English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

نام و نام خانوادگی

سمت

پروفسور محمدی فلاح

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر احمد آقاپور

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه

آقای دکتر کریمی پور

 مدیر امورآموزشی دانشگاه

خانم  دکتر نوروزی نیا

مدیری تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر فیضی

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه

خانم دکتر آقازاده

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش