي مي باشد.

9 – 4- 2- كنكوركارورزي

1 – براي دانشجوياني كه از اول بهمن ماه 61 به بعد آموزش پزشكي خود را آغاز كرده اند قبل از شروع مرحله كارورزي، امتحاني موسوم به كنكوركارورزي شامل كلياتي از دروس پايه و اصلي و عمومي، فيزيوپاتولوژي و علوم باليني بطور سراسري برگزار مي شود.

تبصره 1 – شركت در اين كنكور براي ورود به مرحله كارورزي ضروري است.

تبصره 2 – شرط شركت در اين كنكور قبول شدن در كارآموزي كليه بخشها مي باشد.

2 – هر دانشجو براساس رتبه اي كه در اين كنكور بدست آورده حق تقدم درانتخاب بخشهاي موجود براي گذراندن مرحله كارورزي در دانشكده مربوطه را دارد.


3 – واحدهاي درسي:

تعداد كل واحدهاي درسي دوره داراي پزشكي 290 واحد است كه شامل 152 واحد درسي و 138 واحد نشانه شناسي، كارآموزي و كارورزي و پايان نامه بشرح زير است:

 

1 – 3- دروس عمومي

23 واحد

2 – 3- دروس پايه و اصلي

68 واحد

3 -3 – مرحله دوم

30 واحد

4 -3 – كارآموزي

95 واحد

5 – 3- كارورزي و كشيكيهاي شبانه

68واحد

6 – 3 – پايان نامه

6 واحد

 

آيين نامه ي شرح وظايف كارورزان دوره ي دكتراي عمومي پزشكي

كارورز پزشكي به دانشجوي مرحله ي پاياني دكتراي عمومي پزشكي اطلاق مي شود كه آموزش هاي نظري و دوره عملي كارآموزي را به پايان رسانده باشد و مجاز به كاربرد آموخته هاي قبلي، تحت نظارت اعضا هيات علمي، براي كسب مهارت هاي حرفه اي براي اخذ مدرك دكتراي پزشكي است. مسؤوليت كارورزان در هر گروه يا بخش با مدير گروه يا رييس آن بخش و در ساعات كشيك با پزشك معالج كشيك يا عضو هيات علمي آنكال يا دستيار ارشد كشيك بخش يا بيمارستان است. تشخيص موارد اورژانس در اين آيين نامه بر عهده ي پزشك معالج و در ساعات كشيك بر عهده ي پزشك معالج كشيك يا عضو هيات علمي آنكال يا دستيار ارشد كشيك بخش يا بيمارستان است. پزشك معالج به عضو هيات علمي كه بيمار تحت نظارت وي در بيمارستان بستري مي شود اطلاق مي‌گردد.

شرح وظايف كارورز مطابق بندهاي زير است:

الفكليات:

1. حفظ و رعايت شؤون شرعي و اخلاق پزشكي در كليه ي ساعات حضور در بيمارستان.

2. رعايت مقررات داخل گروه يا بخش، بيمارستان، دانشكده و دانشگاه.

3. رعايت مفاد آيين نامه ها و مقررات ابلاغ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

پ – مراقبت از بيمار و مدارك پزشكي:

4. اخذ شرح حال و انجام معاينه باليني، ارزيابي و طرح برنامه تشخيصي درماني از كليه ي بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و كشيك و مطرح نمودن تشخيص هاي افتراقي مناسب.

5. ويزيت بيماران بستري مربوط در بخش، قبل از پزشك معالج يا دستيار.

6. پي گيري دريافت جواب آزمايشات (به شكل غير حضوري مگر در موارد اورژانس) و بررسي آخرين گزارش هاي پاراكلينيكي بيمار.

7. نوشتن برگه ي سير بيماري.

8. نوشتن دستورات پزشكي تحت نظارت پزشك معالج يا دستيار.

9. نوشتن يادداشت هاي مخصوص آغاز و پايان هر دوره(on-and off-service notes)

10. نوشتن خلاصه ي پرونده زيرنظر پزشك معالج يا دستيار مسؤول در بخش.

11. نوشتن برگه ي مشاوره با نظر پزشك معالج يا دستيار مسؤول در بخش.

12. نوشتن برگه هاي درخواست تصويربرداري از جملهMRI,CT Scan، راديوگرافي، سونوگرافي، آندروسكوپي، آنژيوگرافي و كليه ي برگه هاي درخواست پاراكلينيك ديگر، در صورتي كه برابر مقررات آن گروه يا بيمارستان يا دانشكده نياز به نگارش شرح حال بيمار در فرم مربوط باشد.

13. حضور با بالين بيماراني كه احيا مي شوند و انجامCPR.

14. حضور بر بالين بيماران بدحال و آنهايي كه نياز به مراقبت ويژه دارند و هر بيماري كه در بخش نياز به ويزيت مجدد داشته باشند.

15. كنترل علائم حياتي و مراقبت از بيماران پس از انجام اقدامات تشخيصي تهاجمي نظير بيوپسي كبد، بيوپسي كليه، يا كساني كه براي آنها تست هاي خطير نظير محروميت از آب يا تست تحمل گلوكز و انسولين انجام مي شود، تحت نظارت پزشك معالج يا دستيار مسؤول در بخش.

16. همراهي با بيماران بدحال كه علائم حياتي بي ثبات داشته باشند و بيماراني كه نياز به مراقبت هاي خاص پزشكي دارند و امكان بروز عارضه اي آنها را تهديد مي كند، در انتقال به بخش هاي ديگرو يا ساير بيمارستان هاي با نظر پزشك معالج يا دستيار ارشد كشيك.

پاقدامات تشخيصيدرماني:

17. انجام اقدامات زير بر عهده ي كارورز مي باشد:

گذاشتن لوله ي معده؛ گذاشتن سوند ادراري در بيماران ترجيحا هم جنس به جز در شيرخواران؛ گرفتن گازهاي خون شرياني(ABG)؛ تهيه ي لام خون محيطي؛ نمونه برداري از زخم ها؛ نمونه گيري براي كشت گلو؛ بخيه زدن و كشيدن بخيه؛ انجام تستPPDو خواندن آن؛ تفسير مقدماتيECGو نوشتن آن در پرونده؛ انجام پانسمان هايي كه نياز به دبريدمان، شست و شوي تخصصي (غير روتين) و يا بخيه مجدد طبق نظر پزشك معالج دارند و يا عفوني شده باشند؛ انجام شست و شوي گوش؛ تامپون قدامي بيني، چك كردن مشخصات كيسه خون يا فرآورده خوني براي تزريق خون يا فرآورده به بيمار.

18. انجام امور زير تنها با موافقت و تحت نظارت مستقيم پزشك معالج يا دستيار بر عهدة كارورز مي باشد:

نوشتن نسخه هاي دارويي بيماران بستري خود؛ گذاشتن لوله ي تراشه وairway؛ گرفتن زايمان واژينال؛ انجام اينداكشن در زايمان؛ كنترل ضربان قلب جنين(FHR)و انقباضات رحم و حركات جنين؛ گذاشتنIUD، كورتاژ، خارج كردن جسم خارجي از گوش، حلق، بيني و چشم؛ كوتر خون ريزي بيني؛ كارگذاري كشش پوستي؛ آتل گيري؛ گچ گيري ساده؛ انجام پونكسيون لومبار(LP)؛ آسپيراسيون و بيوپسي مغز استخوان؛ پونكسيون مفصل زانو؛ تزريق داخل نخاعي(intrathecal)و داخل مفصل؛ انجام جراحي هاي سرپايي ساده (ختنه، برداشتن توده هاي سطحي، خارج كردن(ingrowing nail، تخليه ي آبسه؛ نمونه گيري سوپراپوبيك؛ گذاشتنchest tube؛ كشيدن(tap)مايع آسيت و پلور؛colon washout؛ تزريق داروهاي خطرناك؛ تعويض لوله ي نفروستومي يا سيستوستومي؛ درناژ سوپراپوبيك مثانه؛ گذاشتن كاتتر وريدي نافي و همكاري در تعويض خون نوزادان؛ سونداژ ادراري شيرخواران؛ كات دان و هر اقدام تشخيصي درماني تهاجمي ديگر كه ممكن است در برنامه آموزشي كارورزان پيشنهاد شده باشد.

19. انجام امور زير به منظور كسب مهارت تنها در دو دوره كارورزي حداكثر به مدت 6 ماه و به تعيين معاونت آموزشي دانشكده بر عهده ي كارورز مي باشد، مگر در موارد اورژانس به تشخيص پزشك معالج يا دستيار ارشد كشيك (چنانچه در دانشكده اي اين مهارت ها در دوره كارآموزي كسب شده باشد به تشخيص دانشكده كارورزان از انجام اين وظيفه معاف مي باشند):

تزريق؛ رگ گيري(IV cannulation)؛ نمونه گيري وريدي(venous blood sampling)؛ نمونه گيري براي كشت خون؛ گرفتنECG؛ پانسمان ساده؛ رنگ آميزي گرم؛ تفسير ميكروسكوپي نمونه ي ادرار و لام خون محيطي؛ ساكشن ترشحات حلق و لوله تراشه؛ فيزيوتراپي تنفسي.

20. انجام امور زير تنها در موارد ضروري و اورژانس به تشخيص پزشك معالج يا دستيار ارشد كشيك بر عهدة كارورز مي باشد:

كنترل و چارت علائم حياتي وIntake/output؛ گرفتن نمونه از ترشحات معده؛ باز كردن گچ؛ فلبوتومي؛ نوشتن برگه هاي درخواست پاراكلينيك كه نياز به نگارش شرح حال ندارند؛ انتقال نمونه به آزمايشگاه؛ پي گيري. حضوري جواب اقدامات پاراكلينيك؛ همراهي بيماران به قسمت هاي ديگر بيمارستان؛ آمبو زدن؛ حضور پيوسته(standby)بر بالين بيمار؛ شيمي درماني؛ انتقال بسته هاي خون

تشركت در همايش هاي آموزشي

21. حضور فعال و منظم در ويزيت بيماران توسط پزشك معالج يا دستيار بخش.

22. شركت در درمانگاه طبق برنامه ي تعيين شده و گرفتن شرح حال، انجام معاينه و معرفي به پزشك معالج يا دستيار و نوشتن نسخه با نظارت پزشك معالج يا دستيار.

23. شركت در راندهاي تحويلي و سپردن بيماران خطير به كارورز كشيك بعد.

24. شركت منظم و فعال در كليه ي جلسات آموزشي بخش شامل گزارش صبحگاهي، كنفرانس هاي علمي، كلاس هايmanagement، اتاق هاي عمل، راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي مگر در مواردي كه به علت حضور در اورژانس يا بر بالين بيماران بدحال در بخش به تاييد پزشك معالج يا دستيار مربوط، امكان پذير نباشد.

25. معرفي بيمار در گزارش صبحگاهي يا ساير كنفرانس ها طبق نظر پزشك معالج يا دستيار مربوط، شامل: معرفي كوتاه بيمار، دليل بستري شدن، بيان تشخيص هاي افتراقي، بيان علت درخواست اقدامات پاراكلينيك و تفسير نتايج آن ها و اقدامات درماني.

26. ارائه ي كنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه ي تنظيم شده توسط مسؤول آموزش بخش يا دستيار ارشد.

ثحضور در بيمارستان:

27.زمان حضور در بيمارستان در اوقات طبق برنامه ي تعيين شده از سوي رياست هر گروه يا بخش يا دانشكده (مسؤول آموزش كارورزان هر بخش موظف است براي كليه ي ساعات حضور آنان در بخش برنامه ي آموزشي مدون تهيه و در آغاز دوره اعلام كند.)

28. حداكثر تعداد كشيك، ده شب در هر ماه است. حداقل تعداد كشيك در گروه هاي داخلي، جراحي، كودكان و زنان هشت شب در ماه و در گروه هاي ديگر مدير گروه يا رييس بخش براساس تعداد بيمار، تعداد كارورز، امكانات رفاهي، تعداد تخت بيمارستاني و برنامة آموزشي حداقل تعداد كشيك را تعيين مي كند.

29. تنظيم برنامه ي چرخش كارورزان در بخش ها و كشيك ها به عهده ي پزشك يا دستيار مسوول آموزش كارورزان و يا در صورت تفويض اختيار و با نظارت پزشك يا دستيار مسؤول آموزش كارورزان به عهده كارورز ارشد است.

30. جابه جايي در برنامه ي كشيك ممكن نيست، مگر با اطلاع قبلي (حداقل 24 ساعت قبل) و يا در موارد اضطراري، به شرط تعيين جانشين و موافقت پزشك يا دستيار مسؤول آموزش كارورزان پس از كسب موافقت پزشك معالج يا دستيار بخش.

31. ترك كشيك جز در موارد اضطراري و با كسب اجازه از پزشك يا دستيار ارشد كشيك مطلقا ممنوع است.

32. خروج از بيمارستان در اوقات عادي با استفاده از مرخصي ساعتي و با موافقت پزشك يا دستيار مستقيم و پزشك يا دستيار مسؤول آموزش كارورزان مقدور است.

33. به طور كلي، اولويت با جلسات و همايش هاي آموزشي است مگر در مواردي كه با نظر پزشك يا دستيار مستقيم، وجود خطر جاني براي بيمار، انجام امور تشخيصي – درماني را در اولويت قرار دهد.

34. در مورد دوره ي كارورزي پزشكي اجتماعي و بهداشت، بايد مطابق آخرين «برنامه دوره يك ماهه كارورزي بهداشت و پزشكي اجتماعي» مصوب پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/11/78 عمل شود و بر اهميت اين دوره تاكيد گردد.

35. موارد تخلف كارورزان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجام وظاف و يا شكايات كارورزان در اين رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي بخش، گروه يا بيمارستان يا دانشكده مطرح و تصميمات لازم گرفته خواهد شد. چنانچه مسائل مطروحه در هر كدام از مراجع رسيدگي كننده اوليه به نتيجه قطعي نرسيد، مورد به مرجع بالاتر جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارجاع خواهد شد. مرجع نهايي تصميم گيري شوراي آموزشي دانشكده خواهد بود.

36. مديران گروه ها و رؤساي بخش هاي بيمارستان هاي آموزشي مسؤول حسن اجراي اين آيين نامه هستند. رؤساي دانشكده هاي پزشكي بر حسن اجراي آيين نامه نظارت خواهند داشت.

37. اين آيين نامه در 37 ماده در تاريخ 11/3/1381 در هيجدهمين جلسة شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي تصويب شد و كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي قبلي مغاير با اين آيين نامه از تاريخ تصويب اين آيين نامه از درجه اعتبار ساقط است.


شرح وظايف كارآموزان دوره دكتري

عمومي پزشكي

 

كارآموز پزشكي به دانشجوي دكتري عمومي پزشكي اطلاق مي شود كه مقاطع علوم پايه و فيزيوپاتولوژي را به پايان رسانده است و مجاز به ورود به بخشهاي باليني براي كسب دانش نظري و تجربيات عملي و مهارت هاي حرفه اي، تحت نظارت اعضاء هيات علمي و براي اخذ مدرك دكتري پزشكي است. مسئوليت كارآموزان در هر گروه يا بخش با مدير گروه يا رئيس آن بخش و در ساعات كشيك با پزشك معالج كشيك يا عضو هيات علمي آنكال يا دستيار ارشد كشيك بخش يا بيمارستان است. پزشك معالج به عضو هيات علمي كه بيمار تحت نظارت وي در بيمارستان بستري مي شود اطلاق مي گردد.

دوره كارآموزي مي تواند به دو دوره كارآموزي پايه يا استيودنتي و كارآموزي پيشرفته يا اكسترني تقسيم شود. در دوره استيودنتي دانشجو عمدتا نقش نظاره كننده و مشاهده گر داشته و در دوره اكسترني مي تواند تحت نظر پزشك معالج يا دستيار، فعاليت هاي تشخيصي و درماني مندرج در اين آيين نامه را انجام داده تا بتواند براي انجام وظايف آينده خود بعنوان كارورز آمادگي لازم را كسب نمايد.

شرح وظايف كارآموز مطابق بندهاي زير است:

الفكليات:

1 – حفظ و رعايت شئون شرعي و اخلاق پزشكي در كليه ساعات حضور در بيمارستان

2 – رعايت مقررات داخلي گروه يا بخش، بيمارستان، دانشكده و دانشگاه

تبصره: مقررات گروه و بخش نبايد با آيين نامه هاي ابلاغي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي منافات داشته باشد.

3 – رعايت مفاد آيين نامه ها و مقررات ابلاغ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

بمراقبت از بيمار و مدارك پزشكي:

4 – اخذ شرح حال و انجام معاينه باليني، تفسير و پيگيري نتايج آزمايشات و بررسي هاي پاراكلينيك، ارزيابي و بيان برنامه تشخيصي و مطرح نمودن تشخيص هاي افتراقي مناسب از كليه بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و كشيك.

5 – ويزيت روزانه بيماران بستري مربوط در بخش و به همراه كارورز و دستيار و پزشك معالج و اطلاع از كليات برنامه درماني و ليست داروهاي دريافتي و نوشتن سير بيماري در صورت لزوم و يا ويزيت بيماران سرپايي.

6 – در صورت لزوم و به تشخيص دانشكده پزشكي و گروه مربوطه پي گيري دريافت جواب آزمايشات (به شكل غيرحضوري مگر در موارد اورژانس) و بررسي آخرين گزارش هاي پارا كلينيكي بيمار.

