English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

نام

دانشكده

گروه  آموزشي

 

دكتري بيوشيمي باليني

پزشكي

بيوشيمي

پرستاري

پرستاري و مامايي

پرستاري