English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد


تركيب اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر کامران دهقان

معاون آموزشی دانشگاه

پرفسور دکتر محبی

معاون  تحقیقات و فناوری دانشگاه

آقای دکتر کریمی پور

 مدیر امور آموزشی دانشگاه

پرفسور دکترافشار

رئیس دانشکده پزشکی

خانم دکتر خردمند

معاون آموزش بالینی دانشکده

پرفسوردکتر رسمی

سرپرست واحد بین الملل دانشگاه

خانم  دکتر نوروزی نیا

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر فیضی

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه

آقای دکتر چاوشین

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

خانم دکتر افشار یاوری

معاون آموزش دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر حسینی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

خانم بایرامی

 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

آقای بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه

خانم گوزلی

کارشناس شورا