7 – در صورت لزوم و به تشخيص دانشكده پزشكي و گروه مربوطه نوشتن يادداشت هاي مخصوص آغاز و پايان هر دوره(on-and off service notes)

8 – در صورت لزوم و به تشخيص دانشكده پزشكي و گروه مربوطه نوشتن برگه هاي درخواست تصويربرداري از جملهMRI, CT Scan، راديوگرافي، سونوگرافي، آندوسكوپي، آنژيوگرافي و كليه برگه هاي درخواست پاراكلينيگ ديگر، در صورتي كه برابر مقررات آن گروه يا بيمارستان يا دانشكده نياز به نگارش شرح حال بيمار در فرم مربوط باشد.

پاقدامات تشخيصيدرماني:

9 – فراگيري امور زير به منظور كسب مهارت حداكثر به مدت 6 ماه و با تعيين معاونت آموزشي دانشكده بر عهده كارآموز مي باشد. بديهي است باتوجه به راه اندازي مراكز آموزش مهارتهاي باليني لازم است اين مهارتها قبل از مواجه با بيمار واقعي در اين مراكز و به نحو مقتضي به كارآموزان آموزش داده شود.

* تزريق

* رگ گيري(IV Cannulation)

* نمونه گيري وريدي(venous blood sampling)

* نمونه گيري براي كشت خون

* گرفتنECGو تفسير آن

* پانسمان ساده

* رنگ آميزي گرم و مشاهده لام

* تهيه و تفسير ميكروسكوپي نمونه ادرار و لام خون محيطي

* ساكشن ترشحات حلق و لوله تراشه

* فيزيوتراپي تنفسي

* تهيه لام خون محيطي

* نمونه گيري از گلو و زخمها

10 – انجام امور زير تنها با موافقت و تحت نظارت مستقيم پزشك معالج يا دستيار مي تواند توسط كارآموز انجام شود:

* گذاشتن لوله معده و گرفتن نمونه از ترشحات معده

* گذاشتن سوند ادراري بجز در نوزادان و شيرخواران (ترجيحاً در بيماران هم جنس)

* گرفتن گازهاي خون شرياني(ABG)

* فلبوتومي

* بخيه زدن و كشيدن بخيه

* انجام تستPPDو خواندن آن

* انجام پانسمان هايي كه نياز به دبريدمان، شستشوي تخصصي (غير روتين) و يا بخيه مجدد طبق نظر پزشك معالج دارند و يا عفوني شده باشند.

* انجام واكسيناسيون روتين اطفال در خانه هاي بهداشت و يا درمانگاه ها

* انجام شستشوي گوش

* كنترل ضربان قلب جنين(Fetal Heart Rate)و انقباضات رحم و حركات جنين

* گچ گيري ساده و باز كردن گچ

11 – كارآموزان در موارد زير تنها مي تواند انجام هر كدام از اين اعمال را توسط فراگيران مقاطع بالاتر (كارورز يا دستيار) مشاهده نمايند:

* مشاهده تامپون قدامي بيني

* مشاهده خارج كردن جسم خارجي از گوش، حلق، بيني و چشم

* مشاهده كوتر خون ريزي بيني

* مشاهده گذاشتن لوله تراشه وairway

* مشاهده كارگذاري كشش پوستي

* مشاهده آتل گيري

* مشاهده انجام پونكسيون لومبار(Lumbar puncture)

* مشاهده تخليه آبسه

* مشاهده نمونه گيري سوپراپوپيك

* مشاهده كشيدن(tap)مايع آسيت و پلور

* مشاهده و يادگيريCPR

* مشاهده و يادگيري زايمان طبيعي

* مشاهده آسپيراسيون و بيوپسي مغز استخوان

* مشاهده پونكسيون مفصل زانو

* مشاهده تزريق داخل نخاعي(Intrathecal)و داخل مفصلي

* مشاهده انجام جراحي هاي سرپايي ساده (ختنه، برداشتن توده هاي سطحي، خارج كردن(ingrowing nail

* مشاهده گذاشتنchest tube

* مشاهده تزرق داروهاي خطرناك

* مشاهده تعويض لوله نفروستومي يا سيستوستومي

* مشاهده درناژ سوپراپوبيك مثانه

* مشاهده گذاشتن كاتتر وريدي نافي و همكاري در تعويض خون نوزادان

* مشاهده سونداژ ادراري شيرخواران

* مشاهده كات دان

* مشاهدة هر اقدام تشخيصي، درماني و تهاجمي ديگر كه در برنامه آموزشي مصوب كارورزان پيشنهاد شده است.

