English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

نام

مقطع

دانشكده

گروه آموزشي

فلوشيپ پيوند كليه

دوره فلوشيپ

پزشكي

ارولوژي