English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 اعضای شورای آموزشی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر کامران دهقان

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر کریمی پور

 مدیر امور آموزشی دانشگاه

خانم  دکتر نوروزی نیا

مدیرتحصیلات تکمیلی دانشگاه

پرفسوردکتر افشار

رئیس  دانشکده پزشکی

خانم دکتر یکتا

معاون آموزش بالینی دانشکده

آقای دکتر فیضی

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه

آقای دکتر صابری

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

آقای دکتر محمدی خوشرو

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

خانم دکتر الهیاری

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

آقای دکتر چاوشین

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

خانم دکتر افشار یاوری

معاون آموزش دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر همتی مسلک پاک

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر دیبا

عضو هیات علمی شورا

آقای دکتر نوروزی

عضو هیات علمی شورا

آقای دکتر شبانلوئی

دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

آقای بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه

خانم گوزلی

کارشناس شورا