* بقيه موارد مشابه كه در اين آيين نامه نيامده است.

تشركت در همايش هاي آموزشي:

12 – شركت منظم و فعال در كليه كلاس هاي درس تئور و يا كارگاهي و جلسات آموزشي بخش شامل گزارش صبحگاهي، كنفرانس هاي علمي، كلاس هايmanagement، اتاقهاي عمل، راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي.

13 – حضور فعال و منظم در ويزيت بيماران توسط پزشك معالج.

14 – شركت در درمانگاه يا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعيين شده و گرفتن شرح حال، انجام معاينه از بيمار و معرفي بيمار به پزشك معالج يا دستيار.

15 – معرفي بيمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پزشك معالج يا دستيار مربوط، شامل: معرفي كوتاه بيمار، دليل بستري شدن، بيان تشخيص هاي افتراقي و طرح درماني.

16 – ارائه كنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه تنظيمي توسط مسئول آموزش بخش يا دستيار ارشد.

ثحضور در بيمارستان:

17 – حضور در بيمارستان، درمانگاه و يا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعيين شده از سوي رياست هر گروه يا بخش يا دانشكده (مسئول آموزش كارآموزان هر بخش موظف است براي كليه ساعات حضور آنان در بخش برنامه آموزشي مدون تهيه و در آغاز دوره اعلام كند).

18 – حداكثر تعداد كشيك، براساس شرايط گروه و دانشكده تعيين و در هر صورت از 10 شب درماه تجاوز نخواهد كرد. حداقل تعداد كشيك در گروه هاي داخلي، جراحي، كودكان و زنان 5 شب در ماه و درگروه هاي ديگر مدير گروه يا رييس بخش براساس تعداد بيمار، تعداد كارآموز، امكانات رفاهي، تعداد تخت بيمارستاني و برنامه آموزشي حداقل تعداد كشيك را تعيين مي كند. ساعت كشيك كارآموزان براساس امكانات و شرايط هر دانشكده پزشكي تعيين مي گردد.

19 – تنظيم برنامه چرخش كارآموزان در بخشها و كشيك ها به عهده پزشك يا دستيار مسئول آمزوش كارآموزان است.

20 – جابجايي در برنامه كشيك ممكن نيست، مگر با اطلاع قبلي (حداقل 24 ساعت قبل) و يا در موارد اضطراري، به شرط تعيين جانشين و موافقت پزشك يا دستيار مسئول آموزش كارآموزان.

21 – ترك كشيك جز در موارد اضطراري و با كسب اجازه از پزشك يا دستيار ارشد كشيك مطلقا ممنوع است.

22 – خروج از بيمارستان در اوقات عادي با استفاده از مرخصي ساعتي و با موافقت پزشك يا دستيار مستقيم و پزشك يا دستيار مسئول آموزش كارآموزان مقدور است.

23 – اولويت كاري كارآموزان شركت در جلسات و همايش هاي آموزشي، راندهاي آموزشي و در درمانگاه ها است.

24 –موارد تخلف كارآموزان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجام وظايف و يا شكايات كارآموزان در اين رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي بخش، گروه يا بيمارستان يا دانشكده مطرح و تصميمات لازم گرفته خواهد شد. چنانچه مسائل مطروحه در هر كدام از مراجع رسيدگي كننده اوليه به نتيجه قطعي نرسيد، مورد به مرجع بالاتر جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارجاع خواهد شد. مرجع نهايي تصميم گيري شوراي آموزشي دانشكده خواهد بود.

25 – مديران گروهها و روساي بخشهاي بيمارستانهاي آموزشي مسئول مسئول حسن اجراي اين آيين نامه هستند. روساي دانشكده هاي پزشكي از طريق معاونين آموزشي بيمارستانها بر حسن اجراي اين آيين نامه نظارت خواهند داشت.

تبصره1: برنامه مدون آموزشي كارآموزان در هر گروه بايد با تاييد دانشكده پزشكي تهيه و از طريق دانشكده و گروه به كارآموزان ابلاغ گردد.

تبصره 2: گروه هاي آموزشي موظفند در يك جلسه توجيهي كارآموزان هر دوره را در ابتداي دوره كارآموزي در آن گروه توجيه نموده و آنان را با شرح وظايف و مقررات گروه آشنا نمايند.

26 – اين آيين نامه در 26 ماده و 3 تبصره در بيست وهفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 7/9/83 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با آن لغو مي گردد.